K? iesp?jot vai atsp?jot tausti?u kombin?ciju CTRL+ALT+DELETE, lai pieteiktos sist?m?s Windows XP, Windows Vista un Windows 7

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 308226 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

?ajos rakstos ir aprakst?ts, k? iesp?jot vai atsp?jot tausti?u kombin?ciju CTRL+ALT+DELETE, lai pieteiktos sist?m?s Windows XP, Windows Vista un Windows 7.

Varat piepras?t lietot?jiem nospiest tausti?u kombin?ciju CTRL+ALT+DELETE pirms pieteik?an?s dator? ar sist?mu Windows XP, Windows Vista vai Windows 7 vai ar? varat neizmantot ?o pras?bu, lai pieteik?an?s b?tu ?tr?k izpild?ma. ?emiet v?r?, ka jums ir j?piesak?s ar administratora ties?b?m, lai veiktu ?o uzdevumu.


Tausti?u kombin?cijas CTRL+ALT+DELETE iesp?jo?ana vai atsp?jo?ana

Lai autom?tiski iesp?jotu vai atsp?jotu pieteik?an?s procesam izmantojamo tausti?u kombin?ciju CTRL+ALT+DELETE, skatiet sada?u Autom?tisk? labo?ana. Ja v?laties nov?rst ?o probl?mu pats, atveriet sada?u Patst?v?g? labo?ana.

Autom?tisk? labo?anaLai autom?tiski labotu ?o probl?mu, noklik??iniet uz pogas vai saites Labo?ana. Dialoglodzi?? Failu lejupiel?de noklik??iniet uz Izpild?t un veiciet vedn? Labo?ana nor?d?t?s darb?bas.
Iesp?jot pieteik?an?s procesam izmantojamo tausti?u kombin?ciju CTRL+ALT+DELETE
Microsoft Fix it 50405
Atsp?jot pieteik?an?s procesam izmantojamo tausti?u kombin?ciju CTRL+ALT+DELETE
Microsoft Fix it 50406

Piez?mes
 • Ja dators ir da?a no dom?na, var b?t iestat?tas dom?na politikas, kas domin? p?r iestat?jumiem, kurus esat nor?d?jis lok?laj? dator?.
 • ?is vednis, iesp?jams, b?s pieejams tikai ang?u valod?; ta?u autom?tisk? probl?mu nov?r?ana darbojas ar? cit?m Windows valodu versij?m.
 • Ja pa?laik neesat pie datora, kur? ir ?? probl?ma, saglab?jiet labo?anas risin?jumu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam palaidiet to dator?, kur? ir ?? probl?ma.
P?c tam atveriet sada?u Vai probl?ma ir nov?rsta?.Patst?v?g? labo?ana

Sist?m? Windows XP izpildiet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Piesakieties dator? k? administrators.
 2. Noklik??iniet uz S?kt, Vad?bas panelis un p?c tam veiciet dubultklik??i uz Lietot?ju konti.
 3. Noklik??iniet uz Main?t veidu, k? lietot?ji piesak?s un atsak?s.
 4. Ja v?laties atsp?jot tausti?u kombin?ciju CTRL+ALT+DELETE, noklik??iniet, lai atz?m?tu izv?les r?ti?u Izv?l?ties ekr?nu Esiet sveicin?ts!.
 5. Noklik??iniet uz S?kt, uz Izpild?t, ierakstiet Control Userpasswords2 un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
  Piez?me Iesp?jams, tiks par?d?ts ??ds dialoglodzi??:
  Lai atv?rtu sada?u Lietot?ju konti, jums ir j?b?t administratoru grupas dal?bniekam ?aj? dator?. J?s esat pieteicies sist?m? k? lietot?js, un ?is konts nav administratoru grupas dal?bnieks.
  ??d? gad?jum? jums ir j?ievada lietot?jv?rds un parole, kad sist?ma atver dialoglodzi?u, kur? ierakst?t datora administratora lietot?jv?rdu un paroli.
 6. Noklik??iniet uz cilnes Papildu.
 7. Sada?? Dro?a pieteik?an?s noklik??iniet, lai no?emtu izv?les r?ti?as Lietot?jiem j?nospie? tausti?u kombin?cija Ctrl+Alt+Delete atz?mi, ja v?laties atsp?jot tausti?u kombin?ciju CTRL+ALT+DELETE.
Sist?m?m Windows Vista un Windows 7 izpildiet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Noklik??iniet uz S?kt, lodzi?? Mekl?t ierakstiet Control Userpasswords2 un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
  Piez?me Jums ir j?ievada lietot?jv?rds un parole, kad sist?ma atver dialoglodzi?u, kur? ierakst?t datora administratora lietot?jv?rdu un paroli.
 2. Noklik??iniet uz cilnes Papildu.
 3. Sada?? Dro?a pieteik?an?s noklik??iniet, lai no?emtu izv?les r?ti?as Lietot?jiem j?nospie? tausti?u kombin?cija Ctrl+Alt+Delete atz?mi, ja v?laties atsp?jot tausti?u kombin?ciju CTRL+ALT+DELETE.

Piez?me
Ja cilne Papildu nav pieejama, noklik??iniet uz S?kt, uz Izpild?t, ierakstiet control userpasswords2 un noklik??iniet uz Labi.

Cilne Papildu nav pieejama konkr?tos apst?k?os. Piem?ram, ja esat lietot?js ar ierobe?ot?m ties?b?m, cilne Papildu nav pieejama. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
306992 K? p?rvald?t saglab?tos lietot?jv?rdus un paroles dom?n? viesot? dator? ar sist?mu Windows XP

Vai probl?ma ir nov?rsta?

 • P?rbaudiet, vai probl?ma ir nov?rsta. Ja probl?ma ir nov?rsta, esat izpild?jis visas ?aj? sada?? nor?d?t?s darb?bas. Ja probl?ma nav nov?rsta, varat sazin?ties ar atbalsta centru.
 • Labpr?t sa?emsim j?su atsauksmes. Lai sniegtu atsauksmes vai zi?otu par probl?m?m saist?b? ar ?o risin?jumu, l?dzu, ierakstiet koment?ru emu?r? Autom?tisk? labo?ana vai nos?tiet e-pastu.

Piez?mes

 • Ja dators ir da?a no dom?na, var b?t iestat?tas dom?na politikas, kas domin? p?r iestat?jumiem, kurus esat nor?d?jis lok?laj? dator?.
 • Atsp?jojot tausti?u kombin?ciju CTRL+ALT+DELETE, tiek izveidots ?dro??bas caurums?. Tausti?u kombin?ciju CTRL+ALT+DELETE var izmantot tikai sist?m? Windows, nodro?inot, ka inform?ciju atv?rtaj? pieteik?an?s dialoglodzi?? var nolas?t tikai Windows. T?d?j?di neautoriz?t?s programmas nevar piek??t datoram.
 • MS-DOS datoros (un da??s vec?k?s UNIX sist?m?s) nospie?ot tausti?u kombin?ciju CTRL+ALT+DELETE, tiek piev?rsta BIOS uzman?ba, izraisot t?l?t?ju ats?kn??anos. Varat izmantot tastat?ru, lai beidz?tu oper?t?jsist?mu. Windows datoros (s?kot ar Microsoft Windows NT) Windows p?rtver tausti?u kombin?ciju CTRL+ALT+DELETE. Tausti?sitienu p?rtver?anas metodes priek?roc?ba ir pal?dz?t Windows ne?aut beidz?t sist?mu lietot?jam, kuram nav ties?bu to dar?t.


UZZI?AS

Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz vienas no t?l?k min?taj?m sait?m.

 • 279765 K? izmantot ?tro lietot?ju p?rsl?g?anas l?dzekli sist?m? Windows XP
 • 282866 K? autom?tiski pieteikties lietot?ja kont? sist?m? Windows XP
 • 291559 K? main?t pieteik?an?s logu un beidz??anas preferences sist?m? Windows XP

Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Rekviz?ti

Raksta ID: 308226 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2011. gada 27. septembris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
Atsl?gv?rdi: 
kbhowtomaster kbmsifixme kbfixme KB308226

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com