ID c?a bi: 307654 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

GII THIU

Chung ti khuyn ban chi nn s dung Ban iu khin Phuc hi sau khi ch An toan va cac tuy chon khi ng khac khng hoat ng. Chi nn s dung Ban iu khin Phuc hi nu ban la ngi dung chuyn su co th s dung cac lnh c ban xac inh va inh vi s c trinh iu khin va tp. Ngoai ra, ban phai la quan tri vin co th s dung Ban iu khin Phuc hi.

Co hai cach khi ng Ban iu khin Phuc hi:
 • Nu ban khng th khi ng Windows va Ban iu khin Phuc hi cha c cai t trn may tinh trc o, ban co th chay Ban iu khin Phuc hi t CD Thit lp cua minh.
  Bm vao "Cach s dung Ban iu khin Phuc hi" bit thng tin chi tit.
 • Ngoi ra, ban co th cai t Ban iu khin Phuc hi trn may tinh cua minh s dung trong trng hp ban khng th khi ng Windows. Sau o ban co th chon tuy chon Ban iu khin Phuc hi t danh sach h iu hanh co sn khi khi ng.
  Bm vao "Cach cai t Ban iu khin Phuc hi" bit thng tin chi tit.


Thng tin thm

Cach cai t Ban iu khin Phuc hi

Ban co th cai t Ban iu khin Phuc hi trn may tinh cua minh s dung trong trng hp khng th khi ng lai Windows. Sau o ban co th chon tuy chon Ban iu khin Phuc hi t danh sach h iu hanh co sn trong khi khi ng. Nn cai t Ban iu khin Phuc hi trn cac may chu quan trong va trn cac tram lam vic cua nhn vin CNTT. Bai vit nay m ta cach cai t Ban iu khin Phuc hi i vi may tinh chay trn Windows XP. cai t Ban iu khin Phuc hi, ban phai ng nhp vi t cach quan tri vin.

Mc du ban co th chay Ban iu khin Phuc hi bng cach khi ng trc tip t CD Windows XP, thng thng, se tin hn nu thit lp Ban iu khin Phuc hi lam tuy chon khi ng trn menu khi ng. chay Ban iu khin Phuc hi trc tip t CD, hay xem phn "Cach s dung Ban iu khin Phuc hi".

cai t Ban iu khin Phuc hi, hay lam theo cac bc sau:
 1. Cho CD Windows XP vao ia CD.
 2. B?m B?t ?u, r?i b?m Chay.
 3. Trong hp M, go d:\i386\winnt32.exe /cmdcons trong o d la tn ? ?a c?a ia CD. i vi Phin b?n Microsoft Windows XP Professional x64, go d:\amd64\winnt32.exe /cmdcons trong o d la tn ia c?a ia CD.
 4. Hp Thoai Thit lp Windows xut hin. Hp Thoai Thit lp Windows m ta tuy chon Ban iu khin Phuc hi. xac nhn cai t, bm Co. (?nh ch?p mn h?nh cho b?c ny ?c li?t k d?i y).
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  ?nh ch?p mn h?nh cho b?c ny
 5. Hay khi ng lai may tinh. Ln khi ng may tinh tip theo cua ban, "Ban iu khin Phuc hi Microsoft Windows" se xut hin trn menu khi ng. (?nh ch?p mn h?nh cho b?c ny ?c li?t k d?i y).
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  ?nh ch?p mn h?nh cho b?c ny
Hoc, ban co th s dung kt ni do Quy c t tn Ph bin (UNC) thit lp cai t Ban iu khin Phuc hi t mt im chia se mang.

Chu y Ban co th nhn c thng bao li tng t nh sau:
Thit lp khng th tip tuc do phin ban Windows trn may tinh cua ban mi hn phin ban trn CD.
Nu s c nay xay ra, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
898594 Ban nhn c thng bao li nu ban c cai t Ban iu khin Phuc hi trn may tinh chay trn Microsoft Windows XP Goi Dich vu 2

Cch s? d?ng Bn i?u khi?n Ph?c h?i

B?n c th? b?t v t?t cc d?ch v?, ?nh d?ng ? ?a, ?c v ghi d? li?u trn ? ?a c?c b? (bao g?m cc ? ?a ?c ?nh d?ng ? s? d?ng h? th?ng t?p NTFS) v th?c hi?n nhi?u tc v? qu?n tr? khc. Ban iu khin Phuc hi rt hu ich nu ban phai sa cha may tinh cua minh bng cach sao chep tp t ia hoc CD-ROM sang ia cng hoc nu ban phai inh cu hinh lai mt dich vu ang ngn may tinh cua ban khi ng ung cach.

Nu ban khng th khi ng Windows, ban co th chay Ban iu khin Phuc hi t ia khi ng Windows XP hoc CD-ROM Windows XP.

Sau khi Windows XP c cai t trn may tinh cua ban, khi ng may tinh va s dung Ban iu khin Phuc hi. Yu cu ia khi ng Windows XP hoc CD-ROM Windows XP.

bit thm thng tin v cach tao ia Khi ng cho Windows XP (ia khi ng khng co trong Windows XP), bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
310994 Ly ia khi ng Thit lp Windows XP
Chu y khi ng may tinh t CD-ROM Windows XP, ban phai inh cu hinh h thng u vao/u ra (BIOS) c ban cua may tinh khi ng t CD-ROM cua minh.

chay Ban iu khin Phuc hi t ia khi ng Windows XP hoc CD-ROM Windows XP, lam theo cac bc sau:
 1. Cho ia khi ng Windows XP vao ia mm hoc cho CD-ROM Windows XP vao ia CD, ri khi ng lai may tinh.

  Bm chon bt ky tuy chon nao cn thit khi ng may tinh t ia CD nu ban c nhc.
 2. Khi man hinh "Chao mng ban n vi Thit lp" xut hin, nhn R khi ng Ban iu khin Phuc hi.
 3. Nu ban co may tinh khi ng kep hoc a khi ng, hay chon cai t ma ban phai truy cp t Ban iu khin Phuc hi.
 4. Khi ban c nhc, hay go mt khu Quan tri vin. Nu mt khu quan tri vin trng, chi cn nhn ENTER.
 5. Tai du nhc lnh, go cac lnh thich hp chn oan va sa cai t Windows XP cua ban.

  co danh sach lnh co sn trong Ban iu khin Phuc hi, go recovery console commands (lnh ban iu khin phuc hi) hoc help (tr giup) tai du nhc lnh, ri nhn ENTER.

  bit thng tin v lnh cu th, go help (tr giup)commandname tai du nhc lnh, ri nhn ENTER.
 6. thoat Ban iu khin Phuc hi va khi ng lai may tinh, go exit (thoat) tai du nhc lnh, ri nhn ENTER.

Cach s dung du nhc lnh Ban iu khin Phuc hi

Khi ban s dung Ban iu khin Phuc hi, ban ang lam vic tai du nhc lnh c bit thay vi du nhc lnh Windows thng thng. Ban iu khin Phuc hi co trinh thng dich lnh ring. nhp trinh thng dich lnh nay, Ban iu khin Phuc hi nhc ban nhp mt khu Quan tri vin cuc b.

Khi Ban iu khin Phuc hi khi ng, ban co th nhn F6 cai t trinh iu khin SCSI hoc RAID cua bn th ba, trong trng hp ban cn mt trinh iu khin nh vy truy cp ia cng. Du nhc nay hoat ng tng t nh trong qua trinh cai t h iu hanh.

Mt vai giy Ban iu khin Phuc hi khi ng. Khi menu Ban iu khin Phuc hi xut hin, mt danh sach c anh s cac cai t Windows trn may tinh xut hin. (Thng thng, chi c:\Windows tn tai.) Nhn mt s trc khi ban nhn ENTER, ngay ca khi chi mt muc nhp xut hin. Nu ban nhn ENTER ma khng chon s, may tinh se khi ng lai va khi ng lai qua trinh. (?nh ch?p mn h?nh cho b?c ny ?c li?t k d?i y).
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
?nh ch?p mn h?nh cho b?c ny

Khi ban thy du nhc v %SystemRoot% (thng la C:\Windows), ban co th bt u s dung cac lnh co sn cho Ban iu khin Phuc hi.

Hanh ng lnh

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
Danh sach sau m ta cac lnh co sn cho Ban iu khin Phuc hi
 • Attrib thay i thuc tinh trn mt tp hoc th muc con.
 • Batch thc thi cac lnh ma ban chi inh trong tp vn ban, Inputfile. Outputfile cha u ra cua lnh. Nu ban bo sot tham bin Outputfile, u ra xut hin trn man hinh.
 • Bootcfg sa i tp Boot.ini phuc hi va cu hinh khi ng.
 • CD (Chdir) chi hoat ng trong th muc h thng cua cai t Windows hin tai, phng tin di ng, th muc gc cua bt ky phn hoach ia cng nao hoc cac ngun cai t cuc b.
 • Chkdsk Khoa chuyn i /p chay Chkdsk ngay ca khi ia khng c anh du la bn. Khoa chuyn i /r inh vi cac cung bi li va khi phuc thng tin co th oc c. Khoa chuyn i nay noi n /p. Chkdsk cn Autochk. Chkdsk t ng tim kim Autochk.exe trong cp khi ng. Nu Chkdsk khng th tim thy tp trong cp khi ng, no se tim kim CD-ROM Thit lp Windows 2000. Nu Chkdsk khng th tim thy CD-ROM cai t, Chkdsk se nhc ngi dung v vi tri cua Autochk.exe.
 • Cls xoa man hinh.
 • Copy sao chep mt tp sang vi tri ich. Theo mc inh, ich khng th la phng tin di ng va ban khng th s dung cac ky t m rng. Sao chep tp nen t CD-ROM Thit lp Windows 2000 se t ng giai nen tp.
 • Del (Delete) xoa mt tp. Hoat ng trong th muc h thng cua cai t Windows hin tai, phng tin di ng, th muc gc cua bt ky phn hoach ia cng nao hoc ngun cai t cuc b. Theo mc inh, ban khng th s dung cac ky t m rng.
 • Dir hin thi danh sach tt ca cac tp, bao gm cac tp n va tp h thng.
 • Disable v hiu hoa trinh iu khin hoc dich vu h thng Windows. Bin s service_or_driver la tn cua dich vu hoc trinh iu khin ma ban mun v hiu hoa. Khi ban s dung lnh nay v hiu hoa mt dich vu, lnh se hin thi loai khi ng ban u cua dich vu trc khi thay i loai thanh SERVICE_DISABLED. Ghi lai loai khi ng ban u ban co th s dung lnh enable (kich hoat) khi ng lai dich vu.
 • Diskpart quan ly cac phn hoach trn dung lng ia cng. Tuy chon /add tao phn hoach mi. Tuy chon /delete xoa phn hoach hin tai. Thit bi bin s la tn thit bi cho phn hoach mi (chng han nh \device\harddisk0). ia bin s la tn ia cho phn hoach ban ang xoa (vi du: D). Phn hoach la tn da trn phn hoach cho mt phn hoach ma ban ang xoa, (vi du: \device\harddisk0\partition1) va co th c s dung thay cho bin s ia. Kich thc bin s la kich thc cua phn hoach mi, tinh bng megabyte.
 • Enable kich hoat trinh iu khin hoc dich vu h thng Windows. Bin s service_or_driver la tn cua dich vu hoc trinh iu khin ma ban mun kich hoat va start_type la loai khi ng cho mt dich vu a kich hoat. Loai khi ng s dung mt trong nhng inh dang sau:
  SERVICE_BOOT_START
  SERVICE_SYSTEM_START
  SERVICE_AUTO_START
  SERVICE_DEMAND_START
 • Exit thoat Ban iu khin Phuc hi, ri khi ng lai may tinh.
 • Expand bung rng tp nen. Ngun bin s la tp ma ban mun bung rng. Theo mc inh, ban khng th s dung cac ky t m rng. ich bin s la th muc cho tp mi. Theo mc inh, ich khng th la phng tin di ng va khng th chi oc. Ban co th s dung lnh attrib xoa thuc tinh chi oc khoi th muc ich. Tuy chon /f:filespec la bt buc nu ngun co nhiu tp. Tuy chon nay cho phep cac ky t m rng. Khoa chuyn i /y v hiu hoa du nhc xac nhn ghi e. Khoa chuyn i /d chi inh rng cac tp se khng c bung rng va hin thi th muc cua tp trong ngun.
 • Fixboot ghi cung khi ng mi trn phn hoach h thng.
 • Fixmbr sa ma khi ng chinh cua phn hoach khi ng. Thit bi bin s la tn tuy chon chi inh thit bi cn Ban ghi Khi ng Chinh. Bo qua bin s nay khi ich la thit bi khi ng.
 • Format inh dang ia. Khoa chuyn i /q thc hin inh dang nhanh. Khoa chuyn i /fs chi inh h thng tp.
 • Help Nu ban khng s dung bin s lnh chi inh lnh, help lit k tt ca cac lnh ma Ban iu khin Phuc hi h tr.
 • Listsvc hin thi tt ca cac trinh iu khin va dich vu bin s trn may tinh.
 • Logon hin thi cac cai t a phat hin cua Windows va yu cu mt khu cua Quan tri vin cuc b cho nhng cai t nay. S dung lnh nay chuyn sang cai t hoc th muc con khac.
 • Map hin thi cac anh xa thit bi hin hoat. Bao gm tuy chon arc chi inh vic s dung ng dn Tinh toan RISC Nng cao (ARC) (inh dang cho Boot.ini) thay cho ng dn thit bi Windows.
 • MD (Mkdir) chi hoat ng trong th muc h thng cua cai t Windows hin tai, phng tin di ng, th muc gc cua bt ky phn hoach ia cng nao hoc cac ngun cai t cuc b.
 • More/Type hin thi tp vn ban a chi inh trn man hinh.
 • Rd (Rmdir) chi hoat ng trong th muc h thng cua cai t Windows hin tai, phng tin di ng, th muc gc cua bt ky phn hoach ia cng nao hoc cac ngun cai t cuc b.
 • Ren (Rename) chi hoat ng trong th muc h thng cua cai t Windows hin tai, phng tin di ng, th muc gc cua bt ky phn hoach ia cng nao hoc cac ngun cai t cuc b. Ban khng th chi inh ng dn hoc ia mi lam ich.
 • Set hin thi va t cac bin mi trng cua Ban iu khin Phuc hi.
 • Systemroot t th muc hin tai thanh %SystemRoot%.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Quy tc cua Ban iu khin Phuc hi

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
Mt s quy tc mi trng co hiu lc trong khi ban ang lam vic trong Ban iu khin Phuc hi. Go set xem mi trng hin tai. Theo mc inh, nhng quy tc nay la:
 • AllowAllPaths = FALSE ngn truy cp vao cac th muc va th muc con bn ngoai cai t h thng ma ban a chon khi ban vao Ban iu khin Phuc hi.
 • AllowRemovableMedia = FALSE ngn truy cp vao phng tin di ng di dang ich cho cac tp sao chep.
 • AllowWildCards = FALSE ngn h tr m rng cho cac lnh nh copy (sao chep) va del (xoa).
 • NoCopyPrompt = FALSE nghia la Ban iu khin Phuc hi nhc ban xac nhn khi ghi e mt tp hin hanh.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Cach xoa Ban iu khin Phuc hi

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
? xoa Ban iu khin Phuc hi:
 1. Khi ng lai may tinh cua ban, bm Bt u, bm May tinh cua ti ri bm up vao ia cng ni ban a cai t Ban iu khin Phuc hi.
 2. Trn menu Cng cu, bm tuyTuy chon cp, sau o bm tab Xem.
 3. Bm Hin thi tp va cp n, bm bo chon hp kim n cac tp h iu hanh c bao v, ri bm OK.
 4. Tai cp gc, hay xoa cp Cmdcons va tp Cmldr.
 5. Tai cp gc, bm chut phai vao tp Boot.ini, ri bm Thuc tinh.
 6. Bm bo chon hp kim Chi oc, ri bm OK.

  Canh bao: Sa i tp Boot.ini khng ung cach co th khin may tinh cua ban khng khi ng lai c. am bao rng ban chi xoa muc nhp cho Ban iu khin Phuc hi. ng thi, thay i thuc tinh cho tp Boot.ini tr v trang thai chi oc sau khi ban kt thuc quy trinh nay. M tp Boot.ini trong Microsoft Windows Notepad va loai bo muc nhp cho Ban iu khin Phuc hi. Tp co dang nh sau:
  C:\cmdcons\bootsect.dat="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons
 7. Lu va ong tp.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Cach cai t Ban iu khin Phuc hi trong khi cai t khng giam sat

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
cai t Ban iu khin Phuc hi trong khi cai t khng giam sat Windows, ban phai s dung phn [GuiRunOnce] cua tp unattend.txt.
Command1="path\winnt32 /cmdcons /unattend"
bit thm thng tin v cach s dung tp Unattend.txt, hay xem Hng dn Lp k hoach Trin khai cua B Tai nguyn Windows 2000 Server.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Tham kh?o

Ban co th s dung Chinh sach Nhom thay i cac quy tc va m rng quyn han ma ban co trong Ban iu khin Phuc hi.

bit thm thng tin v cach thc hin vic nay, bm s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
310497 Cach s dung cac Chinh sach Nhom thm quyn han vao Ban iu khin Phuc hi

bit thm thng tin v Ban iu khin Phuc hi Windows XP, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
314058 M t? Ban iu khin Phuc hi cua Windows XP cho ng?i dng chuyn su

Thu?c tnh

ID c?a bi: 307654 - L?n xem xt sau cng: 28 Thang T 2014 - Xem xt l?i: 7.0
p d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
T? kha:
kbhowto kbcip KB307654

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com