Raksta ID: 307895 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

?aj? rakst? izkl?st?ts, k? izmantot r?ku programmu pievieno?ana vai no?em?ana, lai main?tu vai no?emtu programmu, kas instal?ta j?su dator? darbojas sist?ma Windows XP.

Papildindorm?cija

K? nomain?t instal?t?s programmas

Piez?me. ?o l?dzekli nevar izmantot, lai modific?tu visu programmas.

?o l?dzekli var izmantot, lai main?tu Windows Installer b?zes programm?m, piem?ram, Microsoft Office XP instal?cijas. Windows Installer b?zes programm?s iek?aut uztur??anas re??ma opcijas. Ar ?o opciju, varat pievienot vai no?emt l?dzek?us, main?t instal?cijas st?vokli programma vai atsevi??iem komponentiem, vai remontu un atjaunot instal?ciju.

Lai main?tu programmu, r?kojieties ??di:
  1. Noklik??iniet uz S?kt, noklik??iniet uz vad?bas panelis, un p?c tam veiciet dubultklik??i uz Pievienot vai no?emt programmas.
  2. Programm?Pa?laik instal?t?s programmas r?ti?u, noklik??iniet uz programmas, kuru v?laties no?emt, un p?c tam noklik??iniet uz Izmai?as vai Main?t/no?emt.
  3. Izpildiet ekr?n? redzamos nor?d?jumus, lai veiktu v?lam?s izmai?as.

K? no?emt instal?t?s programmas

Lai no?emtu programmu, kas instal?ta j?su dator?, r?kojieties ??di:
  1. Noklik??iniet uz S?kt, noklik??iniet uz vad?bas panelis, un p?c tam veiciet dubultklik??i uz Pievienot vai no?emt programmas.
  2. Programm?Pa?laik instal?t?s programmas r?ti?u, noklik??iniet uz programmas, kuru v?laties no?emt, un p?c tam noklik??iniet uz No?emt.
  3. Ja tiek par?d?ta uzvedne, lai apstiprin?tu programmas no?em?anu, noklik??iniet uz J?.

Probl?mu nov?r?ana

  • P?rliecinieties, vai programma, kas noklik??ina uz pogas r?ku programmu pievieno?ana vai no?em?ana ir programma, kuru v?laties no?emt no datora. Da?as programmas nav pied?v? jums iesp?ju apstiprin?t dz??anu, pirms programma tiek no?emta no datora.
  • Ar programmu pievieno?anas vai no?em?anas r?ka programmu var no?emt tikai tad, ja programma ir rakst?ts sist?mai Windows. Ja neredzat programmu, kuru v?laties no?emt Pa?laik instal?t?s programmas lodzi?a skatiet programmas dokument?ciju, lai uzzin?tu, k? no?emt to.

Uzzi?as

Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? pievienot programmas, izmantojot pievienot vai no?emt programmas, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?ze rakstu:
305548K? pievienot komponentus un programmas uz datoru, kur? darbojas Windows XP
Pievienot vai no?emt programmas p?rskats

Rekviz?ti

Raksta ID: 307895 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2013. gada 9. apr?lis - P?rskat??ana: 3.0
Attiecas uz:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbusage kbenv kbhowtomaster kbcip kbmt KB307895 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 307895

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com