Identifikator ?lanka: 308007 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

REZIME

Ovaj ?lanak obja?njava kako da re?ite probleme koje mo?ete iskusiti sa ku?nim umre?avanjem u operativnom sistemu Microsoft Windows XP. Saznajte kako da izvr?ite slede?e zadatke za re?avanje problema:
 • Kori??enje programa za re?avanje problema sa umre?avanjem u ku?i ili maloj kancelariji.
 • Utvr?ivanje strukture mre?e (topologije).
 • Re?avanje problema sa osnovnom mogu?no??u povezivanja ili problema sa deljenjem datoteka i ?tampa?a.

UVOD

Ovaj ?lanak opisuje kako da re?ite problem sa ku?nom mre?om koja se zasniva na operativnom sistemu Microsoft Windows XP. Za re?avanje problema sa ku?nom mre?om najpre upotrebite Windows XP program za re?avanje problema sa umre?avanjem u ku?i ili maloj kancelariji u Centru za pomo? i podr?ku. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Pomo? i podr?ka.
 2. U okviru Izbor teme pomo?i izaberite stavku Umre?avanje i Web.
 3. U okviru Umre?avanje i Web izaberite stavku Re?avanje problema sa umre?avanjem ili Webom, a zatim izaberite stavku Program za re?avanje problema sa umre?avanjem u ku?i ili maloj kancelariji.
Odgovorite na pitanja u programu za re?avanje problema jer vas ta pitanja mogu dovesti do re?enja. Ako program za re?avanje problema ne re?i problem, sledite korake za re?avanje problema opisane u ovom ?lanku.DODATNE INFORMACIJE

Utvr?ivanje strukture mre?e

Pre nego ?to zapo?nete re?avanje problema sa ku?nim umre?avanjem, najpre utvrdite topologiju mre?e. Topologija mre?e predstavlja na?in na koji je mre?a strukturirana. Postoji nekoliko uobi?ajenih topologija ku?ne mre?e:
 • Ra?unari su povezani sa ?vori?tem i ne postoji veza sa Internetom. U ovoj konfiguraciji ra?unarima se obi?no dodeljuje IP adresa iz opsega 169.254.x.y, gde x i y predstavljaju brojeve izme?u 1 i 254.
 • Ra?unari su povezani sa ?vori?tem. Jedan ra?unar je povezan sa Internetom. Ta veza deli se pomo?u deljenja Internet veze. Ta veza mo?e biti pozivna veza ili veza ?irokog propusnog opsega (obi?no xDSL ili kablovski modem). U ovoj konfiguraciji ra?unar koji deli vezu obi?no dodeljuje IP adrese drugim ra?unarima na ku?noj mre?i. Ra?unar koji deli vezu ima?e konfigurisanu IP adresu 192.168.0.1 za adapter koji je povezan sa ku?nom mre?om. Ostali ra?unari na mre?i ima?e adrese iz opsega 192.168.0.x, gde je x broj izme?u 2 i 254.
 • Ra?unari su povezani sa hardverskim ure?ajem za prevo?enje mre?ne adrese (NAT) koji obezbe?uje vezu sa Internetom. U ovoj konfiguraciji ra?unari obi?no dobijaju IP adresu od NAT ure?aja. NAT ure?aj obi?no koristi adresu 192.168.0.1 i dodeljuje adrese drugim ra?unarima iz opsega 192.168.0.x, gde je x broj izme?u 2 i 254.
 • Ra?unaru su povezani sa ?vori?tem, a ?vori?te je povezano sa Internetom pomo?u veze ?irokog propusnog opsega. Ova konfiguracija tako?e je poznata kao edgeless mre?a (koristi javne IP adrese). U ovoj konfiguraciji svaki ra?unar na ku?noj mre?i ima IP adresu koju obezbe?uje dobavlja? Internet usluga (ISP). Adrese koje se koriste razlikuju se u zavisnosti od ISP-a.
 • Ra?unari su povezani sa ?vori?tem, a svaki ra?unar je povezan sa Internetom putem zasebne pozivne veze ili veze ?irokog propusnog opsega. U ovoj konfiguraciji ra?unari obi?no koriste automatski dodeljene IP adrese za ku?ne mre?ne adaptere. Mre?ni adapteri obi?no dodeljuju IP adrese iz opsega 169.254.x.y. Za Internet veze ra?unari koriste adrese koje je obezbedio ISP.
Za re?avanje problema sa ovim konfiguracijama koristite dva glavna koraka:

Re?avanje problema sa osnovnom mogu?no??u povezivanja

 1. Proverite fizi?ku vezu izme?u ra?unara. Na zadnjoj strani svakog mre?nog adaptera na stonom ra?unaru nalaze se vidljive lampice. Ove lampice ukazuju na dobru vezu. Ako za povezivanje ra?unara koristite ?vori?te ili komutator, uverite se da su ?vori?te ili komutator uklju?eni i da lampice svetle za svaku vezu klijenta. To zna?i da je veza dobra.
 2. Uverite se da je na svakom ra?unaru instaliran TCP/IP. To je naro?ito bitno za ra?unare sa operativnim sistemom Microsoft Windows 95. Po podrazumevanoj vrednosti, na ra?unarima sa operativnim sistemom Windows 95 nije instaliran TCP/IP. Ako na mre?i koristite ra?unare koji rade pod operativnim sistemom Windows 95, Microsoft Windows 98 ili Microsoft Windows Millennium Edition, TCP/IP mo?ete da potra?ite pomo?u alatke ?Mre?a? na kontrolnoj tabli. Ako TCP/IP nije instaliran, morate ga instalirati da biste ostvarili komunikaciju sa ra?unarima zasnovanim na operativnom sistemu Microsoft Windows XP na mre?i. TCP/IP je uvek instaliran u operativnom sistemu Windows XP.
 3. Prikupite informacije o konfiguraciji mre?e od najmanje dva ra?unara na mre?i pomo?u statusa adaptera. Informacije moraju da uklju?e IP adrese. Da biste to uradili, sledite ove korake:
  1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Kontrolna tabla, izaberite stavku Mre?ne i Internet veze, a zatim stavku Mre?ne veze.
  2. Prona?ite ikonu koja predstavlja vezu ra?unara sa ku?nom mre?om i kliknite na nju desnim tasterom mi?a, a zatim izaberite stavku Status.
  3. Izaberite karticu Podr?ka, a zatim obratite pa?nju na IP adresu.
  Ako dodeljene IP adrese ne odgovaraju topologiji opisanoj u odeljku ovog ?lanka ?Utvr?ivanje strukture mre?e?, ra?unar koji dodeljuje adrese mo?da nije dostupan. Ovo mo?e biti slu?aj ukoliko se 169.254.x.y adrese nalaze u konfiguraciji u kojoj o?ekujete druga?iji opseg adresa.

  Napomena Adrese na adapteru za ku?nu mre?u za svaki ra?unar moraju da se nalaze u istom opsegu. Ako jedan ra?unar dobije adresu iz opsega 192.168.0.x, a drugi adresu iz opsega 169.254.x.y, utvrdite koja adresa je ispravna na osnovu topologije mre?e. Re?ite problem sa ra?unarom koji ima neispravnu adresu.

  Napomena Za ra?unare zasnovane na operativnom sistemu Windows 95 koji se nalaze na mre?i koja koristi 169.254.x.y adresiranje morate ru?no konfigurisati IP adrese. Za informacije o tome kako to da uradite pogledajte pomo? na mre?i u operativnom sistemu Windows 95.
 4. Proverite da li je funkcija ?Za?titni zid Internet veze? (ICF) ili ?Windows za?titni zid? (WF) onemogu?ena na adapterima koje koristite za povezivanje ra?unara sa ku?nom mre?om. Ukoliko su ove funkcije omogu?ene na adapterima, ne mo?ete da se pove?ete sa deljenim resursima na drugim ra?unarima na mre?i.

  Edgeless mre?e predstavljaju poseban slu?aj. Koristite ICF za edgeless mre?e. Me?utim, morate preduzeti dodatne mere da biste omogu?ili vezu u ku?noj mre?i.
 5. Koristite komandu ping da biste testirali vezu izme?u dva ra?unara na mre?i. Da biste to uradili, sledite ove korake:
  1. Na jednom od ra?unara kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte cmd, a zatim kliknite na dugme U redu.
  2. Na komandnoj liniji otkucajte ping x.x.x.x (gde x.x.x.x predstavlja IP adresu drugog ra?unara), a zatim pritisnite taster ENTER. Dobi?ete nekoliko odgovora od drugog ra?unara. Na primer, mo?ete da dobijete slede?i odgovor:
   Odgovor od x.x.x.x: bytes=32 time<1ms TTL=128
   Ako ne dobijete ove odgovore ili ako dobijete poruku ?Vremensko ograni?enje zahteva je isteklo?, na lokalnom ra?unaru mo?da postoji problem. Pratite slede?i korak da biste testirali lokalni ra?unar. Ako je komanda ping uspe?no izvr?ena, ra?unari se mogu ispravno povezati i mo?ete da presko?ite slede?i korak.
  3. Testirajte lokalni ra?unar. Da biste to uradili, otkucajte ping x.x.x.x (gde x.x.x.x predstavlja IP adresu lokalnog ra?unara), a zatim pritisnite taster ENTER. Ako dobijete odgovore, mre?ni adapter je ispravno instaliran, a stek TCP/IP protokola verovatno ?e raditi ispravno. U suprotnom, re?ite probleme sa mre?nim adapterom. On mo?da nije ispravno instaliran ili je stek TCP/IP protokola mo?da o?te?en.

   Za dodatne informacije o tome kako da re?ite probleme sa ure?ajima u alatki ?Upravlja? ure?ajima? kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
   283658 Upravljanje ure?ajima u operativnom sistemu Windows XP (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
   Za dodatne informacije o tome kako da uspostavite po?etnu vrednost steka TCP/IP protokola kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
   299357 Kako da vratite u po?etno stanje Internet protokol (TCP/IP) u operativnom sistemu Windows XP
  4. Kada budete mogli da proverite odziv drugog ra?unara kori??enjem njegove IP adrese, proverite odziv ra?unara kori??enjem njegovog imena. Da biste utvrdili ime ra?unara, kliknite desnim tasterom mi?a na ikonu Moj ra?unar na radnoj povr?ini, izaberite stavku Svojstva, a zatim izaberite karticu Ime ra?unara. Da biste proverili odziv ra?unara kori??enjem imena, otkucajte ping imera?unara (gde imera?unara predstavlja ime udaljenog ra?unara), a zatim pritisnite taster ENTER. Ako dobijete uspe?ne odgovore, veza izme?u ra?unara je uspostavljena, a imena su razre?ena.
Kada proverite vezu i razre?avanje imena izme?u ra?unara, mo?ete da re?ite problem sa vezom za deljenje datoteka i ?tampa?a.

Re?avanje problema sa deljenjem datoteka i ?tampa?a

Putem ku?ne mre?e mo?ete da delite datoteke i ?tampa?e izme?u ra?unara. Da biste testirali funkciju za deljenje datoteka i ?tampa?a, sledite ove korake:
 1. Pokrenite ?arobnjak za instalaciju mre?e na svakom ra?unaru na mre?i da biste konfigurisali deljenje datoteka i ?tampa?a.

  Za dodatne informacije o ?arobnjaku za instalaciju mre?e kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  308522 Opis ?arobnjaka za instalaciju mre?e u operativnom sistemu Windows (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
 2. Uverite se da je deljenje datoteka ispravno konfigurisano na ra?unaru.

  Za dodatne informacije o re?avanju problema sa deljenjem datoteka i na?inu na koji mo?ete da se uverite da je konfiguracija na ra?unaru ispravna kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  304040 Konfigurisanje deljenja datoteka u operativnom sistemu Windows XP (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
  U ?lanku KB304040, posebno pogledajte odeljak ?Re?avanje problema sa deljenjem datoteka u operativnom sistemu Windows XP?.

  Napomena Za svaki pristup ra?unaru sa operativnim sistemom Windows XP Home Edition u radnoj grupi ili ra?unaru sa operativnim sistemom Windows XP Professional u radnoj grupi putem mre?e koristi se nalog ?Gost?. Pre nego ?to nastavite sa re?avanjem problema, uverite se da je nalog ?Gost? pode?en za pristup mre?i. Da biste to uradili, sledite ove korake:
  1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte cmd, a zatim kliknite na dugme U redu.
  2. Otkucajte slede?u komandu, a zatim pritisnite taster ENTER:
   net user guest
  3. Ako je nalog aktivan, u izlazu komande pojavi?e se red sli?an slede?em:
   Account active               Yes
  4. Ako je nalog neaktivan, koristite slede?u komandu da biste nalogu ?Gost? omogu?ili pristup mre?i:
   net user guest /active:yes
  5. Nakon izvr?avanja komande, pojavi?e se slede?i tekst:
   The command completed successfully.
  Ako dobijete druga?iji odgovor, uverite se da ste prijavljeni kao administrator, a zatim potvrdite da ste ispravno otkucali komandu pre nego ?to poku?ate ponovo.
 3. Kada proverite konfiguraciju, prona?ite ime svakog ra?unara, a zatim se uverite da se fascikla deli. Da biste to uradili, sledite ove korake:
  1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte sysdm.cpl, a zatim kliknite na dugme U redu.
  2. Na kartici Ime ra?unara obratite pa?nju na ime ra?unara u redu ?Puno ime ra?unara?.
  3. Da biste utvrdili da li je u pitanju deljena fascikla, kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte fsmgmt.msc, a zatim kliknite na dugme U redu.
  4. U levom oknu izaberite stavku Deljeni resursi.

   Lista deljenih fascikli pojavljuje se u desnom oknu. Zabele?ite ime jedne deljene fascikle za svaki ra?unar.
 4. Testirajte vezu izme?u dva ra?unara. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte \\imera?unara (gde imera?unara predstavlja ime drugog ra?unara na mre?i), a zatim pritisnite taster ENTER. Otvara se prozor koji sadr?i ikonu za svaku deljenu fasciklu na drugom ra?unaru. Otvorite jedan od deljenih resursa da biste potvrdili da veza funkcioni?e. Ako ne mo?ete da otvorite deljenu fasciklu, izvr?ite testiranje u suprotnom smeru izme?u ra?unara ili izme?u ostalih ra?unara da biste se uverili da problem nije u odre?enom ra?unaru na mre?i.
 5. Ako i dalje ne mo?ete da se pove?ete sa drugim ra?unarom, ponovo izvr?ite testiranje, ali zamenite stavku imera?unara imenom lokalnog ra?unara. Na ovaj na?in veza se lokalno testira. Pojavljuje se prozor u kome je prikazana ikona za svaku deljenu fasciklu na ra?unaru. Poku?ajte da otvorite jedan od deljenih resursa da biste se uverili da imate pristup.

  Ako se prozor koji sadr?i deljene resurse na ra?unaru ne pojavi ili ako dobijete poruku o gre?ci, pretra?ite Microsoft bazu znanja da biste prona?li dodatne informacije o odre?enoj poruci o gre?ci koju ste dobili. Da biste pretra?ili Microsoft bazu znanja, posetite slede?u Microsoft Web lokaciju, a zatim izaberite stavku Podr?ka:
  http://www.microsoft.com/scg/
 6. Ako ne dobijete nijednu poruku o gre?ci ili ne prona?ete srodne informacije u Microsoft bazi znanja, u datoteci evidencije ?arobnjaka za instalaciju mre?e potra?ite gre?ke u koracima nakon kojih su usledile neuspe?ne operacije. Da biste otvorili evidenciju, kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte %SystemRoot%\nsw.log, a zatim pritisnite taster ENTER. Ako prona?ete gre?ke u evidenciji, pretra?ite Microsoft bazu znanja da biste prona?li dodatne informacije o tome kako da ru?no konfiguri?ete ra?unar da biste imali ispravne postavke.
 7. Ako datoteka Nsw.log ne sadr?i informacije o problemu, potra?ite gre?ke u sistemskoj evidenciji i ispitajte ih.
Za dodatne informacije o tome kako da koristite prikaziva? doga?aja za pronala?enje stavki sistemske evidencije kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
308427 Prikazivanje i upravljanje evidencijama doga?aja u alatki ?Prikaziva? doga?aja? u operativnom sistemu Windows XP

Svojstva

Identifikator ?lanka: 308007 - Poslednji pregled: 12. jun 2007. - Revizija: 3.3
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Klju?ne re?i: 
kbhowto kbtshoot kbfirewall kbenv kbnetwork kbpubtypekc KB308007

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com