Omogu?avanje ili onemogu?avanje sekvence CTRL+ALT+DELETE za prijavljivanje u Windows XP, Windows Vista i Windows 7

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 308226 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

REZIME

Ovaj ?lanak obja?njava omogu?avanje ili onemogu?avanje sekvence CTRL+ALT+DELETE za prijavljivanje u Windows XP, Windows Vista i Windows 7.

Od korisnika mo?ete zahtevati da pritisnu kombinaciju tastera CTRL+ALT+DELETE da bi mogli da se prijave na ra?unar zasnovan na operativnom sistemu Windows XP, ra?unar zasnovan na operativnom sistemu Windows Vista ili ra?unar zasnovan na operativnom sistemu Windows 7, a mo?ete i ukloniti ovaj zahtev radi br?eg procesa prijavljivanja. Imajte u vidu da morate biti prijavljeni sa administratorskim pravima da biste mogli da izvr?ite ovaj zadatak.


Omogu?avanje ili onemogu?avanje sekvence CTRL+ALT+DELETE

Da bismo umesto vas omogu?ili ili onemogu?ili sekvencu CTRL+ALT+DELETE za prijavljivanje, pre?ite na odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako ?elite sami da re?ite ovaj problem, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.

Popravi umesto meneDa biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na dugme ili vezu Popravi. U dijalogu File download (Preuzimanje datoteke) kliknite na dugme Run (Pokreni) i sledite korake u ?arobnjaku za popravku.
Omogu?avanje sekvence CTRL+ALT+DELETE za prijavljivanje
Microsoft Fix it 50405
Onemogu?avanje sekvence CTRL+ALT+DELETE za prijavljivanje
Microsoft Fix it 50406

Napomene
 • Ako je va? ra?unar deo domena, mo?da su pode?ene smernice domena koje zamenjuju postavke koje izvr?avate na lokalnom ra?unaru.
 • ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom jeziku. Me?utim, automatska popravka funkcioni?e za ostale jezi?ke verzije operativnog sistema Windows.
 • Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, sa?uvajte re?enje za popravku na fle? disku ili CD-u, a zatim ga pokrenite na ra?unaru na kojem postoji problem.
Zatim pre?ite na odeljak ?Da li je ovo re?ilo problem??.Popravi?u sâm

Za Windows XP sledite ove korake:
 1. Prijavite se na ra?unar kao administrator.
 2. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Control Panel (Kontrolna tabla), a zatim kliknite dvaput na stavku User Accounts (Korisni?ki nalozi).
 3. Izaberite stavku Change the way users log on or off (Promena na?ina na koji se korisnici prijavljuju ili odjavljuju).
 4. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Use the Welcome screen (Koristi ekran dobrodo?lice) ako ?elite da onemogu?ite sekvencu CTRL+ALT+DELETE.
 5. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Run (Pokreni), otkucajte Control Userpasswords2, a zatim pritisnite taster ENTER.
  Napomena Dobijate slede?i dijalog:
  Morate biti ?lan administratorske grupe na ovom ra?unaru da biste otvorili stavku ?User Accounts? (Korisni?ki nalozi). Prijavljeni ste pod korisni?kim imenom, a taj nalog nije ?lan administratorske grupe
  U tom stanju od vas se tra?i da otkucate korisni?ko ime i lozinku kada sistem odzivom zatra?i da se u dijalogu otkuca korisni?ko ime i lozinka administratora ra?unara.
 6. Izaberite karticu Advanced (Vi?e opcija).
 7. U odeljku Bezbedno prijavljivanje opozovite izbor u polju za potvrdu Require users to press Ctrl+Alt+Delete (Zahtevaj od korisnika da pritisnu kombinaciju tastera Ctrl+Alt+Delete) ako ?elite da onemogu?ite sekvencu CTRL+ALT+DELETE.
Za Windows Vista i Windows 7 sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, u polju Search (Pretraga) otkucajte Control Userpasswords2, a zatim pritisnite taster ENTER.
  Napomena Od vas se tra?i da otkucate korisni?ko ime i lozinku kada sistem odzivom zatra?i da se u dijalogu otkuca korisni?ko ime i lozinka administratora ra?unara.
 2. Izaberite karticu Advanced (Vi?e opcija).
 3. U odeljku Bezbedno prijavljivanje opozovite izbor u polju za potvrdu Require users to press Ctrl+Alt+Delete (Zahtevaj od korisnika da pritisnu kombinaciju tastera Ctrl+Alt+Delete) ako ?elite da onemogu?ite sekvencu CTRL+ALT+DELETE.

Napomena
Ako kartica Advanced (Vi?e opcija) nije dostupna, kliknite na dugme Start, izaberite stavku Run (Pokreni), otkucajte control userpasswords2, a zatim kliknite na dugme OK (U redu).

Kartica Advanced (Vi?e opcija) nije dostupna pod slede?im uslovima. Na primer, ako ste ograni?eni korisnik, kartica Advanced (Vi?e opcija) nije dostupna. Da biste dobili vi?e informacija, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
306992 Upravljanje uskladi?tenim korisni?kim imenima i lozinkama na ra?unaru koji je deo domena u operativnom sistemu Windows XP

Da li je ovo re?ilo problem?

 • Proverite da li je problem re?en. Ako je problem re?en, zavr?ili ste sa ovim odeljkom. Ako problem nije re?en, mo?ete se obratiti podr?ci.
 • Bi?emo vam zahvalni na povratnim informacijama. Da biste pru?ili povratne informacije ili prijavili probleme u vezi sa ovim re?enjem, ostavite komentar na blogu ?Popravi umesto mene? ili nam po?aljite e-poruku.

Napomene

 • Ako je va? ra?unar deo domena, mo?da su pode?ene smernice domena koje zamenjuju postavke koje izvr?avate na lokalnom ra?unaru.
 • Onemogu?avanje sekvence CTRL+ALT+DELETE dovodi do ?rupe u bezbednosti?. Sekvencu CTRL+ALT+DELETE mo?e pro?itati samo Windows, ?ime se osigurava da informacije u narednom dijalogu za prijavljivanje mo?e da pro?ita samo Windows. Ovo mo?e spre?iti prikrivene programe da dobiju pristup ra?unaru.
 • Na ra?unarima zasnovanim na operativnom sistemu MS-DOS (i u nekim starijim sistemima zasnovanim na operativnom sistemu UNIX) pritiskom kombinacije tastera CTRL+ALT+DELETE skre?e se pa?nja BIOS-a ?to dovodi do ponovnog pokretanja sistema putem softvera. Tastaturu mo?ete koristiti za isklju?ivanje operativnog sistema. Na ra?unarima zasnovanim na operativnom sistemu Windows (po?ev?i od operativnog sistema Microsoft Windows NT), operativni sistem Windows presre?e sekvencu CTRL+ALT+DELETE. Prednost tehnike presretanja pritiska na tastere sadr?i se u tome ?to spre?ava da Windows isklju?i osoba koja nema pristup toj radnji.


REFERENCE

Da biste dobili dodatne informacije, kliknite na jednu od dolenavedenih veza:

 • 279765 Kori??enje funkcije brze promene korisnika u operativnom sistemu Windows XP
 • 282866 Automatsko prijavljivanje u korisni?ki nalog u operativnom sistemu Windows XP
 • 291559 Promena prozora za prijavljivanje i ?eljenih opcija isklju?ivanja u operativnom sistemu Windows XP

Svojstva

Identifikator ?lanka: 308226 - Poslednji pregled: 26. septembar 2011. - Revizija: 2.0
ODNOSI SE NA:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
Klju?ne re?i: 
kbhowtomaster kbmsifixme kbfixme KB308226

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com