Làm th? nào đ? kích ho?t ho?c vô hi?u hoá tr?nh t? CTRL + ALT + DELETE đ? kí nh?p vào Windows XP, Windows Vista, và Windows 7

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 308226 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? enable hay disable CTRL + ALT + DELETE chu?i cho kí nh?p trong Windows XP, Windows Vista và Windows 7.

B?n có th? yêu c?u ngư?i dùng nh?n CTRL + ALT + DELETE trư?c khi kí nh?p vào m?t d?a trên Windows XP máy tính, m?t máy tính d?a trên Windows Vista ho?c Windows 7 trên máy tính ch?y, ho?c b?n có th? lo?i b? yêu c?u này cho m?t quá tr?nh kí nh?p nhanh hơn. Lưu ? r?ng b?n ph?i kí nh?p v?i quy?n qu?n tr? đ? th?c hi?n nhi?m v? này.


Đ? kích ho?t ho?c vô hi?u hoá tr?nh t? CTRL + ALT + DELETE

Đ? yêu c?u chúng tôi kích ho?t ho?c vô hi?u hoá CTRL + ALT + DELETE chu?i cho kí nh?p cho b?n, h?y vào các "Kh?c ph?c s? c? cho tôi". N?u b?n mu?n t? kh?c ph?c v?n đ? này, h?y truy c?p ph?n "Đ? tôi t? kh?c ph?c s? c?".

Kh?c ph?c s? c? cho tôiĐ? kh?c ph?c s? c? này t? đ?ng, b?m vào s?a ch?a nónút ch?n m?t ho?c đư?ng d?n. Nh?p vào ch?ytrong các <b00> </b00>t?i v? t?p tinhộp thoại, và th?c hi?n theo các bư?c trong vi?c s?a ch?a nó wizard.
S? CTRL + ALT + DELETE chu?i cho kí nh?p
Microsoft Fix it 50405
DisablEe CTRL + ALT + DELETE chu?i cho kí nh?p
Microsoft Fix it 50406

Lưu ý
 • N?u máy tính c?a b?n là m?t ph?n c?a m?t tên mi?n, ph?m vi mi?n chính sách có th? đ? đư?c thi?t l?p mà ghi đè lên các thi?t l?p b?n th?c hi?n trên máy tính c?c b?.
 • Thu?t s? này có th? b?ng ti?ng Anh ch?; Tuy nhiên, b?n vá t? đ?ng c?ng ho?t đ?ng cho các phiên b?n ngôn ng? khác c?a Windows.
 • N?u qu? v? không trên máy tính có s? c?, lưu s?a ch?a nó gi?i pháp vào m?t ổ đĩa flash ho?c CD r?i ch?y trên máy tính có s? c?.
Ti?p theo, h?y vào các "Thao tác này có kh?c ph?c đư?c s? c??".Đ? tôi t? kh?c ph?c s? c?

Đ?i v?i Windows XP, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. kí nh?p vào máy tính như ngư?i qu?n tr?.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Panel điều khiển, và sau đó nh?p đúp vào Tài kho?n ngư?i dùng.
 3. Nh?p vào thay đ?i cách ngư?i dùng kí nh?p vào ho?c t?t.
 4. B?m vào đ? ch?n hộp kiểm s? d?ng màn h?nh Chào m?ng n?u b?n mu?n vô hi?u hoá tr?nh t? CTRL + ALT + DELETE.
 5. Nh?p vào B?t đ?u, b?m ch?y, lo?i Ki?m soát Userpasswords2, và sau đó nh?n ENTER.
  Lưu ?:B?n có th? nh?n đư?c hộp thoại sau đây:
  B?n ph?i là thành viên c?a nhóm ngư?i qu?n tr? trên máy tính này đ? m? truơng m?c ngư?i dùng. B?n đang kí nh?p dư?i tên tên người dùng và trương m?c này không ph?i là m?t thành viên c?a nhóm ngư?i qu?n tr?.
  Trong đi?u ki?n này, b?n ph?i nh?p tên người dùng và m?t kh?u h? th?ng s? nh?c hộp thoại, g? tên người dùng và m?t kh?u c?a ngư?i qu?n tr? c?a máy tính.
 6. Nh?p vào tab nâng cao .
 7. Trong ph?n b?o m?t kí nh?p , b?m đ? b? ch?n hộp kiểm yêu c?u ngư?i dùng nh?n Ctrl + Alt + Delete n?u b?n mu?n vô hi?u hoá tr?nh t? CTRL + ALT + DELETE.
Đ?i v?i Windows Vista và Windows 7, làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, lo?i Ki?m soát Userpasswords2, vào h?p tra c?u và sau đó nh?n ENTER.
  Lưu ?: B?n ph?i g? tên người dùng và m?t kh?u h? th?ng s? nh?c hộp thoại, g? tên người dùng và m?t kh?u c?a ngư?i qu?n tr? c?a máy tính.
 2. Nh?p vào tab nâng cao .
 3. Trong ph?n b?o m?t kí nh?p , b?m đ? b? ch?n hộp kiểm yêu c?u ngư?i dùng nh?n Ctrl + Alt + Delete n?u b?n mu?n vô hi?u hoá tr?nh t? CTRL + ALT + DELETE.

Lưu ?
N?u tab nâng cao không kh? d?ng, b?m vào B?t đ?u, b?m ch?y, lo?i ki?m soát userpasswords2, và sau đó nh?p vào OK.

Tab nâng cao là không có s?n trong đi?u ki?n nh?t đ?nh. Ví d?, n?u b?n là m?t ngư?i dùng b? gi?i h?n, tab nâng cao là không có s?n. Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
306992 Làm th? nào đ? qu?n l? đư?c lưu tr? ngư?i dùng tên và m?t kh?u trên m?t máy tính trong m?t tên mi?n trong Windows XP

Thao tác này có kh?c ph?c đư?c s? c??

 • Ki?m tra xem li?u v?n đ? đư?c kh?c ph?c hay chưa. N?u v?n đ? đ? đư?c kh?c ph?c, b?n đ? k?t thúc v?i ph?n này. N?u v?n đ? không c? đ?nh, b?n có th? liên h? v?i h? tr?.
 • Chúng tôi s? đánh giá cao thông tin ph?n h?i c?a b?n. Đ? cung c?p ph?n h?i ho?c báo cáo b?t k? v?n đ? v?i gi?i pháp này, xin vui l?ng đ? l?i m?t b?nh lu?n trên các "Kh?c ph?c s? c? cho tôi"blog ho?c g?i cho chúng tôi m?t b?c e-mail.

Lưu ý

 • N?u máy tính c?a b?n là m?t ph?n c?a m?t tên mi?n, ph?m vi mi?n chính sách có th? đ? đư?c thi?t l?p mà ghi đè lên các thi?t l?p b?n th?c hi?n trên máy tính c?c b?.
 • Vô hi?u hoá tr?nh t? CTRL + ALT + DELETE t?o ra m?t l? h?ng b?o m?t"." CTRL + ALT + DELETE chu?i có th? đư?c đ?c b?i Windows, đ?m b?o r?ng thông tin trong hộp thoại kí nh?p ti?p theo có th? đư?c đ?c b?i Windows. Đi?u này có th? ngăn ch?n chương tr?nh rogue t? đ?t đư?c quy?n truy c?p vào máy tính.
 • Trên MS-MS-DOS d?a trên máy tính (và m?t s? h? th?ng UNIX d?a trên c?), nh?n CTRL + ALT + DELETE tăng s? chú ? c?a BIOS, gây ra m?t kh?i đ?ng l?i "?m". B?n có th? s? d?ng bàn phím đ? t?t hệ điều hành. Trên Windows d?a trên máy tính (b?t đ?u v?i Microsoft Windows NT), CTRL + ALT + DELETE chu?i ch?n b?i Windows. L?i th? c?a các k? thu?t đánh ch?n phím l?i tắt là đ? giúp ngăn ch?n Windows t? b? đóng c?a b?i m?t ngư?i không có quy?n truy c?p đ? làm như v?y.


Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào m?t trong các liên k?t dư?i đây:

 • 279765 Làm th? nào đ? s? d?ng chuy?n đ?i tính năng trong Windows XP ngư?i dùng nhanh
 • 282866 Làm th? nào đ? t? đ?ng kí nh?p vào tài kho?n ngư?i dùng trong Windows XP
 • 291559 Làm th? nào đ? thay đ?i c?a s? kí nh?p và tùy ch?n t?t máy trong Windows XP

Thu?c tính

ID c?a bài: 308226 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Sáu 2014 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
T? khóa: 
kbhowtomaster kbmsifixme kbfixme kbmt KB308226 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 308226

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com