Kori??enje ure?iva?a smernica grupa za upravljanje lokalnim smernicama ra?unara u operativnom sistemu Windows XP

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 307882 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

REZIME

Ovaj ?lanak opisuje kako se ure?iva? smernica grupa koristi za promenu postavki lokalnih smernica za ra?unar ili korisnike ra?unara.DODATNE INFORMACIJE

Upotrebe smernica grupe

U operativnom sistemu Windows XP smernice grupe koriste se za definisanje konfiguracija korisnika i ra?unara za grupe korisnika i ra?unara. Za odre?enu grupu korisnika i ra?unara kreirate odre?enu konfiguraciju radne povr?ine kori??enjem pro?irenja konzole Microsoft Management Console (MMC) za smernice grupe. Postavke smernica grupe koje kreirate nalaze se u objektu smernica grupe (GPO), koji se pridru?uje izabranim kontejnerima aktivnog direktorijuma kao ?to su lokacije, domeni ili organizacione jedinice (OU-ovi). Pomo?u pro?irenja konzole za smernice grupe mo?ete da navedete postavke smernica za slede?e stavke:
 • Smernice zasnovane na registratoru.
  One obuhvataju smernice grupe za operativni sistem Windows XP i njegove komponente, kao i za programe. Da biste upravljali ovim postavkama, koristite ?vor ?Administrativni predlo?ci? pro?irenja konzole za smernice grupe.
 • Bezbednosne opcije.
  One obuhvataju opcije za lokalni ra?unar, domen i bezbednosne postavke mre?e.
 • Opcije za instalaciju i odr?avanje softvera.
  Koriste se za centralno upravljanje instalacijom programa, ispravkama i uklanjanjem.
 • Opcije skripti.
  One obuhvataju skripte za pokretanje i isklju?ivanje ra?unara, kao i za prijavljivanje i odjavljivanje korisnika.
 • Opcije preusmeravanja fascikli.
  Ove smernice dozvoljavaju administratorima da preusmere posebne fascikle korisnika na mre?u.
Pomo?u smernica grupe mo?ete jednom da defini?ete stanje radnog okru?enja korisnika, a zatim se mo?ete osloniti na sistem koji ?e nametnuti smernice koje defini?ete.

Pokretanje ure?iva?a smernica grupa

Da biste pokrenuli ure?iva? smernica grupa, sledite ove korake.

NAPOMENA: Morate biti prijavljeni na ra?unar pomo?u naloga sa administratorskim privilegijama da biste koristili ure?iva? smernica grupa.
 1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Pokreni.
 2. U polju Otvori otkucajte mmc, a zatim kliknite na dugme U redu.
 3. U meniju Datoteka izaberite stavku Dodaj/ukloni pro?irenje konzole.
 4. Kliknite na dugme Dodaj.
 5. U okviru Dostupna samostalna pro?irenja konzole izaberite stavku Smernice grupe, a zatim kliknite na dugme Dodaj.
 6. Ako ne ?elite da uredite lokalne smernice ra?unara, kliknite na dugme Potra?i da biste prona?li objekat smernica grupe koji ?elite. Navedite korisni?ko ime i lozinku ukoliko se to od vas zatra?i, a zatim, kada se vratite u dijalog Izbor objekta smernica grupe, kliknite na dugme Zavr?i.

  NAPOMENA: Dugme Potra?i mo?ete koristiti da biste prona?li objekte smernica grupe povezane sa lokacijama, domenima, organizacionim jedinicama (OU) ili ra?unarima. Da biste uredili postavke na lokalnom ra?unaru, koristite podrazumevani objekat smernica grupe (GPO) (lokalni ra?unar).
 7. Kliknite na dugme Zatvori, a zatim u dijalogu Dodaj/ukloni pro?irenje konzole kliknite na dugme U redu.

  Izabrani GPO prikazan je u prozoru ?Koren konzole?.

Kori??enje ure?iva?a smernica grupa

Pro?irenje konzole za smernice grupe sadr?i slede?e glavne grane:
 • Konfiguracija ra?unara
  Administratori mogu da koriste granu ?Konfiguracija ra?unara? kako bi postavili smernice koje se primenjuju na ra?unar, bez obzira na to ko se prijavljuje na ra?unare. Grana ?Konfiguracija ra?unara? obi?no sadr?i podstavke za postavke softvera, postavke operativnog sistema Windows i administrativne predlo?ke.
 • Konfiguracija korisnika
  Administratori mogu da koriste granu ?Konfiguracija korisnika? kako bi postavili smernice koje se primenjuju na korisnike, bez obzira na ra?unar na koji se prijavljuju. Grana ?Konfiguracija korisnika? obi?no sadr?i podstavke za postavke softvera, postavke operativnog sistema Windows i administrativne predlo?ke.
Da biste koristili ure?iva? smernica grupa, sledite ove korake:
 1. Pro?irite ?eljeni GPO. Na primer, Lokalne smernice ra?unara.
 2. Pro?irite ?eljenu stavku konfiguracije. Na primer, Konfiguracija ra?unara.
 3. Pro?irite ?eljenu podstavku. Na primer, Postavke operativnog sistema Windows.
 4. Prona?ite fasciklu koja sadr?i ?eljenu postavku za smernice. Stavke smernica prikazane su u desnom oknu pro?irenja konzole ?Ure?iva? smernica grupa?.

  NAPOMENA: Ako za izabranu stavku nisu definisane smernice, kliknite desnim tasterom mi?a na ?eljenu fasciklu, u priru?nom meniju koji se pojavljuje postavite pokaziva? na stavku Svi zadaci, a zatim izaberite ?eljenu komandu. Komande prikazane u podmeniju Svi zadaci osetljive su na kontekst. U meniju su prikazane samo komande koje se mogu primeniti na izabranu fasciklu sa smernicama.
 5. Na listi Postavka kliknite dvaput na ?eljenu stavku smernica.

  NAPOMENA: Kada radite sa stavkama smernica u fascikli Administrativni predlo?ci, izaberite karticu Pro?ireno u desnom oknu MMC-a ako ?elite da prika?ete vi?e informacija o izabranoj stavci smernica.
 6. Uredite postavke smernica u dijalogu koji se pojavljuje, a zatim kliknite na dugme U redu.
 7. Kada zavr?ite, napustite MMC.

Primer

Slede?i primer prikazuje upotrebu ure?iva?a smernica grupa za prilago?avanje korisni?kog interfejsa operativnog sistema Windows XP. U ovom primeru koristi?emo ure?iva? smernica grupa za privremeno uklanjanje dugmeta Isklju?i ra?unar iz Start menija. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Pokrenite ure?iva? smernica grupa i otvorite lokalne smernice ra?unara pomo?u koraka navedenih u odeljku Pokretanje ure?iva?a smernica grupa u ovom ?lanku.

  NAPOMENA: Pro?irenje konzole ?Ure?iva? smernica grupa? mo?ete da pokrenete iz komandne linije. Na ovaj na?in automatski se u?itava GPO ?Lokalni ra?unar?. Da biste to uradili, sledite ove korake:
  1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Pokreni.
  2. U polju Otvori otkucajte Gpedit.msc, a zatim kliknite na dugme U redu.
 2. Pro?irite stavku Konfiguracija korisnika (ukoliko ve? nije pro?irena).
 3. U okviru stavke Konfiguracija korisnika pro?irite stavku Administrativni predlo?ci.
 4. Izaberite stavku ?Start? meni i traka zadataka.
 5. U desnom oknu kliknite dvaput na stavku Ukloni i onemogu?i dugme ?Isklju?i ra?unar?.
 6. Izaberite stavku Omogu?eno, a zatim kliknite na dugme Primeni.
 7. Kliknite na dugme Start.

  Obratite pa?nju na to da dugme Isklju?i ra?unar vi?e nije prikazano.
 8. Izaberite dijalog Uklanjanje i onemogu?avanje svojstava dugmeta ?Isklju?i ra?unar?.
 9. Izaberite stavku Nije konfigurisano, kliknite na dugme Primeni, a zatim na dugme U redu.
 10. Kliknite na dugme Start.

  Obratite pa?nju na to da je dugme Isklju?i ra?unar ponovo prikazano u Start meniju.
 11. Napustite pro?irenje konzole ?Ure?iva? smernica grupa?.


REFERENCE

Za dodatne informacije o kori??enju upravljanja ra?unarom u operativnom sistemu Microsoft Windows XP kliknite na broj ?lanka naveden ispod da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
308423 Kako koristiti Computer Management u Windows XP
Za vi?e informacija o kori??enju smernica grupe posetite slede?e Microsoft Web lokacije:
http://technet.microsoft.com/library/Bb742376.aspx

http://technet2.microsoft.com/windowsserver/en/technologies/featured/gp/default.mspx

http://technet2.microsoft.com/WindowsServer/en/Library/7b33dcd6-0ad2-44e8-82f8-962425b6cf8e1033.mspx

Svojstva

Identifikator ?lanka: 307882 - Poslednji pregled: 1. decembar 2007. - Revizija: 3.2
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Klju?ne re?i: 
kbhowtomaster kbenv kbhowto KB307882

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com