Numer ID artykułu: 307654 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

WPROWADZENIE

Firma Microsoft zaleca użycie konsoli odzyskiwania dopiero w przypadku, gdy nie działają tryb awaryjny i inne opcje uruchamiania. Konsola odzyskiwania jest narzędziem zalecanym tylko dla użytkowników zaawansowanych, którzy potrafią zidentyfikować i zlokalizować sterowniki oraz pliki wywołujące problemy za pomocą podstawowych poleceń. Ponadto konsola odzyskiwania jest dostępna tylko dla administratora.

Konsolę odzyskiwania można uruchomić na dwa sposoby:
 • Jeśli nie można uruchomić systemu Windows, a konsola odzyskiwania nie została wcześniej zainstalowana na komputerze, można ją uruchomić z dysku CD Instalatora.
  Kliknij łącze Jak używać konsoli odzyskiwania, aby uzyskać szczegółowe informacje.
 • Konsolę odzyskiwania można też zainstalować na komputerze w celu zapewnienia dostępu do niego w przypadku niepowodzenia ponownego uruchomienia systemu Windows. Będzie wtedy można wybrać opcję Konsola odzyskiwania z listy systemów operacyjnych dostępnych podczas uruchamiania komputera.
  Kliknij łącze Jak zainstalować konsolę odzyskiwania, aby uzyskać szczegółowe informacje.


Więcej informacji

Jak zainstalować konsolę odzyskiwania

Konsolę odzyskiwania można zainstalować na komputerze w celu zapewnienia dostępu do niego w przypadku niepowodzenia ponownego uruchomienia systemu Windows. Będzie wtedy można wybrać opcję Konsola odzyskiwania z listy systemów operacyjnych dostępnych podczas uruchamiania komputera. Zaleca się zainstalowanie konsoli odzyskiwania na ważnych serwerach i na stacjach roboczych pracowników działu informatycznego. W tym artykule wyjaśniono, jak zainstalować konsolę odzyskiwania na komputerze z systemem Windows XP. Aby zainstalować konsolę odzyskiwania, należy zalogować się jako administrator.

Konsolę odzyskiwania można uruchomić bezpośrednio z dysku CD systemu Windows XP, jednak wygodniejszym rozwiązaniem jest zazwyczaj skonfigurowanie opcji konsoli w menu startowym. Informacje o uruchamianiu konsoli odzyskiwania bezpośrednio z dysku CD zawiera sekcja Jak używać konsoli odzyskiwania.

Aby zainstalować konsolę odzyskiwania, wykonaj następujące czynności:
 1. Włóż dysk CD systemu Windows XP do stacji dysków CD.
 2. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 3. W polu Otwórz wpisz ciąg d:\i386\winnt32.exe /cmdcons, gdzie d oznacza literę stacji dysków CD. W przypadku systemu Microsoft Windows XP Professional x64 Edition wpisz ciąg d:\amd64\winnt32.exe /cmdcons, gdzie d oznacza literę stacji dysków CD.
 4. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Instalatora systemu Windows. W oknie dialogowym Instalatora systemu Windows będzie opisana opcja Konsola odzyskiwania. Aby potwierdzić instalację, kliknij przycisk Tak. (Zrzut ekranu z tym krokiem przedstawiono poniżej).
  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  Zrzut ekranu z tym krokiem
 5. Ponownie uruchom komputer. Przy następnym uruchomieniu komputera w menu startowym pojawi się opcja Konsola odzyskiwania systemu Microsoft Windows. (Zrzut ekranu z tym krokiem przedstawiono poniżej).
  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  Zrzut ekranu z tym krokiem
Konsolę odzyskiwania można również zainstalować z udziału sieciowego przy użyciu połączenia nawiązanego za pomocą ścieżki UNC.

Uwaga Może zostać wyświetlony komunikat o błędzie podobny do następującego:
Instalator nie może kontynuować działania, ponieważ wersja systemu Windows na komputerze jest nowsza niż wersja na dysku CD.
Jeśli wystąpi ten problem, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
898594 Komunikat o błędzie jest wyświetlany podczas próby zainstalowania Konsoli odzyskiwania na komputerze z systemem Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 2

Jak używać konsoli odzyskiwania

Konsola odzyskiwania umożliwia włączanie i wyłączanie usług, formatowanie dysków, odczytywanie i zapisywanie danych na dysku lokalnym (również na dyskach sformatowanych w systemie plików NTFS) oraz wykonywanie wielu innych zadań administracyjnych. Konsola odzyskiwania jest bardzo przydatna, gdy naprawa komputera wymaga skopiowania pliku z dysku lub dysku CD-ROM na dysk twardy albo gdy trzeba zmienić konfigurację usługi uniemożliwiającej poprawne uruchomienie komputera.

Jeśli nie można uruchomić systemu Windows, można uruchomić konsolę odzyskiwania z dysków startowych systemu Windows XP lub z dysku CD-ROM systemu Windows XP.

Po zainstalowaniu systemu Windows XP na komputerze należy uruchomić komputer i użyć konsoli odzyskiwania. Wymagane są dyski startowe lub dysk CD-ROM systemu Windows XP.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu tworzenia dysków startowych systemu Windows XP (które nie są dołączone do systemu Windows XP), kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
310994 Uzyskiwanie dysków rozruchowych Instalatora systemu Windows XP
Uwaga Aby uruchomić komputer z dysku CD-ROM systemu Windows XP, należy skonfigurować system BIOS (Basic Input/Output System) komputera tak, aby komputer był uruchamiany przy użyciu stacji dysków CD-ROM.

Aby uruchomić konsolę odzyskiwania przy użyciu dysków startowych systemu Windows XP lub dysku CD-ROM systemu Windows XP, wykonaj następujące czynności:
 1. Włóż dysk startowy systemu Windows XP do stacji dyskietek lub włóż dysk CD-ROM systemu Windows XP do stacji dysków CD, a następnie ponownie uruchom komputer.

  Jeśli pojawi się monit, wybierz odpowiednie opcje wymagane do uruchomienia komputera ze stacji dysków CD.
 2. Gdy pojawi się ekran „Instalator — Zapraszamy!”, naciśnij klawisz R, aby uruchomić konsolę odzyskiwania.
 3. W przypadku komputera z konfiguracją uruchamiania dwóch lub wielu systemów operacyjnych wybierz instalację, do której musisz uzyskać dostęp za pomocą konsoli odzyskiwania.
 4. Gdy pojawi się monit, wpisz hasło administratora. Jeśli hasło administratora jest puste, naciśnij klawisz ENTER.
 5. W wierszu polecenia wpisz polecenia umożliwiające zdiagnozowanie i naprawienie instalacji systemu Windows XP.

  W celu uzyskania listy poleceń dostępnych w konsoli odzyskiwania wpisz w wierszu polecenia ciąg recovery console commands lub help i naciśnij klawisz ENTER.

  Aby uzyskać informacje o konkretnym poleceniu, wpisz w wierszu polecenia ciąg help nazwa_polecenia i naciśnij klawisz ENTER.
 6. Aby zamknąć konsolę odzyskiwania i ponownie uruchomić komputer, w wierszu polecenia wpisz polecenie exit, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Jak używać wiersza polecenia konsoli odzyskiwania

Używanie konsoli odzyskiwania oznacza pracę w specjalnym wierszu polecenia — innym niż zwykły wiersz polecenia systemu Windows. Konsola odzyskiwania ma własnego interpretera poleceń. Aby włączyć tego interpretera, należy wpisać hasło administratora lokalnego w monicie wyświetlonym przez konsolę odzyskiwania.

Podczas uruchamiania konsoli odzyskiwania można nacisnąć klawisz F6 w celu zainstalowania sterownika SCSI lub RAID innej firmy, jeśli uzyskanie dostępu do dysku twardego wymaga takiego sterownika. Ten monit działa tak samo jak monit wyświetlany podczas instalowania systemu operacyjnego.

Uruchamianie konsoli odzyskiwania trwa kilka sekund. Wyświetlone menu konsoli odzyskiwania zawiera listę numerowaną instalacji systemu Windows znajdujących się na komputerze. (Najczęściej istnieje tylko instalacja w folderze c:\Windows). Przed naciśnięciem klawisza ENTER należy nacisnąć cyfrę, nawet jeśli jest widoczna tylko jedna pozycja. Naciśnięcie klawisza ENTER bez wybrania numeru spowoduje, że komputer zostanie uruchomiony ponownie i proces rozpocznie się od nowa. (Zrzut ekranu z tym krokiem przedstawiono poniżej).
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
Zrzut ekranu z tym krokiem

Gdy zostanie wyświetlony wiersz polecenia dla folderu %SystemRoot% (zazwyczaj C:\Windows), można rozpocząć korzystanie z poleceń dostępnych w konsoli odzyskiwania.

Akcje poleceń

 
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding start collapsed
Na poniższej liście opisano polecenia dostępne w konsoli odzyskiwania
 • Attrib Zmienia atrybuty jednego pliku lub podkatalogu.
 • Batch Wykonuje polecenia określone w pliku tekstowym (parametr plik_wejściowy). Parametr plik_wyjściowy umożliwia określenie wyjścia dla poleceń. Pominięcie parametru plik_wyjściowy spowoduje, że dane wyjściowe zostaną wyświetlone na ekranie.
 • Bootcfg Modyfikuje plik Boot.ini związany z konfiguracją rozruchu i odzyskiwaniem.
 • CD (Chdir) Działa tylko w obrębie katalogów systemowych bieżącej instalacji systemu Windows, nośników wymiennych, katalogów głównych wszystkich partycji dysków twardych oraz lokalnych źródeł instalacji.
 • Chkdsk Przełącznik /p powoduje uruchomienie programu Chkdsk nawet dla dysku, który nie jest oznaczony jako zanieczyszczony. Przełącznik /r powoduje zlokalizowanie uszkodzonych sektorów i odzyskanie informacji, które można odczytać. Ten przełącznik implikuje opcję /p. Program Chkdsk wymaga programu Autochk. Program Chkdsk automatycznie szuka pliku Autochk.exe w folderze startowym. Jeśli program Chkdsk nie może odnaleźć tego pliku w folderze startowym, szuka dysku CD-ROM z Instalatorem systemu Windows 2000. Jeśli program Chkdsk nie może odnaleźć tego instalacyjnego dysku CD-ROM, wyświetla użytkownikowi monit o wskazanie lokalizacji pliku Autochk.exe.
 • Cls Czyści ekran.
 • Copy Kopiuje jeden plik do lokalizacji docelowej. Domyślnie lokalizacja docelowa nie może być nośnikiem wymiennym i nie można jej określać za pomocą symboli wieloznacznych. Skopiowanie skompresowanego pliku z dysku CD-ROM z Instalatorem systemu Windows 2000 powoduje automatyczne zdekompresowanie tego pliku.
 • Del (Delete) Usuwa jeden plik. Działa w obrębie katalogów systemowych bieżącej instalacji systemu Windows, nośników wymiennych, katalogów głównych wszystkich partycji dysków twardych oraz lokalnych źródeł instalacji. Domyślnie nie można używać symboli wieloznacznych.
 • Dir Wyświetla listę wszystkich plików, również ukrytych i systemowych.
 • Disable Wyłącza usługę lub sterownik systemu Windows. Zmienna usługa_lub_sterownik to nazwa usługi lub sterownika do wyłączenia. W przypadku wyłączenia usługi za pomocą tego polecenia polecenie wyświetla pierwotny typ uruchomienia tej usługi przed zmianą tego typu na SERVICE_DISABLED. Należy zanotować pierwotny typ uruchomienia. Umożliwi to ponowne uruchomienie usługi za pomocą polecenia enable.
 • Diskpart Zarządza partycjami w woluminach dysków twardych. Opcja /add pozwala utworzyć nową partycję. Opcja /delete pozwala usunąć istniejącą partycję. Zmienna urządzenie oznacza nazwę urządzenia dla nowej partycji (na przykład \urządzenie\dysk_twardy_0). Zmienna dysk oznacza literę dysku usuwanej partycji (na przykład D). Zmienna partycja jest nazwą usuwanej partycji opartą na partycji (na przykład \urządzenie\dysk_twardy_0\partycja_1). Można jej użyć zamiast zmiennej dysk. Zmienna rozmiar oznacza rozmiar nowej partycji w megabajtach.
 • Enable Włącza usługę lub sterownik systemu Windows. Zmienna usługa_lub_sterownik to nazwa usługi lub sterownika do włączenia. Zmienna typ_uruchomienia oznacza typ uruchomienia włączanej usługi. Dla typu uruchomienia jest używany jeden z następujących formatów:
  SERVICE_BOOT_START
  SERVICE_SYSTEM_START
  SERVICE_AUTO_START
  SERVICE_DEMAND_START
 • Exit Zamyka konsolę odzyskiwania i ponownie uruchamia komputer.
 • Expand Wyodrębnia skompresowany plik. Zmienna źródło oznacza plik do wyodrębnienia. Domyślnie nie można używać symboli wieloznacznych. Zmienna element_docelowy oznacza katalog dla nowego pliku. Domyślnie nie może to być nośnik wymienny ani katalog tylko do odczytu. W celu usunięcia atrybutu tylko do odczytu z katalogu docelowego można użyć polecenia attrib. Jeśli źródło zawiera więcej niż jeden plik, jest wymagana opcja /f:filespec. W tej opcji można stosować symbole wieloznaczne. Przełącznik /y wyłącza monit o potwierdzenie zastąpienia. Przełącznik /d wskazuje, że pliki nie będą wyodrębniane, i powoduje wyświetlenie katalogu plików w źródle.
 • Fixboot Zapisuje nowy sektor startowy na partycji systemowej.
 • Fixmbr Naprawia kod głównego rekordu rozruchowego partycji startowej. Zmienna urządzenie jest opcjonalną nazwą urządzenia, które wymaga nowego głównego rekordu rozruchowego. Tę zmienną należy pominąć, jeśli elementem docelowym jest urządzenie startowe.
 • Format Formatuje dysk. Przełącznik /q powoduje przeprowadzenie szybkiego formatowania. Przełącznik /fs pozwala określić system plików.
 • Help Jeśli nie zostanie użyta zmienna polecenie w celu wskazania polecenia, polecenie help wyświetli wszystkie polecenia obsługiwane przez konsolę odzyskiwania.
 • Listsvc Wyświetla wszystkie usługi i sterowniki dostępne na komputerze.
 • Logon Wyświetla wykryte instalacje systemu Windows i monituje o hasła administratora lokalnego dla tych instalacji. To polecenie umożliwia przejście do innej instalacji lub do innego podkatalogu.
 • Map Wyświetla aktywne mapowania urządzeń. Dodając opcję arc, można ustawić używanie ścieżek ARC (Advanced RISC Computing, format pliku Boot.ini) zamiast ścieżek urządzeń systemu Windows.
 • MD (Mkdir) Działa tylko w katalogach systemowych bieżącej instalacji systemu Windows, na nośnikach wymiennych, w katalogach głównych wszystkich partycji dysków twardych oraz w lokalnych źródłach instalacji.
 • More/Type Wyświetla wskazany plik tekstowy na ekranie.
 • Rd (Rmdir) Działa tylko w katalogach systemowych bieżącej instalacji systemu Windows, na nośnikach wymiennych, w katalogach głównych wszystkich partycji dysków twardych oraz w lokalnych źródłach instalacji.
 • Ren (Rename) Działa tylko w katalogach systemowych bieżącej instalacji systemu Windows, na nośnikach wymiennych, w katalogach głównych wszystkich partycji dysków twardych oraz w lokalnych źródłach instalacji. Jako elementu docelowego nie można określić nowego dysku ani nowej ścieżki.
 • Set Wyświetla i ustawia zmienne środowiskowe konsoli odzyskiwania.
 • Systemroot Ustawia %SystemRoot% (główny folder systemu) jako bieżący katalog.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding end collapsed

Reguły konsoli odzyskiwania

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding start collapsed
W środowisku pracy z konsolą odzyskiwania obowiązuje szereg reguł. Aby wyświetlić informacje o bieżącym środowisku, należy wpisać polecenie set. Domyślne reguły są następujące:
 • AllowAllPaths = FALSE Blokuje dostęp do katalogów i podkatalogów poza instalacją systemu wybraną podczas uruchamiania konsoli odzyskiwania.
 • AllowRemovableMedia = FALSE Blokuje dostęp do nośników wymiennych jako lokalizacji docelowych przy kopiowaniu plików.
 • AllowWildCards = FALSE Wyłącza obsługę symboli wieloznacznych przez polecenia takie jak copy i del.
 • NoCopyPrompt = FALSE Powoduje, że konsola odzyskiwania wyświetla monit o potwierdzenie w przypadku zastępowania istniejącego pliku.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding end collapsed

Jak usunąć konsolę odzyskiwania

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding start collapsed
Aby usunąć konsolę odzyskiwania:
 1. Uruchom komputer ponownie, kliknij polecenie Start, kliknij polecenie Mój komputer i kliknij dwukrotnie dysk twardy, na którym jest zainstalowana konsola odzyskiwania.
 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje folderów, a następnie kliknij kartę Widok.
 3. Kliknij opcję Pokaż ukryte pliki i foldery, kliknij w celu wyczyszczenia pola wyboru Ukryj chronione pliki systemu operacyjnego, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. Z folderu głównego usuń folder Cmdcons i plik Cmldr.
 5. W folderze głównym kliknij prawym przyciskiem myszy plik Boot.ini i kliknij polecenie Właściwości.
 6. Kliknij, aby wyczyścić pole wyboru Tylko do odczytu, a następnie kliknij przycisk OK.

  Ostrzeżenie: Niepoprawne zmodyfikowanie pliku Boot.ini może uniemożliwić ponowne uruchomienie komputera. Należy usunąć wyłącznie wpis dotyczący konsoli odzyskiwania. Po wykonaniu tej procedury należy ponownie włączyć atrybut „tylko do odczytu” pliku Boot.ini. Otwórz plik Boot.ini w Notatniku systemu Microsoft Windows i usuń wpis dotyczący konsoli odzyskiwania. Przypomina on następujący wpis:
  C:\cmdcons\bootsect.dat="Konsola odzyskiwania systemu Microsoft Windows" /cmdcons
 7. Zapisz i zamknij plik.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding end collapsed

Jak zainstalować konsolę odzyskiwania w ramach instalacji nienadzorowanej

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding start collapsed
Aby zainstalować konsolę odzyskiwania podczas nienadzorowanej instalacji systemu Windows, należy użyć sekcji [GuiRunOnce] w pliku unattend.txt.
Command1="ścieżka\winnt32 /cmdcons /unattend"
Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu z pliku Unattend.txt, zobacz Przewodnik planowania wdrażania zestawu Windows 2000 Server Resource Kit.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding end collapsed

Materiały referencyjne

Możliwości konsoli odzyskiwania można zwiększyć, zmieniając jej reguły przy użyciu zasad grupy.

Aby uzyskać więcej informacji o wykonywaniu tej czynności, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
310497 Rozszerzanie możliwości konsoli odzyskiwania przy użyciu zasad grupy

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących konsoli odzyskiwania systemu Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
314058 Opis konsoli odzyskiwania systemu Windows XP dla użytkowników zaawansowanych

Właściwości

Numer ID artykułu: 307654 - Ostatnia weryfikacja: 25 marca 2014 - Weryfikacja: 12.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Słowa kluczowe: 
kbhowto kbcip KB307654

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com