Làm th? nào đ? đ?ng b? hóa th?i gian v?i các b?n ghi d?ch v? th?i gian Windows trong Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 307897 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? đ?ng b? hóa th?i gian trên máy tính c?a b?n b?ng cách s? d?ng các b?n ghi d?ch v? th?i gian Windows.

Trong Microsoft Windows XP, các b?n ghi d?ch v? th?i gian Windows t? đ?ng đ?ng b? hóa đ?ng h? n?i b? c?a máy tính c?a b?n v?i các đ?ng h? trong m?ng. Ngu?n th?i gian cho đ?ng b? hóa này khác nhau, tùy thu?c vào vi?c máy tính là tham gia m?t ho?t đ?ng m?c tin thư thoại tên mi?n ho?c nhóm làm vi?c.

Khi các máy tính là m?t ph?n c?a m?t nhóm làm vi?c, b?n ph?i t? c?u h?nh thi?t đ?t đ?ng b? hóa th?i gian. B?n có th? xác đ?nh m?t máy tính như là m?t nguồn tin cậy t?i đ?a phương th?i gian b?ng cách c?u h?nh b?n ghi d?ch v? th?i gian Windows trên máy tính đó đ? s? d?ng m?t ngu?n th?i gian chính xác n?i, ho?c b?ng cách s? d?ng ph?n c?ng đ?c bi?t ho?c b?ng cách s? d?ng m?t ngu?n th?i gian có s?n trên Internet. B?n có th? đ?t c?u h?nh t?t c? các máy tính nhóm làm vi?c khác theo cách th? công đ? đ?ng b? hóa th?i gian c?a h? v?i ngu?n đ?a phương th?i gian này.

C?u n?u các máy tính thu?c v? m?t ho?t đ?ng m?c tin thư thoại tên mi?n, các b?n ghi d?ch v? th?i gian Windows h?nh chính nó t? đ?ng b?ng cách s? d?ng các b?n ghi d?ch v? th?i gian Windows có s?n trên b? b? ki?m soát mi?n. b?n ghi d?ch v? th?i gian Windows c?u h?nh b? ki?m soát mi?n trong tên mi?n c?a m?nh như là m?t nguồn tin cậy th?i gian và đ?ng b? hóa riêng c?a m?nh theo đ?nh k? v?i ngu?n này. B?n có th? s?a đ?i ho?c ghi đè lên các thi?t đ?t này, tùy thu?c vào nhu c?u c? th? c?a b?n.

Làm th? nào đ? đ?ng b? hóa th?i gian trên m?t máy tính viên trong m?t ho?t đ?ng m?c tin thư thoại tên mi?n

 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n T?t c? chương tr?nh, đi?m đ?n ph? ki?n, và sau đó nh?p vào d?u ki?m nh?c l?nh.
 2. Lo?i w32tm /resync, và sau đó nh?n ENTER.

Làm th? nào đ? đ?ng b? hóa m?t máy ch? n?i b? th?i gian v?i m?t ngu?n bên ngoài

 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n T?t c? chương tr?nh, đi?m đ?n ph? ki?n, và sau đó nh?p vào d?u ki?m nh?c l?nh.
 2. G? d?ng sau, nơi peerlist là m?t không gian phân tách danh sách các H? th?ng Tên Mi?n (DNS) tên ho?c đ?a ch? IP c?a các ngu?n th?i gian thích h?p, và sau đó nh?n ENTER:
  w32tm /config /syncfromflags:manual /manualpeerlist:peerlist
 3. Lo?i w32tm /config /update, và sau đó nh?n ENTER.
Ghi chú
 • Vi?c s? d?ng ph? bi?n nh?t c?a th? t?c này là đ? đ?ng b? hóa m?ng n?i b? c?a th?i gian th?m quy?n ngu?n v?i m?t ngu?n th?i gian bên ngoài r?t chính xác. Tuy nhiên, b?n có th? ch?y th? t?c này trên b?t k? máy tính d?a trên Windows XP.
 • N?u máy tính không th? ti?p c?n v?i các máy ch?, các th? t?c không thành công và m?c đư?c ghi nh?t k? s? ki?n.
 • B?n có th? s? d?ng máy tính trên Internet đ? cung c?p thông tin th?i gian chính xác. Ví d?, s? d?ng các qu?c gia vi?n tiêu chu?n và công ngh? (NIST), nhà cung c?p b?n ghi d?ch v? NIST m?ng th?i gian.

Làm th? nào đ? c?u h?nh b?n ghi d?ch v?

Làm th? nào đ? B?t đ?u, t?t máy, t?m d?ng, ti?p t?c, ho?c kh?i đ?ng l?i b?n ghi d?ch v?

Lưu ? B?n ph?i kí nh?p dư?i tên ngư?i qu?n tr? ho?c thành viên c?a nhóm qu?n tr? viên đ? hoàn t?t th? t?c này. N?u máy tính c?a b?n đư?c k?t n?i v?i m?t m?ng, m?ng thi?t đ?t chính sách c?ng có th? ngăn c?n b?n hoàn thành th? t?c này.
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Panel điều khiển, b?m vào Hi?u su?t và b?o tr?, b?m vào Công c? qu?n tr?, và sau đó nh?p đúp vào b?n ghi d?ch v?.
 2. Trong ngăn chi ti?t, b?m vào b?n ghi d?ch v?.
 3. Trên tr?nh đơn hành đ?ng , b?m vào B?t đ?u, t?t máy, t?m d?ng, ti?p t?c, ho?c kh?i đ?ng l?i.
 4. Đ? c?u h?nh các tham s? kh?i đ?ng cho m?t b?n ghi d?ch v?, b?m chu?t ph?i vào b?n ghi d?ch v?, b?m thu?c tính, và sau đó nh?p các tham s? trong các B?t đ?u tham s? h?p trư?c khi b?n b?m B?t đ?u. Các thi?t đ?t này đư?c s? d?ng ch? m?t l?n và không đư?c lưu. M?t kí t? đ?i di?n d?u ki?m g?ch chéo ngư?c (\) đư?c coi là m?t nhân v?t thoát; g? hai d?u ki?m g?ch chéo ngư?c cho m?i d?u ki?m g?ch chéo ngư?c m?t tham s?.
Ghi chú
 • N?u b?n t?t máy, B?t đ?u, ho?c kh?i đ?ng l?i m?t b?n ghi d?ch v?, các b?n ghi d?ch v? ph? thu?c c?ng b? ?nh hư?ng.
 • Thay đ?i cài đ?t chuyên bi?t b?n ghi d?ch v? m?c đ?nh có th? ngăn ch?n b?n ghi d?ch v? quan tr?ng t? ch?y m?t cách chính xác. C?n th?n khi b?n thay đ?i cài đ?t chuyên bi?t Lo?i kh?i đ?ngkí nh?p vào như cho b?n ghi d?ch v? đư?c đ?t c?u h?nh đ? t? kh?i đ?ng.

Làm th? nào đ? c?u h?nh như th? nào m?t b?n ghi d?ch v? đư?c B?t đ?u

Lưu ? B?n ph?i kí nh?p dư?i tên ngư?i qu?n tr? ho?c thành viên c?a nhóm qu?n tr? viên đ? hoàn t?t th? t?c này. N?u máy tính c?a b?n đư?c k?t n?i v?i m?t m?ng, m?ng thi?t đ?t chính sách c?ng có th? ngăn c?n b?n hoàn thành th? t?c này.
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Panel điều khiển, b?m vào Hi?u su?t và b?o tr?, b?m vào Công c? qu?n tr?, và sau đó nh?p đúp vào b?n ghi d?ch v?.
 2. B?m chu?t ph?i vào các b?n ghi d?ch v? mà b?n mu?n c?u h?nh, và sau đó nh?p vào thu?c tính.
 3. Nh?p vào General tab, và sau đó trong các Lo?i kh?i đ?ng h?p, b?m t? đ?ng, hư?ng d?n s? d?ng, ho?c Khuy?t t?t.
 4. Đ? ch? đ?nh tài kho?n ngư?i s? d?ng các b?n ghi d?ch v? có th? s? d?ng đ? kí nh?p, b?m vào tab kí nh?p vào , và sau đó s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
  • Đ? ch? ra r?ng các b?n ghi d?ch v? s? d?ng tài kho?n LocalSystem, b?m Trương m?c h? th?ng đ?a phương.
  • Đ? ch? ra r?ng các b?n ghi d?ch v? s? d?ng tài kho?n LocalService, b?m Tài kho?n này, và sau đó g? NT AUTHORITY\LocalService.
  • Đ? ch? ra r?ng các b?n ghi d?ch v? s? d?ng tài kho?n NetworkService, b?m Tài kho?n này, và sau đó g? NT AUTHORITY\NetworkService.
  • Đ? ch? đ?nh m?t tài kho?n, h?y nh?p vào Tài kho?n này, nh?p vào tr?nh duy?t, và sau đó ch? đ?nh tài kho?n ngư?i dùng trong hộp thoại Ch?n ngư?i dùng . Khi b?n hoàn t?t, nh?p OK.
 5. G? m?t kh?u cho tài kho?n ngư?i dùng trong h?p m?t kh?u và trong các Xác nh?n m?t kh?u h?p, và sau đó nh?p vào OK.
Ghi chú
 • Thay đ?i cài đ?t chuyên bi?t b?n ghi d?ch v? m?c đ?nh có th? ngăn ch?n b?n ghi d?ch v? quan tr?ng t? ch?y m?t cách chính xác. C?n th?n khi b?n thay đ?i cài đ?t chuyên bi?t Lo?i kh?i đ?ngkí nh?p vào như cho b?n ghi d?ch v? đư?c đ?t c?u h?nh đ? t? kh?i đ?ng.
 • N?u b?n kích ho?t ho?c vô hi?u hoá b?n ghi d?ch v? và b?n g?p ph?i m?t v?n đ? B?t đ?u các máy tính, b?n có th? B?t đ?u các máy tính trong ch? đ? an toàn. Sau đó, b?n có th? thay đ?i c?u h?nh b?n ghi d?ch v? ho?c khôi ph?c l?i c?u h?nh m?c đ?nh.
 • N?u b?n ch?n các Cho phép các b?n ghi d?ch v? đ? tương tác v?i máy tính đ? bàn hộp kiểm tra, các b?n ghi d?ch v? đư?c c?u h?nh đ? cung c?p m?t giao di?n ngư?i dùng trên m?t máy tính đ? bàn. Tính năng này có s?n ch? khi b?n nh?p vào Trương m?c h? th?ng đ?a phương và ch? khi các b?n ghi d?ch v? đư?c c?u h?nh đ? tương tác v?i máy tính đ? bàn.

Kh?c ph?c s? c?

Khách hàng không đ?ng b? hóa v?i máy ch? có th? x?y ra n?u các b?n ghi d?ch v? th?i gian Windows đ? đư?c ng?ng l?i b?ng tay. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, B?t đ?u b?n ghi d?ch v? th?i gian Windows.

Đ? B?t đ?u b?n ghi d?ch v? th?i gian Windows:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n T?t c? chương tr?nh, đi?m đ?n ph? ki?n, và sau đó nh?p vào d?u ki?m nh?c l?nh.
 2. Lo?i net B?t đ?u w32time, và sau đó nh?n ENTER.

Thu?c tính

ID c?a bài: 307897 - L?n xem xét sau cùng: 07 Tháng Sáu 2013 - Xem xét l?i: 5.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbresolve kbhowto kbhowtomaster kbmt KB307897 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 307897

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com