Identifikator ?lanka: 307890 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

UVOD

Windows XP koristi tehnologiju aktiviranja proizvoda zasnovanu na softveru. Zato najpre morate aktivirati svoju kopiju operativnog sistema Windows XP da biste je koristili. U ovom ?lanku je opisano kako se aktivira operativni sistem Windows XP.

Kako aktiviranje funkcioni?e

Aktiviranje proizvoda umanjuje oblik softverske piraterije poznat pod imenom ?neovla??eno distribuiranje?. Neovla??eno distribuiranje je deljenje i instaliranje softvera koje nije u skladu sa odredbama sporazuma o licenciranju sa krajnjim korisnikom (EULA) za taj softver.

Aktiviranje proizvoda obezbe?uje da svaka licenca operativnog sistema Windows XP bude instalirana u skladu sa sporazumom o licenciranju sa krajnjim korisnikom, kao i da bude instalirana na broju ra?unara koji licenca dozvoljava. Windows kreira jedinstvenu identifikaciju instalacije (ID) koja je zasnovana na informacijama o identifikatoru proizvoda i identifikatoru hardvera koji se kreiraju kada instalirate operativni sistem Windows XP. Da biste aktivirali proizvod, koristite ?arobnjak za aktiviranje Windows proizvoda kako biste korporaciji Microsoft poslali identifikator instalacije putem Interneta ili telefona. Identifikator instalacije bele?i da je ID proizvoda pridru?en va?em ra?unaru, a potvrdni identifikator se ?alje na va? ra?unar da bi se aktivirao Windows XP.

Aktiviranje je anonimno i ne zahteva li?ne informacije. Identifikator instalacije bele?i da je ID proizvoda pridru?en va?em ra?unaru, a potvrda se ?alje korporaciji Microsoft. Tada mo?ete koristiti klju? proizvoda da biste operativni sistem Windows na tom ra?unaru instalirali neograni?eni broj puta. Me?utim, ako ?elite da instalirate operativni sistem Windows na drugom ra?unaru sa tim klju?em proizvoda, mo?da ?ete morati da se obratite predstavniku Microsoft korisni?kog servisa.

Aktiviranje se mora izvr?iti u roku od 30 dana od prvog pokretanja operativnog sistema Windows XP. Ako ne ?elite da aktivirate Windows na dan instalacije, ve? nekog drugog dana, u oblasti obave?tavanja se pojavljuje ikona Windows aktiviranje. Ikona povremeno prikazuje obave?tenja da bi vas podsetila o tome koliko je vremena ostalo za aktiviranje. Kada rok od 30 dana istekne, morate aktivirati Windows da biste nastavili da ga koristite.

Tokom aktiviranja tako?e mo?ete registrovati svoju kopiju operativnog sistema Windows. Aktiviranje proizvoda se razlikuje od registracije proizvoda jer je aktiviranje obavezno, a registracija opcionalna. Ako ?elite da registrujete Windows XP tako ?to ?ete obezbediti svoje ime, adresu e-po?te i druge informacije za kontakt, tako?e mo?ete izabrati da dobijate informacije o dopunama za proizvod i druge specijalne ponude.

Napomena Instalacije nekih proizvo?a?a originalne opreme (OEM) i izabrane instalacije operativnog sistema Windows XP koje koriste ugovore za koli?insko licenciranje se aktiviraju unapred i za njihovo aktiviranje nisu potrebni dodatni koraci. Da biste proverili status aktiviranja, kliknite na dugme Start, postavite pokaziva? na stavku Svi programi, Pribor, a zatim na Sistemske alatke, a zatim izaberite stavku Aktiviranje operativnog sistema Windows.

Na?ini aktiviranja

Kopiju operativnog sistema Windows XP mo?ete aktivirati kori??enjem nekog od slede?ih na?ina:
 • Aktivirajte Windows XP kori??enjem Interneta

  Ako koristite ovaj na?in, ?arobnjak za aktiviranje Windows proizvoda uspostavlja vezu sa serverom za aktiviranje, ?alje va? ID instalacije, a zatim obra?uje zahtev za aktiviranje.
 • Aktivirajte Windows XP kori??enjem modema

  Ako imate modem, ali nemate Internet vezu, ?arobnjak otkriva modem i uspostavlja vezu sa serverom za aktiviranje putem telefonske linije.
 • Aktivirajte Windows XP telefonom

  Ako nemate modem ili Internet vezu, Windows XP mo?ete aktivirati tako ?to ?ete pozvati predstavnika Microsoft korisni?kog servisa. ?arobnjak za aktiviranje prikazuje telefonski broj ?ije je pozivanje besplatno, a koji mo?ete izabrati.

Video zapis: Kako da aktivirate Windows na ra?unaru

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets video1
uuid=e42db73d-f794-4d5c-a626-0dd7da610ea1 VideoUrl=http://aka.ms/nlmzbv
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets video2


U slede?im odeljcima ovog ?lanka opisuje se kako se koristi svaki od ovih na?ina.

Kako se Windows XP aktivira kori??enjem Interneta

Da biste aktivirali Windows XP kori??enjem Internet veze, sledite slede?e korake:
 1. Kliknite na dugme Start, postavite pokaziva? na stavku Svi programi, zatim na Pribor i Sistemske alatke, a zatim izaberite stavku Aktiviranje operativnog sistema Windows.

  Ili, kliknite na ikonu Aktiviranje operativnog sistema Windows u oblasti obave?tavanja.
 2. Izaberite stavku Da, ?elim da odmah aktiviram Windows putem Interneta.
 3. Izaberite stavku Pro?itajte Izjavu o privatnosti u vezi sa aktiviranjem Windows proizvoda, kliknite na dugme Nazad, a zatim na dugme Dalje.
 4. Koristite neki od slede?ih na?ina:
  • Ako ?elite da istovremeno registrujete i aktivirate Windows, izaberite stavke Da, ?elim da istovremeno registrujem i aktiviram Windows i Pro?itajte Izjavu o privatnosti u vezi sa registrovanjem operativnog sistema Windows, kliknite na dugme Nazad, a zatim na dugme Dalje, unesite informacije za kontakt u odgovaraju?e okvire u obrascu za registraciju, a zatim kliknite na dugme Dalje. Pored zahtevanih informacija pojavljuje se zvezdica (*).
  • Ako ?elite samo da aktivirate Windows, izaberite stavku Ne, ne ?elim da odmah izvr?im registraciju; ?elim samo da aktiviram Windows, a zatim kliknite na dugme Dalje.
  ?arobnjak uspostavlja vezu sa serverom za aktiviranje, a zatim obra?uje zahtev za aktivaciju.
 5. Kada se aktiviranje zavr?i i dobijete slede?u poruku, kliknite na dugme U redu:
  Uspe?no ste aktivirali svoju kopiju operativnog sistema Windows.

Kako se Windows XP aktivira kori??enjem modema

Da biste aktivirali Windows XP kori??enjem modema, sledite korake u ovom odeljku.

Napomena Slede?i koraci su isti koraci koji se koriste za aktiviranje operativnog sistema Windows putem Interneta u odeljku ?Kako se Windows XP aktivira kori??enjem Interneta?. Ako imate Internet vezu i ?elite da izvr?ite aktiviranje putem modema, prekinite Internet vezu pre pra?enja slede?ih koraka.
 1. Kliknite na dugme Start, postavite pokaziva? na stavku Svi programi, zatim na Pribor i Sistemske alatke, a zatim izaberite stavku Aktiviranje operativnog sistema Windows.

  Ili, kliknite na ikonu Aktiviranje operativnog sistema Windows u oblasti obave?tavanja.
 2. Izaberite stavku Da, ?elim da odmah aktiviram Windows putem Interneta.
 3. Izaberite stavku Pro?itajte Izjavu o privatnosti u vezi sa aktiviranjem Windows proizvoda, kliknite na dugme Nazad, a zatim na dugme Dalje.
 4. Koristite neki od slede?ih na?ina:
  • Ako ?elite da istovremeno registrujete i aktivirate Windows, izaberite stavke Da, ?elim da istovremeno registrujem i aktiviram Windows i Pro?itajte Izjavu o privatnosti u vezi sa registrovanjem operativnog sistema Windows, kliknite na dugme Nazad, a zatim na dugme Dalje, unesite informacije za kontakt u odgovaraju?e okvire u obrascu za registraciju, a zatim kliknite na dugme Dalje. Pored zahtevanih informacija pojavljuje se zvezdica (*).
  • Ako ?elite samo da aktivirate Windows, izaberite stavku Ne, ne ?elim da odmah izvr?im registraciju; ?elim samo da aktiviram Windows, a zatim kliknite na dugme Dalje.
  ?arobnjak uspostavlja vezu sa serverom za aktiviranje, a zatim obra?uje zahtev za aktivaciju.
 5. Kada se aktiviranje zavr?i i dobijete slede?u poruku, kliknite na dugme U redu:
  Uspe?no ste aktivirali svoju kopiju operativnog sistema Windows.

Kako se Windows XP aktivira telefonom

Da biste se obratili predstavniku Microsoft korisni?kog servisa u cilju aktiviranja operativnog sistema Windows telefonom, sledite slede?e korake:
 1. Kliknite na dugme Start, postavite pokaziva? na stavku Svi programi, zatim na Pribor i Sistemske alatke, a zatim izaberite stavku Aktiviranje operativnog sistema Windows.

  Ili, kliknite na ikonu Aktiviranje operativnog sistema Windows u oblasti obave?tavanja.
 2. Izaberite stavku Da, ?elim da telefoniram predstavniku korisni?kog servisa da bih odmah aktivirao Windows.
 3. Izaberite stavku Pro?itajte Izjavu o privatnosti u vezi sa aktiviranjem Windows proizvoda, kliknite na dugme Nazad, a zatim na dugme Dalje.
 4. Sledite korake u dijalogu Aktiviranje operativnog sistema Windows telefonom, a zatim kliknite na dugme Dalje.

  Napomena Broj se pojavljuje sada i razlikuje se u zavisnosti od lokacije koju izaberete.
 5. Kada se aktiviranje zavr?i i dobijete slede?u poruku, kliknite na dugme U redu.
  Uspe?no ste aktivirali svoju kopiju operativnog sistema Windows.

Re?avanje problema

Ako ne mo?ete da se pove?ete na mre?u kori??enjem modema ili Internet veze, ?arobnjak vas obave?tava da se obratite predstavniku korisni?kog servisa kako biste svoju kopiju operativnog sistema Windows XP aktivirali telefonom.Reference

Informacije o na?inu obra?anja Microsoft servisnoj slu?bi za aktiviranje proizvoda putem telefona potra?ite na slede?oj Microsoft Veb lokaciji: 
Za informacije o aktiviranju Windows proizvoda, posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
http://www.microsoft.com/resources/howtotell/content.aspx?pg=mpa&displaylang=sr
Da biste dobili listu naj?e??e postavljanih pitanja (FAQ) o aktiviranju Windows proizvoda, posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
http://www.microsoft.com/howtotell/content.aspx?displaylang=sr&pg=faq
Za vi?e informacija o aktiviranju operativnog sistema Windows XP, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
306555 Windows XP morate aktivirati u roku od 30 dana od dana prelaska sa probne na maloprodajnu verziju operativnog sistema Windows XP (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
291983 Portovi koji koristi aktiviranje Windows proizvoda (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
291997 Kako se Windows XP aktivira kori??enjem datoteke Unattend.txt file (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 307890 - Poslednji pregled: 6. jun 2013. - Revizija: 2.1
Odnosi se na:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Klju?ne re?i: 
kbhowtomaster kbhowto kbenv kbsetup kbcip kbvideocontent KB307890

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com