ID c?a bi: 307545 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

Tm t?t

Bi vi?t ny m t? cch ph?c h?i h? th?ng Windows XP khng kh?i ?ng v? b? h?ng s? ng k?. Quy tr?nh ny khng ?m b?o kh? nng khi ph?c hon ton c?a h? th?ng v? tr?ng thi tr?c; tuy nhin, b?n ph?i khi ph?c d? li?u khi b?n s? d?ng quy tr?nh ny.

C?nh bo Khng s? d?ng cc th? t?c ?c m t? trong bi vi?t ny n?u my tnh c?a b?n c h? i?u hnh do OEM ci ?t. Trung tm h? th?ng trong ci ?t OEM t?o ra m?t kh?u v ti kho?n ng?i dng khng t?n t?i tr?c y. N?u b?n s? d?ng quy tr?nh ?c m t? trong bi vi?t ny, b?n c th? khng ng nh?p tr? l?i ?c vo Bn i?u khi?n Ph?c h?i ? khi ph?c cc trung tm ng k? g?c.

B?n c th? s?a ch?a s? ng k? b? h?ng trong Windows XP. Cc t?p trong s? ng k? b? h?ng c th? gy ra m?t lo?t thng bo l?i khc nhau. Xem C s Kin thc Microsoft ? ?c bi vi?t v? cc thng bo l?i lin quan ?n s? c? v? s? ng k?.

Bi vi?t ny gi? ?nh r?ng phng php ph?c h?i i?n h?nh khng thnh cng v quy?n truy c?p vo h? th?ng khng c s?n ngo?i tr? b?ng cch s? d?ng Bn i?u khi?n Ph?c h?i. N?u sao lu Ph?c h?i H? th?ng T? ?ng (ASR) t?n t?i, y s? l phng php ph?c h?i ?c u tin. Microsoft khuyn b?n nn s? d?ng sao lu ASR tr?c khi th? quy tr?nh ?c m t? trong bi vi?t ny.

Lu ? ?m b?o thay th? t?t c? nm trung tm ng k?. N?u b?n ch? thay th? m?t ho?c hai trung tm, vi?c ny c th? gy ra s? c? ti?m ?n do ph?n m?m v ph?n c?ng c th? c ci ?t ? nhi?u v? tr trong s? ng k?.

Thng tin thm

Khi ban c gng khi ng ho?c kh?i ?ng l?i my tnh ch?y Windows XP, ban co th nhn c mt trong s cac thng bao li sau y:
Windows XP khng th khi ng do tp sau y bi thiu hoc hong: \WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM
Windows XP khng th khi ng do tp sau y bi thiu hoc hong: \WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SOFTWARE
Stop: c0000218 {Hong Tp ng ky} S ng ky khng th nap trung tm (tp): \SystemRoot\System32\Config\SOFTWARE hoc nht ky hoc phn thay th? c?a n
L?i h? th?ng: Lsass.exe
Khi c? g?ng c?p nh?t m?t kh?u, tr?ng thi tr? v? cho bi?t gi tr? ? cung c?p l m?t kh?u hi?n t?i khng chnh xc.

Ph?c h?i s? ng k? b? h?ng ngn Windows XP kh?i ?ng

Th? t?c m bi vi?t ny m t? vi?c s? d?ng Bn i?u khi?n Ph?c h?i v Khi ph?c H? th?ng. Bi vi?t ny c?ng li?t k t?t c? cc b?c yu c?u theo th? t? c? th? ? ?m b?o qu tr?nh ?c hon thnh ?y ?. Khi b?n hon thnh th? t?c ny, h? th?ng tr? l?i tr?ng thi g?n nh?t v?i tr?ng thi tr?c khi x?y ra s? c?. N?u b?n ? t?ng ch?y Sao lu NT v hon thnh sao lu tr?ng thi h? th?ng, b?n khng c?n th?c hi?n cc th? t?c trong ph?n hai v ba. B?n c th? i t?i ph?n b?n.

Ph?n m?t

Trong ph?n m?t, b?n kh?i ?ng Bn i?u khi?n Ph?c h?i, t?o th m?c t?m th?i, sao lu t?p ng k? hi?n c sang v? tr m?i, xa t?p trong s? ng k? ? v? tr hi?n c, r?i sao chp t?p ng k? t? th m?c s?a ch?a sang th m?c System32\Config. Khi b?n hon thnh th? t?c ny, s? ng k? ?c t?o ? b?n c th? s? d?ng ? kh?i ?ng Windows XP. S? ng k? ny ? ?c t?o v lu trong qu tr?nh thi?t l?p ban ?u Windows XP. Do , m?i thay ?i v ci ?t ? x?y ra sau khi chng tr?nh Thi?t l?p hon thnh s? b? m?t.

hoan tt ph?n m?t, hay lam theo cac bc sau:
 1. Cho ia khi ng Windows XP vao ia mm hoc cho CD-ROM Windows XP vao ia CD-ROM, ri khi ng lai may tinh.
  Bm chon bt ky ty chon nao cn thit khi ng may tinh t ia CD-ROM nu ban c nhc.
 2. Khi man hinh "Chao mng ban n vi Thit lp" xut hin, nhn R khi ng Ban iu khin Phuc hi.
 3. Nu ban co may tinh khi ng kep hay a khi ng, chon cai t ban mu?n ? truy c?p t Ban iu khin Phuc hi.
 4. Khi ban c nhc lm nh v?y, hay go mt khu Quan tri vin. Nu mt khu quan tri vin trng, chi cn nhn ENTER.
 5. T?i d?u nh?c l?nh Bn i?u khi?n Ph?c h?i, nh?p cc d?ng sau y, nh?n ENTER sau khi b?n nh?p t?ng d?ng:
  md tmp
  copy c:\windows\system32\config\system c:\windows\tmp\system.bak
  copy c:\windows\system32\config\software c:\windows\tmp\software.bak
  copy c:\windows\system32\config\sam c:\windows\tmp\sam.bak
  copy c:\windows\system32\config\security c:\windows\tmp\security.bak
  copy c:\windows\system32\config\default c:\windows\tmp\default.bak

  delete c:\windows\system32\config\system
  delete c:\windows\system32\config\software
  delete c:\windows\system32\config\sam
  delete c:\windows\system32\config\security
  delete c:\windows\system32\config\default

  copy c:\windows\repair\system c:\windows\system32\config\system
  copy c:\windows\repair\software c:\windows\system32\config\software
  copy c:\windows\repair\sam c:\windows\system32\config\sam
  copy c:\windows\repair\security c:\windows\system32\config\security
  copy c:\windows\repair\default c:\windows\system32\config\default
 6. Go thot thoat khoi Bn i?u khi?n Ph?c h?i. May tinh cua ban se khi ng lai.
Lu ? Th? t?c ny gi? s? r?ng Windows XP ?c ci ?t vo th m?c C:\Windows. ?m b?o thay ?i C:\Windows thnh windows_folder thch h?p n?u l v? tr khc.

N?u b?n c quy?n truy c?p vo my tnh khc, ? ti?t ki?m th?i gian, b?n c th? sao chp vn b?n trong b?c nm, r?i t?o t?p vn b?n c tn "Regcopy1.txt" (v d?). ? s? d?ng t?p ny, h?y ch?y l?nh sau y khi b?n kh?i ?ng trong Bn i?u khi?n Ph?c h?i:
batch regcopy1.txt
V?i l?nh batch trong Bn i?u khi?n Ph?c h?i, b?n c th? x? l? t?t c? l?nh trong t?p vn b?n tu?n t?. Khi b?n s? d?ng l?nh batch, b?n khng ph?i nh?p nhi?u l?nh theo cch th? cng.

Ph?n hai

? hon thnh th? t?c ?c m t? trong ph?n ny, b?n ph?i ng nh?p v?i t cch l qu?n tr? vin ho?c ng?i dng qu?n tr? (ng?i dng c ti kho?n trong nhm Qu?n tr? vin). N?u b?n ang s? d?ng Windows XP Home Edition, b?n c th? ng nh?p v?i t cch ng?i dng qu?n tr?. N?u b?n ng nh?p v?i t cch qu?n tr? vin, tr?c tin, b?n ph?i kh?i ?ng Windows XP Home Edition ? ch? ? An ton. ? kh?i ?ng my tnh ch?y Windows XP Home Edition ? ch? ? An ton, h?y lm theo cc b?c sau.

Lu ? In cc h?ng d?n ny tr?c khi b?n ti?p t?c. B?n khng th? xem nh?ng h?ng d?n ny sau khi kh?i ?ng l?i my tnh ? Ch? ? An ton. N?u s? d?ng h? th?ng t?p NTFS, b?n c?ng c?n in nh?ng h?ng d?n t? bi vi?t KB309531 trong C s? Ki?n th?c. B?c 7 ch?a thng tin tham kh?o cho bi vi?t ny.
 1. B?m B?t ?u, b?m T?t (ho?c b?m T?t My tnh), b?m Kh?i ?ng l?i, r?i b?m OK (ho?c b?m Kh?i ?ng l?i).
 2. Nh?n phm F8.

  Trn may tinh a c cu hinh khi ng nhiu h iu hanh, ban co th nhn phim F8 khi th?y menu Khi ng.
 3. S dung cac phim mui tn chon ty ch?n ch An toan thch h?p, sau o nhn ENTER.
 4. Nu ban co h thng may tinh khi ng kep hoc a khi ng, hay s? d?ng cc phm m?i tn ? chon cai t ma ban mun truy cp, r?i nh?n ENTER.
Trong ph?n hai, b?n sao chp t?p ng k? t? v? tr ? sao lu b?ng cch s? d?ng Khi ph?c H? th?ng. Th m?c ny khng c s?n trong Bn i?u khi?n Ph?c h?i v th?ng khng hi?n th? trong qu tr?nh s? d?ng thng th?ng. Tr?c khi b?t ?u th? t?c ny, b?n ph?i thay ?i nhi?u ci ?t ? hi?n th? th m?c :
 1. Khi ng Windows Explorer.
 2. Trn menu Cng cu, bm Tuy chon th muc.
 3. B?m vo tab Xem.
 4. Trong T?p v th m?c b? ?n, b?m ? ch?n Hi?n th? t?p v th m?c b? ?n, r?i b?m ? b? ch?n h?p ki?m ?n cc t?p h? i?u hnh ?c b?o v? (?c ? xu?t).
 5. B?m C khi h?p ki?m xc nh?n r?ng b?n mu?n hi?n th? cc t?p ny xu?t hi?n.
 6. B?m p vo ? ni b?n ? ci ?t Windows XP ? hi?n th? danh sch cc th m?c. B?m vo ng ? l i?u r?t quan tr?ng.
 7. M? th m?c Thng tin ? ?a H? th?ng. Th m?c ny khng c s?n v xu?t hi?n b? m? v? th m?c ?c ?t l th m?c siu ?n.

  Lu ? Th m?c ny ch?a m?t ho?c nhi?u th m?c _restore {GUID} nh "_restore{87BD3667-3246-476B-923F-F86E30B3E7F8}".

  Lu y Ban c th? nhn c thng bao li sau y:
  Khng th? truy c?p thng tin ? ?a C:\System. Truy c?p bi t chi.
  N?u b?n nh?n ?c thng bo ny, h?y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft sau y ? c quy?n truy c?p vo th m?c ny v ti?p t?c v?i th? t?c:
  309531 Cach thc co quyn truy c?p vo th m?c Thng tin ia H thng
 8. M? th m?c cha ?c t?o ? th?i i?m hi?n t?i. B?n c th? ph?i b?m vo Chi ti?t trn menu Xem ? xem th?i i?m cc th m?c ny ?c t?o. C th? c m?t ho?c nhi?u th m?c b?t ?u b?ng "RPx trong th m?c ny. y l cc i?m khi ph?c.
 9. M? m?t trong nh?ng th m?c sau ? xc ?nh th m?c con Snapshot. ?ng d?n sau l v d? v? ?ng d?n th m?c t?i th m?c Snapshot:
  C:\System Volume Information\_restore{D86480E3-73EF-47BC-A0EB-A81BE6EE3ED8}\RP1\Snapshot
 10. T? th m?c Snapshot, sao chp cc t?p sau vo th m?c C:\Windows\Tmp:
  • _REGISTRY_USER_.DEFAULT
  • _REGISTRY_MACHINE_SECURITY
  • _REGISTRY_MACHINE_SOFTWARE
  • _REGISTRY_MACHINE_SYSTEM
  • _REGISTRY_MACHINE_SAM
 11. ?i tn cc t?p trong th m?c C:\Windows\Tmp nh sau:
  • ?i tn _REGISTRY_USER_.DEFAULT thnh DEFAULT
  • ?i tn _REGISTRY_MACHINE_SECURITY thnh SECURITY
  • ?i tn _REGISTRY_MACHINE_SOFTWARE thnh SOFTWARE
  • ?i tn _REGISTRY_MACHINE_SYSTEM thnh SYSTEM
  • ?i tn _REGISTRY_MACHINE_SAM thnh SAM
Nh?ng t?p ny l t?p ng k? ?c sao lu t? Khi ph?c H? th?ng. V? b?n ? s? d?ng t?p ng k? m chng tr?nh Thi?t l?p t?o, s? ng k? ny khng hi?u r?ng nh?ng i?m khi ph?c ny ? t?n t?i v c s?n. Th m?c m?i ?c t?o v?i GUID m?i trong Thng tin ? ?a H? th?ng v i?m khi ph?c ?c t?o ra bao g?m b?n sao c?a cc t?p ng k? ? ?c sao chp trong ph?n m?t. Do , i?u quan tr?ng l khng s? d?ng th m?c g?n y nh?t, ?c bi?t l n?u d?u th?i gian trn th m?c tng t? v?i th?i gian hi?n t?i.

C?u h?nh h? th?ng hi?n t?i s? khng bi?t cc i?m khi ph?c tr?c . B?n ph?i c b?n sao s? ng k? tr?c t? i?m khi ph?c tr?c ? khi ph?c l?i cc i?m khi ph?c tr?c .

T?p ng k? ? ?c sao chp vo th m?c Tmp trong th m?c C:\Windows s? ?c di chuy?n ? ?m b?o cc t?p c s?n trong Bn i?u khi?n Ph?c h?i. B?n ph?i s? d?ng cc t?p ny ? thay th? nh?ng t?p ng k? hi?n c trong th m?c C:\Windows\System32\Config. Theo m?c ?nh, Bn i?u khi?n Ph?c h?i ? gi?i h?n quy?n truy c?p vo th m?c v khng th? sao chp cc t?p t? th m?c ? ?a H? th?ng.

Lu ? Th? t?c ?c m t? trong ph?n ny gi? ?nh r?ng b?n ang ch?y my tnh b?ng h? th?ng t?p FAT32. bit thm thng tin v cach truy c?p vao Th m?c Thng tin ia H thng b?ng h? th?ng t?p NTFS, h?y bm s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
309531 Cach thc co quyn truy c?p vao th m?c Thng tin ia H thng

Ph?n Ba

Trong ph?n ba, b?n xa t?p ng k? hi?n c, r?i sao chp cc t?p S? ng k? Khi ph?c H? th?ng vo th m?c C:\Windows\System32\Config:
 1. Kh?i ?ng Ban iu khin Phuc hi.
 2. T?i d?u nh?c l?nh, nh?p cc d?ng sau y, nh?n ENTER sau khi b?n nh?p t?ng d?ng:
  del c:\windows\system32\config\sam

  del c:\windows\system32\config\security

  del c:\windows\system32\config\software

  del c:\windows\system32\config\default

  del c:\windows\system32\config\system

  copy c:\windows\tmp\software c:\windows\system32\config\software

  copy c:\windows\tmp\system c:\windows\system32\config\system

  copy c:\windows\tmp\sam c:\windows\system32\config\sam

  copy c:\windows\tmp\security c:\windows\system32\config\security

  copy c:\windows\tmp\default c:\windows\system32\config\default
  Lu ? M?t vi trong s? cc d?ng l?nh ny c th? b? gi ? c th? ?c ?c.
 3. Go thot thoat khoi Bn i?u khi?n Ph?c h?i. May tinh cua ban se khi ng lai.
Lu ? Th? t?c ny gi? s? r?ng Windows XP ?c ci ?t vo th m?c C:\Windows. ?m b?o thay ?i C:\Windows thnh windows_folder thch h?p n?u l v? tr khc.

N?u b?n c quy?n truy c?p vo my tnh khc, ? ti?t ki?m th?i gian, b?n c th? sao chp vn b?n trong b?c hai, r?i t?o t?p vn b?n c tn "Regcopy2.txt" (v d?). ? s? d?ng t?p ny, h?y ch?y l?nh sau y khi b?n kh?i ?ng trong Bn i?u khi?n Ph?c h?i:
batch regcopy2.txt

Ph?n B?n

 1. Bm Bt u ri b?m Tt ca Chng trinh.
 2. Bm Cc ti?n ch, sau o bm Cng cu H? th?ng.
 3. B?m Khi phuc H thng, r?i b?m Khi ph?c v? i?m Khi ph?c tr?c .

Tham kh?o

bit thm thng tin v cch s? d?ng Ban iu khin Phuc hi, bm vao cac s bai vit sau xem cac bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
307654 Cach cai t va s dung Bn iu khin Phuc h?i trong Windows XP
216417 Cch ci ?t Bn i?u khi?n Ph?c h?i c?a Windows
240831 Cch sao chp t?p t? Bn i?u khi?n Ph?c h?i sang phng ti?n c th? tho ?c
314058 M ta Ban iu khin Phuc hi cua Windows XP
bit thm thng tin v tinh nng Khi phuc H thng, bm cac s bai vit sau xem cac bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
306084 Cach khi phuc h iu hanh tr lai trang thai trc o trong Windows XP
261716 Khi ph?c H? th?ng xa cc t?p trong th? t?c khi ph?c
bi?t thm thng tin ba nguyn nhn c th? gy ra h?ng s? ng k? v cch xc ?nh s? c?, hay b?m s? bai vit sau y xem bai vi?t trong C s Ki?n thc Microsoft:
822705 Cc b?c kh?c ph?c s? c? v? s? ng k? cho ng?i dng nng cao

Thu?c tnh

ID c?a bi: 307545 - L?n xem xt sau cng: 08 Thang Ba 2014 - Xem xt l?i: 9.0
p d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
T? kha:
kbenv kbinfo KB307545

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com