Làm th? nào đ? thay đ?i ho?c lo?i b? chương tr?nh trong Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 307895 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài vi?t này mô t? cách s? d?ng công c? thêm/lo?i b? chương tr?nh đ? thay đ?i ho?c lo?i b? m?t chương tr?nh đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n d?a trên Windows XP.

THÔNG TIN THÊM

Làm th? nào đ? thay đ?i m?t chương tr?nh đ? cài đ?t

Chú ý B?n không th? s? d?ng tính năng này đ? s?a đ?i t?t c? chương tr?nh.

B?n có th? s? d?ng tính năng này đ? thay đ?i cài đ?t Windows Installer d?a trên các chương tr?nh như Microsoft Office XP. Windows cài đ?t các chương tr?nh bao g?m m?t tùy ch?n ch? đ? b?o dư?ng. V?i tùy ch?n này, b?n có th? thêm ho?c lo?i b? các tính năng, thay đ?i tr?ng thái cài đ?t c?a chương tr?nh ho?c các thành ph?n riêng l?, ho?c s?a ch?a và khôi ph?c l?i ti?n tr?nh cài đ?t.

Đ? thay đ?i m?t chương tr?nh, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m B?ng đi?u khi?n, và sau đó b?m đúp chu?t Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh.
  2. Trong cácCác chương tr?nh hi?n đ? cài đ?t h?p, b?m vào chương tr?nh b?n mu?n lo?i b? và sau đó nh?p vào Thay đổi ho?c Thay đ?i/lo?i b?.
  3. Theo các ch? d?n xu?t hi?n trên màn h?nh đ? th?c hi?n nh?ng thay đ?i mà b?n mu?n.

Làm th? nào đ? lo?i b? m?t chương tr?nh đ? cài đ?t

Đ? lo?i b? m?t chương tr?nh đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m B?ng đi?u khi?n, và sau đó b?m đúp chu?t Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh.
  2. Trong cácCác chương tr?nh hi?n đ? cài đ?t h?p, b?m vào chương tr?nh b?n mu?n lo?i b? và sau đó nh?p vào Gỡ bỏ.
  3. N?u b?n đư?c nh?c xác nh?n vi?c lo?i b? các chương tr?nh, b?m Có.

Khắc phục sự cố

  • Đ?m b?o r?ng các chương tr?nh mà b?n nh?p vào trong công c? thêm/lo?i b? chương tr?nh là chương tr?nh mà b?n mu?n lo?i b? kh?i máy tính c?a b?n. M?t s? chương tr?nh có th? không nh?c b?n xác nh?n vi?c lo?i b? trư?c khi chương tr?nh đư?c l?y ra kh?i máy tính.
  • B?n ch? có th? lo?i b? m?t chương tr?nh v?i các công c? thêm/lo?i b? chương tr?nh n?u chương tr?nh đư?c vi?t cho Windows. N?u b?n không th?y chương tr?nh b?n mu?n lo?i b? trong các Các chương tr?nh hi?n đ? cài đ?t h?p, xem tài li?u hư?ng d?n chương tr?nh đ? đư?c hư?ng d?n v? làm th? nào đ? lo?i b? nó.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? thêm các chương tr?nh b?ng cách s? d?ng thêm/lo?i b? chương tr?nh, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
305548Làm th? nào đ? thêm các thành ph?n và các chương tr?nh máy tính trên Windows XP

Thu?c tính

ID c?a bài: 307895 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbusage kbenv kbhowtomaster kbmt KB307895 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:307895

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com