Làm th? nào đ? c?u h?nh và s? d?ng nhi?u màn h?nh trong Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 307873 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
N?u b?n là m?t khách hàng doanh nghi?p nh?, t?m thêm x? l? s? c? và h?c t?p t?i các H? tr? cho doanh nghi?p nh? web site.

Đ? ti?p t?c nh?n đư?c c?p nh?t b?o m?t cho Windows, h?y ch?c ch?n r?ng b?n đang ch?y Windows XP v?i Service Pack 3 (SP3). Đ? bi?t thêm thông tin, tham kh?o web site Microsoft này: H? tr? là k?t thúc cho m?t s? phiên b?n c?a Windows

Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t t?ng bư?c này mô t? làm th? nào đ? c?u h?nh và s? d?ng nhi?u màn h?nh trong Windows XP.

Windows XP cho phép b?n tăng năng su?t c?a b?n b?ng cách s? d?ng nhi?u màn h?nh đ? m? r?ng kích thư?c c?a máy tính c?a b?n. V?i vi?c s? d?ng lên đ?n mư?i màn h?nh cá nhân k?t n?i v?i m?t máy tính duy nh?t, b?n có th? t?o ra m?t máy tính đ? bàn là đ? l?n đ? gi? nhi?u chương tr?nh ho?c c?a s?. B?n có th? làm d? dàng vi?c trên nhi?u hơn m?t nhi?m v? t?i m?t th?i đi?m b?ng cách di chuy?n kho?n m?c t? m?t màn h?nh khác ho?c kéo dài qua nhi?u màn h?nh. B?n có th? ch?nh s?a h?nh ?nh ho?c văn b?n trên m?t màn h?nh trong khi b?n s? xem theo web site ho?t đ?ng trên m?t màn h?nh. Ho?c b?n có th? m? nhi?u trang c?a m?t tài li?u duy nh?t, lâu dài, và sau đó kéo chúng trên m?t s? màn h?nh đ? d? dàng xem cách b? trí c?a văn b?n và đ? h?a. B?n c?ng có th? kéo dài m?t b?ng tính Microsoft Excel trên hai màn h?nh đ? b?n có th? xem nhi?u c?t mà không di chuy?n.

S?p x?p nhi?u màn h?nh

Click here to show/hide solution

Thay đ?i màn h?nh chính

Click here to show/hide solution

Xem cùng m?t máy tính đ? bàn trong nhi?u màn h?nh

Click here to show/hide solution

Di chuy?n các m?c gi?a các màn h?nh

Click here to show/hide solution

B?ng cách s? d?ng Dualview

Click here to show/hide solution


Thu?c tính

ID c?a bài: 307873 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tư 2013 - Xem xét l?i: 14.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
T? khóa: 
kbenv kbhowtomaster kbmt KB307873 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 307873

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com