Raksta ID: 307859 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

Kad veicat dubultklik??i uz faila, lai to atv?rtu, bet nelietojat programmas izv?lni Fails, sist?ma Windows XP p?rbauda faila nosaukuma papla?in?jumu. Ja sist?ma Windows XP faila nosaukuma papla?in?jumu atpaz?st, t? atver failu taj? programm?, kas ir saist?ta ar ?? faila nosaukuma papla?in?jumu. Bet k? r?koties, ja v?laties main?t programmu, kur? fails ar noteiktu faila nosaukuma papla?in?jumu tiek atv?rts, veicot uz t? dubultklik??i? Piem?ram, teksta fails, kuram ir faila nosaukuma papla?in?jums .txt, parasti tiek atv?rts piez?mjblok?. Bet k? r?koties, ja v?laties ?o failu atv?rt programm? Microsoft Word? K? to var izdar?t? ?aj? rakst? tiek apl?kots, k? main?t to, kura programma tiek start?ta, veicot dubultklik??i uz faila sist?m? Windows XP.

Piez?me. Atkar?b? no mapes opciju iestat?jumiem, iesp?jams, ka failu varat atv?rt, nevis veicot dubultklik??i, bet noklik??inot uz t? vienreiz.

K? main?t, kura programma tiek start?ta, veicot dubultklik??i uz faila

Piez?mes
 • ?o metodi nevar lietot failam, kuram nav faila nosaukuma papla?in?juma, vai failam, kuram ir sist?mas papla?in?jums, piem?ram, exe, .com, .bat u.c.
 • Pirms main?t programmu, kas tiek izmantota ?? faila tipa atv?r?anai, ieteicams pierakst?t, ar k?du programmu faila nosaukuma papla?in?jums ir bijis saist?ts iepriek?. P?c tam, ja fails nor?d?taj? programm? netiek pareizi atv?rts, varat viegli atjaunot faila nosaukuma papla?in?juma saist?bu ar iepriek??jo programmu.
Lai main?tu, kura programma tiek start?ta, veicot dubultklik??i uz faila, kura faila tips ir saist?ts ar konkr?tu programmu, r?kojieties ??di:
 1. Atveriet "Mans dators" vai Windows Explorer, ar peles labo pogu noklik??iniet uz faila, kuram v?laties main?t programmu, kur? tiek atv?rts ?? faila tips, un p?c tam lietojiet k?du no ??m metod?m, lai main?tu, kura programma tiek start?ta:
  • Lai izv?l?tos programmu, noklik??iniet uz Atv?rt ar.
  • Lai izv?l?tos programmu, nor?diet uz Atv?rt ar, un p?c tam noklik??iniet uz Izv?l?ties programmu.
 2. Iev?rojiet, ka tiek par?d?ts dialoglodzi?? Atv?rt ar. Lai atlas?tu programmu, ko v?laties lietot, lai atv?rtu ?? veida failu, lietojiet k?du no ??m metod?m:
  • Sarakst? Programmas noklik??iniet uz nepiecie?am?s programmas.
  • Noklik??iniet uz P?rl?kot, atrodiet programmu, ko v?laties lietot, un noklik??iniet uz t?s, un p?c tam uz Labi
  • Lai vajadz?go programmu mekl?tu internet?, noklik??iniet uz Mekl?t atbilsto?o programmu Web.
 3. Ja izv?les r?ti?a ?o atlas?to programmu vienm?r lietot ??da veida failu atv?r?anai v?l nav atz?m?ta, tad atz?m?jiet to.
 4. Noklik??iniet uz Labi.

  Piez?me. Turpm?k sist?ma Windows XP visus failus ar ?o faila nosaukuma papla?in?jumu atver piesaist?taj? programm?. Lai to main?tu, iepriek?min?t?s darb?bas ir j?izpilda v?lreiz un ?im faila nosaukuma papla?in?jumam j?piesaista cita programma.

K? instal?taj?m programm?m var par?d?t visus faila nosaukuma papla?in?jumus

Atkar?b? no mapes opciju iestat?jumiem, iesp?jams, ka faila nosaukuma papla?in?jumi j?su failiem nav redzami. Lai saviem failiem par?d?tu faila nosaukuma papla?in?jumus, r?kojieties ??di:
 1. Atveriet "Mans dators" vai Windows Explorer.
 2. Izv?ln? R?ki noklik??iniet uz Mapes opcijas.
 3. Noklik??iniet uz cilnes Skats.
 4. Not?riet izv?les r?ti?u Pasl?pt zin?mo failu tipu papla?in?jumus.

Papildinform?cija pieredz?ju?iem lietot?jiem

?? sada?a ir paredz?ta pieredz?ju?iem datoru lietot?jiem. Ja papildu trauc?jummekl??anu nev?laties veikt pats, l?dziet k?dam pal?dz?bu vai sazinieties ar atbalsta centru. Lai ieg?tu inform?ciju, k? to paveikt, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
http://support.microsoft.com/contactus/

K? izveidot failu piesaist?jumus nepiesaist?tiem failu tipiem

Varat izveidot faila piesaist?jumu failu tipam, kas dator? nav piesaist?ts nevienai programmai. Divi izplat?ti iemesli ??s darb?bas veik?anai ir ??di:
 • Programma, piem?ram, datu b?ze, izveido atskaites ar sist?m? Windows XP nere?istr?tiem failu nosaukumu papla?in?jumiem.
 • Lietot?js sa?em e-pasta zi?ojuma pielikumus, kas veidoti programm?, kura dator? nav instal?ta. Tom?r failus var las?t ar citu ?aj? dator? instal?tu programmu.
Lai izveidotu faila piesaisti, r?kojieties ??di:
 1. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz faila, kura papla?in?jumu v?laties main?t, un noklik??iniet uz Atv?rt.

  Piez?me. Ja komanda Atv?rt nav pieejama, noklik??iniet uz Atv?rt ar vai veiciet dubultklik??i uz faila.
 2. Windows XP par?da dialoglodzi?u, kur? nor?d?ts, ka ar ?o failu nav saist?ta neviena programma. Dialoglodzi?? ir pied?v?tas divas iesp?jas piesaist?juma izveidei:
  • Lietot Web pakalpojumu, lai atrastu atbilsto?o programmu
  • Atlas?t programmu sarakst?
  Ja vien nev?laties atrast un lejupiel?d?t programmat?ru, kur? var atv?rt ?o failu tipu, lab?k? izv?le ir atlas?t programmu sarakst?.
 3. Noklik??iniet uz Atlas?t programmu sarakst? un p?c tam uz Labi.
 4. Tiek atv?rts dialoglodzi?? Tiek atv?rts ar Lai atlas?tu programmu, ko v?laties lietot, lai atv?rtu ?? veida failu, lietojiet k?du no ??m metod?m:
  • Sarakst? Programmas noklik??iniet uz nepiecie?am?s programmas.
  • Noklik??iniet uz P?rl?kot, atrodiet programmu, ko v?laties lietot, noklik??iniet uz t?s, un p?c tam uz Labi.
  • Lai vajadz?go programmu mekl?tu internet?, noklik??iniet uz Mekl?t atbilsto?o programmu Web.
 5. Ja izv?les r?ti?a ?o atlas?to programmu vienm?r lietot ??da veida failu atv?r?anai v?l nav atz?m?ta, tad atz?m?jiet to.
 6. Noklik??iniet uz Labi.

Probl?mu nov?r?ana

Ja main?t programmu, ko sist?ma Windows izmanto, lai atv?rtu noteikta veida failu, ?is fails ?aj? programm? var tikt atv?rts nepareizi. Noskaidrojiet, vai konkr?t? faila tipa atv?r?anai atlas?t? programma var ?? faila tipu apstr?d?t pareizi.

Rekviz?ti

Raksta ID: 307859 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2007. gada 29. novembris - P?rskat??ana: 3.0
ATTIECAS UZ
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbhowtomaster kbresolve KB307859

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com