Identifikator ?lanka: 307841 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

REZIME

Ovaj ?lanak opisuje kako se mo?e nabaviti najnoviji servisni paket za Microsoft Office XP.

UVOD

Servisni paketi za Office XP obezbe?uju najnovije ispravke za Office XP. Servisni paketi sadr?e bezbednosna pobolj?anja i unapre?enja stabilnosti i performansi. Pored toga, servisni paketi obuhvataju ispravke koje su prethodno posebno izdate.

Ovaj ?lanak opisuje metode koje mo?ete da koristite da biste nabavili najnoviji servisni paket za Office XP.

DODATNE INFORMACIJE

Metode za nabavljanje najnovijeg servisnog paketa za Office XP

Sledi lista metoda koje mo?ete da koristite da biste nabavili najnoviji servisni paket za Office XP:
 • Lokacija Microsoft Update (preporu?uje se) ili Office Update
 • Lokacija Microsoft Download Center
 • CD-ROM

Nabavljanje najnovijeg servisnog paketa za Office XP sa lokacije Microsoft Update (preporu?uje se) ili Office Update

Ako na ra?unaru koji ?elite da a?urirate imate pristup Internetu, preporu?ujemo slede?e metode. Web lokacije Microsoft Update i Office Update pita?e vas da li ?elite da automatski instalirate odgovaraju?i servisni paket za Office XP na ra?unar.
 • Lokacija Microsoft Update (preporu?uje se)

  Da biste nabavili najnoviji servisni paket za Office XP sa lokacije Microsoft Update, posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
  http://update.microsoft.com/microsoftupdate
  Napomena Ako prilikom instaliranja najnovijeg servisnog paketa za Office XP sa lokacije Microsoft Update do?e do problema, posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
  http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/troubleshoot.aspx
 • Lokacija Office Update

  Da biste nabavili najnoviji servisni paket za Office XP sa lokacije Office Update, posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
  http://office.microsoft.com/sr-sp-latn/downloads/default.aspx
  Napomena Ako prilikom instalacije najnovijeg servisnog paketa za Office XP sa lokacije Microsoft Update do?e do problema, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  304498 Re?avanje problema sa otkazivanjima prilikom a?uriranja instalacije sistema Office sa Web lokacije Office Update (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

Nabavljanje najnovijeg servisnog paketa za Office XP sa lokacije Microsoft Download Center

Preporu?ujemo ovaj metod kada ?elite da preuzmete servisni paket, ali ne ?elite da ga odmah instalirate. Koristite ovaj metod kada ?elite da preuzmete servisni paket i zatim da ga prenesete na ra?unar koji nije povezan sa internom mre?om ili na ra?unar koji ima sporu Internet vezu.

Nabavljanje najnovijeg servisnog paketa za Office XP na CD-ROM-u

Da biste nabavili najnoviji servisni paket za Office XP na CD-ROM-u, posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
http://www.microsoft.com/office/orkarchive/oxpsp3cd.htm

Dobijanje vi?e informacija o najnovijem servisnom paketu za Office XP

Slede?i ?lanci iz Microsoft baze znanja opisuju kako se nabavlja lista problema koje ispravlja najnoviji servisni paket za Office XP. Pored toga, ?lanci sadr?e informacije o poznatim problemima sa najnovijim servisnim paketom za Office XP.
 • Office XP SP3 - datum izdavanja: 09.03.04. Za vi?e informacija o sistemu Office XP SP3 kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  832671 Opis servisnog paketa 3 za Microsoft Office XP (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
 • Office XP SP2 - datum izdavanja: 20.08.02. Za vi?e informacija o sistemu Office XP SP2 kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  325671 Opis Office XP servisnog paketa 2 (S) (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
 • Office XP SP1 - datum izdavanja: 13.12.01. Za vi?e informacija o sistemu Office XP SP1 kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  307843 Opis servisnog paketa 1 za Office XP (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

Svojstva

Identifikator ?lanka: 307841 - Poslednji pregled: 4. decembar 2007. - Revizija: 2.5
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Office XP Developer Edition
 • Microsoft Office XP Professional Edition
 • Microsoft Office XP Professional with FrontPage
 • Microsoft Office XP Standard Edition
Klju?ne re?i: 
kbgetsp kbdownload atdownload kbinfo KB307841

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com