Resursi za pomo? pri re?avanju problema sa isklju?ivanjem u operativnom sistemu Windows XP

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 308029 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

UVOD

Ovaj ?lanak odnosi se na resurse koje mo?ete da koristite za re?avanje problema sa isklju?ivanjem u operativnom sistemu Windows XP. Kada izvr?ite korake u svakom ?lanku u odeljku, utvrdite da li ste re?ili problem tako ?to ?ete isklju?iti ili ponovo pokrenuti ra?unar. Ako i dalje ne mo?ete da isklju?ite ili ponovo pokrenete ra?unar, pre?ite na slede?i odeljak u redosledu. Poku?ajte da isklju?ite ili ponovo pokrenete ra?unar na kraju svakog odeljka.DODATNE INFORMACIJE

Dobijate poruku o gre?ci prilikom isklju?ivanja ili ponovnog pokretanja ra?unara

Da biste re?ili ovaj problem, koristite neki od metoda opisanih u slede?im odeljcima.

1. metod: Konfigurisanje operativnog sistema Windows da ne u?itava datoteku ili uslugu pomenutu u poruci o gre?ci

Ako se poruka o gre?ci odnosi na datoteku ili uslugu, datoteka ili usluga mogu biti navedene na nekoj od kartica u uslu?nom programu ?Konfiguracija sistema? (Msconfig.exe). Ako je datoteka ili usluga navedena, sledite proceduru opisanu u drugom ?lanku pomenutom u ovom odeljku da biste je isklju?ili. Ako datoteka ili usluga nisu navedene, pre?ite na slede?i korak za re?avanje problema u ovom ?lanku.

Za dodatne informacije o onemogu?avanju datoteke ili usluge pomo?u uslu?nog programa ?Konfiguracija sistema? kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
310353 Konfigurisanje operativnog sistema Windows XP za ?isto pokretanje sistema
Za dodatne informacije o tome kako da isklju?ite usluge pomo?u alatke ?Upravljanje ra?unarom? kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
310602 Onemogu?avanje usluge ili ure?aja koji spre?ava pokretanje operativnog sistema Windows (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Obratite se proizvo?a?u neispravne usluge za vi?e informacija.

Napomena Za vi?e informacija o datoteci ili usluzi koja izaziva problem obratite se stru?njaku slu?be koja pru?a usluge podr?ke za Microsoft proizvode za pomo?. Za informacije o tome kako da stupite u kontakt sa stru?njakom slu?be podr?ke posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
http://support.microsoft.com
Ako je proizvo?a? originalne opreme (OEM) ra?unara instalirao Windows XP, obratite se ovom proizvo?a?u za pomo? u vezi sa problemom.

2. metod: Provera da li je program nedavno uklonjen sa ra?unara

Ako ste nedavno uklonili program ili komponentu operativnog sistema Windows sa ra?unara tako ?to ste je ru?no izbrisali, srodne informacije koje se i dalje nalaze na ra?unaru mogu biti uzrok problema. Ponovo instalirajte program ili komponentu, a zatim koristite alatku ?Dodaj ili ukloni programe? ili sledite uputstva proizvo?a?a za njeno uklanjanje.

Da biste uklonili program sa ra?unara:
  1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Kontrolna tabla, a zatim izaberite stavku Dodaj ili ukloni programe.
  2. Na listi programa izaberite program koji ?elite da uklonite, a zatim kliknite na dugme Promeni/ukloni.
  3. Kliknite na dugme Da kada od vas bude zatra?eno da potvrdite da li ?elite da uklonite program.
Ako program nije naveden u alatki ?Dodaj ili ukloni programe?, obratite se proizvo?a?u da biste dobili uputstva za njegovo uklanjanje.

Ra?unar prestaje da se odaziva kada poku?ate da ga isklju?ite ili ponovo pokrenete

Da biste re?ili ovaj problem, koristite neki od metoda opisanih u slede?im odeljcima.

1. metod: Poku?aj isklju?ivanja ili ponovnog pokretanja ra?unara iz bezbednog re?ima

Za dodatne informacije o re?avanju problema sa operativnim sistemom Windows XP pomo?u bezbednog re?ima kliknite na slede?e brojeve ?lanaka da biste videli ?lanke u Microsoft bazi znanja:
315222 Opis opcija za pokretanje sistema u bezbednom re?imu operativnog sistema Windows XP
310602 Onemogu?avanje usluge ili ure?aja koji spre?ava pokretanje operativnog sistema Windows (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Napomena Ako mo?ete da isklju?ite ili ponovo pokrenete ra?unar iz bezbednog re?ima, pre?ite na slede?i odeljak da biste re?ili mogu?e probleme sa upravlja?kim programima.

2. metod: Kori??enje alatke ?Upravlja? ure?ajima? za utvr?ivanje da li je problem povezan sa upravlja?kim programom ure?aja

Alatku ?Upravlja? ure?ajima? mo?ete da koristite da biste ispitali i promenili ure?aje koje konfiguri?e softver. Imajte na umu da hardverski ure?aj morate da konfiguri?ete ru?no ukoliko on koristi prespojnike ili mikroprekida?e.

Za dodatne informacije kliknite na slede?e brojeve ?lanaka da biste videli ?lanke u Microsoft bazi znanja:
310126 Re?avanje problema sa neusagla?eno??u ure?aja pomo?u alatke ?Upravlja? ure?ajima? (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
314464 Re?avanje problema sa nepoznatim ure?ajima navedenim u alatki ?Upravlja? ure?ajima? (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

3. metod: Poku?aj vra?anja operativnog sistema Windows XP u prethodno stanje pomo?u alatke ?Oporavak sistema?

Alatku ?Oporavak sistema? mo?ete da koristite za vra?anje ra?unara u prethodno radno stanje. Alatka ?Oporavak sistema? pravi ?snimak? kriti?nih sistemskih datoteka i nekih programskih datoteka i skladi?ti ove informacije kao ta?ke vra?anja. Ove ta?ke vra?anja mo?ete da koristite za vra?anje operativnog sistema Windows XP u prethodno stanje.

Za dodatne informacije o kori??enju alatke ?Oporavak sistema? kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
306084 Kako povratiti operativni sistem u predhodno stanje u Windowsu XP
Za dodatne informacije o alatki ?Oporavak sistema? u Start meniju izaberite stavku Pomo? i podr?ka. U polju Pretra?i otkucajte oporavak sistema, a zatim pritisnite taster ENTER.

4. metod: Poku?aj vra?anja operativnog sistema Windows XP u prethodno stanje pomo?u funkcije ?Poslednja ispravna konfiguracija?

Ako se Windows ne pokrene, ponovo pokrenite Windows pomo?u funkcije ?Poslednja ispravna konfiguracija?:
  1. Pokrenite ra?unar i kada zapo?ne pokretanje operativnog sistema Windows, pritisnite taster F8 da biste prikazali meni Vi?e opcija za Windows.
  2. Pomo?u tastera sa strelicama izaberite stavku Poslednja ispravna konfiguracija (poslednje postavke koje su funkcionisale), a zatim pritisnite taster ENTER.
  3. Ako se pojavi meni ?Pokretanje sistema?, pomo?u tastera sa strelicama izaberite stavku Microsoft Windows XP, a zatim pritisnite taster ENTER.

    Windows XP pokre?e ra?unar pomo?u informacija iz registratora koje su sa?uvane prilikom poslednjeg isklju?ivanja.

5. metod: Poku?aj popravke instalacije operativnog sistema Windows XP vr?enjem nadogradnje na licu mesta

O?te?enu instalaciju operativnog sistema Windows mo?ete da popravite ako pokrenete instalaciju Windowsa sa Windows XP CD-ROM-a.

Za dodatne informacije o tome kako da izvr?ite nadogradnju operativnog sistema Windows XP na licu mesta kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
315341 Nadogradnja na licu mesta (ponovna instalacija) operativnog sistema Windows XP

6. metod: Provera ispravnosti CMOS/BIOS postavki

Upozorenje Ova procedura mo?e uklju?iti promenu postavki dopunskog metal-oksidnog poluprovodnika (CMOS) i izmenu postavki BIOS-a. Neispravne promene BIOS-a ra?unara mogu izazvati ozbiljne probleme. Microsoft ne mo?e da garantuje da problemi izazvani promenama u BIOS-u mogu da se re?e. Postavke CMOS-a menjate na vlastitu odgovornost.

Neispravne ili o?te?ene postavke CMOS-a i BIOS-a mogu izazvati probleme sa pokretanjem i isklju?ivanjem. Microsoft ne mo?e da obezbedi odre?ena uputstva za promenu postavki CMOS-a i BIOS-a zato ?to su te postavke specifi?ne za ra?unar.

Za informacije o ispravnim postavkama CMOS-a i BIOS-a za ra?unar, kao i na?inu na koji mo?ete da proverite i promenite ove postavke pogledajte dokumentaciju ra?unara ili se obratite proizvo?a?u ra?unara.

Napomena O?te?ena ili nedovoljno napunjena unutra?nja baterija mo?e da o?teti postavke CMOS-a ili BIOS-a.

7. metod: Potvrda da ?vrsti disk ili sistem datoteka nisu o?te?eni

Problem ?ete mo?da mo?i da re?ite ako ra?unar pokrenete sa Windows XP CD-ROM-a, u?itate alatku Microsoft Recovery Console, a zatim upotrebite uslu?ni program komandne linije Chkdsk.

Va?no Microsoft preporu?uje da samo napredni korisnici ili administratori koriste alatku Recovery Console. Morate znati lozinku administratora da biste koristili alatku Recovery Console.

Za dodatne informacije o tome kako da proverite i popravite o?te?eni ?vrsti disk koriste?i Chkdsk pogledajte odeljke ?Kori??enje alatke Recovery Console? i ?Kori??enje komandne linije alatke Recovery Console? u slede?em ?lanku i kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja.
307654 Kako da instalirate i koristite alatku ?Recovery Console? (Konzola za oporavak) u operativnom sistemu Windows XP
Napomena Ako komanda Chkdsk izvesti da ne mo?e da pristupi ?vrstom disku, mo?da je do?lo do otkazivanja hardvera. Proverite da li su svi kablovi dobro povezani, kao i postavke prespojnika na disk jedinici. Obratite se serviseru ra?unara ili proizvo?a?u ra?unara za pomo?.

Ako komanda chkdsk izvesti da nije mogla da popravi sve probleme sa ?vrstim diskom, sistem datoteka ili glavni zapis za podizanje sistema (MBR) mo?da su o?te?eni ili im se vi?e ne mo?e pristupiti. Istra?ite odgovaraju?e komande alatke Recovery Console kao ?to su fixmbr i fixboot, obratite se slu?bi za spasavanje podataka ili ponovo podelite ?vrsti disk na particije i formatirajte ga.

Napomena Ako ?vrsti disk ponovo podelite na particije i formatirate, izgubi?ete sve informacije na disku.

Va?no Za pomo? u vezi sa ovim problemom obratite se proizvo?a?u ra?unara ili stru?njaku slu?be koja pru?a usluge podr?ke za Microsoft proizvode.

Microsoft preporu?uje da se za popravljanje ra?unara obratite samo stru?nom osoblju. Ako popravku ra?unara izvr?i nestru?no osoblje, mo?ete izgubiti garanciju na ra?unar.

Ra?unar se neo?ekivano ponovo pokre?e ili se ponovo pokre?e kada poku?ate da ga isklju?ite

Za dodatne informacije o neo?ekivanim ponovnim pokretanjima u operativnom sistemu Windows XP kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
320299 Windows XP se neo?ekivano ponovo pokre?e ili se ponovo pokre?e prilikom isklju?ivanja ra?unara (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

Preporu?eni ?lanci u Microsoft bazi znanja

317673 Ra?unar zastaje ako je uklju?ena opcija selektivnog obustavljanja USB ure?aja na USB mi?u (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
315664 Ra?unar se ne isklju?uje ispravno ako je omogu?eno selektivno obustavljanje (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
314101 Ra?unar zastaje prilikom isklju?ivanja ili prikazuje poruku o gre?ci ?Nije mogu?e prona?i dovoljno slobodnih resursa? (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
313290 Ra?unar se mo?da ne?e isklju?iti kada izvr?ite nadogradnju na Windows XP (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
311787 Ra?unar mo?e prestati da se odaziva kada ga isklju?ujete i za potvrdu identiteta koristite samo 802.1x protokol (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
311806 Windows XP se ponovo pokre?e kada poku?ate da isklju?ite ra?unar (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
310117 Ra?unar gubi napajanje kada isklju?ite Windows (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
307274 Windows prestaje da se odaziva prilikom zatvaranja operativnog sistema Windows XP
305788 Produ?avanje vremena isklju?ivanja kako bi se procesi ispravno okon?ali u operativnom sistemu Windows XP (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
306084 Kako povratiti operativni sistem u predhodno stanje u Windowsu XP
310126 Re?avanje problema sa neusagla?eno??u ure?aja pomo?u alatke ?Upravlja? ure?ajima? (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
314464 Re?avanje problema sa nepoznatim ure?ajima navedenim u alatki ?Upravlja? ure?ajima? (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

Kori??enje Web lokacije slu?bi koje pru?aju usluge podr?ke za Microsoft proizvode radi pronala?enja re?enja

Ako ne mo?ete da re?ite problem izvr?avanjem koraka u ovom ?lanku ili kori??enjem informacija u preporu?enim ?lancima u Microsoft bazi znanja, za pronala?enje re?enja za problem mo?ete da koristite Web lokaciju slu?bi koje pru?aju usluge podr?ke za Microsoft proizvode. Web lokacija slu?bi koje pru?aju usluge podr?ke za Microsoft proizvode pru?a slede?e usluge:

Svojstva

Identifikator ?lanka: 308029 - Poslednji pregled: 12. jun 2007. - Revizija: 6.4
ODNOSI SE NA
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
Klju?ne re?i: 
kbtshoot kbenv kbinfo KB308029

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com