Làm th? nào đ? thêm ho?c lo?i b? c?u ph?n Windows trong Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 307894 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách thêm ho?c lo?i b? c?u ph?n Windows trong Windows XP.

Sau khi Windows XP đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n, b?n có th? s? d?ng công c? thêm/lo?i b? chương tr?nh trong Pa-nen đi?u khi?n đ? thêm m?t c?u ph?n Windows đ? không đư?c bao g?m trong ti?n tr?nh cài đ?t ban đ?u, ho?c đ? lo?i b? m?t c?u ph?n Windows hi?n t?i b?n không c?n yêu c?u.


Đ? thêm m?t thành ph?n Windows XP

  1. Đăng nh?p như ngư?i qu?n tr? ho?c như thành viên c?a nhóm ngư?i qu?n tr?.
  2. Nh?p vào B?t đ?u, b?m B?ng đi?u khi?n, và sau đó b?m đúp chu?t Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh.
  3. Nh?p vào Thêm/lo?i b? c?u ph?n Windows. Thu?t s? c?u ph?n Windows b?t đ?u.
  4. Trong các Thành phần danh sách, nh?n vào đây đ? ch?n h?p ki?m đó là bên c?nh các thành ph?n b?n mu?n thêm. N?u h?p ki?m cho m?t thành ph?n bóng m?, ch? có m?t s? subcomponents c?a nó đư?c l?a ch?n đ? cài đ?t.

    Đ? xem danh sách các subcomponents, b?m Thông tin chi ti?t. Nh?n vào đây đ? ch?n h?p ki?m bên c?nh subcomponents b?n mu?n thêm và b?m Ok. Nếu Thông tin chi ti?t nút không có s?n, các thành ph?n không ch?a subcomponents.
  5. Nh?p vào Ti?p theo.
  6. Nếu Đưa đ?a h?p tho?i xu?t hi?n, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
    • Đưa CD-ROM c?a Windows XP vào ? đ?a CD-ROM hay DVD-ROM, và b?m Ok.
    • Nh?p vào Ok xác đ?nh v? trí c?a b?n t?p tin cài đ?t Windows XP. Trong các T?p tin c?n thi?t h?p tho?i h?p, b?m vào Tr?nh duy?t, xác đ?nh v? trí t?p cài đ?t Windows XP c?a b?n, và sau đó nh?p vào M?. Ví d?, t?p tin cài đ?t có th? trong thư m?c D:\I386.
  7. Trong hoàn màn h?nh thu?t s? c?u ph?n Windows, b?m vào K?t thúc.

Đ? lo?i b? m?t c?u ph?n Windows XP

  1. Đăng nh?p như ngư?i qu?n tr? ho?c như thành viên c?a nhóm ngư?i qu?n tr?.
  2. Nh?p vào B?t đ?u, b?m B?ng đi?u khi?n, và sau đó b?m đúp chu?t Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh.
  3. Nh?p vào Thêm/lo?i b? c?u ph?n Windows. Thu?t s? c?u ph?n Windows b?t đ?u.
  4. Trong các Thành phần danh sách, nh?n vào đây đ? b? ch?n h?p ki?m bên c?nh đ? các thành ph?n b?n mu?n lo?i b?. Lưu ? r?ng m?t bóng m? h?p ki?m bên c?nh m?t thành ph?n ch? ra r?ng ch? có m?t s? subcomponents c?a nó đư?c cài đ?t.

    N?u b?n mu?n lo?i b? m?t subcomponent, h?y nh?p vào Thông tin chi ti?t. Sau đó, nh?p vào Xoá h?p ki?m bên c?nh subcomponents b?n mu?n lo?i b?, và sau đó nh?p vào Ok.
  5. Nh?p vào Ti?p theo.
  6. Trong hoàn màn h?nh thu?t s? c?u ph?n Windows, b?m vào K?t thúc.

Thu?c tính

ID c?a bài: 307894 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbhowto kbhowtomaster kbmt KB307894 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:307894

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com