Làm th? nào đ? di chuy?n t?p hoán trang trong Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 307886 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách thay đ?i v? trí c?a t?p hoán trang trong Windows XP.

T?p hoán trang là vùng trên đ?a c?ng đư?c Windows s? d?ng như th? nó là b? nh? truy c?p ng?u nhiên (RAM) đi?u này đôi khi đư?c g?i là "b? nh? ?o." Theo m?c đ?nh, Windows lưu tr? t?p tin này trên cùng m?t phân vùng như t?p tin h? th?ng Windows. B?n có th? làm tăng hi?u năng c?a Windows, và làm tăng mi?n phí không gian trên phân vùng kh?i đ?ng, b?ng cách di chuy?n t?p này vào m?t phân vùng khác nhau.

Làm th? nào đ? di chuy?n t?p hoán trang

 1. Đăng nh?p vào máy tính như ngư?i qu?n tr?.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m B?ng đi?u khi?n.
 3. Nh?p vào Hi?u su?t và b?o tr?, sau đó b?m H? th?ng.
 4. B?m vào các Nâng cao tab, và sau đó dư?i Hi?u su?t, b?m Thi?t đ?t.
 5. B?m vào các Nâng cao tab, và sau đó dư?i B? nh? ?o, b?m Thay đ?i.
 6. Trong các ? đ?a [nh?n ?] danh sách, b?m vào m?t ? đ?a khác so v?i cái mà Windows đư?c cài đ?t (Windows thư?ng đư?c cài đ?t trên ? C). Dư?i T?ng c? t?p hoán trang cho m?i ? đ?a, lưu ? giá tr? đư?c hi?n th? bên c?nh Khuy?n cáo.
 7. Nh?p vào Kích c? tùy ch?nh, và sau đó nh?p các giá tr? đư?c đ? ngh? trong các Kích thư?c kh?i t?o (MB) h?p.
 8. Nh?p kích thư?c t?i đa mà b?n mu?n cho phép các phân trang trong các Kích thư?c t?i đa (MB) h?p, và sau đó nh?p vào Thi?t l?p.
 9. Trong các ? đ?a [nh?n ?] h?p, b?m vào ? đ?a mà Windows cài đ?t (thông thư?ng các ? đ?a C), và sau đó s? d?ng m?t trong các bư?c sau:
  • N?u b?n không mu?n m?t t?p hoán trang trên ? đ?a, nh?n Không có t?p hoán trang, sau đó b?m Thi?t l?p. M?t tin nh?n tương t? như các bài vi?t sau đây s? xu?t hi?n:
   N?u t?p hoán trang trên ? đ?a C: có m?t kích thư?c kh?i t?o nh? hơn 126 MB, sau đó h? th?ng không th? t?o t?p thông tin g? l?i n?u m?t l?i d?ng x?y ra.
   Ti?p t?c không?
   Nh?p vào .

  • N?u b?n mu?n gi? l?i kích thư?c t?i thi?u c?a t?p hoán trang trên ? đ?a, nh?n Kích c? tùy ch?nh, và sau đó nh?p m?t giá tr? nh? b?ng ho?c l?n hơn s? lư?ng b? nh? RAM trong máy tính trong các Kích thư?c kh?i t?o (MB) h?p. Lo?i giá tr? đó cùng m?t trong nh?ng Kích thư?c t?i đa (MB) h?p, và sau đó nh?p vào Thi?t l?p.
 10. Thông báo sau xu?t hi?n:
  Nh?ng thay đ?i b?n đ? th?c hi?n yêu c?u b?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n trư?c khi chúng có tác d?ng.
  Nh?p vào Ok, b?m Ok, b?m Ok, sau đó b?m khi b?n đư?c nh?c nh? đ? kh?i đ?ng l?i máy tính.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? di chuy?n t?p tin lưu tr? t?m th?i, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
308666Làm th? nào đ? di chuy?n c?p đ?m in Windows XP
Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
241143B?n nh?n đư?c m?t b? nh?"gi?i h?n ?o. H? th?ng c?a b?n ch?y không có t?p hoán trang có kích thư?c đúng"tin nh?n trong Windows NT 4.0
257758 Kh?c ph?c: "Gi?i h?n b? nh? ?o" thông báo l?i khi b?n kh?i đ?ng máy tính c?a b?n
Thu?c tính

ID c?a bài: 307886 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbenv kbhowto kbmt KB307886 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:307886

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com