Kako da dodate ili uklonite komponente Windows-a u Windows XP-u

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 307894 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

REZIME

Ovaj ?lanak opisuje kako da dodate ili uklonite komponentu Windowsa u Windows XP-u.

Nakon ?to se Windows XP instalira na va? ra?unar, mo?ete iskoristiti ?Dodaj ili ukloni programe? alatku u Kontrolnoj tabli da biste dodali komponentu Windowsa koja nije uklju?ena u originalnu instalaciju, ili da biste uklonili postoje?u Windows komponentu koja vam nije potrebna.


Da biste dodali komponentu Windows XP-a

 1. Prijavite se kao administrator ili kao ?lan administratorske grupe.
 2. Kliknite na Start, zatim na Kontrolnu tablu, a zatim dvokliknite na Add or Remove Programs.
 3. Kliknite na Dodaj/Ukloni Windows komponentu. Pokrenu?e se Windows Components Wizard.
 4. Na listi Komponente, kliknite da biste selektovali check box koji je pored komponente koju ?elite da dodate. Ako je check box za komponentu zatamljen, samo neke od njegovih potkomponenata su izabrane za instalaciju.

  Da biste videli listu potkomponenata, kliknite na Details. Kliknite da biste selektovali check box koji je pored potkomponente koju ?elite da dodate, a zatim kliknite na OK. Ako Details taster nije dostupan, komponenta ne sadr?i potkomponente.
 5. Kliknite na Next.
 6. Ako se pojavi okvir za dijalog Insert Disk, koristite jedan od slede?ih metoda:
  • Ubacite svoj Windows XP CD-ROM u svoj CD-ROM ili DVD-ROM ure?aj, a zatim kliknite na OK.
  • Kliknite na OK da biste locirali instalacione datoteke Windows XP-a. U okviru za dijalog Files Needed, kliknite na Browse, locirajte instalacione datoteke Windows XP-a, a zatim kliknite na Open. Na primer, instalacione datoteke mogu biti u D:\I386 fascikli.
 7. Na ekranu Completing the Windows Components Wizard, kliknite na Finish.

Da biste uklonili komponentu Windows XP-a

 1. Prijavite se kao administrator ili kao ?lan administratorske grupe.
 2. Kliknite na Start, zatim na Kontrolnu tablu, a zatim dvokliknite na Add or Remove Programs.
 3. Kliknite na Dodaj/Ukloni Windows komponentu. Pokrenu?e se Windows Components Wizard.
 4. Na listi Komponente, kliknite da biste odselektovali check box koji je pored komponente koju ?elite da uklonite. Zapamtite da zatamljeni check box pored komponente ukazuje na to da su samo neke od njegovih potkomponenata instalirane.

  Ako ?elite da uklonite potkomponentu, kliknite na Details. Zatim, kliknite da biste odselektovali check box koji je pored potkomponente koju ?elite da uklonite, a zatim kliknite na OK.
 5. Kliknite na Next.
 6. Na ekranu Completing the Windows Components Wizard, kliknite na Finish.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 307894 - Poslednji pregled: 28. jul 2006. - Revizija: 1.1
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Klju?ne re?i: 
kbhowto kbhowtomaster KB307894

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com