Làm th? nào đ?: Thêm và lo?i b? tên trong s? đ?a ch? c?a b?n trong Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 307730 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

S? đ?a ch? cung c?p m?t nơi thu?n ti?n đ? lưu tr? thông tin liên l?c c?a b?n đ? d? dàng L?y t? các chương tr?nh như Microsoft Outlook, Microsoft Outlook Express, Microsoft Internet Explorer, Microsoft NetMeeting, và h? th?ng đi?n tho?i c?a Microsoft. Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? thêm, lo?i b? và t? ch?c các tên và thông tin trong s? đ?a ch? Windows XP.

M? s? đ?a ch? t? chương tr?nh Windows XP

Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Ph? ki?n, sau đó b?m S? đ?a ch?.

M? s? đ?a ch? t? Outlook hay Outlook Express

 1. B?t đ?u Outlook hay Outlook Express.
 2. Nh?n CTRL + SHIFT + B, ho?c trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào S? đ?a ch?.

Thêm tên vào s? đ?a ch? b?ng tay

 1. Trong s? đ?a ch?, nh?p vào thư m?c mà b?n mu?n thêm m?t s? liên l?c.
 2. Trên các S? đ?a ch? thanh công c?, nh?p M?i, sau đó b?m Liên h? m?i.
 3. Trên các Tên tab, lo?i ít tên đ?u tiên và cu?i cùng tên c?a s? liên l?c. Đây là tên hi?n th?. N?u b?n g? m?t tên, tên đ?m ho?c tên cu?i, tên t? đ?ng đư?c hi?n th? trong các Màn hình h?p.
 4. B?n có th? thay đ?i tên hi?n th? b?ng cách g? tên khác, ho?c b?ng cách ch?n nó t? danh sách th? xu?ng. Danh sách này có ch?a các bi?n th? c?a tên đ?u tiên, tên đ?m, và tên cu?i, c?ng như b?t c? đi?u g? mà b?n g? các Bi?t hi?u h?p, hay các Công ty h?p trên các Kinh doanh tab.
 5. Thêm b?t k? thông tin b? sung mà b?n mu?n bao g?m trên các tab khác.
 6. Khi b?n hoàn t?t thêm thông tin, b?m vào Ok.

Thêm ngư?i g?i tên t? thư đi?n t? vào s? đ?a ch?

 • Trong m?t tin nh?n mà b?n đang xem ho?c tr? l?i, b?m chu?t ph?i vào tên c?a ngư?i, và sau đó nh?p vào Thêm vào s? đ?a ch?. - hay -

 • Trong danh sách thư trong h?p thư c?a b?n ho?c thư m?c thư khác, b?m chu?t ph?i vào m?t tin nh?n, và sau đó nh?p vào Thêm ngư?i g?i vào s? đ?a ch?.

Thêm ngư?i g?i tên t? m?t thư tr? l?i vào s? đ?a ch? t? đ?ng

Khi b?n tr? l?i thư đi?n t?, b?n có th? t? đ?ng thêm tên c?a ngư?i g?i vào s? đ?a ch? c?a b?n.
 1. Trong Outlook hay Outlook Express, trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Tuỳ chọn.
 2. Trên các G?i tab, b?m vào T? đ?ng đ?t ngư?i tôi phúc đáp vào trong s? đ?a ch? c?a tôi.

Thêm vCard thông tin vào s? đ?a ch?

 1. Trong s? đ?a ch?, trên các Tệp tr?nh đơn, đi?m đ?n Nh?p kh?u, sau đó b?m Danh thi?p (vCard).
 2. Xác đ?nh v? trí t?p danh thi?p vào máy tính c?a b?n ho?c ? đ?a m?ng, ch?n t?p tin và sau đó nh?p vào M?.
Khi th? kinh doanh trong s? đ?a ch? c?a b?n, m?t h?p tho?i m? mà trong đó b?n có th? ch?nh s?a ho?c thêm thông tin liên l?c.

H?y b? các tên t? s? đ?a ch?

Đ? xóa m?t s? liên l?c kh?i s? đ?a ch?, nh?p vào liên h? mà b?n mu?n xóa b?, và sau đó nh?p vào Xóa b? trên thanh công c?. Tên liên l?c c?ng đư?c l?y ra t? b?t k? nhóm nào đó là trong.

T? ch?c các tên trong s? đ?a ch?

Khi b?n có m?t s? đ?a ch? l?n, b?n có th? t? ch?c nó theo nhi?u cách đ? làm cho nó d? dàng đ? l?y đ?a ch? liên l?c và các nhóm:
 • Đ? s?p x?p đ?a ch? liên l?c c?a tên, đ?a ch? e-mail ho?c s? đi?n tho?i, b?m vào tiêu đ? c?t thích h?p ? trên trong danh sách.
 • Đ? chuy?n đ?i c?t gi?a tăng d?n th? t? s?p x?p và gi?m d?n th? t? s?p x?p, b?m vào tiêu đ? c?t.
 • Đ? thay đ?i th? t? các c?t, chi?n d?ch s? d?ng m?t kéo và th? đ? di chuy?n tiêu đ? c?t sang trái ho?c ph?i cho đ?n khi nó đư?c đ?t nơi b?n mu?n nó.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào nh?ng con s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
308668 Làm th? nào đ?: Qu?n l? các nhóm trong s? đ?a ch? Windows XP
308670 Làm th? nào đ?: Nh?p đ?a ch? liên l?c vào s? đ?a ch? XP c?a b?n
308665 Làm th? nào đ?: Xu?t kh?u tên t? đ?a ch? Windows XP cu?n sách cho m?t chương tr?nh khác

Thu?c tính

ID c?a bài: 307730 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbhowto kbhowtomaster kbmt KB307730 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:307730

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com