Identifikator ?lanka: 307874 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

UVOD

Ovaj ?lanak opisuje kako da isklju?ite jednostavno deljenje datoteka.

Napomena U operativnom sistemu Microsoft Windows XP Home Edition ne mo?ete isklju?iti jednostavno deljenje datoteka.

DODATNE INFORMACIJE

Jednostavno deljenje datoteka je po podrazumevanoj vrednosti omogu?eno na ra?unaru koji je zasnovan na operativnom sistemu Microsoft Windows XP ako ra?unar nije ?lan domena. Pomo?u jednostavnog deljenja datoteka mo?ete deliti fascikle sa svima u radnoj grupi ili na mre?i i fascikle u va?em korisni?kom profilu u?initi li?nim. Me?utim, ako je jednostavno deljenje datoteka omogu?eno, ne mo?ete spre?iti pristup deljenim fasciklama od strane odre?enih korisnika ili grupa. Ako isklju?ite jednostavno deljenje datoteka, mo?ete dozvoliti odre?enim korisnicima i grupama da pristupe deljenoj fascikli. Ti korisnici moraju biti prijavljeni sa akreditivima korisni?kih naloga kojima ste odobrili pristup deljenoj fascikli.

Ako je jednostavno deljenje datoteka omogu?eno, vide?ete korisni?ki interfejs jednostavnog deljenja datoteka umesto kartica Security (Bezbednost) i Sharing (Deljenje). Ovaj novi korisni?ki interfejs je po podrazumevanoj vrednosti primenjen u operativnim sistemima Windows XP Home Edition i Microsoft Windows XP Professional ako radite u radnoj grupi. Ako isklju?ite jednostavno deljenje datoteka, klasi?ne kartice Security (Bezbednost) i Sharing (Deljenje) ?e se pojaviti i mo?ete odrediti koji korisnici i grupe imaju pristup deljenim fasciklama na ra?unaru.

Napomena Da biste dopustili odre?enim korisnicima da pristupe deljenoj fascikli nakon onemogu?avanja jednostavnog deljenja datoteka, trebalo bi da konfiguri?ete NTFS dozvole na kartici Security (Bezbednost) i dozvolu deljenja na kartici Sharing (Deljenje) deljene fascikle. NTFS dozvole se mogu postaviti samo na particijama koje koriste NTFS sistem datoteka. Ako uklonite stavku ?Every Group? (Sve grupe) iz NTFS dozvole, ne mo?ete pristupiti deljenoj fascikli preko mre?e.

Kako da isklju?ite jednostavno deljenje datoteka

Da biste onemogu?ili jednostavno deljenje datoteka, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start i izaberite stavku My Computer (Moj ra?unar).
 2. U meniju Tools (Alatke) izaberite stavku Folder Options (Opcije fascikle) i zatim izaberite karticu View (Prikaz).
 3. U odeljku Advanced Settings (Napredne postavke) opozovite izbor u polju za potvrdu Use simple file sharing (Recommended) (Koristi jednostavno deljenje datoteka (preporu?uje se)).
 4. Kliknite na dugme OK (U redu).

Kako da delite fasciklu ili disk jedinicu sa drugim korisnicima

Da biste delili fasciklu ili disk jedinicu sa drugim korisnicima, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku My Computer (Moj ra?unar) i zatim prona?ite fasciklu ili disk jedinicu koju ?elite da delite.
 2. Kliknite desnim tasterom mi?a na fasciklu ili disk jedinicu i zatim izaberite stavku Sharing and Security (Deljenje i bezbednost).
 3. Na kartici Sharing (Deljenje) izaberite opciju Share this folder (Deli ovu fasciklu).
 4. Da biste promenili ime deljenog resursa deljene fascikle ili disk jedinice, otkucajte novo ime u okvir Share name (Ime deljenog resursa). Drugi korisnici ?e videti novo ime kada se pove?u sa tom deljenom fasciklom ili disk jedinicom. Stvarno ime fascikle ili disk jedinice se ne menja.
 5. Da biste dodali komentar o deljenoj fascikli ili disk jedinici, otkucajte tekst u okvir Comment (Komentar).
 6. Da biste ograni?ili broj osoba koje se mogu istovremeno povezati sa deljenom fasciklom ili disk jedinicom, u okviru opcije User limit (Najvi?e korisnika) izaberite stavku Allow (Dopusti) i otkucajte broj korisnika.
 7. Da biste postavili dozvole deljenja za deljenu fasciklu ili disk jedinicu, kliknite na dugme Permissions (Dozvole).

  Napomena Da biste delili fascikle i disk jedinice, morate biti prijavljeni kao ?lan jedne od slede?ih grupa:
  • Administratori
  • Server operateri
  • Iskusni korisnici
 8. Kliknite na dugme OK (U redu).

Re?avanje problema

 • Kartica Sharing (Deljenje) nije vidljiva.

  Koristite pro?irenje konzole ?Services? (Usluge) da biste pokrenuli uslugu servera. Da biste to uradili, sledite ove korake:
  1. Kliknite na dugme Start i zatim izaberite stavku Control Panel (Kontrolna tabla).
  2. Izaberite stavku Performance and Maintenance (Performanse i odr?avanje), izaberite stavku Administrative Tools (Administrativne alatke), otvorite prozor Services and Applications (Usluge i aplikacije) i dvaput kliknite na ikonu Services (Usluge).
  3. Kliknite desnim tasterom mi?a na uslugu Server i zatim izaberite stavku Start (Pokreni).
 • Fascikle je ve? deljena.

  Kliknite na dugme New Share (Novo deljenje) i otkucajte novo ime deljenog resursa.
 • ?elite da sakrijete deljenu fasciklu.

  Da biste sakrili deljenu fasciklu, otkucajte $ kao zadnji znak u imenu deljenog resursa. Drugi korisnici ne mogu da vide ovu deljenu fasciklu kada pretra?uju pomo?u funkcije ?My Computer? (Moj ra?unar) ili programa Windows Explorer, ali mogu preko mape prona?i deljenu fasciklu.
 • Drugi korisnici povremeno ne mogu da koriste deljenu fasciklu.

  Ako koristite operativni sistem Windows XP Professional, sa va?im ra?unarom se ne mo?e povezati vi?e od 10 korisnika istovremeno. U operativnom sistemu Windows XP Professional, maksimalno ograni?enje korisnika je 10, bez obzira na broj koji ste otkucali u okvir Allow (Dopusti).
Pomo?u pro?irenja konzole ?Shared Folders? (Deljene fascikle) mo?ete kreirati i upravljati deljenim fasciklama, prikazati listu svih korisnika koji su preko mre?e povezani sa deljenom fasciklom, prekinuti vezu sa jednim ili sa svim korisnicima, prikazati listu datoteka koje su otvorili udaljeni korisnici i zatvoriti jednu ili sve otvorene datoteke. Da biste pokrenuli pro?irenje konzole ?Shared Folders? (Deljene fascikle), sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start i desnim tasterom mi?a izaberite stavku My Computer (Moj ra?unar).
 2. Izaberite stavku Manage (Upravljaj) i zatim izaberite stavku Shared Folders (Deljene fascikle).

Svojstva

Identifikator ?lanka: 307874 - Poslednji pregled: 25. septembar 2011. - Revizija: 5.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Windows XP Professional
Klju?ne re?i: 
kbacwsurvey kbhowtomaster KB307874

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com