Identifikator ?lanka: 307895 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Uvod

Ovaj ?lanak opisuje kako da koristite alat Add or Remove Programs da biste promenili ili uklonili program koji je instaliran na va? Windows XP ra?unar.

DODATNE INFORMACIJE

Kako da promenite instalirani program

Napomena Ovu mogu?nost ne?ete mo?i da koristite na svim program.

Ovu mogu?nost mo?ete da koristite da biste promenili programe koji su instalirani preko Windows Installer-a, kao na primer Microsoft Office XP. Programi koji su instalirani preko Windows Installer-a sadr?e opciju Maintenance Mode. Preko ove opcije, mo?ete dodavati ili uklanjati alate, menjati instalaciono stanje programa ili individualnih komponenti, ili popravljati i restaurirati instalaciju.

Da biste promenili program, pratite slede?e korake:
  1. Kliknite na Start, pa na Control Panel, a zatim dvokliknite na Add or Remove Programs.
  2. U delu Currently installed programs, kliknite na program koji ?elite da promenite, a zatim kliknite na Change (ili Change/Remove).
  3. Pratite uputstva sa ekrana da biste napravili promene koje ?elite.

Kako da uklonite instalirani program

Da biste uklonili program koji je instaliran na va? ra?unar, pratite slede?e korake:
  1. Kliknite na Start, pa na Control Panel, a zatim dvokliknite na Add or Remove Programs.
  2. U delu Currently installed programs, kliknite na program koji ?elite da uklonite, a zatim kliknite na Change (ili Change/Remove).
  3. Ukoliko bude tra?eno da potvrdite uklanjanje programa, kliknite na Yes.

Lociranje i uklanjanje gre?aka

  • Proverite da li je program na koji ste kliknuli u Add or Remove Programs alatu onaj koji ?elite da uklonite sa va?eg ra?unara. Neki programi vam ne?e tra?iti da potvrdite uklanjanje pre nego ?to se program ukloni sa ra?unara.
  • Uklanjanje programa kroz alat Add or Remove Programs mogu?e je jedino ako je program pisan za Windows. Ako ne vidite program koji ?elite da uklonite u polju Currently installed programs, pogledajte dokumentaciju tog programa da biste prona?li uputstvo o tome kako da ga uklonite.

REFERENCE

Za dodatne informacije o tome kako da dodate program koriste?i Add or Remove Programs, kliknite na broj ?lanka ispod kako biste pogledali tekst u Microsoft Knowledge Base:
305548 How to add components and programs to a Windows XP-based computer

Svojstva

Identifikator ?lanka: 307895 - Poslednji pregled: 28. jul 2006. - Revizija: 5.1
ODNOSI SE NA
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
Klju?ne re?i: 
kbusage kbenv kbhowtomaster KB307895

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com