Raksta ID: 307874 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

?aj? rakst? ir izkl?st?ts, k? izsl?gt vienk?r?o failu koplieto?anu.

Piez?me. Sist?m? Microsoft Windows XP Home Edition vienk?r?o failu koplieto?anu nevar izsl?gt.

PAPILDINDORM?CIJA

P?c noklus?juma vienk?r?? failu koplieto?ana ir aktiviz?ta sist?mas Microsoft Windows XP dator?, ja tas nav dom?na dal?bnieks. Vienk?r?? failu koplieto?ana ?auj koplietot mapes ar ikvienu darba grup? vai t?kl? eso?o personu un veidot mapes priv?taj? lietot?ja profil?. Tom?r, iesp?jojot vienk?r?o failu koplieto?anu, j?s nevar?sit aizliegt ?pa?iem lietot?jiem un grup?m piek??t j?su koplietojam?m map?m. Izsl?dzot vienk?r?o failu koplieto?anu, var?sit ierobe?ot piek?uvi koplietojamajai mapei un at?aut ?pa?iem lietot?jiem un grup?m tai piek??t. ?iem lietot?jiem ir j?piesak?s, nor?dot t?dus lietot?ja konta akredit?cijas datus, kuriem esat pie???ris piek?uvi savai koplietojamai mapei.

Ja vienk?r?? failu koplieto?ana ir iesp?jota, z?m?u Dro??ba un Koplieto?ana viet? ir redzams vienk?r??s failu koplieto?anas interfeiss. P?c noklus?juma ?is jaunais lietot?ja interfeiss ir ieviests sist?m? Windows XP Home Edition un Microsoft Windows XP Professional, ja str?d?jat darba grup?. Izsl?dzot vienk?r?o failu koplieto?anu, ir redzamas klasisk?s z?mnes Dro??ba un Koplieto?ana, un var nor?d?t, kuriem lietot?jiem un grup?m tiks pie??irta piek?uve koplietojam?m map?m, kas atrodas j?su dator?.

Piez?me. Lai at?autu ?pa?iem lietot?jiem piek??t koplietojamai mapei p?c vienk?r??s failu koplieto?anas atsp?jo?anas, konfigur?jiet koplietojam?s mapes NTFS at?aujas z?mn? Dro??ba un koplieto?anas at?auju z?mn? Koplieto?ana. NTFS at?aujas var iestat?t tikai nodal?jum?, kur? tiek lietota NTFS failu sist?ma. Ja no?emsit no NTFS at?aujas grupu Visas grupas, koplietojamai mapei nevar?s piek??t, izmantojot t?klu.

K? izsl?gt vienk?r?o failu koplieto?anu

Lai izsl?gtu vienk?r?o failu koplieto?anu, r?kojieties ??di:
 1. Noklik??iniet uz S?kt un p?c tam uz Mans dators.
 2. Izv?ln? R?ki noklik??iniet uz Mapes opcijas un tad noklik??iniet uz z?mnes Skats.
 3. Noda?? Papildu iestat?jumi no?emiet iez?mi no izv?les r?ti?as Lietot vienk?r?o failu koplieto?anu (ieteicams).
 4. Noklik??iniet uz Labi.

K? koplietot mapi vai disku ar citiem lietot?jiem

Lai koplietotu mapi vai disku ar citiem lietot?jiem, r?kojieties ??di:
 1. Noklik??iniet uz S?kt, Mans dators un atrodiet mapi vai disku, ko v?laties koplietot.
 2. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz mapes vai diska un tad noklik??iniet uz Koplieto?ana un dro??ba.
 3. Z?mn? Koplieto?ana noklik??iniet uz Kop?got ?o mapi.
 4. Lai main?tu koplietojam?s mapes vai diska koplietojuma nosaukumu, ierakstiet jauno nosaukumu lodzi?? Koplietojuma nosaukums. Citi lietot?ji redz?s jauno nosaukumu, veidojot savienojumu ar ?o koplietojamo mapi vai disku. Faktiskais mapes vai diska nosaukums nemain?s.
 5. Lai pievienotu koment?ru par koplietojamo mapi vai disku, ierakstiet tekstu lodzi?? Koment?rs.
 6. Lai ierobe?otu personu skaitu, kuras var vienlaic?gi izveidot savienojumu ar koplietojamo mapi vai disku, izv?ln? Lietot?ju limits noklik??iniet uz At?aut ??du lietot?ju skaitu un ierakstiet lietot?ju skaitu.
 7. Lai koplietotu koplietojam?s mapes vai diska at?aujas, noklik??iniet uz At?aujas.

  Piez?me. Lai koplietotu mapes un diskus, jums j?piesak?s k? vienas no ??du grupu dal?bniekam:
  • Administratori
  • Servera operatori
  • Baro?anas bloka lietot?ji
 8. Noklik??iniet uz Labi.

Probl?mu nov?r?ana

 • Z?mne Koplieto?ana nav pieejama.

  Lietojiet pakalpojumu pievienojumprogrammu, lai s?ktu servera pakalpojumu. Lai to paveiktu, r?kojieties ??di:
  1. Noklik??iniet uz S?kt un p?c tam noklik??iniet uz Vad?bas panelis.
  2. Noklik??iniet uz Veiktsp?ja un uztur??ana, Administrat?vie r?ki, papla?iniet Pakalpojumi un programmat?ra un veiciet dubultklik??i uz Pakalpojumi.
  3. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz pakalpojuma Serveris un p?c tam uz S?kt.
 • Mape jau tiek koplietota.

  Noklik??iniet uz Jauns koplietojums un ierakstiet jauno koplietojuma nosaukumu.
 • V?laties nosl?pt koplietojamo mapi.

  Lai nosl?ptu koplietojamu mapi, t?s koplietojuma nosaukuma beig?s k? p?d?jo rakstz?mi ierakstiet simbolu $. Citi lietot?ji nevar?s redz?t ?o koplietojamo mapi, veicot mekl??anu, izmantojot opciju Mans dators vai Windows Explorer, bet vi?i var?s kart?t ?o koplietojamo mapi.
 • Ik pa laikam citi lietot?ji nevar izmantot j?su koplietojamo mapi.

  Ja dators str?d? sist?m? Windows XP Professional, vienlaikus savienojumu ar to var izveidot ne vair?k k? 10 lietot?ji. Sist?m? Windows XP Professional maksim?lais lietot?ju skaits ir 10, neatkar?gi no t?, k?du lietot?ju skaitu nor?d?j?t lodzi?? At?aut ??du lietot?ju skaitu.
Izmantojot pievienojumprogrammu Koplietojam?s mapes, var?sit izveidot un p?rvald?t koplietojam?s mapes, skat?t sarakstu ar lietot?jiem, kas pa?reiz izveidoju?i savienojumu ar koplietojamo mapi, izmantojot t?klu, atvienot k?du no tiem, skat?t sarakstu ar failiem, ko atv?ru?i att?lie lietot?ji vai aizv?rt vienu vai visus atv?rtos failus. Lai s?ktu pievienojumprogrammu Koplietojam?s mapes, r?kojieties ??di:
 1. Noklik??iniet uz S?kt un p?c tam ar peles labo pogu noklik??iniet uz Mans dators.
 2. Noklik??iniet uz Manage (p?rvald?t) un uz Shared Folders (koplietojam?s mapes).

Rekviz?ti

Raksta ID: 307874 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sv?tdiena, 2011. gada 25. septembris - P?rskat??ana: 5.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbacwsurvey kbhowtomaster KB307874

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com