T? xa t?t máy k?t qu? trong đăng xu?t khi m? khóa máy tính h?p tho?i s? đư?c hi?n th?

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 307635
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

N?u h?p tho?i m? khóa máy tính đang đư?c hi?n th?, m?t máy tính đang ch?y Windows 2000 có th? không đáp ?ng m?t cách chính xác v?i m?t yêu c?u t?t máy tính như là m?t yêu c?u t? xa b?ng cách s? d?ng Shutdown.exe. Thay vào đó, ngư?i dùng đ? đăng nh?p vào có th? đư?c đăng xu?t, và máy tính s? xu?t hi?n ? l?i ho?t đ?ng. Tuy nhiên, ti?p t?c yêu c?u t?t máy có th? t?o ra m?t thông báo l?i "Shutdown đ? có trong ti?n b?". Lưu ? r?ng tri?u ch?ng này không x?y ra n?u thư "Máy tính khóa" đang đư?c hi?n th?.

NGUYÊN NHÂN

Các ch?c năng t?t máy đ?t nh?n d?ng đ? h?a và xác th?c (GINA) đăng xu?t/t?t c?, nhưng h? đư?c ghi đè b?ng k?t qu? c?a h?p tho?i m? khóa máy tính.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows 2000. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
260910 Làm th? nào đ? có đư?c các Windows 2000 Service Pack m?i nh?t
Phiên b?n ti?ng Anh c?a s?a ch?a nên có thu?c tính t?p sau đây ho?c sau này:
  Date     Time  Version    Size    File name
  ----------------------------------------------------------
  30-Oct-2001 18:20 5.0.2195.4572  222,480 Gdi32.dll
  30-Oct-2001 18:20 5.0.2195.4272  731,920 Kernel32.dll
  25-Jun-2001 18:17 3.10.0.103    47,808 User.exe
  30-Oct-2001 18:20 5.0.2195.4314  402,192 User32.dll
  30-Oct-2001 18:20 5.0.2195.4345  371,984 Userenv.dll
  27-Sep-2001 15:00 5.0.2195.4426 1,731,536 Win32k.sys
  30-Oct-2001 18:17 5.0.2195.4575  178,960 Winlogon.exe
  30-Oct-2001 18:20 5.0.2195.4553  243,472 Winsrv.dll
				

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê ? đ?u bài vi?t này. V?n đ? này l?n đ?u tiên đ? đư?c s?a ch?a trong Windows 2000 Service Pack 3.

THÔNG TIN THÊM

V?n đ? này là đi?u hi?n nhiên nh?t khi CTRL + ALT + DELETE (CAD) quan tâm an toàn sequence (SAS) đ? b? vô hi?u b?i chính sách nhóm. Trong trư?ng h?p này, khi máy tính b? khóa, h?p tho?i m? khóa máy tính đư?c hi?n th? ngay l?p t?c. V?i CAD đư?c kích ho?t, thông báo "Máy tính khóa" đư?c hi?n th? đ?u tiên, cho đ?n khi nh?n CTRL + ALT + DELETE (SAS).

Đây c?ng là trư?ng h?p khi m?t kh?u b?o v? m?t b?o v? màn h?nh b? gián đo?n hi?n th? h?p tho?i m? khóa máy tính, nhưng n?u không b?o v? màn h?nh chính nó đang ch?y (trong trư?ng h?p x?y t?t máy ra b?nh thư?ng).

N?u CAD SAS không b? vô hi?u hoá, có r?t ít cơ h?i c?a m?t tr?m làm vi?c b? khóa trong giai đo?n "M? khóa máy tính", v? nó l?n sau khi hai phút.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t hotfix cho Windows 2000 Datacenter Server, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
265173 Chương trình Trung tâm dữ liệu và Sản phẩm Windows 2000 Datacenter Server
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? cài đ?t nhi?u hotfixes v?i ch? có m?t kh?i đ?ng l?i, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
296861 S? d?ng QChain.exe đ? cài đ?t nhi?u Hotfixes v?i m?t kh?i đ?ng l?i
Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? cài đ?t Windows 2000 và Windows 2000 hotfixes đ?ng th?i, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
249149 Cài đ?t Microsoft Windows 2000 và Windows 2000 Hotfixes

Thu?c tính

ID c?a bài: 307635 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
T? khóa: 
kbhotfixserver kbqfe kbbug kbenv kberrmsg kbfix kbsecurity kbwin2000presp3fix kbwin2000sp3fix kbmt KB307635 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:307635

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com