Làm th? nào đ? c?m SQL Server 2000 phân tích Services trong Windows 2000 và Windows Server 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 308023 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bài vi?t này đ? đư?c lưu tr?. Bài vi?t đư?c cung c?p "nguyên tr?ng" và s? không c?n đư?c c?p nh?t n?a.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này cung c?p các bư?c hư?ng d?n trên làm th? nào đ? thi?t l?p SQL Server phân tích d?ch v? 2000 là m?t d?ch v? t?p h?p. M?c dù D?ch v? phân tích không ph?i là m?t c?m sao nh?n th?c ?ng d?ng, b?n có th? cài đ?t và c?u h?nh d?ch v? phân tích như là m?t d?ch v? chung trên m?t c?m.

Khi b?n làm theo các bư?c đư?c li?t kê trong bài vi?t này, b?n có th? ho?t đ?ng d?ch v? phân tích trong m?t môi trư?ng nhóm, mà cung c?p m?t gi?i pháp s?n sàng cao cho Các d?ch v? phân tích. Các gi? đ?nh sau đây đư?c th?c hi?n cho Microsoft này Bài vi?t cơ s? ki?n th?c:
 • C?m đang ch?y trên Microsoft Windows 2000 Advanced Máy ch? d?a trên máy tính, máy tính d?a trên Windows 2000 Datacenter Server, ho?c m?t Windows Server 2003 d?a trên máy tính.
 • C?m sao nhóm mà b?n c?u h?nh d?ch v? phân tích luôn luôn ch?y trên các nút tương t? như m?c đ?nh c?m nhóm ch?a các C?m Cluster tên và đ?a ch? IP.
Chú ý Bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft này đ? c?p đ?n nút mà hi?n t?i có quy?n ki?m soát c?a c?m máy ch? ?o tên, đ?a ch? IP, và chia s? đ?a mà b?n mu?n đ? lưu tr? các t?p tin d? li?u d?ch v? phân tích c?a b?n như Node1.

Chú ýCó nh?ng hư?ng d?n cho vi?c cài đ?t phân tích d?ch v? 64-bit trong m?t s? đo?n dư?i các "d?ch v? phân tích cài 64-bit đ?t" tiêu đ?. Thi?t l?p là khác nhau v? phân tích d?ch v? 64-bit cài đ?t ph?i có kho lưu tr? và truy v?n đăng nh?p đư?c lưu vào cơ s? d? li?u SQL Server. B?n có th? có hai c?u h?nh cho các máy tính đang ch?y SQL Server có các kho lưu tr? và truy v?n đăng nh?p cho phân tích d?ch v? 64-bit:
 • B?n có th? c?u h?nh máy tính đang ch?y SQL Server mà lưu kho và truy v?n đăng nh?p t?t các cluster. Đi?u này c?u h?nh là d? dàng nh?t đ? c?u h?nh cho d?ch v? này phân tích v? b?n ch? có k?t n?i chu?i thay đ?i đ? tr? đ?n máy tính là ch?y SQL Server.
 • B?n có th? c?u h?nh máy tính đang ch?y SQL Server mà lưu kho và đăng nh?p truy v?n trên c?m. C?u h?nh này ng? ? r?ng máy tính này c?ng s? đư?c t?p trung t?i m?t ho?t đ?ng/th? đ?ng c?u h?nh. C?u h?nh này đ?i h?i thêm bư?c cho các d?ch v? phân tích đ? đư?c t?p trung.
Quan tr?ng SQL Server 2000 phân tích d?ch v? ch? có th? đư?c thi?t l?p cho m?t C?u h?nh ho?t đ?ng/th? đ?ng. C?u h?nh ho?t đ?ng/ho?t đ?ng d?ch v? phân tích không đư?c h? tr?.

Chúng tôi gi? đ?nh sau đây v? các d?ch v? phân tích 64-bit cài đ?t:

SQL Server s? đư?c c?u h?nh b?ng cách s? d?ng các phương pháp c?u h?nh th? hai. SQL Server s? đư?c cài đ?t và thi?t l?p là m?t Ví d? ?o trên c?m tương t? như các d?ch v? phân tích trư?c khi phân tích D?ch v? đ? đư?c cài đ?t. Trư?ng h?p ?o này s? là trư?ng h?p duy nh?t c?a SQL H? ph?c v? trên các nút. Trư?ng h?p này c?a SQL Server có th? dùng đ? lưu tr? các kho lưu tr? và truy v?n đăng nh?p cho phân tích d?ch v? 64-bit.

Cài đ?t d?ch v? phân tích trên Node1

 1. Ch?y chương tr?nh cài đ?t trong thư m?c MSOLAP\Install SQL Server 2000 CD, ho?c nh?p chu?t SQL Server 2000 thành ph?n...Cài đ?t d?ch v? phân tích trên các Autorun tr?nh đơn xu?t hi?n khi b?n chèn đ?a CD máy ch? SQL.
 2. Trong các Chào m?ng h?p tho?i h?p, b?m vào Ti?p theo.
 3. Trong các Th?a thu?n c?p phép ph?n m?m h?p tho?i, đ?c các th?a thu?n c?p phép, và sau đó nh?p vào Có đ? bi?u hi?n s? ch?p nh?n c?a Hi?p đ?nh.
 4. Trong các Ch?n thành ph?n h?p tho?i h?p, đ?m b?o r?ng b?n ch?n t?t c? các thành ph?n, và sau đó ch?p nh?n v? trí m?c đ?nh cho c?p đích. Nh?p vào Ti?p theo.
 5. Trong các D? li?u thư m?c đ?a đi?m h?p tho?i, nh?n vào đây đ? ch?n m?t thư m?c trên các ngu?n tài nguyên chia s? đ?a c?a c?m trong đó đ? lưu tr? các t?p tin d? li?u d?ch v? phân tích c?a b?n. Nếu thư m?c b?n mu?n s? d?ng không t?n t?i, chương tr?nh cài đ?t s? nh?c b?n đ? cho phép chương tr?nh thi?t l?p đ? t?o ra nó cho b?n. Nh?p vào Có, sau đó b?m Ti?p theo.
 6. Trong các Ch?n m?t c?p chương tr?nh h?p tho?i h?p, b?m vào Ti?p theo ch?p nh?n v? trí m?c đ?nh.
 7. Khi thi?t l?p hoàn t?t, nh?p vào K?t thúc đ? thoát kh?i chương tr?nh cài đ?t.

Phân tích d?ch v? 64-bit cài đ?t

Chú ý Đ?m b?o r?ng m?t trư?ng h?p ?o c?a máy ch? SQL đư?c cài đ?t và t?p h?p trư?c khi b?n cài đ?t d?ch v? phân tích. Cài đ?t phân tích D?ch v? 64-bit là khác v?i cài đ?t phân tích d?ch v? 32-bit, và b?n s? th?y m?t cây mà chi ti?t SQL Server và các d?ch v? phân tích.

Đ? cài đ?t phân tích d?ch v? 64-bit, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u m?t cài đ?t m?i, b?mTrư?ng h?p đ?a phương, sau đó b?mTi?p theo.
 2. Nh?p vào Ti?p theo hai l?n.
 3. Nh?n vào đây đ? xóa h?p ki?m SQL Server do đó ch? các Ch?n h?p ki?m tra s?n ph?m máy ch? phân tích.
 4. Dư?i Máy ch? phân tích, b?m D? li?u T?p tin .
 5. Nh?p vào Tr?nh duy?t, xác đ?nh v? trí thư m?c trên các Chia s? đ?a ngu?n c?a c?m nơi b?n mu?n đ? lưu tr? các phân tích c?a b?n D?ch v? d? li?u t?p tin, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 6. Trong các Tên d? h?p tho?i, lo?i các tên c?a m?t máy ch? SQL t?m th?i đ?t tên ví d?, và sau đó nh?p vàoTi?p theo.
 7. Ch?p nh?n thi?t đ?t m?c đ?nh cho c?n l?i các trang.

Thi?t l?p d?ch v? phân tích Server đ? kh?i đ?ng hư?ng d?n s? d?ng trên Node1

 1. M? các D?ch v? qu?n l? giao di?n đi?u khi?n. Đ? m? các D?ch v? bàn đi?u khi?n qu?n l?, trên nh?p chu?t trên thanh tác v? B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, sau đó b?m D?ch v?.
 2. Xác đ?nh v? trí các d?ch v? MSSQLServerOLAPService trong danh sách, và sau đó b?m đúp vào tên d?ch v? MSSQLServerOLAPService đ? m? các Thu?c tính h?p tho?i.
 3. Trên các T?ng quát tab, thay đ?i các Lo?i kh?i đ?ng đ? Hư?ng d?n s? d?ng.
 4. Nếu T?nh tr?ng d?ch v? là B?t đ?u, b?m D?ng.
 5. Nh?p vào Ok đ? đóng nh?ng Thu?c tính h?p tho?i.
 6. Đóng các D?ch v? qu?n l? giao di?n đi?u khi?n.

T?o nhóm OLAP qu?n tr? viên tên mi?n

Phân tích d?ch v? đ?i h?i r?ng nhóm qu?n tr? viên OLAP có quy?n truy nh?p vào thư m?c đư?c chia s? nơi mà các phân tích d?ch v? kho cư trú. B?i v? các thư m?c đư?c chia s? ph?i có s?n b?t k? trong đó nút trong c?m sao là ho?t đ?ng, b?n s? t?o ra thư m?c đư?c chia s? này như m?t c?m chia s? t?i m?t bư?c sau này trong ti?n tr?nh c?u h?nh. Danh sách ACL trên c?m chia s? yêu c?u tên mi?n c?p tài kho?n và b?n ph?i t?o OLAP Qu?n tr? viên nhóm như là m?t tên mi?n c?p nhóm và qu?n l? các qu?n tr? viên OLAP thành viên thông qua tên mi?n c?p OLAP nhóm ngư?i qu?n tr?.
 1. Đăng nh?p vào m?t h? th?ng v?i trương m?c có tên mi?n Quy?n qu?n tr?.
 2. S? d?ng ho?c ho?t đ?ng thư m?c ngư?i dùng và máy tính ho?c ngư?i dùng Ngư?i qu?n l? cho các tên mi?n và t?o m?i tên mi?n c?p nhóm có tên OLAP Qu?n tr? viên.
 3. Thêm t?t c? nh?ng ngư?i s? d?ng nên là qu?n tr? viên đ? phân tích D?ch v? cho nhóm ngư?i qu?n tr? OLAP.
 4. Đóng các ho?t đ?ng thư m?c ngư?i dùng và máy tính ho?c ngư?i dùng Ngư?i qu?n l? cho các tên mi?n.


Thêm mi?n OLAP qu?n tr? viên vào nhóm qu?n tr? viên OLAP Node1

 1. Ngày Node1, nh?p chu?t ph?i Máy tính của tôi, sau đó b?m Qu?n l?.
 2. M? r?ng các Nhóm và ngư?i dùng c?c b? nút n?m dư?i Công c? h? th?ng.
 3. B?m vào các Các nhóm thư m?c.
 4. Kích chu?t ph?i vào nhóm qu?n tr? viên OLAP n?m ? các c?a s? bên tay ph?i, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 5. Trong các Thu?c tính qu?n tr? viên OLAP h?p tho?i h?p, b?m vào Thêm.
 6. Trong các Ch?n ngư?i dùng ho?c nhóm h?p tho?i h?p, đ?m b?o r?ng b?n ch?n tên mi?n mà b?n t?o ra nhóm qu?n tr? viên OLAP.
 7. Xác đ?nh v? trí nhóm qu?n tr? viên OLAP trong danh sách, và sau đó b?m đúp vào tên đ? thêm nhóm qu?n tr? viên OLAP.
 8. Nh?p vào Ok đ? đóng nh?ng Ch?n ngư?i dùng ho?c nhóm h?p tho?i.
 9. Nh?p vào Ok đ? đóng h?p tho?i thu?c tính qu?n tr? viên OLAP h?p.
 10. Đóng bàn đi?u khi?n qu?n l? máy tính.


Di chuy?n cơ s? d? li?u phân tích đăng nh?p truy v?n d?ch v?

D?ch v? phân tích Microsoft c?a hàng m?t m?u c?a các truy v?n đư?c g?i ph?c v? trong m?t đăng nh?p truy v?n cơ s? d? li?u trong Microsoft Access tên là Msmdqlog.mdb. Thu?t s? t?i ưu hóa d?a trên vi?c s? d?ng s? d?ng cơ s? d? li?u Msmdqlog.mdb đ? đi?u ch?nh kh?i hi?u su?t. D?ch v? phân tích c?a Microsoft s? d?ng m?t thư m?c đư?c chia s? cho phép truy c?p Msmdqlog.mdb cơ s? d? li?u t? h? th?ng t? xa mà ch?y phân tích Manager. Thư m?c đư?c chia s? này nên đư?c tách t? thư m?c d? li?u; Tuy nhiên, nó nên trên cùng m?t đ?a đư?c chia s? tài nguyên trong c?m sao.
 1. M? Windows Explorer.
 2. Ch?n cùng chia s? đ?a b?n đ? ch?n cho thư m?c d? li?u trong ph?n "Cài đ?t d?ch v? phân tích trên Node1" trư?c.
 3. T?o m?t thư m?c m?i đ?t tên AnalysisLog.
 4. Navigate to C:\Program Files\Microsoft phân tích Services\Bin thư m?c.
 5. Sao chép các t?p tin Msmdqlog.mdb t? thư m?c này đ? các AnalysisLog c?p b?n đ? t?o trên đ?a đư?c chia s? c?a c?m.

Phân tích d?ch v? 64-bit cài đ?t

Theo m?c đ?nh, truy v?n đăng nh?p n?m trong th?m SQL Server r?ng b?n đ? ch?n khi b?n thi?t l?p phân tích d?ch v? 64-bit.

Đ?m b?o mà các OLAPQueryLog cơ s? d? li?u đư?c sao chép t? trư?ng h?p đ?a phương c?a SQL Server cho các ?o th? hi?n c?a SQL Server và r?ng các OLAPQueryLog cơ s? d? li?u n?m trên đ?a đư?c chia s?. B?n có th? sao chép cơ s? d? li?u b?ng s? d?ng b?t k? phương pháp sau đây:
 • Sao lưu và khôi ph?c th? t?c SQL Server cơ s? d? li?u
 • Detach và đính kèm th? t?c SQL Server cơ s? d? li?u
 • M?t k?ch b?n d? li?u bi?n đ?i d?ch v? (DTS) đ? di chuy?n các c?u trúc đ? th? hi?n ?o c?a SQL Server t? m?t trư?ng h?p 32-bit c?a SQL Máy ch? qu?n l? doanh nghi?p
Chú ý B?n nên v?n t?o ra thư m?c AnalysisLog trên đ?a đư?c chia s? b?i v? b?n ph?i có thư m?c này cho các t?p tin khác.

Lo?i b? chia s? t? các MsOLAPRepository$ chia s? trên Node1

 1. Navigate to C:\Program Files\Microsoft phân tích Services\Bin thư m?c.
 2. Nh?p chu?t ph?i vào các Bin thư m?c, và sau đó nh?p vào Chia s?.
 3. Nh?n vào đây đ? ch?n các Không chia s? c?p này tùy ch?n nút.
 4. Nh?p vào Ok đ? đóng nh?ng Thu?c tính bin h?p tho?i.
 5. Đóng Windows Explorer.


L?c lư?ng là m?t th?t b?i trên

 1. B?t đ?u bàn đi?u khi?n qu?n tr? viên Cluster.
 2. M? m?t k?t n?i đ?n c?m.
 3. Nh?p chu?t ph?i vào nhóm c?m có ch?a đ?a ch? IP và c?m tên và b?m Di chuy?n nhóm.
 4. Nh?p chu?t ph?i vào nhóm c?m có ch?a v?t l? đ?a mà b?n lưu tr? c?a b?n OLAP d? li?u t?p tin và thư m?c AnalysisLog, và sau đó b?m Di chuy?n nhóm.
 5. Đóng các qu?n tr? viên Cluster.


Cài đ?t d?ch v? phân tích trên Node2

 1. Ch?y chương tr?nh cài đ?t trong thư m?c MSOLAP\Install SQL Server 2000 CD, ho?c nh?p chu?t SQL Server 2000 thành ph?n...Cài đ?t d?ch v? phân tích trên các Autorun tr?nh đơn xu?t hi?n khi b?n chèn đ?a CD máy ch? SQL.
 2. Trong các Chào m?ng h?p tho?i h?p, b?m vào Ti?p theo.
 3. Trong các Th?a thu?n c?p phép ph?n m?m h?p tho?i, đ?c các th?a thu?n c?p phép, và sau đó nh?p vào Có đ? bi?u hi?n s? ch?p nh?n c?a Hi?p đ?nh.
 4. Trong các Ch?n thành ph?n h?p tho?i h?p, đ?m b?o r?ng b?n ch?n t?t c? các thành ph?n, và sau đó ch?p nh?n v? trí m?c đ?nh cho c?p đích. Nh?p vào Ti?p theo.
 5. Trong các D? li?u thư m?c đ?a đi?m h?p tho?i, ch?n cùng m?t thư m?c trên các tài nguyên chia s? đ?a c?a c?m sao mà b?n đ? ch?n khi b?n cài đ?t d?ch v? phân tích trên Node1 c?a c?m sao. Nh?p vào Ti?p theo.
 6. Trong các Ch?n m?t c?p chương tr?nh h?p tho?i h?p, b?m vào Ti?p theo ch?p nh?n v? trí m?c đ?nh.
 7. Khi thi?t l?p hoàn t?t, nh?p vào K?t thúc đ? thoát kh?i chương tr?nh cài đ?t.

Phân tích d?ch v? 64-bit cài đ?t

Chú ý Đ?m b?o r?ng m?t trư?ng h?p ?o c?a máy ch? SQL đư?c cài đ?t và t?p h?p trư?c khi b?n cài đ?t d?ch v? phân tích. Cài đ?t phân tích D?ch v? 64-bit là khác v?i cài đ?t phân tích d?ch v? 32-bit, và b?n s? th?y m?t cây mà chi ti?t SQL Server và các d?ch v? phân tích.

Đ? cài đ?t phân tích d?ch v? 64-bit, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u m?t cài đ?t m?i, b?mTrư?ng h?p đ?a phương, sau đó b?mTi?p theo.
 2. Nh?p vào Ti?p theo hai l?n.
 3. Nh?n vào đây đ? xóa h?p ki?m SQL Server do đó ch? các Ch?n h?p ki?m tra s?n ph?m máy ch? phân tích.
 4. Dư?i Máy ch? phân tích, b?m D? li?u T?p tin .
 5. Nh?p vào Tr?nh duy?t, xác đ?nh v? trí thư m?c trên các Chia s? đ?a ngu?n c?a c?m nơi b?n mu?n đ? lưu tr? các phân tích c?a b?n D?ch v? d? li?u t?p tin, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 6. Trong các Tên d? h?p tho?i, lo?i các tên c?a m?t máy ch? SQL t?m th?i đ?t tên ví d?, và sau đó nh?p vàoTi?p theo.
 7. Ch?p nh?n thi?t đ?t m?c đ?nh cho c?n l?i các trang.

Đ?t các phân tích D?ch v? Server đ? kh?i đ?ng hư?ng d?n s? d?ng trên Node2

 1. M? các D?ch v? qu?n l? giao di?n đi?u khi?n. Đ? m? các D?ch v? bàn đi?u khi?n qu?n l?, trên nh?p chu?t trên thanh tác v? B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, sau đó b?m D?ch v?.
 2. Xác đ?nh v? trí các d?ch v? MSSQLServerOLAPService trong danh sách, và sau đó b?m đúp chu?t vào d?ch v? MSSQLServerOLAPService đ? m? các Thu?c tính h?p tho?i.
 3. Trên các T?ng quát tab, thay đ?i các Lo?i kh?i đ?ng đ? Hư?ng d?n s? d?ng.
 4. Nếu T?nh tr?ng d?ch v? cho th?y B?t đ?u, b?m D?ng.
 5. Nh?p vào Ok đ? đóng nh?ng Thu?c tính h?p tho?i.
 6. Đóng các D?ch v? qu?n l? giao di?n đi?u khi?n.


Thêm mi?n OLAP qu?n tr? viên đ? nhóm qu?n tr? viên OLAP Node2

 1. Ngày Node2, nh?p chu?t ph?i Máy tính của tôi, sau đó b?m Qu?n l?.
 2. M? r?ng các Nhóm và ngư?i dùng c?c b? nút n?m dư?i Công c? h? th?ng.
 3. B?m vào các Các nhóm thư m?c.
 4. Nh?p chu?t ph?i vào các Qu?n tr? viên OLAP nhóm trong c?a s? bên tay ph?i, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 5. Nh?p vào Thêm trong các Thu?c tính qu?n tr? viên OLAP h?p tho?i.
 6. Trong các Ch?n ngư?i dùng ho?c nhóm h?p tho?i h?p, đ?m b?o r?ng b?n ch?n tên mi?n mà b?n t?o nhóm qu?n tr? viên OLAP.
 7. Xác đ?nh v? trí nhóm qu?n tr? viên OLAP trong danh sách, và sau đó b?m đúp tên OLAP qu?n tr? viên đ? thêm nhóm này.
 8. Nh?p vào Ok đ? đóng nh?ng Ch?n ngư?i dùng ho?c nhóm h?p tho?i.
 9. Nh?p vào Ok đ? đóng nh?ng Thu?c tính qu?n tr? viên OLAP h?p tho?i.
 10. Đóng bàn đi?u khi?n qu?n l? máy tính.


Lo?i b? chia s? t? MsOLAPRepository$ chia s? trên Node2

 1. M? Windows Explorer.
 2. Navigate to C:\Program Files\Microsoft phân tích Services\Bin thư m?c.
 3. Nh?p chu?t ph?i vào các Bin thư m?c, và sau đó nh?p vào Chia s?.
 4. Nh?n vào đây đ? ch?n các Không chia s? c?p này tùy ch?n nút.
 5. Nh?p vào Ok đ? đóng nh?ng Thu?c tính bin h?p tho?i.


Di chuy?n d?ch v? phân tích kho

 1. Trong Windows Explorer, đi?u hư?ng đ?n các chương tr?nh Files\Microsoft phân tích Services\Bin thư m?c.
 2. Sao chép các t?p tin Msmdrep.mdb t? đ?a c?c b? trên các c?m sao vào c?p AnalysisLog trên đ?a đư?c chia s? c?a c?m.
 3. Đóng Windows Explorer.

Phân tích d?ch v? 64-bit cài đ?t

B?n không c?n ph?i hoàn thành ph?n này b?i v? các t?p tin MDB hi?n không t?n t?i, và kho là trên máy tính đang ch?y SQL Server. B?n ph?i di chuy?n các OLAPRepository cơ s? d? li?u cho trư?ng h?p ?o SQL Server b?ng cách s? d?ng m?t trong các phương pháp sau đây:
 • Th? t?c sao lưu và khôi ph?c
 • Detach và đính kèm th? t?c
 • DTS b?n sao

T?o ra m?t c?m chia s? trong thư m?c AnalysisLog

 1. M? các Qu?n tr? viên c?m giao di?n đi?u khi?n. Đ? m? các Qu?n tr? viên c?m bàn đi?u khi?n, b?m vào thanh tác v? B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, sau đó b?m Qu?n tr? viên c?m.
 2. M? m?t k?t n?i đ?n c?m.
 3. Nh?p chu?t ph?i vào các Tài nguyên thư m?c, và sau đó nh?p vào M?i...Tài nguyên.
 4. Trong các Ngu?n l?c m?i h?p tho?i, g? sau cho tài nguyên Tên:

  "$ MsOLAPRepository" (không có d?u ngo?c kép)
 5. Đ?i v?i các mô t?, g?:

  "Phân tích D?ch v? chia s?"(không có d?u ngo?c kép)
 6. Thay đ?i lo?i ngu?n l?c đ? Chia s? t?p.
 7. Thay đ?i nhóm là cùng m?t nhóm có ch?a các chia s? đ?a mà b?n mu?n đ? lưu tr? các t?p tin d? li?u d?ch v? phân tích.
 8. Nh?p vào Ti?p theo.
 9. Trong các Ch? s? h?u có th? h?p tho?i h?p, đ?m b?o r?ng c? hai nút đư?c li?t kê trong có th? danh sách các ch? s? h?u.
 10. Nh?p vào Ti?p theo.
 11. Trong các Ngu?n l?c s?n có danh sách các Ph? thu?c h?p tho?i, ch?n v?t l? đ?a ch?a d? li?u OLAP t?p tin.
 12. Nh?p vào Thêm di chuy?n đ?a v?t l? đ? các Tài nguyên ph? thu?c danh sách.
 13. Nh?p vào Ti?p theo.
 14. Trong các Các thông s? chia s? t?p tin h?p tho?i, chia s? tên ki?u:

  "$ MsOLAPRepository" (không có d?u ngo?c kép)
 15. Nh?p đư?ng d?n t?i các AnalysisLog c?p b?n đ? t?o ? bư?c "T?o thư m?c cho Query Log".
 16. Nh?p vào Cấp phép c?u h?nh c?p phép đ? chia s?.
 17. Trong các Cấp phép h?p tho?i h?p, b?m vào Thêm.
 18. Trong các Ch?n ngư?i dùng ho?c nhóm h?p tho?i h?p, đ?m b?o r?ng b?n đ? ch?n các tên mi?n mà b?n t?o nhóm qu?n tr? viên OLAP.
 19. Xác đ?nh v? trí nhóm qu?n tr? viên OLAP trong danh sách, và sau đó b?m đúp vào tên đ? thêm nhóm qu?n tr? viên OLAP.
 20. Xác đ?nh v? trí các nhóm qu?n tr? viên tên mi?n trong danh sách, và sau đó b?m đúp vào tên đ? thêm nhóm qu?n tr? viên tên mi?n.
 21. Nh?p vào Ok đ? đóng nh?ng Ch?n ngư?i dùng ho?c nhóm h?p tho?i.
 22. Trong các Cấp phép h?p tho?i h?p, b?m vào nhóm qu?n tr? viên tên mi?n và sau đó ch?n các Cho phép h?p ki?m cho toàn quy?n ki?m soát.
 23. Trong các Cấp phép h?p tho?i, click vào nhóm qu?n tr? viên OLAP, và sau đó ch?n các Cho phép h?p ki?m cho toàn quy?n ki?m soát.
 24. Trong các Cấp phép h?p tho?i, b?m t?t c? nhóm và sau đó b?m Gỡ bỏ đ? lo?i b? t?t c? nhóm t? các c?p phép trên chia s?.
 25. Nh?p vào Ok đ? đóng nh?ng Cấp phép h?p tho?i.
 26. Nh?p vào K?t thúc hoàn t?t thu?t s? ngu?n l?c m?i. Thông báo sau nên xu?t hi?n:
  C?m tài nguyên 'MsOLAPRepository $' t?o thành công.
 27. Nh?p vào Ok đ? đóng nh?ng Tin nh?n h?p tho?i.
 28. Xác đ?nh v? trí các MsOLAPRepository$ trong tài nguyên danh sách, và sau đó Nh?p chu?t ph?i vào MsOLAPRepository$.
 29. Nh?p vào Mang l?i tr?c tuy?n làm cho c?m chia s? có s?n.
 30. Đóng bàn đi?u khi?n qu?n tr? viên Cluster.


S?a đ?i các khóa registry cho máy ch? phân tích trên Node2

D?ch v? phân tích Microsoft l?n đ?c nhi?u khóa registry đ? có đư?c thông tin v? c?u h?nh máy ch? phân tích. B?n ph?i S?a đ?i m?t s? các khóa registry đ? ph?n ánh m?t th?c t? là các máy ch? đang ch?y trên m?t c?m.
 1. Ch?y ti?n ích Registry Editor (Regedt32.exe).
 2. Đi?u hư?ng đ?n các HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\OLAP Server\Server k?t n?i thông tin khóa s? đăng k?.
 3. Giá tr? "RemoteRepositoryConnectionString" ch?a các tên c?a nút cho các ngu?n d? li?u. Thay đ?i các "RemoteRepositoryConnectionString" giá tr? t?i tên máy ch? ?o. Cho Ví d?:

  Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=\\MyClusterNode2\MsOLAPRepository$\Msmdrep.mdb

  Tr? thành:

  Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=\\ClusterServerVirtualName\MsOLAPRepository$\Msmdrep.mdb

  Phân tích d?ch v? 64-bit cài đ?t

  T? máy tính đang ch?y phiên b?n 32-bit c?a Qu?n l? phân tích, b?m chu?t ph?i vào tên máy ch?, và sau đó nh?p vàoS?a đ?i Kho k?t n?i chu?i. B?n có th? s?a đ?i các k?t n?i kho chu?i đ? tr? đ?n d? ?o c?a SQL Server cho c? các kho k?t n?i chu?i và kho lưu tr? t? xa k?t n?i chu?i. N?u các phân tích máy tính không ch?y khi b?n c? g?ng đ? làm cho nh?ng thay đ?i này, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  "T? đ?ng hóa L?i"
  Dư?i đây là m?t ví d? v? m?t chu?i k?t n?i:
  Provider=SQLOLEDB.1;Integrated Security=SSPI;Initial
  				Catalog=OLAPRepository;Data Source=vsql64cluster;Use Procedure for
  				Prepare=1;Auto Translate=True;Packet Size=4096;Workstation ID=AP135949;Use
  				Encryption for Data=False;Tag with column collation when possible=False 
 4. "Kho n?i chu?i" giá tr? ch?a đư?ng d?n trong đó các t?p tin nh? phân cho các s?n ph?m d?ch v? phân tích đ? ban đ?u cài đ?t. Thay đ?i giá tr? "Kho n?i chu?i" đ? tr? đ?n m?i v? trí đ? ch?n trong ph?n "Di chuy?n phân tích d?ch v? kho" này bài vi?t. Ví dụ:

  Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Ngu?n = C:\Program Files\Microsoft phân tích Services\Bin\Msmdrep.mdb

  Tr? thành:

  Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=Q:\AnalysisLog\Msmdrep.mdb
  Gi? s? Q:\ là ? nơi các AnalysisLog thư m?c đư?c t?o ra.

  Phân tích d?ch v? 64-bit cài đ?t

  B?n th?c hi?n thay đ?i này trong bư?c 3.
 5. Giá tr? "Khóa thư m?c" ch?a các đư?ng d?n trong đó các t?p tin nh? phân cho các s?n ph?m d?ch v? phân tích ban đ?u đ? đư?c cài đ?t. Thay đổi giá tr? "Khóa thư m?c" đ? tr? đ?n v? trí m?i đư?c ch?n trong "di chuy?n Phân tích truy v?n đăng nh?p"ph?n c?a bài vi?t này. Ví dụ:

  C: Program Files Files\Microsoft phân tích Services\Bin

  Tr? thành:

  Q:\AnalysisLog
  Gi? đ?nh r?ng Q:\ là lái xe trong đó AnalysisLog thư m?c đư?c t?o ra.
 6. Đi?u hư?ng đ?n các HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\OLAP Server\ CurrentVersion baám giö? phím.
 7. Ngu?n d? li?u trong QueryLogConnectionString ch?a đư?ng d?n trong đó t?p tin nh? phân cho các s?n ph?m d?ch v? phân tích đ? Ban đ?u đư?c cài đ?t. B?n ph?i thay đ?i các ngu?n d? li?u đ? tr? đ?n m?i AnalysisLog thư m?c. Ví dụ:

  Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data ngu?n = C:\Program Files\Microsoft Phân tích Services\Bin\Msmdqlog.mdb

  Tr? thành:

  Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=Q:\AnalysisLog\Msmdqlog.mdb
  Nh?n Q:\ là ? đ?a mà thư m?c AnalysisLog đư?c t?o ra.

  Phân tích d?ch v? 64-bit cài đ?t

  S?a đ?i các chu?i k?t n?i này đ? tr? đ?n ?o th? hi?n c?a SQL Server. Dư?i đây là m?t ví d? v? m?t chu?i k?t n?i:
  Provider=SQLOLEDB.1;Integrated Security=SSPI;Initial
  				Catalog=OLAPQueryLog;Data Source=vSQL64cluster;Use Procedure for Prepare=1;Auto
  				Translate=True;Packet Size=4096;Use Encryption for Data=False;Tag with column
  				collation when possible=False
 8. Ngu?n d? li?u giá tr? RemoteQueryLogConnectionString ch?a tên c?a nút. B?n ph?i thay đ?i các ngu?n d? li?u đ? ?o tên máy ch? c?a c?m. Ví dụ:

  Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=\\MyClusterNode2\MsOLAPRepository$\Msmdqlog.mdb

  Tr? thành:

  Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=\\ClusterServerVirtualName\MsOLAPRepository$\Msmdqlog.mdb

  Phân tích d?ch v? 64-bit cài đ?tS?a đ?i các chu?i k?t n?i này ch? cho trư?ng h?p ?o SQL Server. Dư?i đây là m?t ví d? v? m?t chu?i k?t n?i:
  Provider=SQLOLEDB.1;Integrated Security=SSPI;Initial
  				Catalog=OLAPQueryLog;Data Source=vSQL64cluster;Use Procedure for Prepare=1;Auto
  				Translate=True;Packet Size=4096;Use Encryption for Data=False;Tag with column
  				collation when possible=False
 9. Đóng Registry Editor.

Chú ý N?u b?n đang ch?y SQL Server 2000 phân tích d?ch v? Service Pack 3 ho?c b?n sau đ? s?a đ?i các RemoteRepositoryConnectionString, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m vào tên máy ch? d?ch v? phân tích.
 2. Nh?p vào s?a đ?i kho n?i chu?i.

Các Ch?nh s?a các kho lưu tr? k?t n?i chu?i h?p tho?i s? xu?t hi?n. Bây gi?, b?n có th? s?a đ?i các chu?i k?t n?i.

C?u h?nh phân tích D?ch v? d?ch v? như là m?t d?ch v? chung

 1. M? bàn đi?u khi?n qu?n tr? viên Cluster. Đ? m? các Qu?n tr? viên c?m bàn đi?u khi?n, b?m vào thanh tác v? B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, sau đó b?m Qu?n tr? viên c?m.
 2. M? m?t k?t n?i đ?n c?m.
 3. Nh?p chu?t ph?i vào các Tài nguyên thư m?c, và sau đó nh?p vào M?i...Tài nguyên.
 4. Trong các Ngu?n l?c m?i h?p tho?i, cho các ngu?n tài nguyên tên lo?i:

  "Phân tích d?ch v?" (không có d?u ngo?c kép)
 5. Đ?i v?i các mô t?, g?:

  "Phân tích D?ch v?"(không có d?u ngo?c kép)
 6. Thay đ?i lo?i ngu?n l?c đ? Chung lo?i d?ch v?.
 7. Thay đ?i nhóm là cùng m?t nhóm có ch?a các chia s? đ?a mà trong đó các t?p tin d? li?u đư?c đ?t và đ?a ch? IP c?a c?m và Tên.
 8. Nh?p vào Ti?p theo.
 9. Trong các Ch? s? h?u có th? h?p tho?i h?p, đ?m b?o r?ng c? hai nút đư?c li?t kê trong các Ch? s? h?u có th? danh sách và b?m Ti?p theo.
 10. Trong các Ngu?n l?c s?n có li?t kê trong các Ph? thu?c h?p tho?i, nh?n vào đây đ? ch?n chia s?$ MsOLAPRepository.
 11. Nh?p vào Thêm đ? di chuy?n chia s? t?p tin MsOLAPRepository đ? các Tài nguyên danh sách các ph? thu?c.
 12. Nh?p vào Ti?p theo.
 13. Trong các Chung lo?i d?ch v? tham s? h?p tho?i h?p, g? sau đây như các d?ch v? Tên:

  "MSSQLServerOLAPService" (không có d?u ngo?c kép)
 14. Trong các B?t đ?u các thông s? h?p văn b?n, lo?i:

  "net b?t đ?u MSSQLServerOLAPService"(không có d?u ngo?c kép)
 15. Nh?p vào Ti?p theo.
 16. Trong các Đăng k? nhân r?ng h?p tho?i h?p, b?m vào Thêm, r?i g? như sau trong văn b?n chính m?c đăng k? g?c h?p:

  "Software\Microsoft\OLAP Server" (không có báo giá nh?n hi?u)
 17. Nh?p vào Ok đ? đóng nh?ng Khóa s? đăng k? h?p tho?i.
 18. Nh?p vào K?t thúc hoàn t?t thu?t s? ngu?n l?c m?i. Thông báo sau nên xu?t hi?n:
  C?m tài nguyên 'phân tích làm' t?o thành công.
 19. Nh?p vào Ok đ? đóng nh?ng Tin nh?n h?p tho?i.
 20. Xác đ?nh v? trí, và sau đó nh?p chu?t ph?i vào d?ch v? phân tích trong các danh sách các ngu?n tài nguyên.
 21. Nh?p vào Mang l?i tr?c tuy?n làm cho máy ch? phân tích có s?n.
 22. Đóng bàn đi?u khi?n qu?n tr? viên Cluster.


Khắc phục sự cố

V? d?ch v? phân tích không ph?i là c?m sao nh?n th?c, sau c?m b?y t?n t?i n?u d?ch v? phân tích t?p trung và b?n s? d?ng các bư?c đư?c li?t kê trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft này.
 • Đăng k? nhân r?ng đ?ng b? hóa các thi?t đ?t b? nh? cho các máy ch? phân tích, trong đó có th? là m?t v?n đ? n?u 2 nút trong c?m sao có s? ti?n khác nhau c?a b? nh? RAM.
 • M?c dù có th? qu?n l? và truy v?n các Máy ch? phân tích b?ng cách s? d?ng tên c?a nút hi?n đang ho?t đ?ng trên các cluster, b?n không nên làm đi?u này. B?n ph?i th?c hi?n t?t c? các qu?n tr? và câu b?i b?ng cách s? d?ng tên máy ch? c?m.
 • Ngư?i qu?n l? phân tích đăng k? máy ch? phân tích b?ng cách s? d?ng các tên máy c?a nút. B?n ph?i lo?i b? đăng k? máy ch? này và sau đó đăng k? tên máy ch? c?m.
 • Phân tích tr?nh qu?n l? c?a hàng t?t c? các máy ch? Đăng trong các s? đăng k?. Đăng k? nhân r?ng đ?ng b? hóa các h? ph?c v? đ? đăng k? vào hai các nút c?a c?m. V? v?y, b?n ph?i th?c hi?n b?t k? đăng k? máy ch? m?i trong phân tích Manager vào nút hi?n đang ho?t đ?ng c?a c?m.
 • V? d?ch v? phân tích không ph?i là c?m sao nh?n th?c, Microsoft D?ch v? h? tr? s?n ph?m có th? yêu c?u b?n uncluster d?ch v? phân tích khi làm vi?c v?i b?n đ? kh?c ph?c các v?n đ? d?ch v? phân tích.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? Xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
224967Làm th? nào đ? t?o ra chia s? t?p tin trên m?t c?m


Th?y sau gi?y tr?ng v? các Microsoft Web site sau:
http://www.Microsoft.com/technet/prodtechnol/SQL/2000/maintain/olapsite.mspx


Thu?c tính

ID c?a bài: 308023 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Hai 2014 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2000 Analysis Services
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
T? khóa: 
kbnosurvey kbarchive kbproductlink kbgraphxlink kbhowtomaster kbmt KB308023 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:308023

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com