Identifikator ?lanka: 307873 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

REZIME

U ovom korak po korak ?lanku je opisano kako podesiti i koristiti vi?estruke monitore u Windowsu XP.

Windows XP vam omogu?ava da pove?ate svoju produktivnost kori??enjem vi?e monitora kako bi pove?ali proctor va?e radne povr?ine. Mo?ete napraviti dovoljno veliku radnu povr?inu kako bi koristili ve?i broj programa ili prozora, tako ?to ?ete povezati do 10 pojedina?nih monitora na jedan ra?unar. Mo?ete da radite na vi?e zadataka odjednom pomeraju?i stavke sa jednog monitora na drugi ili pro?irivaju?i ih na vi?e monitora. Mo?ete ure?ivati slike ili tekst na jednom monitoru, dok pratite Web aktivnosti na drugom monitoru. Ili mo?ete da otvorite vi?e stranica jednog velikog dokumenta, a onda ih prevla?iti preko vi?e monitora kako bi lak?e videli prikaz teksta ili crte?a. Tako?e, mo?ete da razvu?ete Microsoft Excel spreadsheet preko dva monitora, tako da mo?ete videti ve?i broj polja bez pomeranja kliza?a.

Pode?avanje vi?estrukih monitora

Jedan monitor slu?i kao primarni monitor, i na ovom monitoru se prikazuje Logon dialog box kada startuejete ra?unar. Isto tako, ve?ina programa ?e prikazati prozore na primarnom monitoru kada ih prvi put pokrenete. Za svaki monitor mo?ete da izaberete razli?itu rezoluciju ekrana kao i razli?ito pode?avanje kvaliteta boja. Vi?estruki monitori mogu biti povezani na jedan video adapter ili na jedan video adapter koji podr?ava vi?estruke izlaze. Za pode?avanje vi?estrukih monitora:
 1. Kliknite na Start, a onda kliknite na Control Panel.
 2. Kliknite na Appearance and Themes, a onda kliknite na Display.
 3. Na Settings kartici, kliknite na Identify da biste prikazali veliki broj na svakom monitpru. Ovo pokazuje koji monitor odgovara kojoj ikoni.
 4. Kliknite na ikone monitora i prevucite ih do pozicija koje predstavljaju na?in na koji ?elite da pomerate stavke sa jednog monitora na drugi, a onda kliknite na OK ili Apply da vidite promene.
NAPOMENA: Pozicije ikona odre?uju kako ?ete pomerati stavke sa jednog monitora na drugi. Na primer, ako koristite dva monitora i ?elite da pomerite stavke sa jednog monitora na drugi prevla?e?i ih sa leve na desnu stranu, postavite ikone jednu pored druge. Preme?tanje stavki izme?u monitora prevla?e?i ih gore i dole, postavite ikone jednu iznad druge. Pozicije ikona ne moraju da odgovaraju fizi?kim pozicijama monitora. Mo?ete postaviti ikone jednu iznad druge iako su monitori postavljeni jedan pored drugog.

Promenite primarni monitor

 1. Na Settings kartici u okviru Display Properties dialog box, kliknite na ikonu monitora koja predstavlja monitor koji ?elite da odredite kao primarni monitor.
 2. Izaberite opciju Use this device as the primary monitor. Primeti?ete da je ova opcija nedostupna kada izaberete ikonu monitora koji je trenutno odrw?wn kao primarni monitor.

Posmatrajte istu radnu povr?inu na vi?estrukim monitorima

 1. Na Settings kartici u okviru Display Properties dialog box, kliknite na ikonu monitora koja predstavlja monitor koji ?elite da koristite kao dodatni monitor uz primarni monitor.
 2. Izaberite opciju Extend my Windows desktop onto this monitor. Kada izaberete ovu opciju, mo?ete prevla?iti stavke preko ekrana na dodatne monitore. Tako?e, mo?ete i da promenite veli?inu prozora i da ga razvu?ete preko vi?e monitora.

Pomerajte stavke izme?u monitora

 1. Na Settings kartici u okviru Display Properties dialog box, kliknite na Identify da bi se prikazao veliki broj na svakom od va?ih monitora. To pokazuje koji monitor odgovara kojoj ikoni.
 2. Kliknite na ikone monitora i prevucite ih do pozicija koje predstavljaju na?in na koji ?elite da pomerate stavke sa jednog monitora na drugi, a onda kliknite na OK ili Apply.
 3. Prevla?ite neku stavku sa radne povr?ine preko ekrana dok se ne pojavi na dodatnom monitoru. Tako?e, mo?ete i da promenite veli?inu prozora i da ga razvu?ete preko vi?e monitora.

Kori??enje Dualview-a

Na mnogim prenosivim ra?unarima i na nekim stonim ra?unarima (oni koji imaju dva video porta na jednoj video kartici), mo?ete pro?iriti va? ekran na drugi monitor koriste?i Dualview. Dualview opcija je sli?na funkciji vi?estrukih monitora, sa izuzetkom ?to ne mo?ete da izaberete primarni monitor. Na prenosnom ra?unaru, primarni monitor je uvek LCD monitor. Na stonom ra?unaru, to je monitor koji je priklju?en na prvi video out port. Onda kada priklju?ite drugi monitor i uklju?ite ra?unar, koristite Display tool u Control Panelu da biste konfigurisali pode?avanja, isto kao i za vi?estruke monitore. Mo?ete koristiti Dualview sa docked or undocked prenosnim ra?unarima.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 307873 - Poslednji pregled: 28. jul 2006. - Revizija: 2.3
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Klju?ne re?i: 
kbenv kbhowtomaster KB307873

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com