Kh?c ph?c s? c? kết nối Internet chia s? trong Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 308006 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này ch?a thông tin v? kh?c ph?c s? c? cài đ?t chuyên bi?t và s? d?ng chia s? kết nối Internet trong Microsoft Windows XP.

Thông tin thêm

Khi b?n s? d?ng chia s? k?t n?i, b?n có th? chia s? m?t kết nối Internet gi?a hai ho?c nhi?u máy tính. Trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t ho?c s? d?ng chia s? k?t n?i, b?n nên liên h? v?i nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) ho?c đ?c c?a ISP c?a b?n đi?u kho?n và đi?u ki?n s? d?ng chính sách đ? xác đ?nh n?u b?n đư?c phép chia s? k?t n?i c?a b?n.

C?u h?nh máy ch?

Đ? cài đ?t chuyên bi?t chia s? k?t n?i, b?n có th? s? d?ng thu?t s? thi?t l?p m?ng ho?c c?u h?nh k?t n?i chia s?.

Đ? ch?y thu?t s? thi?t l?p m?ng, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n T?t c? chương tr?nh, đi?m đ?n ph? ki?n, tr? đ?n thông tin liên h?, và sau đó b?m Thu?t s? thi?t l?p m?ng.
 2. Nh?p vào ti?p theo cho đ?n khi b?n th?y hộp thoại ch?n phương th?c k?t n?i .
 3. Nh?p vào máy tính này k?t n?i tr?c ti?p vào Internet, và sau đó hoàn thành thu?t s? đ? cài đ?t chuyên bi?t chia s? k?t n?i.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? c?u h?nh chia s? k?t n?i theo cách th? công, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
306126 Làm th? nào đ? c?u h?nh chia s? kết nối Internet trong Windows XP
S? d?ng thu?t s? thi?t l?p m?ng đ? c?u h?nh chia s? k?t n?i có nh?ng ưu đi?m sau:
 • Nó t? đ?ng c? g?ng phát hi?n k?t n?i v?i Internet.
 • Nó có th? c?u h?nh tư?ng l?a kết nối Internet (ICF).
 • Nó có th? thu h?p nhi?u b? thích ?ng m?ng đư?c k?t n?i v?i m?ng gia đ?nh c?a b?n.
 • Nó s? ghi l?i thông tin v? c?u h?nh đư?c th?c hi?n b?i thu?t s? trong t?p tin %SystemRoot%\Nsw.log.
N?u k?t n?i chia s? vi?c không thành công, h?y ki?m tra nh?ng đi?u sau đây:
 • Xác minh r?ng kết nối Internet là ch?c năng t? máy ch? chia s? k?t n?i trư?c khi chia s? k?t n?i.
 • Đ?m b?o r?ng giao di?n đư?c chia s? là tương h?p v? sau v?i ICS. M?t chi?u k?t n?i, ch?ng h?n như k?t n?i v? tinh mà s? d?ng m?t giao di?n c? hai v? tinh đ? t?i v? d? li?u và k?t n?i quay s? đ? t?i lên các d? li?u, không ph?i là tương h?p v? sau v?i k?t n?i chia s? trong Windows XP.
 • Đ?m b?o r?ng b?n đ? ch?n giao di?n chính xác là k?t n?i chia s?. Giao di?n đư?c chia s? ph?i là m?t trong đó kết nối Internet.
 • N?u b?n đang c? g?ng đ? c?u h?nh chia s? k?t n?i th? công cho m?t k?t n?i, đ?m b?o r?ng các b? chuy?n đ?i m?ng gia đ?nh không có ICF đư?c kích ho?t. N?u ICF đư?c kích ho?t, b?n ho?c là ph?i t?t nó trư?c khi b?n có th? c?u h?nh chia s? k?t n?i trên các k?t n?i bên ngoài ho?c s? d?ng thu?t s? thi?t l?p m?ng đ? cho phép ICS. Thu?t s? vô hi?u hóa ICF trên nhà giao di?n m?ng.
 • Xác minh đ?a ch? IP trên k?t n?i chia s? đ? xác nh?n r?ng nó có đư?c m?t đ?a ch? IP t? ISP c?a b?n.
 • Xác minh đ?a ch? IP trên b? đi?u h?p n?i b? đ? xác nh?n r?ng nó đư?c phân công như 192.168.0.1. N?u không, vô hi?u hoá chia s? k?t n?i trên k?t n?i chia s?, đ?m b?o r?ng các b? chuy?n đ?i n?i b? đư?c c?u h?nh đ? có đư?c m?t đ?a ch? IP t? đ?ng, và sau đó b?t ICS trên b? đi?u h?p đư?c chia s?.
 • Ki?m tra Nh?t k? h? th?ng và các t?p tin Nsw.log cho các l?i liên quan đ?n c?u h?nh ICS. Đ? xem n?i dung c?a Nsw.log, nh?p vào B?t đ?u, b?m ch?y, lo?i NSW.log, và sau đó nh?p vào OK.
Khi v?n đ? cài đ?t chuyên bi?t đ? đư?c gi?i quy?t và chia s? k?t n?i đư?c kích ho?t, xác minh r?ng kết nối Internet là v?n c?n ch?c năng trên máy ch? ICS trư?c khi b?n ki?m tra máy tính khách hàng ICS.

Lưu ?: cài đ?t chuyên bi?t k?t n?i chia s? ch? trên máy tính mà b?n s? d?ng đ? k?t n?i v?i Internet. Máy tính này đư?c g?i là máy "ch?". Các máy tính khác trên m?ng c?c b? (LAN) mà s? d?ng các máy ch? đ? k?t n?i vào Internet đư?c g?i là "khách hàng" máy tính. N?u b?n c?u h?nh chia s? k?t n?i trên nhi?u máy tính trên m?ng c?a b?n, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i cho bi?t r?ng máy tính này có đ?a ch? IP trùng l?p.

Khách hàng c?u h?nh và k?t n?i

Sau khi b?n xác minh k?t n?i trên máy ch? và xác minh r?ng nó có th? duy?t m?t cách chính xác trong Microsoft Internet Explorer, kh?c ph?c s? c? c?u h?nh và k?t n?i vào máy tính khách hàng. Th?c hi?n theo các bư?c sau:
 1. M? Internet Explorer đ? ki?m tra vi?c m? m?t web site. N?u Internet Explorer không m? thành công, ti?p t?c v?i các bư?c sau. Đ?m b?o r?ng b?n ki?m tra Internet Explorer sau khi t?ng bư?c đ? xác đ?nh li?u các v?n đ? đư?c gi?i quy?t.
 2. Ki?m tra đ?a ch? IP đư?c gán cho các khách hàng b?ng c?p k?t n?i m?ng và b?m-đúp vào b? đi?u h?p đư?c k?t n?i v?i m?ng gia đ?nh. Đi?u này s? m? ra giao di?n t?nh tr?ng. Trên tab h? tr? , đ?m b?o r?ng đ?a ch? IP đư?c ch? đ?nh là trong ph?m vi 192.168.0.x (nơi x là m?t s? gi?a 2 và 254). N?u không, kh?c ph?c s? c? các k?t n?i v?t l? gi?a máy ch? và máy tính khách, và xác minh r?ng máy đư?c c?u h?nh đ? nh?n đư?c m?t đ?a ch? b?ng cách năng đ?ng máy ch? c?u h?nh giao th?c (DHCP). Đ? ki?m tra các cài đ?t chuyên bi?t DHCP, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. M? các thu?c tính c?a b? đi?u h?p trên máy.
  2. B?m vào đ? ch?n Internet Protocol (TCP/IP) trong danh sách các khách hàng và giao th?c, và sau đó b?m thu?c tính.
  3. Trong hộp thoại Thu?c tính TCP/IP , trên tab chung , xác minh r?ng t? đ?ng thu đ?a ch? IP và các máy ch? DNS có đư?c gi?i quy?t t? đ?ng hộp kiểm đ? đư?c ch?n.
  4. N?u b?n v?n không có m?t đ?a ch? IP h?p l? đư?c ch? đ?nh sau khi ki?m tra các thi?t đ?t này, h?y th? đ?t thu?c tính TCP/IP theo cách th? công. Đ?t đ?a ch? IP cho m?t đ?a ch? IP không s? d?ng, 192.168.0.x, nơi x là m?t s? gi?a 2 và 254 đang không đư?c s? d?ng trên m?ng gia đ?nh. Đ?t m?t n? m?ng con cho 255.255.255.0, c?ng m?c đ?nh cho 192.168.0.1 và cài các ưa thích và thay th? DNS máy ch? đ?t cho 192.168.0.1.
 3. Ping chia s? k?t n?i máy ch? lưu tr? đ?a 192.168.0.1 đ? ki?m tra k?t n?i đ?n máy ch?. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m ch?y, lo?i các CMD ch? huy, và sau đó b?m OK.
  2. G? l?nh ping máy ch?:
   ping 192.168.0.1
   B?n s? th?y m?t lo?t các bài tr? l?i, ch?ng h?n như sau, ch? ra r?ng các k?t n?i đ?n máy ch? đang ho?t đ?ng:
     Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
  N?u đây không ph?i là thành công, đ? xem n?u có m?t v?n đ? k?t n?i, ho?c b?n có th? có m?t v?n đ? v?i TCP/IP trên máy. Đ? cai tr? ra, ping đ?a ch? IP c?a máy tính khách. N?u đi?u này là thành công, nhưng ping đ? đ?a ch? máy ch? đ? không thành công, đó là có kh? năng m?t v?n đ? th? ch?t k?t n?i gi?a hai máy tính.
 4. S? d?ng Internet Explorer đ? m? m?t web site b?ng cách s? d?ng đ?a ch? IP. B?n có th? có đư?c đ?a ch? IP c?a m?t web site trên Internet b?ng cách s? d?ng l?nh ping t? máy ch? chia s? k?t n?i. Xác minh r?ng máy ch? nh?n đư?c m?t thư tr? l?i chính xác t? các Máy ch? Web, b?i v? m?t s? máy ch? không đáp ?ng yêu c?u ping.

  N?u b?n không th? m? trang trong Internet Explorer b?ng cách s? d?ng đ?a ch? IP, nhưng các bư?c trư?c đó đ? thành công, c? g?ng m? m?t t?p tin đ?a phương .html. N?u b?n có th?, có là có kh? năng k?t n?i m?t v?n đ? Winsock trên máy. Kh?c ph?c s? c? hành vi này như n?u k?t n?i chia s? không c?u h?nh.Đ? bi?t thêm chi ti?t v? xem n?i dung c?a Nh?t k? h? th?ng, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  308427 Làm th? nào đ? xem và qu?n l? s? ki?n kí nh?p Tr?nh xem s? ki?n trong Windows XP
 5. N?u b?n có th? m? web site b?ng cách s? d?ng đ?a ch? IP, th? m? trang b?ng cách s? d?ng tên mi?n đ?y đ? đi?u ki?n (FQDN), ch?ng h?n như http://www.microsoft.com. Th?t b?i t?i th?i đi?m này cho bi?t là có m?t v?n đ? đ? phân gi?i tên. Xác minh r?ng máy đư?c c?u h?nh đ? s? d?ng 192.168.0.1 như máy ch? DNS c?a m?nh. B?n có th? ki?m tra này b?ng cách nh?p vào thông tin chi ti?t trên tab h? tr? v? t?nh tr?ng b? đi?u h?p. N?u 192.168.0.1 không hi?n th? dư?i d?ng các máy ch? DNS, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. M? các thu?c tính c?a b? đi?u h?p trên máy.
  2. Nh?p vào Internet Protocol (TCP/IP) trong danh sách các khách hàng và giao th?c, và sau đó b?m thu?c tính.
  3. Xác minh trên tab chung c?a hộp thoại Thu?c tính TCP/IP r?ng hộp kiểm máy ch? DNS có đư?c gi?i quy?t t? đ?ng đư?c ch?n.
  Sau khi b?n ki?m tra này, xác minh r?ng 192.168.0.1 bây gi? hi?n th? dư?i d?ng đ?a ch? máy ch? DNS cho các khách hàng máy tính, và sau đó thi l?i k?t n?i.

Thu?c tính

ID c?a bài: 308006 - L?n xem xét sau cùng: 01 Tháng Mười Một 2013 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbfirewall kbtshoot kbenv kbinfo kbnetwork kbmt KB308006 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 308006

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com