Identifikator ?lanka: 307844 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

REZIME

Ovaj ?lanak opisuje kako da dodelite, promenite ili uklonite oznake disk jedinice na disk jedinici, particiji ili volumenu pomo?u pro?irenja konzole ?Disk Management? (Upravljanje diskovima) u operativnom sistemu Microsoft Windows XP.

Pro?irenje konzole ?Disk Management? (Upravljanje diskovima) je administrativna alatka za upravljanje ?vrstim diskovima i volumenima ili particijama koje diskovi sadr?e. Koristite pro?irenje konzole ?Disk Management? (Upravljanje diskovima) kada ?elite da dodate, promenite ili uklonite oznake disk jedinica na disk jedinicama, particijama ili volumenima na ?vrstim diskovima ra?unara, CD-ROM jedinicama i drugim ure?ajima za prenosive medijume.

Ra?unar mo?e da koristi do 26 oznaka disk jedinica, od A do Z. Koristite oznake disk jedinice C do Z za ?vrste diskove. Oznake disk jedinice A i B su rezervisane za disketne jedinice. Me?utim, ako ra?unar nema disketnu jedinicu, mo?ete dodeliti ova slova prenosivim disk jedinicama.

Pre nego ?to izmenite dodele oznaka disk jedinice, imajte na umu slede?e stavke:
 • Promena oznake disk jedinice sistemskog volumena ili volumena za pokretanje sistema nije ugra?ena funkcija pro?irenja konzole ?Disk Management? (Upravljanje diskovima).
 • Mnogi programi zasnovani na operativnim sistemima MS-DOS i Microsoft Windows se odnose na odre?ene oznake disk jedinica za promenljive okru?enja i druge promenljive. Ako izmenite oznaku disk jedinice, ovi programi mo?da ne?e ispravno funkcionisati.

Kako da dodelite oznaku disk jedinice

Da biste disk jedinici, particiji ili volumenu dodelili oznaku disk jedinice, sledite ove korake:
 1. Prijavite se kao administrator ili kao ?lan administratorske grupe.
 2. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Control Panel (Kontrolna tabla) i zatim izaberite stavku Performance and Maintenance (Performanse i odr?avanje).

  Napomena Ako ne vidite stavku Performance and Maintenance (Performanse i odr?avanje) pre?ite na korak 3. Stavka Performance and Maintenance (Performanse i odr?avanje) se pojavljuje u Control Panel (Kontrolna tabla) samo ako koristite prikaz po kategorijama. Ako koristite klasi?an prikaz, stavka Performance and Maintenance (Performanse i odr?avanje) se ne pojavljuje.
 3. Izaberite stavku Administrative Tools (Administrativne alatke), kliknite dvaput na ikonu Computer Management (Upravljanje ra?unarom) i zatim u levom oknu izaberite stavku Disk Management (Upravljanje diskovima).
 4. Kliknite desnim tasterom mi?a na disk jedinicu, particiju, logi?ku disk jedinicu ili volumen kojem ?elite da dodelite oznaku disk jedinice i zatim izaberite stavku Change Drive Letter and Paths (Promeni oznaku disk jedinice i putanje).
 5. Kliknite na dugme Add (Dodaj).
 6. Izaberite opciju Assign the following drive letter (Dodeli slede?u oznaku disk jedinice) ako ve? nije izabrana i zatim prihvatite podrazumevanu oznaku disk jedinice ili izaberite oznaku disk jedinice koju ?elite da koristite.
 7. Kliknite na dugme OK (U redu).
Oznaka disk jedinice je dodeljena disk jedinici, particiji ili volumenu koji ste naveli i zatim se ta oznaka disk jedinice pojavljuje u odgovaraju?oj disk jedinici, particiji ili volumenu u alatki ?Disk Management? (Upravljanje diskovima).

Kako da promenite oznaku disk jedinice

Da biste na disk jedinici, particiji ili volumenu promenili postoje?u oznaku disk jedinice, sledite ove korake:
 1. Prijavite se kao administrator ili kao ?lan administratorske grupe.
 2. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Control Panel (Kontrolna tabla) i zatim izaberite stavku Performance and Maintenance (Performanse i odr?avanje).
 3. Izaberite stavku Administrative Tools (Administrativne alatke), kliknite dvaput na ikonu Computer Management (Upravljanje ra?unarom) i zatim u levom oknu izaberite stavku Disk Management (Upravljanje diskovima).
 4. Kliknite desnim tasterom mi?a na disk jedinicu, particiju, logi?ku disk jedinicu ili volumen kojem ?elite da dodelite oznaku disk jedinice i zatim izaberite stavku Change Drive Letter and Paths (Promeni oznaku disk jedinice i putanje).
 5. Kliknite na dugme Change (Promeni).
 6. Izaberite opciju Assign the following drive letter (Dodeli slede?u oznaku disk jedinice) ako ve? nije izabrana, izaberite oznaku disk jedinice koju ?elite da koristite i zatim kliknite na dugme OK (U redu).
 7. Kada se od vas zatra?i da potvrdite promenu oznake disk jedinice, kliknite na dugme Yes (Da).
Oznaka disk jedinice na disk jedinici, particiji ili volumenu koji ste naveli je promenjena i nova oznaka disk jedinice ?e se pojaviti u odgovaraju?oj disk jedinici, particiji ili volumenu u alatki ?Disk Management? (Upravljanje diskovima).

Kako da uklonite oznaku disk jedinice

Da biste na disk jedinici, particiji ili volumenu uklonili postoje?u oznaku disk jedinice, sledite ove korake:
 1. Prijavite se kao administrator ili kao ?lan administratorske grupe.
 2. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Control Panel (Kontrolna tabla) i zatim izaberite stavku Performance and Maintenance (Performanse i odr?avanje).
 3. Izaberite stavku Administrative Tools (Administrativne alatke), kliknite dvaput na ikonu Computer Management (Upravljanje ra?unarom) i zatim u levom oknu izaberite stavku Disk Management (Upravljanje diskovima).
 4. Kliknite desnim tasterom mi?a na disk jedinicu, particiju, logi?ku disk jedinicu ili volumen kojem ?elite da dodelite oznaku disk jedinice i zatim izaberite stavku Change Drive Letter and Paths (Promeni oznaku disk jedinice i putanje).
 5. Kliknite na dugme Remove (Ukloni).
 6. Kada se od vas zatra?i da potvrdite uklanjanje, kliknite na dugme Yes (Da).
Oznaka disk jedinice je uklonjena sa disk jedinice, particije ili volumena koji ste naveli.

Re?avanje problema

 • Kada ste poku?ali da promenite postoje?u oznaku disk jedinice, dobili ste slede?u poruku o gre?ci:
  Volumen volume_label drive_letter je trenutno u upotrebi.
  Ako nastavite, nova oznaka disk jedinice ?e biti dodeljena, ali i dalje ?ete mo?i da koristite staru oznaku disk jedinice za pristup volumenu sve dok ponovo ne pokrenete ra?unar. Stara oznaka disk jedinice ne?e biti dostupna za dodelu sve dok ponovo ne pokrenete ra?unar.

  Upozorenje: Menjanje oznake disk jedinice volumena mo?e dovesti do toga da neki programi vi?e ne funkcioni?u.
  Ova poruka o gre?ci se mo?e pojaviti ako na disk jedinici, particiji ili volumenu postoje datoteke koje se koriste. Te datoteke mo?da koristite vi ili neke druge osobe na mre?i. Da biste re?ili ovaj problem, koristite neki od slede?ih metoda:
  • Kliknite na dugme No (Ne) kada dobijete poruku o gre?ci. Napustite sve programe koji koriste datoteke na volumenu i zatim promenite oznaku disk jedinice. Da biste ovo uradili, kliknite desnim tasterom mi?a na volumen, izaberite stavku Change Drive Letter and Paths (Promeni oznaku disk jedinice i putanje) i zatim kliknite na dugme Change (Promeni).
  • Kliknite na dugme Yes (Da) da biste nastavili sa promenom oznake disk jedinice.
 • Kada ste poku?ali da uklonite postoje?u oznaku disk jedinice, dobili ste slede?u poruku o gre?ci:
  Volumen volume_label drive_letter je trenutno u upotrebi.
  Ako nastavite, oznaka disk jedinice ?e biti oslobo?ena. Me?utim, oznaka disk jedinice ?e i dalje biti dostupna za upotrebu sve dok ponovo ne pokrenete ra?unar.

  Upozorenje: Menjanje oznake disk jedinice volumena mo?e dovesti do toga da neki programi vi?e ne funkcioni?u.
  Ova poruka o gre?ci se mo?e pojaviti ako na disk jedinici, particiji ili volumenu postoje datoteke koje se koriste. Te datoteke mo?da koristite vi ili neke druge osobe na mre?i. Da biste re?ili ovaj problem, koristite neki od slede?ih metoda:
  • Kliknite na dugme No (Ne) kada dobijete poruku o gre?ci. Napustite sve programe koji koriste datoteke na volumenu i zatim uklonite oznaku disk jedinice. Da biste ovo uradili, kliknite desnim tasterom mi?a na volumen, izaberite stavku Change Drive Letter and Paths (Promeni oznaku disk jedinice i putanje) i zatim kliknite na dugme Remove (Ukloni).
  • Kliknite na dugme Yes (Da) da biste uklonili oznaku disk jedinice slede?i put kada pokrenete ra?unar.

REFERENCE

Za vi?e informacija o kori??enju uslu?nog programa komande Diskpart za upravljanje diskovima kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
300415 Opis uslu?nog programa komande Diskpart (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Za vi?e informacija o kreiranju postavljenih disk jedinica kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
307889 Kako da kreirate i koristite disk jedinice sa postavljenim NTFS sistemom datoteka u operativnom sistemu Windows XP (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Za vi?e informacija o konfigurisanju osnovnih diskova kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
309000 Kako se funkcija ?Upravljenje diskovima? koristi za konfigurisanje osnovnih diskova u operativnom sistemu Windows XP
Za vi?e informacija o konfigurisanju dinami?kih diskova kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
308424 Kako se alatka ?Disk Management? (Upravljanje diskovima) koristi za konfigurisanje dinami?kih diskova u operativnom sistemu Windows XP (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Za vi?e informacija kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
326683 Sistemskoj particiji se mo?e dodeliti oznaka disk jedinica koja je druga?ija od one koju o?ekujete kada instalirate Windows XP (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

Svojstva

Identifikator ?lanka: 307844 - Poslednji pregled: 10. avgust 2006. - Revizija: 4.2
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Klju?ne re?i: 
kbacwsurvey kbhowtomaster KB307844

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com