แปลงฟังก์ชัน gets วันที่จากฟิลด์ SQL Server DateTime กับแบบสอบถาม FoxPro Visual

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 308133 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

วันที่เก็บอยู่ในตาราง SQL Server จะเก็บเป็นชนิดข้อมูล DateTime คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน SQL Server CONVERT() เพื่อแยกส่วนวันที่อยู่ของเขตข้อมูล DateTime SQL ที่มีแบบสอบถาม FoxPro แสดงผล ตัวอย่างเช่น:
SELECT CONVERT(CHAR(10), <field name>, 101) FROM <table name>
				
คุณยังสามารถใส่วันการใช้งานเมื่อการระบุตัวกรองเงื่อนไขในการสอบถามเท่านั้น เวลาไม่จำเป็นในนิพจน์ ตัวอย่าง::
SELECT CONVERT(CHAR(10), <field name>, 101) FROM <table name> ;
        WHERE <field name> = '01-01-1999'
				
พารามิเตอร์แรก และสามในการเรียกฟังก์ชันเหนือ (CHAR(10) และ 101) มีเฉพาะการแยกวันที่จาก DateTime หัวข้อ SQL Server หนังสือออนไลน์สำหรับฟังก์ชันการแปลงอธิบายตัวเลือกอื่น ๆ ที่พร้อมใช้งาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวอย่างรหัสต่อไปนี้ของ Visual FoxPro เชื่อมต่อกับ SQL Server และดึงข้อมูล รหัสใช้ฟังก์ชัน CONVERT() SQL เพื่อแยกส่วนวันที่ของฟิลด์ DateTime "ORD_DATE" โปรดสังเกตว่า ชนิดของข้อมูลที่ส่งคืน โดยคำสั่งการแปลง อักขระใน FoxPro แสดงผล

เมื่อต้องการใช้ตัวอย่างนี้ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. วางรหัสต่อไปนี้ในโปรแกรมภายใน Visual FoxPro ใหม่:
  *!* Enter your specific SQL Server information here.
  #DEFINE  SQL_NAME  " "
  #DEFINE  SQL_UID   " "
  #DEFINE  SQL_PWD   " "
  *~~~~~~~~~~~
  
  LOCAL lcSQLConnStr, ;
    lnSQLConnHandle, ;
    lnSQLExecSuccess
  
  lcSQLConnStr = "DRIVER={SQL Server};SERVER=" + SQL_NAME + ;
  	";DATABASE=PUBS;UID=" + SQL_UID + ";PWD=" + SQL_PWD
  
  lnSQLConnHandle = SQLSTRINGCONNECT(lcSQLConnStr)
  IF lnSQLConnHandle < 1
    LOCAL laErrArray[1]
    AERROR(laErrArray)
    WAIT WINDOW "Unable to connect:" + CHR(13) + laErrArray[3]
    RETURN .F.
  ENDIF
  
  lnSQLExecSuccess = SQLEXEC(lnSQLConnHandle, "SELECT stor_id, ord_num, ;
        CONVERT(CHAR(10), ord_date, 101) AS ord_date, qty, ;
        payterms, title_id from sales", "RESULTS")
  
  *!* Note that you can still use just a date value if using a WHERE clause
  *!* to filter the data:
  *!* lnSQLExecSuccess = SQLEXEC(lnSQLConnHandle, "SELECT stor_id, ord_num, ;
  *!*     CONVERT(CHAR(10), ord_date, 101) AS ord_date, qty, payterms, ;
  *!*     title_id from sales WHERE ord_date < '10/28/1993'", "RESULTS")
  
  IF lnSQLExecSuccess < 1
    LOCAL laErrArray[1]
    AERROR(laErrArray)
    WAIT WINDOW "SQLEXEC() Failed:" + CHR(13) + laErrArray[3]
  ENDIF
  
  SQLDISCONNECT(lnSQLConnHandle)
  
  IF SELECT("RESULTS") > 0
    SELECT RESULTS
    BROWSE NOWAIT
  ENDIF
  					
 2. ใส่เซิร์ฟเวอร์ SQL ชื่อ ID ผู้ใช้ และรหัสผ่านที่ด้านบนของรหัสที่ระบุ
 3. บันทึก และเรียกใช้รหัส

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันการแปลง SQL ดู SQL Server หนังสือออนไลน์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 308133 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Visual FoxPro 3.0 Standard Edition
 • Microsoft Visual FoxPro 5.0 Standard Edition
 • Microsoft Visual FoxPro 6.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual FoxPro 7.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual FoxPro 8.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual FoxPro 9.0 Professional Edition
Keywords: 
kbcodesnippet kbdatabase kbinfo kbmt KB308133 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:308133

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com