Artikel-id: 307654 - Visa produkter som artikeln gäller.
Visa alla | Dölj alla

På den här sidan

INLEDNING

Vi rekommenderar att du inte använder återställningskonsolen förrän du har försökt med felsäkert läge och andra startalternativ. Återställningskonsolen rekommenderas endast om du är en avancerad användare som kan använda grundläggande kommandon för att identifiera och lokalisera drivrutiner och filer som vållar problem. Dessutom måste du vara administratör för att använda Återställningskonsolen.

Det finns två sätt att starta Återställningskonsolen:
 • Om du inte kan starta Windows och Återställningskonsolen inte tidigare har installerats på datorn, kan du köra Återställningskonsolen från installationsskivan.
  Klicka på "Använda Återställningskonsolen" så får du mer information.
 • Du kan också installera Återställningskonsolen på datorn, så att den är tillgänglig om du inte kan starta om Windows. Du kan sedan välja alternativet Återställningskonsolen i listan över tillgängliga operativsystem vid start.
  Klicka på "Installera Återställningskonsolen" så får du mer information.


Mer Information

Installera Återställningskonsolen

Du kan installera Återställningskonsolen på datorn så att den är tillgänglig om du inte kan starta om Windows. Du kan sedan välja alternativet Återställningskonsolen i listan över tillgängliga operativsystem vid start. Återställningskonsolen bör installeras på viktiga servrar och på IT-personalens arbetsstationer. I den här artikeln beskrivs hur du installerar Återställningskonsolen på en dator med Windows XP. För att kunna installera Återställningskonsolen måste du vara inloggad som administratör.

Även om du kan köra Återställningskonsolen genom att starta direkt från Windows XP-skivan, är det i allmänhet mer praktiskt att installera den som ett startalternativ på startmenyn. Instruktioner för körning av Återställningskonsolen direkt från cd-skivan finns i "Använda Återställningskonsolen".

Så här installerar du Återställningskonsolen:
 1. Sätt in Windows XP-skivan i cd-enheten.
 2. Klicka på Start och sedan på Kör.
 3. I rutan Öppna skriver du d:\i386\winnt32.exe /cmdcons där d är enhetsbeteckningen för cd-enheten. Om du kör Microsoft Windows XP Professional x64 skriver du d:\amd64\winnt32.exe /cmdcons där d är enhetsbokstaven för cd-enheten. 
 4. En dialogruta för Windows installationsprogram visas med en beskrivning av Återställningskonsolen. Bekräfta installationen genom att klicka på Ja. (Skärmbilden för detta steg finns nedan).
  Dölj bildenVisa bilden
  Skärmbilden för detta steg
 5. Starta om datorn. Nästa gång du startar datorn visas "Återställningskonsolen för Microsoft Windows" på Start-menyn. (Skärmbilden för detta steg finns nedan).
  Dölj bildenVisa bilden
  Skärmbilden för detta steg
Du kan också använda en UNC-sökväg (Universal Naming Convention) för att installera Återställningskonsolen från en nätverksresurs.

Obs! Ett felmeddelande av följande slag kan visas:
Installationen kan inte fortsätta eftersom den version av Windows som är installerad på datorn är nyare än versionen på cd-skivan.
Om det här problemet uppstår kan du lösa det genom att klicka på artikelnumret nedan och läsa artikeln i Microsoft Knowledge Base:
898594 Det visas ett felmeddelande när du försöker installera Återställningskonsolen på en dator med Microsoft Windows XP Service Pack 2

Använda Återställningskonsolen

Med hjälp av Återställningskonsolen kan du aktivera och inaktivera tjänster, formatera enheter, läsa och skriva data på lokala enheter (även sådana som är formaterade för NTFS) och utföra många andra administratörsuppgifter. Återställningskonsolen är mycket användbar om du behöver reparera datorn genom att kopiera en fil från en disk eller cd-skiva till hårddisken, eller om du behöver konfigurera om en tjänst som hindrar datorn från att starta på rätt sätt.

Om du inte kan starta Windows kan du köra Återställningskonsolen från Windows XP-startdisketterna eller cd-skivan för Windows XP. 

När Windows XP är installerat på datorn: för att starta datorn och använda Återställningskonsolen. Startdisketterna för Windows XP eller Windows XP-cd-skivan.

Om du vill veta mer om hur du skapar startdisketter för Windows XP (de ingår inte i Windows XP), klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
310994 Skaffa startdisketter för installation av Windows XP
Obs! Om du ska kunna starta datorn från Windows XP-cd:n måste du konfigurera datorns BIOS (Basic Input/Output System) för start från cd-enheten.

Så här kör du Återställningskonsolen från startdisketterna eller cd-skivan för Windows XP:
 1. Sätt in startdisketterna i diskettenheten, eller cd-skivan i cd-enheten, och starta sedan om datorn.

  Markera alla alternativ som krävs för att starta datorn från cd-enheten om du uppmanas att göra det.
 2. När skärmen "Välkommen till installationsprogrammet" visas startar du Återställningskonsolen genom att trycka på R.
 3. Om du har en dator med flervalsstart väljer du installationen du vill komma åt från Återställningskonsolen.
 4. Skriv in administratörslösenordet när du uppmanas att göra det. Om det inte finns något administratörslösenord trycker du bara på RETUR.
 5. Skriv lämpliga kommandon för diagnos och reparation av Windows XP-installationen i Kommandotolken.

  Om du vill se en lista över kommandon som är tillgängliga i Återställningskonsolen skriver du recovery console commands eller help i Kommandotolken och trycker på RETUR.

  Om du vill veta mer om ett visst kommando skriver du help kommandonamn i kommandotolken och trycker på RETUR.
 6. Avsluta Återställningskonsolen och starta om datorn genom att skriva exit vid kommandotolken och trycka på RETUR.

Använda kommandotolken i Återställningskonsolen

När du använder Återställningskonsolen arbetar du med en speciell kommandotolk i stället för den vanliga Windows-kommandotolken. Återställningskonsolen har en egen kommandotolk. För att kunna öppna denna måste du skriva in det lokala administratörslösenordet.

När återställningskonsolen startar har du möjlighet att trycka på F6 och installera en SCSI- eller RAID-drivrutin från en annan tillverkare, om du behöver en sådan drivrutin för att komma åt hårddisken. Denna tolk fungerar på samma sätt som vid installation av operativsystemet.

Det tar flera sekunder innan Återställningskonsolen startar. Samtidigt med menyn Återställningskonsolen visas också en numrerad lista över Windows-installationer på datorn . (Oftast finns bara c:\Windows.) Tryck på en siffra innan du trycker på RETUR, även om det bara visas en post. Om du trycker på RETUR utan att välja en siffra startar datorn om, och processen börjar om på nytt. (Skärmbilden för detta steg finns nedan).
Dölj bildenVisa bilden
Skärmbilden för detta steg

När du ser tolken för %SystemRoot% (vanligen C:\Windows) kan du börja använda de tillgängliga kommandona för Återställningskonsolen.

Kommandoåtgärder

 
Dölj bildenVisa bilden
assets folding start collapsed
I listan nedan beskrivs tillgängliga kommandon för Återställningskonsolen
 • Attrib ändrar attribut för en fil eller underkatalog.
 • Batch kör kommandon som du anger i textfilen, Inputfile. Outputfile innehåller utdata för kommandona. Om du utesluter parametern Outputfile visas utdata på skärmen.
 • Bootcfg ändrar Boot.ini-filen för startkonfiguration och återställning.
 • CD (Chdir) fungerar endast inom systemkatalogerna för den aktuella Windows-installationen, flyttbara media, rotkatalogen på valfri hårddiskpartition eller de lokala installationskällorna.
 • Chkdsk Med växeln /p körs Chkdsk även om enheten inte flaggas som skadad. Med växeln /r lokaliseras skadade sektorer och läsbar information återställs. Den här växeln förutsätter /p. Chkdsk kräver Autochk. Chkdsk letar automatiskt efter Autochk.exe i startmappen. Om filen inte hittas i startmappen sker en sökning på installationsskivan för Windows 2000. Om installationsskivan inte kan hittas efterfrågas platsen för Autochk.exe.
 • Cls tömmer skärmen.
 • Copy kopierar en fil till en målplats. Normalt kan målet inte vara flyttbara media, och jokertecken kan inte användas. Vid kopiering av en komprimerad fil från installationsskivan för Windows 2000 expanderas filen automatiskt.
 • Del (Delete) tar bort en fil. Fungerar inom systemkatalogerna för den aktuella Windows-installationen, flyttbara medier, rotkatalogen på valfri hårddiskpartition eller de lokala installationskällorna. Normalt kan jokertecken inte användas.
 • Dir visar en lista över alla filer, även dolda filer och systemfiler.
 • Disable inaktiverar en Windows-systemtjänst eller en Windows-drivrutin. Variabeln tjänst_eller_drivrutin är namnet på tjänsten eller drivrutinen du vill inaktivera. När du använder detta kommando för att inaktivera en tjänst, visas tjänstens ursprungliga starttyp innan typen ändras till SERVICE_DISABLED. Anteckna den ursprungliga starttypen, så att du kan använda kommandot enable för att starta om tjänsten.
 • Diskpart hanterar partitioner på hårddiskvolymer. Med alternativet /add skapas en ny partition. Med alternativet /delete tas en befintlig partition bort. Variabeln device är enhetsnamnet på en ny partition (till exempel \device\harddisk0). Variabeln drive är enhetsbeteckningen för en partition som tas bort (till exempel D). Partition är det partitionsbaserade namnet på en partition som tas bort (till exempel \device\harddisk0\partition1) och kan användas i stället för variabeln drive. Variabeln size är den nya partitionens storlek i megabyte.
 • Enable aktiverar en Windows-systemtjänst eller en Windows-drivrutin. Variabeln tjänst_eller_drivrutin är namnet på tjänsten eller drivrutinen du vill aktivera, och starttyp är starttypen för en aktiverad tjänst. För starttypen används något av följande format:
  SERVICE_BOOT_START
  SERVICE_SYSTEM_START
  SERVICE_AUTO_START
  SERVICE_DEMAND_START
 • Exit avslutar Återställningskonsolen och startar om datorn.
 • Expand expanderar en komprimerad fil. Variabeln source är filen du vill expandera. Normalt kan jokertecken inte användas. Variabeln destination är katalogen för den nya filen. Normalt kan målet inte vara flyttbara media, och det kan inte vara skrivskyddat. Du kan använda kommandot attrib för att ta bort det skrivskyddade attributet från målkatalogen. Alternativet /f:filespec krävs om källan innehåller mer än en fil. Det här alternativet tillåter jokertecken. Med växeln /y inaktiveras begäran om bekräftelse av överskrivning. Med växeln /d anges att filerna inte ska expanderas, och en katalog över filerna i källan visas.
 • Fixboot skriver en ny startsektor i systempartitionen.
 • Fixmbr reparerar startpartitionens huvudstartkod. Variabeln device är ett valfritt namn som anger att enheten kräver en ny MBR (Master Boot Record). Uteslut den här variabeln när målet är startenheten.
 • Format formaterar en disk. Med växeln /q utförs en snabbformatering. Med växeln /fs anges filsystemet.
 • Help Om du inte använder variabeln command för att ange ett kommando, visas en lista över alla kommandon som stöds av Återställningskonsolen när du skriver help.
 • Listsvc visar alla tillgängliga tjänster och drivrutiner på datorn.
 • Logon visar identifierade installationer av Windows och används för att begära det lokala administratörslösenordet för dessa installationer. Använd detta kommando för att flytta till en annan installation eller underkatalog.
 • Map visar enhetsmappningarna som är aktuella för tillfället. Inkludera alternativet arc för att ange användning av ARC-sökvägar (Advanced RISC Computing) (formatet för Boot.ini) i stället för Windows-sökvägar till enheter.
 • MD (Mkdir) fungerar endast inom systemkatalogerna som hör till den aktuella Windows-installationen samt i flyttbara media, i rotkatalogen på valfri hårddiskpartition eller i de lokala installationskällorna.
 • More/Type visar den angivna textfilen på skärmen.
 • Rd (Rmdir) fungerar endast inom systemkatalogerna för den aktuella Windows-installationen, flyttbara media, rotkatalogen på valfri hårddiskpartition eller de lokala installationskällorna.
 • Ren (Rename) fungerar endast inom systemkatalogerna för den aktuella Windows-installationen, flyttbara media, rotkatalogen på valfri hårddiskpartition eller de lokala installationskällorna. Du kan inte ange en ny enhet eller sökväg som mål.
 • Set används för att visa och ställa in Återställningskonsolens miljövariabler.
 • Systemroot gör den aktuella katalogen till %SystemRoot%.
Dölj bildenVisa bilden
assets folding end collapsed

Regler för Återställningskonsolen

Dölj bildenVisa bilden
assets folding start collapsed
Flera miljöregler är aktiva när du arbetar i Återställningskonsolen. Du kan se den aktuella miljön genom att skriva set. Normalt är reglerna följande:
 • AllowAllPaths = FALSE förhindrar tillgång till kataloger och underkataloger utanför systeminstallationen du valde när du öppnade Återställningskonsolen.
 • AllowRemovableMedia = FALSE förhindrar tillgång till flyttbara media som mål för kopierade filer.
 • AllowWildCards = FALSE förhindrar jokerteckenstöd för kommandon som copy och del.
 • NoCopyPrompt = FALSE innebär att du ombeds bekräfta när du skriver över en befintlig fil.
Dölj bildenVisa bilden
assets folding end collapsed

Ta bort Återställningskonsolen

Dölj bildenVisa bilden
assets folding start collapsed
Så här tar du bort Återställningskonsolen:
 1. Starta om datorn, klicka på Start, klicka på Den här datorn och dubbelklicka sedan på hårddisken där du har installerat Återställningskonsolen.
 2. Klicka på MappalternativVerktyg-menyn och sedan på fliken Visning.
 3. Klicka på Visa dolda filer och mappar, avmarkera kryssrutan Dölj skyddade operativsystemfiler och klicka sedan på OK.
 4. Ta bort mapparna Cmdcons och Cmldr i rotmappen.
 5. Högerklicka på filen Boot.ini i rotmappen, och klicka sedan på Egenskaper.
 6. Avmarkera kryssrutan Skrivskydd, och klicka sedan på OK.

  Varning! Om du gör felaktiga ändringar i filen Boot.ini kan det hända att datorn inte startar. Ta bara bort posten för Återställningskonsolen. Återställ också attributet för filen Boot.ini till skrivskyddat läge när du har slutfört denna procedur. Öppna filen Boot.ini i Anteckningar och ta bort posten för Återställningskonsolen. Den ser ut ungefär så här
  C:\cmdcons\bootsect.dat="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons
 7. Spara filen och stäng den.
Dölj bildenVisa bilden
assets folding end collapsed

Installera Återställningskonsolen under en obevakad installation

Dölj bildenVisa bilden
assets folding start collapsed
För att kunna installera Återställningskonsolen under en obevakad installation av Windows måste du använda avsnittet [GuiRunOnce] i filen unattend.txt.
Command1="sökväg\winnt32 /cmdcons /unattend"
Mer information om att använda filen Unattend.txt finns i planeringsguiden Deployment Planning Guide i Windows 2000 Server Resource Kit.
Dölj bildenVisa bilden
assets folding end collapsed

Referenser

Du kan använda Grupprincip för att ändra reglerna och utvidga befogenheterna i Återställningskonsolen.

Om du vill veta mer om hur du gör klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
310497 Använda Grupprinciper för att ge Återställningskonsolen utökade funktioner

Om du vill veta mer om hur du använder Återställningskonsolen i Windows XP klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
314058 Beskrivning av Återställningskonsolen för Windows XP för avancerade användare

Egenskaper

Artikel-id: 307654 - Senaste granskning: den 25 mars 2014 - Revision: 10.0
Informationen i denna artikel gäller:
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Nyckelord: 
kbhowto kbcip KB307654

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com