ID c?a bài: 308007 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.

Đ? ti?p t?c nh?n đư?c c?p nh?t b?o m?t cho Windows, h?y ch?c ch?n r?ng b?n đang ch?y Windows XP v?i Service Pack 3 (SP3). Đ? bi?t thêm thông tin, tham kh?o web site Microsoft này: H? tr? là k?t thúc cho m?t s? phiên b?n c?a Windows

Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? Windows XP d?a trên m?ng gia đ?nh. Ngoài ra, bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? xác đ?nh m?t c?u trúc m?ng (tô pô), làm th? nào đ? s? d?ng nhà và nh? văn ph?ng m?ng g? r?i, và làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? k?t n?i cơ b?n, và làm th? nào đ? gi?i quy?t các t?p tin và máy in chia s? v?n đ?. Bài vi?t này là dành cho ngư?i dùng Trung c?p đ?n cao c?p. B?n có th? t?m th?y nó d? dàng hơn đ? làm theo các bư?c n?u b?n in bài vi?t này l?n đ?u tiên.

Gi?i pháp

N?u b?n có v?n đ? v?i m?ng gia đ?nh c?a b?n, h?y làm theo các bư?c trong bài vi?t này nh?m cô l?p và kh?c ph?c s? c? c?u h?nh k?t n?i cơ b?n m?ng gia đ?nh c?a b?n, t?p tin và máy in chia s?. Trư?c tiên, h?y th? đ? cô l?p và gi?i quy?t v?n đ? b?ng cách s? d?ng các bư?c trong ph?n "Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? m?t v?n đ? m?ng gia đ?nh".

Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? m?t v?n đ? m?ng gia đ?nh

Lưu ? b?n có th? c?n ph?i bi?t lo?i c?u trúc m?ng b?n đang s? d?ng đ? hoàn thành các bư?c sau. N?u b?n không ch?c ch?n, đi t?i ph?n "Trang ch? m?ng c?u trúc và c?u h?nh c?a h?".

Đ? kh?c ph?c s? c? m?t v?n đ? m?ng, s? d?ng Windows XP nhà và nh? văn ph?ng m?ng g? r?i trong Trung tâm h? tr? và giúp đ? đ? c? g?ng cô l?p và gi?i quy?t các v?n đ?. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m chu?t B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Tr? giúp và h? tr?.
 2. Theo Ch?n m?t ch? đ? tr? giúp, b?m vào M?ng và các web site.
 3. Theo M?ng và các web site, b?m vào S?a ch?a m?ng ho?c các v?n đ? web site, và sau đó nh?p vào Tr?nh g? r?i m?ng văn ph?ng nhà và nh?.
 4. Tr? l?i các câu h?i trong tr?nh g? r?i đ? c? g?ng t?m m?t gi?i pháp.
N?u tr?nh g? r?i gi?i quy?t v?n đ?, b?n đ? k?t thúc.

N?u tr?nh g? r?i không gi?i quy?t v?n đ?, xác đ?nh c?u trúc trang chủ h? th?ng c?a b?n trong ph?n "Trang ch? m?ng c?u trúc và c?u h?nh c?a h?", và sau đó làm theo các bư?c trong ph?n "G? r?i nâng cao".

Trang ch?-m?ng c?u trúc và c?u h?nh c?a h?

Trư?c khi b?n kh?c ph?c s? c? m?ng nhà, đ?u tiên xác đ?nh c?u trúc m?ng b?n đang s? d?ng. C?u trúc m?ng là s?p x?p ho?c l?p b?n đ? m?ng các y?u t? như liên k?t và nút ch?n m?t, và các k?t n?i v?t l? gi?a chúng. Có m?t s? các c?u trúc nhà m?ng ph? bi?n:

Máy tính đư?c k?t n?i v?i m?t thi?t b? NAT

Các máy tính đư?c k?t n?i v?i m?t thi?t b? NAT cung c?p m?t duy nh?t, chia s? kết nối Internet. M?t b?n d?ch (NAT) thi?t b? ph?n c?ng m?ng đ?a ch? là m?t modem băng thông r?ng ho?c truy?n h?nh v? tinh cho phép các máy tính đ? có đư?c và chia s? kết nối Internet duy nh?t. Trong c?u h?nh này, các máy tính nói chung nh?n đư?c m?t đ?a ch? IP t? thi?t b? NAT. Thông thư?ng, thi?t b? NAT s? d?ng 192.168.0.1 đ?a ch? và ch? đ?nh đ?a ch? cho các máy tính khác trong ph?m vi 192.168.0.x, nơi x là m?t s? gi?a 2 và 254.

Máy tính đư?c k?t n?i v?i m?t Trung tâm m?ng

M?t Trung tâm m?ng nh?n đư?c d? li?u thông qua m?t c?ng, và sau đó làm cho nó có s?n cho t?t c? các c?ng. Đi?u này cho phép chia s? d? li?u ho?c kết nối Internet gi?a t?t c? các máy tính đư?c k?t n?i v?i các trung tâm. Máy tính đư?c k?t n?i v?i m?t Trung tâm m?ng có th? có nhi?u c?u h?nh:
 • Các máy tính đ? không có kết nối Internet.

  Trong c?u h?nh này, các máy tính thư?ng đư?c gán đ?a ch? IP trong d?y 169.254.x.y, nơi xy là con đ?m ch? 1 đ?n 254.
 • Các máy tính đư?c k?t n?i v?i m?t trung tâm, nơi ch? có m?t máy tính có kết nối Internet chia s? b?ng cách s? d?ng chia s? kết nối Internet.

  K?t n?i này có th? là m?t k?t n?i quay s? ho?c m?t ghép n?i băng r?ng (xDSL thư?ng ho?c modem cáp). Trong c?u h?nh này, máy tính chia s? k?t n?i thư?ng ch? đ?nh đ?a ch? IP cho các máy tính khác trên m?ng gia đ?nh. Máy tính chia s? k?t n?i s? có đ?a ch? IP 192.168.0.1 c?u h?nh cho b? đi?u h?p đư?c k?t n?i v?i m?ng gia đ?nh. Các máy tính khác trên m?ng s? có đ?a ch? trong ph?m vi 192.168.0.x, nơi x là m?t s? gi?a 2 và 254.
 • Các máy tính đư?c k?t n?i v?i Internet thông qua m?t ghép n?i băng r?ng.

  C?u h?nh này c?n đư?c g?i là m?t m?ng lư?i edgeless.
  Trong c?u h?nh này, các máy tính trên m?i m?ng gia đ?nh này có đ?a ch? IP đư?c cung c?p b?i các nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP). Các đ?a ch? đư?c s? d?ng khác nhau, tùy thu?c vào ISP.
 • Các máy tính m?i có m?t k?t n?i dial-up riêng bi?t ho?c các ghép n?i băng r?ng đ?n Internet.

  Trong c?u h?nh này, các máy tính thư?ng s? d?ng đ?a ch? IP đư?c gán t? đ?ng cho b? thích ?ng m?ng gia đ?nh c?a h?. Thông thư?ng, các b? thích ?ng m?ng ch? đ?nh đ?a ch? IP trong d?y 169.254.x.y, nơi xy là con đ?m ch? 1 đ?n 254. Các máy tính s? d?ng ISP cung c?p đ?a ch? cho kết nối Internet c?a h?.

NÂNG CAO GI?I ĐÁP TH?C M?C

Ph?n này gi?i thích làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? c?u h?nh k?t n?i cơ b?n m?ng gia đ?nh c?a b?n, và làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? chia s? t?p và máy in chia s?. Đ?u tiên, làm theo các bư?c đ? kh?c ph?c v?n đ? k?t n?i cơ b?n.

G? r?i các v?n đ? k?t n?i cơ b?n

Đ? g? r?i các v?n đ? k?t n?i cơ b?n và xác minh đ? phân gi?i tên gi?a các máy tính, h?y làm theo các bư?c theo th? t? mà trong đó h? đư?c cung c?p cho đ?n khi b?n cô l?p và gi?i quy?t các v?n đ?. Trư?c tiên h?y th? bư?c 1.

Bư?c 1: Xác minh k?t n?i v?t l? gi?a các máy tính

Phía sau m?i b? thích ?ng m?ng trong máy tính đ? bàn m?t có th? nh?n th?y đèn. Các đèn chi?u sáng cho bi?t m?t k?t n?i t?t. N?u b?n đang s? d?ng m?t Trung tâm m?ng ho?c chuy?n đ?i m?t k?t n?i các máy tính, h?y ch?c ch?n r?ng Trung tâm m?ng ho?c chuy?n đ?i đư?c b?t và ánh sáng đư?c chi?u sáng cho m?i k?t n?i khách hàng. Đi?u này cho th?y m?t liên k?t t?t.

Bư?c 2: H?y ch?c ch?n r?ng t?t c? các máy tính có cài đ?t chuyên bi?t TCP/IP

Bư?c này là đ?c bi?t quan tr?ng v?i máy tính d?a trên Microsoft Windows 95. theo m?c đ?nh, máy tính d?a trên Windows 95 không có TCP/IP đư?c cài đ?t chuyên bi?t. N?u b?n đang s? d?ng máy tính ch?y Windows 95, Microsoft Windows 98 ho?c Microsoft Windows Millennium Edition trên m?ng, b?n có th? t?m TCP/IP b?ng cách s? d?ng m?ng m?c trong Panel điều khiển. N?u TCP/IP không đư?c cài đ?t chuyên bi?t, b?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t nó đ? giao ti?p v?i máy tính d?a trên Windows XP trên m?ng. TCP/IP luôn luôn đư?c cài đ?t chuyên bi?t trong Windows XP.

Bư?c 3: H?y ch?c ch?n r?ng các c?u h?nh m?ng lư?i bao g?m các đ?a ch? IP

Thu th?p thông tin c?u h?nh m?ng t? ít nh?t hai máy tính trên m?ng b?ng cách s? d?ng b? chuy?n đ?i trạm đậu. Sau đó, h?y ch?c ch?n r?ng các đ?a ch? IP đư?c ch? đ?nh phù h?p v?i c?u h?nh m?ng lư?i nhà đư?c mô t? trong ph?n "Trang ch? m?ng c?u trúc và c?u h?nh c?a h?". Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m chu?t B?t đ?u, b?m vào Ch?y, lo?i ncpa.cpl, và sau đó nh?p vào Ok.
 2. Xác đ?nh v? trí và b?m chu?t ph?i vào bi?u tư?ng đ?i di?n cho máy tính này k?t n?i v?i m?ng gia đ?nh, và sau đó nh?p vào T?nh tr?ng.
 3. B?m vào các H? tr? tab, và sau đó dư?i trạm đậu k?t n?i, xác đ?nh v? trí các đ?a ch? IP.

  N?u các đ?a ch? IP đư?c ch? đ?nh không phù h?p v?i c?u trúc liên k?t c?a bài vi?t này mô t? trong ph?n "Trang ch? m?ng c?u trúc và c?u h?nh c?a h?", máy tính vi?c phân công các đ?a ch? có th? không có s?n. Đi?u này có th? đúng n?u 169.254.x.y đ?a ch? trong m?t c?u h?nh mà b?n mong đ?i m?t lo?t các đ?a ch? khác.

  Đ? thay đ?i c?u h?nh đ? đ?a ch? trên b? thích ?ng m?ng nhà riêng cho m?i máy tính trong ph?m vi tương t?, xác đ?nh đ?a ch? đó là chính xác d?a trên c?u trúc liên k?t m?ng. Đ? làm đi?u này, h?y ki?m tra xem m?t máy tính s? nh?n đư?c m?t đ?a ch? trong ph?m vi 192.168.0.x, và khác nh?n đư?c m?t đ?a ch? trong ph?m vi 169.254.x.y. Khi b?n cô l?p máy tính nào có đ?a ch? không chính xác, kh?c ph?c s? c? máy tính có đ?a ch? không chính xác.

  Lưu ? Cho máy tính d?a trên Windows 95 trong m?t m?ng lư?i mà s? d?ng 169.254.x.y đ?a ch?, b?n ph?i c?u h?nh đ?a ch? IP b?ng tay. Đ? bi?t thông tin v? làm th? nào đ? làm đi?u này, xem các tr?c tuy?n giúp cho Windows 95.

Bư?c 4: H?y ch?c ch?n r?ng tính năng tư?ng l?a không đư?c kích ho?t trên b? thích ?ng m?ng gia đ?nh

Xác minh r?ng các tính năng tư?ng l?a kết nối Internet (ICF) ho?c Windows Firewall (WF) không đư?c kích ho?t trên v? m?ng mà b?n s? d?ng đ? k?t n?i các máy tính v?i m?ng gia đ?nh. N?u các tính năng đư?c kích ho?t trên các b? đi?u h?p, b?n không th? k?t n?i v?i các tài nguyên chia s? trên máy tính khác trong m?ng.

Lưu ? Edgeless m?ng là ngo?i l?. B?n có th? s? d?ng ICF v?i m?ng lư?i edgeless n?u b?n có các bi?n pháp b? sung đ? cho phép các k?t n?i trong m?ng ch?.

Bư?c 5: Ki?m tra các k?t n?i gi?a các máy tính b?ng cách s? d?ng l?nh "ping"

Đ? s? d?ng l?nh ping đ? ki?m tra các k?t n?i gi?a hai máy tính trên m?ng, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên m?t trong các máy tính, h?y nh?p vào B?t đ?u, b?m vào Ch?y, lo?i CMD, và sau đó nh?p vào Ok.
 2. T?i d?u ki?m nh?c l?nh, g? ping x.x.x.x (nơi x.x.x.x là đ?a ch? IP c?a máy tính khác), và sau đó nh?n ENTER.

  N?u l?nh ping là thành công, và các máy tính có th? k?t n?i m?t cách chính xác, b?n nh?n đư?c m?t s? bài tr? l?i t? máy tính khác. Ví d?, b?n có th? nh?n đư?c m?t thư tr? l?i v?i các đ?nh d?ng sau:
  Reply from x.x.x.x: bytes=32 time<1ms TTL=128
  N?u b?n nh?n đư?c các bài tr? l?i, h?y b? qua bư?c c và đi t?i bư?c d.

  N?u b?n không nh?n đư?c các bài tr? l?i, ho?c n?u b?n nh?n đư?c thư "Yêu c?u timed out", có th? có m?t v?n đ? trên máy tính đ?a phương. Đi đ?n bư?c c.
 3. Ki?m tra máy tính c?c b?. Đ? làm đi?u này, h?y g? ping x.x.x.x (nơi x.x.x.x là đ?a ch? IP c?a máy tính c?c b?), và sau đó nh?n ENTER.

  N?u b?n nh?n thư tr? l?i, b? thích ?ng m?ng đư?c cài đ?t chuyên bi?t đúng và ngăn x?p giao th?c TCP/IP có th? làm vi?c m?t cách chính xác.

  N?u b?n không nh?n đư?c tr? l?i, b? thích ?ng m?ng có th? đư?c cài đ?t chuyên bi?t không chính xác, ho?c ngăn x?p giao th?c TCP/IP có th? b? hư h?ng. G? r?i b? thích ?ng m?ng và ngăn x?p giao th?c TCP/IP.
  • B?n có th? ki?m tra xem b? thích ?ng m?ng đư?c cài đ?t chuyên bi?t đúng, ho?c n?u không ti?p t?c kh?c ph?c s? c? thi?t b? bên th? ba, trong Device Manager. Các thông tin b? sung v? làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? thi?t b? Qu?n l? thi?t b?, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong các Các cơ s? ki?n th?c Microsoft:
   283658Làm th? nào đ? qu?n l? các thi?t b? trong Windows XP
  • B?n có th? ki?m tra xem li?u ngăn x?p giao th?c TCP/IP b? hư h?ng, ho?c thi?t l?p l?i ngăn x?p giao th?c TCP/IP. Các thông tin b? sung v? làm th? nào đ? Đ?t l?i ngăn x?p giao th?c TCP/IP, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các Bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
   299357Cách Đ?t l?i Giao th?c Internet (TCP/IP) trong Windows XP
   Khi b?n có th? ping máy tính đ?a phương, đi t?i bư?c d.

   N?u b?n không th? ping máy tính, h?y đi t?i ph?n "Bư?c ti?p theo" đ? bi?t chi ti?t v? làm th? nào đ? liên h? v?i h? tr?.
 4. Khi b?n thành công có th? ping máy tính đ?a phương, ping máy tính khác b?ng cách s? d?ng đ?a ch? IP c?a nó. Đ? ping m?t máy tính theo tên, g? ping ComputerName (nơi computername là tên c?a máy tính t? xa), và sau đó nh?n ENTER. Đ? xác đ?nh tên c?a máy tính, b?m chu?t ph?i vào Máy tính c?a tôi trên màn h?nh, h?y nh?p vào Thu?c tính, và sau đó b?m vào các Tên máy tính tab.

  N?u b?n nh?n đư?c bài tr? l?i, b?n có kh? năng k?t n?i và đ? phân gi?i tên gi?a các máy tính.

  N?u b?n không nh?n đư?c tr? l?i, h?y đi t?i ph?n "Bư?c ti?p theo" đ? bi?t chi ti?t v? làm th? nào đ? liên h? v?i h? tr?.
Sau khi b?n đ? xác minh k?t n?i và đ? phân gi?i tên gi?a các máy tính, b?n có th? kh?c ph?c s? c? k?t n?i cho các t?p và máy in chia s?. Đ? làm đi?u này, h?y đi t?i ph?n "kh?c ph?c chia s? t?p và máy in chia s?".

Thông tin thêm

Kh?c ph?c s? c? chia s? t?p và máy in chia s?

Sau khi các máy tính đư?c k?t n?i, b?n có th? chia s? t?p và máy in gi?a các máy tính thông qua m?ng lư?i nhà. Đ? kh?c ph?c s? c? chia s? t?p và máy in chia s?, làm theo các bư?c theo th? t? mà trong đó h? đư?c cung c?p cho đ?n khi b?n cô l?p và gi?i quy?t v?n đ?. Trư?c tiên h?y th? bư?c 1.

Bư?c 1: Ch?y thu?t s? thi?t l?p m?ng đ? đ?t c?u h?nh m?i máy tính trong m?ng

Đ? đ?t c?u h?nh t?p và máy in chia s?, h?y ch?y thu?t s? thi?t l?p m?ng trên m?i máy tính trong m?ng. Các thông tin b? sung v? m?ng Thi?t l?p thu?t s?, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong các Các cơ s? ki?n th?c Microsoft:
308522Mô t? c?a các thi?t l?p m?ng Thu?t s? trong Windows
Khi b?n hoàn t?t c?u h?nh chia s? t?p và máy in chia s? trên m?i máy tính trong m?ng, h?y đi t?i bư?c 2.

N?u b?n không th? đ?t c?u h?nh chia s? t?p và máy in chia s?, h?y đi t?i ph?n "Bư?c ti?p theo" đ? bi?t chi ti?t v? làm th? nào đ? liên h? v?i h? tr?.

Bư?c 2: H?y ch?c ch?n r?ng chia s? t?p tin đư?c c?u h?nh đúng trên m?i máy tính.

Các thông tin b? sung v? kh?c ph?c s? c? t?p tin chia s? và đ?m b?o r?ng các c?u h?nh trên máy tính chính xác, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Microsoft Ki?n th?c cơ b?n:
304040Làm th? nào đ? c?u h?nh t?p tin chia s? trong Windows XP
Trong bài vi?t 304040, h?y đi t?i ph?n "Gi?i đáp th?c m?c t?p tin chia s? trong Windows XP".

Khi b?n hoàn t?t c?u h?nh t?p tin chia s? trên m?i máy tính, h?y đi t?i bư?c 3. N?u b?n không th? đ?t c?u h?nh chia s? t?p tin, h?y đi t?i ph?n "Bư?c ti?p theo" đ? bi?t chi ti?t v? làm th? nào đ? liên h? v?i h? tr?.

Bư?c 3: H?y ch?c ch?n r?ng trương m?c khách đư?c thi?t l?p cho truy nh?p m?ng

T?t c? các truy c?p m?ng đ? c? hai d?a trên Windows XP Home Edition máy trong m?t nhóm làm vi?c ho?c m?t máy tính d?a trên Windows XP Professional trong m?t nhóm làm vi?c s? d?ng trương m?c khách. Trư?c khi b?n ti?p t?c kh?c ph?c s? c?, h?y ch?c ch?n r?ng trương m?c khách đư?c thi?t l?p cho truy nh?p m?ng. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m chu?t B?t đ?u, b?m vào Ch?y, lo?i CMD, và sau đó nh?p vào Ok.
 2. Lo?i các net ngư?i s? d?ng đánh, và sau đó nh?n ENTER.
 3. N?u tài kho?n đư?c kích ho?t, m?t d?ng s? xu?t hi?n ? đ?u ra c?a l?nh có đ?nh d?ng sau:
  Account active               Yes
 4. N?u tài kho?n không ho?t đ?ng, g? net ngư?i s? d?ng đánh /active:yes, và sau đó nh?n ENTER đ? cung c?p cho khách truy c?p m?ng tài kho?n. Văn b?n sau đây tr? v? sau khi l?nh:
  The command completed successfully.
  N?u b?n nh?n đư?c b?t c? ph?n ?ng khác, h?y ch?c ch?n r?ng b?n đang kí nh?p dư?i tên ngư?i qu?n tr?, và sau đó xác nh?n r?ng b?n g? l?nh m?t cách chính xác trư?c khi b?n c? g?ng m?t l?n n?a.
Khi b?n hoàn t?t thi?t l?p tài kho?n đánh cho truy nh?p m?ng, đi t?i bư?c 4. N?u b?n không th? thi?t l?p trương m?c khách, h?y đi t?i ph?n "Bư?c ti?p theo" đ? bi?t chi ti?t v? làm th? nào đ? liên h? v?i h? tr?.

Bư?c 4: H?y ch?c ch?n r?ng m?c tin thư thoại đó cho tên máy tính đư?c chia s?

Sau khi b?n đ? xác nh?n c?u h?nh chia s? t?p tin và thi?t l?p trương m?c khách cho truy nh?p m?ng, h?y ch?c ch?n r?ng các m?c tin thư thoại cho m?i máy tính đư?c chia s?. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Đ? xác đ?nh tên máy tính cho m?i máy tính, h?y nh?p vào B?t đ?u, b?m vào Ch?y, lo?i sysdm.cpl, và sau đó nh?p vào Ok.
 2. Trên các Tên máy tính tab, nh? hơn Tên đ?y đ? máy tính, xác đ?nh v? trí tên máy tính.
 3. Đ? xác đ?nh xem m?t m?c tin thư thoại đư?c chia s?, h?y nh?p vào B?t đ?u, b?m vào Ch?y, lo?i fsmgmt.msc, và sau đó nh?p vào Ok.
 4. Trong ngăn đi?u hư?ng bên trái, h?y nh?p vào Chia s?. M?t danh sách các c?p dùng chung đư?c hi?n th? trong Ngăn dẫn hướng đúng.
 5. Xác đ?nh v? trí m?c tin thư thoại chia s? cho m?i máy tính.

 6. N?u t?t c? các tên c?a máy tính đư?c li?t kê, đi t?i bư?c 5.

  N?u t?t c? các tên máy tính không đư?c li?t kê, h?y đi t?i ph?n "Bư?c ti?p theo" đ? bi?t chi ti?t v? làm th? nào đ? liên h? v?i h? tr?.
Khi b?n hoàn t?t vi?c chia s? các m?c tin thư thoại cho m?i tên máy tính, h?y đi t?i bư?c 5.

N?u b?n không th? chia s? các m?c tin thư thoại, h?y đi t?i ph?n "Bư?c ti?p theo" đ? bi?t chi ti?t v? làm th? nào đ? liên h? v?i h? tr?.

Bư?c 5: Ki?m tra k?t n?i gi?a các máy tính

Đ? ki?m tra k?t n?i t? m?t máy tính khác, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m chu?t B?t đ?u, b?m vào Ch?y, lo?i \\ComputerName (nơi ComputerName là tên c?a các máy tính khác trên m?ng), và sau đó nh?n ENTER. M?t c?a s? m? ra có m?t bi?u tư?ng cho m?i c?p dùng chung trên máy tính khác.
 2. C? g?ng đ? m? m?t trong các m?c tin thư thoại chia s? đ? xác nh?n r?ng k?t n?i đang ho?t đ?ng.

  N?u b?n có th? m? m?t m?c tin thư thoại đư?c chia s?, các máy tính đư?c k?t n?i. Đi t?i bư?c 6.

  N?u b?n không th? m? c?p dùng chung, đi t?i bư?c c.
 3. Ki?m tra k?t n?i t? hư?ng đ?i di?n. Đ? làm đi?u này, đi cho máy tính khác trên m?ng và l?p l?i bư?c 1 và 2 đ? c? g?ng m? m?t m?c tin thư thoại đư?c chia s? gi?a các máy tính, ho?c gi?a các máy tính khác đ? đ?m b?o r?ng v?n đ? không ph?i là v?i m?t máy tính c? th? trên m?ng.

  N?u b?n có th? m? m?t m?c tin thư thoại đư?c chia s? t? m?i máy tính, các máy tính đư?c k?t n?i. Đi t?i bư?c 6.

  N?u b?n có th? m? m?t m?c tin thư thoại đư?c chia s? t? m?t máy tính nhưng không khác, v?n đ? có th? là r?ng máy tính khác không th? truy nh?p c?p. Đi đ?n bư?c d đ? kh?c ph?c s? c? k?t n?i cho các máy tính khác.

  N?u b?n không th? m? c?p dùng chung t? máy tính ho?c là, có th? có m?t v?n đ? v?i k?t n?i. Đi t?i ph?n "Kh?c ph?c k?t n?i cơ b?n" và xem Bư?c 5.
 4. N?u b?n v?n không th? m? c?p dùng chung, h?y th? m?t l?n n?a đ? ki?m tra k?t n?i v?i computername v?i tên máy tính c?c b?. Đi?u này ki?m tra k?t n?i c?c b?. M?t c?a s? s? đư?c hi?n th? v?i m?t bi?u tư?ng cho m?i c?p dùng chung trên máy tính. C? g?ng đ? m? m?t trong các m?c tin thư thoại chia s? đ? đ?m b?o r?ng b?n có quy?n truy c?p.

  N?u b?n có th? m? m?t m?c tin thư thoại đư?c chia s?, các máy tính đư?c k?t n?i. Đi t?i bư?c 6.

  N?u b?n v?n không th? m? c?p dùng chung, ho?c n?u c?a s? ch?a các m?c tin thư thoại chia s? trên máy tính không hi?n th?, ho?c n?u b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i, tra c?u Cơ s? tri th?c Microsoft đ? bi?t thêm thông tin v? các thông báo l?i c? th? mà b?n nh?n đư?c. Đ? tra c?u Cơ s? tri th?c Microsoft, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft, và sau đó nh?p vào H? tr?:
  http://www.Microsoft.com
Khi b?n đ? k?t thúc th? nghi?m k?t n?i gi?a các máy tính, h?y đi t?i bư?c 6.

N?u b?n không th? thi?t l?p k?t n?i gi?a các máy tính, h?y đi t?i ph?n "Bư?c ti?p theo" đ? bi?t chi ti?t v? làm th? nào đ? liên h? v?i h? tr?.

Bư?c 6: Ki?m tra t?p nh?t k? thu?t s? thi?t l?p m?ng cho các l?i

N?u b?n không nh?n đư?c thông báo l?i, ho?c b?n không t?m th?y thông tin liên quan trong Cơ s? tri th?c Microsoft, h?y ki?m tra t?p nh?t k? thu?t s? thi?t l?p m?ng cho sai sót trong b?t k? s? ki?n không đư?c theo sau b?i ho?t đ?ng thành công. Đ? m? kí nh?p và ki?m tra l?i, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m chu?t B?t đ?u, b?m vào Ch?y, lo?i %SystemRoot%\nsw.log, và sau đó nh?n ENTER.
 2. N?u b?n t?m th?y l?i trong Nh?t k?, tra c?u Cơ s? tri th?c Microsoft cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? c?u h?nh máy tính có các cài đ?t chuyên bi?t chính xác.

  N?u b?n không t?m th?y l?i trong Nh?t k? thu?t s? thi?t l?p m?ng, và các t?p tin Nsw.log không cung c?p cho b?n b?t k? thông tin nào v? v?n đ?, ki?m tra Nh?t k? h? th?ng cho các l?i, và đi?u tra nh?ng sai sót.

  B?n có th? s? d?ng tr?nh Tr?nh xem s? ki?n đ? ki?m tra l?i h? th?ng kí nh?p. Các thông tin b? sung v? làm th? nào s? d?ng tr?nh Tr?nh xem s? ki?n đ? tra c?u h? th?ng kí nh?p m?c, b?m vào bài vi?t sau đây s? đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  308427Làm th? nào đ? xem và qu?n l? b?n ghi s? ki?n trong tr?nh Tr?nh xem s? ki?n trong Windows XP
Khi b?n hoàn t?t ki?m tra t?p nh?t k? thu?t s? thi?t l?p m?ng cho các l?i, bây gi? b?n nên có k?t n?i cho các t?p và máy in chia s?. N?u b?n v?n c?n có v?n đ? v?i m?ng gia đ?nh c?a b?n, đi đ?n ph?n "Bư?c ti?p theo" đ? bi?t chi ti?t v? làm th? nào đ? liên h? v?i h? tr?.

BƯ?C TI?P THEO

N?u các bư?c g? r?i trong bài vi?t này không giúp b?n, b?n c?ng có th? s? d?ng web site b?n ghi d?ch v? h? tr? khách hàng Microsoft đ? t?m ra gi?i pháp khác. M?t s? b?n ghi d?ch v? web site b?n ghi d?ch v? h? tr? Microsoft khách hàng cung c?p bao g?m:
 • tra c?u cơ s? ki?n th?c: tra c?u h? tr? k? thu?t thông tin và các công c? t? giúp cho s?n ph?m c?a Microsoft.
 • Trung tâm gi?i pháp: Xem câu h?i thư?ng g?p dành riêng cho s?n ph?m và h? tr? n?i b?t.
 • Các tùy ch?n h? tr? khác: S? d?ng các web site đ? đ?t m?t câu h?i, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? h? tr? khách hàng c?a Microsoft ho?c cung c?p thông tin ph?n h?i.
N?u b?n ti?p t?c có câu h?i sau khi b?n s? d?ng các Web site c?a Microsoft ho?c n?u b?n không th? t?m th?y m?t gi?i pháp trên web site b?n ghi d?ch v? h? tr? Microsoft, b?m vào liên k?t sau đây đ? liên h? v?i h? tr?:
http://support.Microsoft.com/contactus

Thu?c tính

ID c?a bài: 308007 - L?n xem xét sau cùng: 29 Tháng Ba 2013 - Xem xét l?i: 9.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbpubtypekc kbhowto kbfirewall kbenv kbnetwork kbtshoot kbmt KB308007 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 308007

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com