Cach tao va s dung gn vao NTFS trong Windows XP va trong Windows Server 2003

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 307889 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

GII THIU

Bai vit nay m ta cach tao gn vao bng cach s dung Quan ly ia trong Microsoft Windows XP va Microsoft Windows Server 2003.

gn vao la mt c anh xa ti mt cp trng trn co s dung h thng tp NTFS. gn vao co chc nng nh cac khac, nhng chung c gan ng dn thay vi tn ia. Khi ban xem gn vao trong Windows Explorer, gn vao xut hin di dang biu tng ia trong ng dn ma no c gn vao. Vi gn vao khng phai tun theo gii han 26 tn ia danh cho cuc b va kt ni mang c anh xa, s dung gn vao khi ban mun tip cn ti hn 26 ia trong may tinh cua ban. Vi du, nu ban co mt CD-ROM vi tn ia la E, va mt NTFS vi tn ia la F, gn CD-ROM la F:\CD-ROM. Sau o ban co th giai phong tn ia E, va truy nhp vao CD-ROM bng cach s dung F:\CD-ROM.

Ban cung co th s dung gn vao khi ban cn thm dung lng lu tr trn mt . Nu ban anh xa mt cp trn o ti mt khac vi nhiu khng gian ia sn co hn (vi du, 2 gigabyte), ban m rng dung lng lu tr thm 2 gigabyte (GB). Vi gn vao, ban khng bi gii han do kich thc cua tao cp.

gn vao giup d tip cn d liu hn va ban co th linh hoat quan ly lu tr d liu da trn mi trng lam vic va s dung h thng cua ban. Sau y la cac vi du b sung ma ban co th s dung gn vao:
 • cung cp thm khng gian ia cng cho tp tam thi cua ban, ban co th tao cp C:\Temp lam gn vao.
 • Khi dung lng bt u xung thp trn C, ban co th di chuyn cp Tai liu cua Ti n khac vi nhiu khng gian ia sn co sn hn, ri gn la C:\My Documents.
S dung phn inh vao cua Quan ly ia gn mt trn mt cp trong cuc b. Cp ma ban gn vao ia phai trng, va phai c inh vi trn mt NTFS ng hoc c s.

THNG TIN THM

Cach tao gn vao

gn vao mt :
 1. Bm Bt u, bmChay, ri gocompmgmt/msc trong hp M.
 2. Trong ngn trai, bm Quan ly ia.
 3. Bm chut phai vao phn hoach hoc ia ma ban mun gn, ri bm Thay i Tn ia va ng dn.
 4. Bm Thm.
 5. Bm Gn trong cp NTFS trng sau (nu vn cha c chon), ri s dung mt trong cac bc sau:
  • Go ng dn ti mt cp trng trn mt NTFS, ri bm OK.
  • Bm Duyt, inh vi cp NTFS trng, bmOK, ri bm OK.
  • Nu ban cha tao mt cp trng , bm Duyt, bm Cp Mi tao mt cp mi trn mt NTFS, go tn cho cp mi, bm OK, ri bm OK.
 6. Thoat khoi phn inh vao cua Quan ly ia.

Cach loai bo gn vao

loai bo gn vao:
 1. Bm Bt u, bm Chay, ri go compmgmt/msc trong hp M.
 2. Trong ngn trai, bm Quan ly ia.
 3. Bm chut phai vao phn hoach hoc ia ma ban mun thao gn kt, ri bm Tn ia Thay i va ng dn.
 4. Bm ng dn gn vao ma ban mun loai bo, ri bm Loai bo.
 5. Bm Co khi ban c nhc loai bo ng dn .
 6. Thoat khoi phn inh vao cua Quan ly ia.

Khc phuc s c

 • Khi ban c gn mt trn mt cp trong mt NTFS, ban co th nhn c thng bao li sau:
  Cp ban chi inh khng trng. Chi co th gn mt theo mt cp trng.
  Thng bao nay c hin thi khi cp ma ban mun gn khng trng. giai quyt s c nay, tao mt cp trng mi gn , hoc xoa ni dung cua cp, ri gn .

 • Khi ban c gn mt trn mt cp trong mt NTFS, ban co th nhn c thng bao li sau:
  ng dn c cung cp trn mt h thng tp khng h tr ng dn .
  Thng bao nay c hin thi nu khng c inh dang vi h thng tp NTFS. giai quyt s c nay, hay chc chn rng ma ban mun lu tr gn vao la mt NTFS.

THAM KH?O

bit thm thng tin v cach thay i vic gan tn , bm s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
307844 Cach thay i vic gan tn trong Windows XP
bit thm thng tin v cach cu hinh ia c s, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
309000 Cach s dung Quan ly ia cu hinh cac ia c s trong Windows XP
bit thm thng tin v cach cu hinh ia ng, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
308424 Cach s dung Quan ly ia cu hinh ia ng trong Windows XP (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).

Thu?c tnh

ID c?a bi: 307889 - L?n xem xt sau cng: 11 Thang Mi 2007 - Xem xt l?i: 3.7
p d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
T? kha:
kbhowtomaster KB307889

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com