Identifikator ?lanka: 307654 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

UVOD

Preporu?uje se da koristite alatku Recovery Console samo ako bezbedni re?im i ostale opcije za pokretanje sistema na funkcioni?u. Alatka Recovery Console se preporu?uje samo ako ste napredni korisnik koji mo?e da koristi osnovne komande da bi identifikovao i prona?ao problemati?ne upravlja?ke programe i datoteke. Morate biti i administrator da biste koristili alatku Recovery Console.

Postoje dva na?ina za pokretanje alatke Recovery Console:
 • Ako ne mo?ete da pokrenute Windows, a alatka Recovery Console ranije nije instalirana na ra?unaru, mo?ete je pokrenuti sa instalacionog CD-a.
  Izaberite stavku ?Kako da koristite alatku Recovery Console? za detaljne informacije.
 • Druga mogu?nost je da instalirate alatku Recovery Console na ra?unaru kako bi ona bila dostupna u slu?aju da ne mo?ete ponovo pokrenuti Windows. Zatim tokom pokretanja sistema sa liste dostupnih operativnih sistema mo?ete izabrati opciju Recovery Console.
  Izaberite stavku ?Kako da instalirate alatku Recovery Console? za detaljne informacije.


Dodatne informacije

Kako da instalirate alatku Recovery Console

Alatku Recovery Console mo?ete instalirati na ra?unaru kako bi ona bila dostupna u slu?aju da ne mo?ete ponovo pokrenuti Windows. Tokom pokretanja sistema mo?ete izabrati opciju alatke Recovery Console sa liste dostupnih operativnih sistema. Preporu?uje se da se alatka Recovery Console instalira na va?ne servere i na radne stanice IT osoblja. Ovaj ?lanak opisuje kako da instalirate alatku Recovery Console na ra?unar koji se zasniva na operativnom sistemu Windows XP. Da biste instalirali alatku Recovery Console, morate biti prijavljeni kao administrator.

Iako alatku Recovery Console mo?ete pokrenuti direktno sa Windows XP CD-a, ipak je mnogo pogodnije da je u meniju za pokretanje podesite kao opciju za pokretanje sistema. Da biste alatku Recovery Console pokrenuli direktno sa CD-a, pogledajte odeljak ?Kako da koristite alatku Recovery Console?.

Da biste instalirali alatku Recovery Console, sledite ove korake:
 1. Umetnite Windows XP CD u CD jedinicu.
 2. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Pokreni.
 3. U polju Otvori otkucajte d:\i386\winnt32.exe /cmdcons gde je d oznaka disk jedinice za CD jedinicu. Za Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, otkucajte d:\amd64\winnt32.exe /cmdcons gde je d oznaka disk jedinice za CD jedinicu. 
 4. Pojavi?e se dijalog ?Windows Setup? (Instalacija Windowsa). Dijalog ?Windows Setup? (Instalacija Windowsa) opisuje opciju Recovery Console. Da biste potvrdili instalaciju, kliknite na dugme Yes (Da). (Slika ekrana za ovaj korak nalazi se ispod).
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2955607
 5. Ponovo pokrenite ra?unar. Slede?i put kada pokrenete ra?unar, u meniju za pokretanje ?e se pojaviti ?Microsoft Windows Recovery Console? (Microsoft Windows konzola za oporavak). (Slika ekrana za ovaj korak nalazi se ispod).
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2955608
Mo?ete i koristiti uspostavljenu vezu sa Universal Naming Convention (UNC) da biste instalirali alatku Recovery Console sa ta?ke mre?nog deljenja.

Napomena Mo?ete dobiti poruku o gre?ci koja je sli?na slede?oj:
Instalacija se ne mo?e nastaviti jer je verzija operativnog sistema Windows na ra?unaru novija od verzije na CD-u.
Ako se javi ovaj problem, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
898594 Dobijate poruku o gre?ci ako poku?ate da instalirate alatku Recovery Console na ra?unaru koji se zasniva na operativnom sistemu Microsoft Windows XP Service Pack 2.

Kako da koristite alatku Recovery Console

Mo?ete omogu?avati i onemogu?avati usluge, formatirati disk jedinice, ?itati i zapisivati podatke na lokalnu disk jedinicu (uklju?uju?i disk jedinice koje su formatirane tako da koriste NTFS sistem datoteka) i izvr?avati mnoge druge administrativne zadatke. Alatka Recovery Console je veoma korisna ako morate da popravite ra?unar tako ?to ?ete kopirati datoteku sa diska ili CD-ROM jedinice na ?vrsti disk ili ako morate ponovo da konfiguri?ete uslugu koja spre?ava ispravno pokretanje ra?unara. 

Ako ne mo?ete da pokrenete Windows, mo?ete pokrenuti alatku Recovery Console sa diskova za pokretanje operativnog sistema Windows XP ili Windows XP CD-ROM jedinice. 

Kada Windows XP instalirate na ra?unar, pokrenite ra?unar i koristite alatku Recovery Console. Potrebni su diskovi za pokretanje operativnog sistema Windows XP ili Windows XP CD-ROM.

Za vi?e informacija o kreiranju diskova za pokretanje operativnog sistema Windows XP (nisu uklju?eni u operativni sistem Windows XP) kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
310994 Pribavljanje instalacionih diskova za pokretanje operativnog sistema Windows XP
Napomena Da biste pokrenuli ra?unar sa Windows XP CD-ROM jedinice, morate konfigurisati BIOS ra?unara za pokretanje sa CD-ROM jedinice. 

Da biste pokrenuli alatku Recovery Console sa diskova za pokretanje operativnog sistema Windows XP ili sa Windows XP CD-ROM-a, sledite ove korake:
 1. Ubacite disketu za pokretanje operativnog sistema Windows XP u disketnu jedinicu ili ubacite Windows XP CD-ROM u CD jedinicu, a zatim ponovo pokrenite ra?unar. 

   Kliknite da biste izabrali sve opcije koje su potrebne da biste pokrenuli ra?unar sa CD-ROM jedinice ako to od vas bude zatra?eno.
 2. Kada se pojavi ekran ?Welcome to Setup? (Dobrodo?li u instalacioni program), pritisnite taster R da biste pokrenuli alatku Recovery Console.
 3. Ako imate ra?unar sa dva ili vi?e operativnih sistema, izaberite instalaciju kojoj morate pristupiti pomo?u alatke Recovery Console.
 4. Kada budete upitani, otkucajte administratorsku lozinku. Ako je administratorska lozinka prazna, samo pritisnite taster ENTER.
 5. Na komandnoj liniji otkucajte odgovaraju?e komande da biste napravili dijagnozu i popravili Windows XP instalaciju.

  Za listu komandi koje su dostupne u alatki Recovery Console na komandnoj liniji otkucajte recovery console commands ili help i pritisnite taster ENTER.

  Za vi?e informacija o odre?enim komandama na komandnoj liniji otkucajte help commandname i pritisnite taster ENTER.
 6. Da biste napustili alatku Recovery Console i ponovo pokrenuli ra?unar, na komandnoj liniji otkucajte exit i pritisnite taster ENTER.

Kako da koristite komandnu liniju alatke Recovery Console

Kada koristite alatku Recovery Console, radite na posebnoj komandnoj liniji a ne na obi?noj Windows komandnoj liniji. Alatka Recovery Console ima sopstvenog tuma?a komandi. Da biste pokrenuli tuma?a komandi, alatka Recovery Console od vas tra?i da otkucate lokalnu administratorsku lozinku.

Kada se alatka Recovery Console pokrene, mo?ete pritisnuti taster F6 da biste instalirali SCSI ili RAID upravlja?ki program nezavisnog proizvo?a?a u slu?aju da vam je potreban takav upravlja?ki program za pristup ?vrstom disku. Ovaj odziv funkcioni?e isto kao i za vreme instalacije operativnog sistema.

Alatki Recovery Console je potrebno nekoliko sekundi da bi se pokrenula. Kada se pojavi meni alatke Recovery Console, pojavi?e se i numerisana lista Windows instalacija na ra?unaru. (Obi?no postoji samo c:\Windows.) Pritisnite taster sa brojem pre nego ?to pritisnete taster ENTER, ?ak i kada se pojavi samo jedna stavka. Ako pritisnete taster ENTER, a ne izaberete broj, ra?unar se ponovo pokre?e i ponovo zapo?inje proces. (Slika ekrana za ovaj korak nalazi se ispod).
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
2955609

Kada vidite odziv za %SystemRoot% (obi?no C:\Windows), mo?ete po?eti da koristite dostupne komande za alatku Recovery Console.

Radnje komandi

 
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Slede?a lista opisuje dostupne komande za alatku Recovery Console:
 • Attrib menja atribute jedne datoteke ili poddirektorijuma.
 • Batch izvr?ava komande koje ste naveli u tekstualnoj datoteci, ulaznoj datoteci. Izlazna datoteka sadr?i izlazne vrednosti komandi. Ako izostavite parametar izlazne datoteke, izlazne vrednosti ?e se pojaviti na ekranu.
 • Bootcfg menja konfiguraciju pokretanja sistema i oporavka u datoteci Boot.ini.
 • CD (Chdir) radi samo u sistemskim direktorijumima trenutne Windows instalacije, prenosivim medijumima, osnovnom direktorijumu bilo koje particije ?vrstog diska ili u lokalnim izvorima instalacije.
 • Chkdsk Parametar /p pokre?e alatku Chkdsk ?ak i ako disk jedinica nije ozna?ena kao ne?ista. Parametar /r pronalazi neispravne sektore i spa?ava informacije koje se mogu pro?itati. Ovaj parametar podrazumeva parametar /p. Alatka Chkdsk zahteva program Autochk. Chkdsk automatski tra?i datoteku Autochk.exe u fascikli za pokretanje. Ako alatka Chkdsk ne mo?e da prona?e datoteku u fascikli za pokretanje, tra?i je na CD-ROM-u sa instalacijom operativnog sistema Windows 2000. Ako alatka Chkdsk ne mo?e da prona?e instalacioni CD-ROM, Chkdsk tra?i od korisnika lokaciju datoteke Autochk.exe.
 • Cls bri?e sadr?aj sa ekrana.
 • Copy kopira jednu datoteku na ciljnu lokaciju. Cilj po podrazumevanoj vrednosti ne mo?e biti prenosivi medijum i ne mo?ete koristiti d?oker znake. Kopiranje komprimovane datoteke sa CD-ROM-a sa instalacijom operativnog sistema Windows 2000 automatski raspakuje datoteku.
 • Del (Delete) bri?e jednu datoteku. Radi samo u sistemskim direktorijumima trenutne Windows instalacije, prenosivim medijumima, osnovnom direktorijumu bilo koje particije ?vrstog diska ili u lokalnim izvorima instalacije. D?oker znake po podrazumevanoj vrednosti ne mo?ete koristiti.
 • Dir prikazuje listu svih datoteka, uklju?uju?i skrivene i sistemske datoteke.
 • Disable onemogu?ava Windows sistemsku uslugu ili upravlja?ki program. Promenljiva service_or_driver je ime usluge ili upravlja?kog programa koji ?elite da onemogu?ite. Kada koristite ovu komandu da biste onemogu?ili uslugu, komanda prikazuje prvobitni tip pokretanja usluge pre nego ?to ga promeni u SERVICE_DISABLED. Imajte na umu prvobitni tip pokretanja da biste mogli da iskoristite komandu enable za ponovno pokretanje usluge.
 • Diskpart upravlja particijama na volumenima ?vrstog diska. Opcija /add kreira novu particiju. Opcija /delete bri?e postoje?u particiju. Promenljivi ure?aj je ime ure?aja za novu particiju (kao ?to je \device\harddisk0). Promenljiva disk jedinica je oznaka disk jedinice za particiju koju bri?ete (na primer, D). Particija je ime zasnovano na particiji koju bri?ete (na primer: \device\harddisk0\partition1) i mo?e se koristiti umesto promenljive disk jedinice. Promenljiva veli?ina je veli?ina nove particije u megabajtima.
 • Enable omogu?ava Windows sistemsku uslugu ili upravlja?ki program. Promenljiva service_or_driver je ime usluge ili upravlja?kog programa koji ?elite da omogu?ite, a start_type je tip pokretanja za omogu?enu uslugu. Tip pokretanja koristi jedan od slede?ih formata:
  SERVICE_BOOT_START
  SERVICE_SYSTEM_START
  SERVICE_AUTO_START
  SERVICE_DEMAND_START
 • Exit napu?ta alatku Recovery Console i zatim ponovo pokre?e ra?unar.
 • Expand razvija komprimovanu datoteku. Promenljivi izvor je datoteka koju ?elite da razvijete. D?oker znake po podrazumevanoj vrednosti ne mo?ete koristiti. Promenljivo odredi?te je direktorijum za novu datoteku. Odredi?te po podrazumevanoj vrednosti ne mo?e biti prenosivi medijum i ne mo?e biti samo za ?itanje. Mo?ete koristiti komandu attrib da biste uklonili atribut koji je samo za ?itanje sa odredi?nog direktorijuma. Opcija /f:filespec je potrebna ako izvor sadr?i vi?e od jedne datoteke. Ova opcija dozvoljava d?oker znake. Parametar /y onemogu?ava odziv za potvr?ivanje zamene. Parametar /d odre?uje da datoteke ne?e biti razvijene i prikazuje direktorijum sa datotekama u izvoru.
 • Fixboot upisuje novi sektor za pokretanje na sistemsku particiju.
 • Fixmbr popravlja glavni kôd za podizanje sistema na particiji za pokretanje. Promenljivi ure?aj je opcionalno ime koje odre?uje ure?aj kojem je potreban novi glavni zapis za podizanje sistema. Izostavite ovu promenljivu kada je cilj ure?aj za pokretanje.
 • Format formatira disk. Parametar /q izvr?ava brzo formatiranje. Parametar /fs odre?uje sistem datoteka.
 • Pomo? Ako ne koristite promenljive komandi da biste odredili komandu, help navodi sve komande koje podr?ava alatka Recovery Console.
 • Listsvc prikazuje sve dostupne usluge i upravlja?ke programe na ra?unaru.
 • Logon prikazuje prona?ene instalacije operativnog sistema Windows i zahteva lokalnu administratorsku lozinku za te instalacije. Koristite ovu komandu da biste se premestili na neku drugu instalaciju ili poddirektorijum.
 • Map prikazuje mapiranje trenutno aktivnih ure?aja. Uklju?uje opciju arc koja odre?uje upotrebu Advanced RISC Computing (ARC) putanja (format za datoteku Boot.ini) umesto putanja Windows ure?aja.
 • MD (Mkdir) radi samo u sistemskim direktorijumima trenutne Windows instalacije, prenosivim medijumima, osnovnom direktorijumu bilo koje particije ?vrstog diska ili u lokalnim izvorima instalacije.
 • More/Type prikazuje navedenu tekstualnu datoteku na ekranu.
 • Rd (Rmdir) radi samo u sistemskim direktorijumima trenutne Windows instalacije, prenosivim medijumima, osnovnom direktorijumu bilo koje particije ?vrstog diska ili u lokalnim izvorima instalacije.
 • Ren (Rename) radi samo u sistemskim direktorijumima trenutne Windows instalacije, prenosivim medijumima, osnovnom direktorijumu bilo koje particije ?vrstog diska ili u lokalnim izvorima instalacije. Novu disk jedinicu ili putanju ne mo?ete navesti kao cilj.
 • Set prikazuje i postavlja promenljive okru?enja alatke Recovery Console.
 • Systemroot postavlja trenutni direktorijum na %SystemRoot%.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

Pravila alatke Recovery Console

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Dok radite u alatki Recovery Console, na snazi je nekoliko pravila okru?enja. Otkucajte set da biste videli trenutno okru?enje. Ovo su pravila po podrazumevanoj vrednosti:
 • AllowAllPaths = FALSE spre?ava pristup direktorijumima i poddirektorijumima izvan instalacije sistema koju ste izabrali kada ste pokrenuli alatku Recovery Console.
 • AllowRemovableMedia = FALSE spre?ava pristup prenosivim medijumima kao odredi?tu za kopiranje datoteke.
 • AllowWildCards = FALSE spre?ava podr?ku za d?okere za komande kao ?to su copy i del.
 • NoCopyPrompt = FALSE zna?i da ?e alatka Recovery Console tra?iti od vas potvrdu kada zamenjujete postoje?u datoteku.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

Kako da izbri?ete Recovery Console

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Da biste izbrisali alatku Recovery Console:
 1. Ponovo pokrenite ra?unar, kliknite na dugme Start, izaberite stavku My Computer (Moj ra?unar) i zatim dvaput kliknite na ?vrsti disk na koji ste instalirali alatku Recovery Console.
 2. U meniju Tools (Alatke) izaberite stavku Folder Options (Opcije fascikle) i zatim izaberite karticu View (Prikaz).
 3. Izaberite opciju Show hidden files and folders (Prika?i skrivene datoteke i fascikle), opozovite izbor u polju za potvrdu Hide protected operating system files (Sakrij za?ti?ene datoteke operativnog sistema) i zatim kliknite na dugme OK (U redu).
 4. U osnovnoj fascikli izbri?ite fasciklu Cmdcons i datoteku Cmldr.
 5. U osnovnoj fascikli kliknite desnim tasterom mi?a na datoteku Boot.ini i zatim izaberite stavku Properties (Svojstva).
 6. Opozovite izbor u polju za potvrdu Read-only (Samo za ?itanje) i zatim kliknite na dugme OK (U redu).

  Upozorenje: Nepravilna izmena datoteke Boot.ini mo?e spre?iti ponovno pokretanje ra?unara. Uverite se da ste izbrisali samo stavke za alatku Recovery Console. Kada zavr?ite ovu proceduru, promenite i atribute datoteke Boot.ini na stanje koje je samo za ?itanje. Otvorite datoteku Boot.ini u programu Microsoft Windows bele?nica i uklonite stavku za alatku Recovery Console. Stavka izgleda sli?no kao ova:
  C:\cmdcons\bootsect.dat="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons
 7. Sa?uvajte datoteku i zatvorite je.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

Kako da instalirate alatku ?Recovery Console? (Konzola za oporavak) za vreme tihe instalacije

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Da biste alatku Recovery Console instalirali tokom tihe instalacije operativnog sistema Windows, morate da koristite odeljak [GuiRunOnce] datoteke unattend.txt.
Command1="path\winnt32 /cmdcons /unattend"
Za vi?e informacija o kori??enju datoteke Unattend.txt pogledajte Deployment Planning Guide (Uputstvo za planiranje primene) za Windows 2000 Server Resource Kit.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

Reference

Mo?ete koristiti smernice grupe da biste promenili pravila i pove?ali mogu?nosti koje imate prilikom kori??enja alatke Recovery Console.

Za vi?e informacije o na?inu izvr?avanja ove radnje kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
310497 Kako da koristite smernice grupe da biste dodali jo? mogu?nosti u alatku Recovery Console

Za vi?e informacija o Windows XP alatki Recovery Console kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
314058 Opis alatke Windows XP Recovery Console za napredne korisnike

Svojstva

Identifikator ?lanka: 307654 - Poslednji pregled: 26. mart 2014. - Revizija: 5.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Klju?ne re?i: 
kbhowto kbcip KB307654

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com