ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Αλλαγή του τρόπου προβολής ημερομηνίας, ώρας, αριθμού και νομισματικής μονάδας στα Windows XP

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 307938 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR307938
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Περίληψη

Η ρύθμιση των επιλογών παραμέτρων προβολής για ημερομηνίες, ώρες και αριθμούς στο λειτουργικό σύστημα έχει ως αποτέλεσμα να επηρεάζεται το παράθυρο διαλόγου Ημερομηνία (Date) καθώς και άλλα παράθυρα του λειτουργικού συστήματος. Το λογισμικό των Windows που χρησιμοποιείτε αποδέχεται αυτές τις ρυθμίσεις κατά την εισαγωγή ημερομηνιών, ωρών και αριθμών (καθώς και νομισματικών μονάδων) στα έγγραφά σας. Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο αλλαγής της προβολής ημερομηνιών, ωρών, νομισματικών τιμών και αριθμών στα Windows XP.


Αλλαγή των τοπικών ρυθμίσεων και ρυθμίσεων γλώσσαςΜπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή "Τοπικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις γλώσσας" (Regional and Language Options) στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel) για να προσαρμόσετε τον τρόπο διαχείρισης ημερομηνιών, ωρών, νομισματικών μονάδων και αριθμών από τα Windows.

Για να ανοίξετε την εφαρμογή "Τοπικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις γλώσσας" (Regional and Language Options):
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel).
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Ημερομηνία, Ώρα, Γλώσσα και Τοπικές Ρυθμίσεις (Date, Time, Language, and Regional Options) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Τοπικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις γλώσσας (Regional and Language Options.
 3. Για να αλλάξετε μία ή περισσότερες από τις μεμονωμένες ρυθμίσεις, κάντε κλικ στο κουμπί Προσαρμογή (Customize).

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η επιλογή τοπικής ρύθμισης που θα κάνετε περιλαμβάνει προεπιλεγμένες επιλογές προβολής για ημερομηνίες, ώρες και αριθμούς.

Για να αλλάξετε την προβολή ημερομηνίας

 1. Στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμογή τοπικών ρυθμίσεων (Customize Regional Options), κάντε κλικ στην καρτέλα Ημερομηνία (Date) για να καθορίσετε τις αλλαγές που θέλετε να κάνετε στη σύντομη ημερομηνία και στην πλήρη ημερομηνία.
 2. Αν δεν υπάρχει η μορφή που θέλετε στα πλαίσια Σύντομη ημερομηνία (Short date) ή Πλήρης ημερομηνία (Long date), χρησιμοποιήστε τις εξής οδηγίες:
  • Για να εμφανίζονται οι μονοψήφιοι αριθμοί χωρίς μηδενικό μπροστά, πληκτρολογήστε η (d) για τη ρύθμιση ημέρας, ε (y) για τη ρύθμιση έτους και Μ για τη ρύθμιση μήνα.
  • Για να εμφανίζονται οι μονοψήφιοι αριθμοί με μηδενικά μπροστά, πληκτρολογήστε ηη (dd) για τη ρύθμιση ημέρας, εε (yy) για τη ρύθμιση έτους και ΜΜ για τη ρύθμιση μήνα.
  • Για να προβάλλονται τα δύο τελευταία ψηφία του έτους, πληκτρολογήστε εε (yy) για τη ρύθμιση έτους.
  • Για να προβάλλονται τέσσερα ψηφία για το έτος, πληκτρολογήστε εεεε (yyyy) για τη ρύθμιση έτους.
  • Για να προβάλλονται συντομεύσεις για την ημέρα ή το μήνα, πληκτρολογήστε ηηη (ddd) για τη ρύθμιση ημέρας και ΜΜΜ για τη ρύθμιση μήνα.
  • Για να προβάλλεται το πλήρες όνομα της ημέρας ή του μήνα, πληκτρολογήστε ηηηη (dddd) για τη ρύθμιση ημέρας και ΜΜΜΜ για τη ρύθμιση μήνα.
  • Για να προβάλλεται πρόσθετο κείμενο, πληκτρολογήστε το κείμενο εντός μονών εισαγωγικών (').

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πληκτρολογήστε ένα κεφαλαίο Μ για τη ρύθμιση μήνα. Για τη ρύθμιση λεπτού χρησιμοποιείται το πεζό λ (m).
 3. Για να καθορίσετε τον τρόπο με τον οποίο ο υπολογιστής ερμηνεύει τα έτη δύο ψηφίων, στην καρτέλα Ημερομηνία (Date) και στην περιοχή Κατά την εισαγωγή διψήφιου έτους, να θεωρείται ως έτος μεταξύ: (When a two-digit year is entered, interpret it as a year between), πληκτρολογήστε ή κάντε κλικ στο έτος μέχρι το οποίο θέλετε να ισχύει αυτή η ρύθμιση.

  Αυτή η δυνατότητα έχει εύρος 100 ετών (το προεπιλεγμένο εύρος είναι από το 1930 έως το 2029). Τα τετραψήφια έτη δεν επηρεάζονται από αυτήν την επιλογή. Ένα πρόγραμμα που χρησιμοποιεί αυτήν την επιλογή για την προβολή διψήφιων ετών θεωρεί ότι τα έτη από 30 έως και 99 έχουν μπροστά τον αριθμό 19 και ότι τα έτη από 00 έως 29 έχουν μπροστά τον αριθμό 20. Για παράδειγμα, το έτος 99 θεωρείται ως το έτος 1999 και το έτος 01 θεωρείται ως το έτος 2001.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η επιλογή δεν χρησιμοποιείται από όλα τα προγράμματα. Αν το πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε δεν προβάλλει σωστά τα διψήφια έτη, συμβουλευτείτε το υλικό τεκμηρίωσης ή τον κατασκευαστή αυτού του προγράμματος.

Για να αλλάξετε την προβολή ώρας

 1. Στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμογή τοπικών ρυθμίσεων (Customize Regional Options), κάντε κλικ στην καρτέλα Ώρα (Time) για να καθορίσετε τις αλλαγές που θέλετε να κάνετε.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να μην εμφανίζονται μηδενικά μπροστά από μονοψήφιες ώρες, λεπτά ή δευτερόλεπτα, πληκτρολογήστε ένα κεφαλαίο Ω (Η) ή πεζά γράμματα, όπως ω (h), λ (m) ή δ (s).
 2. Αν δεν εμφανίζεται η μορφή που θέλετε στο πλαίσιο Μορφή ώρας (Time format), χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες οδηγίες:
  • Για να εμφανίζεται η ώρα σε 24-ωρη μορφή, πληκτρολογήστε ένα κεφαλαίο Ω (H) ή ΩΩ (HH) για την ώρα.
  • Για να εμφανίζεται η ώρα σε 12-ωρη μορφή, πληκτρολογήστε μικρά ω (h) ή ωω (hh) για την ώρα.
  • Για να εμφανίζονται μηδενικά μπροστά από μονοψήφιες ώρες, πληκτρολογήστε ΩΩ (HH) ή ωω (hh).
  • Για να εμφανίζεται ένα μόνο γράμμα για την ένδειξη ΠΜ ή ΜΜ, πληκτρολογήστε t.
  • Για να εμφανίζονται δύο γράμματα για την ένδειξη ΠΜ ή ΜΜ, πληκτρολογήστε ττ (tt).
  • Για να εμφανίζεται κείμενο, πληκτρολογήστε το κείμενο εντός μονών εισαγωγικών (').

Για να αλλάξετε την προβολή νομισματικής μονάδας

Στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμογή τοπικών ρυθμίσεων (Customize Regional Options), κάντε κλικ στην καρτέλα Νόμισμα (Currency) για να καθορίσετε τις αλλαγές που θέλετε να κάνετε. Μπορείτε να αλλάξετε το σύμβολο νομισματικής μονάδας, τις μορφές που χρησιμοποιούνται για θετικές ή αρνητικές ποσότητες και τα σημεία στίξης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν κάνετε αλλαγές μεταξύ νομισμάτων (για παράδειγμα, από ένα εθνικό νόμισμα στο ευρώ), αλλάξτε το σύμβολο νομισματικής μονάδας και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK ή Εφαρμογή (Apply). Τα άλλα πεδία αλλάζουν ώστε να απεικονίζεται το νέο νόμισμα.


Για να αλλάξετε την προβολή αριθμού

Στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμογή τοπικών ρυθμίσεων (Customize Regional Options), κάντε κλικ στην καρτέλα Αριθμοί (Numbers) για να καθορίσετε τις αλλαγές που θέλετε να κάνετε. Μπορείτε να αλλάξετε το σύμβολο υποδιαστολής και το διαχωριστικό λίστας, τη μορφή που χρησιμοποιείται για αρνητικούς αριθμούς και μηδενικά μπροστά, καθώς και το σύστημα μέτρησης (U.S. ή "Μετρικό" (Metric)).


Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 307938 - Τελευταία αναθεώρηση: Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2004 - Αναθεώρηση: 1.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Λέξεις-κλειδιά: 
kbhowto kbhowtomaster kbtool KB307938

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com