Identifikator ?lanka: 307545 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Rezime

Ovaj ?lanak opisuje kako se oporavlja sistem Windows XP koji se mo?e pokrenuti zbog o?te?enja registratora. Ova procedura ne garantuje potpuno vra?anje sistema u prethodno stanje. Me?utim, trebalo bi da uspete da oporavite podatke kori??enjem ove procedure. 

Upozorenje Nemojte koristiti proceduru opisanu u ovom ?lanku ako na ra?unaru imate operativni sistem koji je instalirao OEM. Sistemsko sa?e na OEM instalacijama kreira lozinke i korisni?ke naloge koji prethodno nisu postojali. Ako koristite proceduru koja je opisana u ovom ?lanku, mo?da ne?ete mo?i ponovo da se prijavite u alatku Recovery Console da biste vratili originalna sa?a registratora u prethodno stanje.

Mo?ete popraviti o?te?eni registrator u operativnom sistemu Windows XP. O?te?ene datoteke registratora mogu dovesti do razli?itih poruka o gre?kama. Pogledajte Microsoft bazu znanja i potra?ite ?lanke o porukama o gre?kama u vezi sa problemima sa registratorom.

Ovaj ?lanak pretpostavlja da uobi?ajeni metodi oporavka nisu uspeli i da se sistemu ne mo?e pristupiti osim pomo?u alatke Recovery Console. Ako postoji rezervna kopija automatskog oporavka sistema (ASR), ona predstavlja bolji metod za oporavak. Microsoft preporu?uje da koristite ASR rezervnu kopiju pre nego ?to isprobate proceduru opisanu u ovom ?lanku.

Napomena Uverite se da ste zamenili svih pet sa?a registratora. Ako zamenite samo jedno ili dva sa?a, to mo?e dovesti do potencijalnih problema zato ?to softver i hardver mogu imati postavke na vi?e lokacija u registratoru.

Dodatne informacije

Kada poku?ate da pokrenete ili ponovo pokrenete ra?unar zasnovan na operativnom sistemu Windows XP, mo?ete dobiti neku od slede?ih poruka o gre?kama:
Windows XP ne mo?e da se pokrene zato ?to slede?a datoteka nedostaje ili je o?te?ena: \WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM
Windows XP ne mo?e da se pokrene zato ?to slede?a datoteka nedostaje ili je o?te?ena: \WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SOFTWARE
Stop: c0000218 {otkazivanje datoteke registratora} Registrator ne mo?e da u?ita sa?e (datoteku): \SystemRoot\System32\Config\SOFTWARE ili njenu evidenciju ili drugu datoteku
Sistemska gre?ka: Lsass.exe
Kada poku?ate da a?urirate lozinku, vra?eni status ukazuje na to da vrednost navedena kao trenutna lozinka nije ta?na.

Oporavak o?te?enog registratora koji spre?ava pokretanje operativnog sistema Windows XP

Procedura opisana u ovom ?lanku koristi alatke Recovery Console i ?Oporavak sistema?. Ovaj ?lanak tako?e navodi sve potrebne korake odre?enim redosledom da biste bili sigurni da je proces u potpunosti dovr?en. Kada dovr?ite ovu proceduru, sistem se vra?a u stanje veoma blizu stanju pre nego ?to je do?lo do problema. Ako ste ikada pokrenuli NTBackup i dovr?ili pravljenje rezervne kopije stanja sistema, ne morate da sledite procedure u drugom i tre?em delu. Mo?ete pre?i na ?etvrti deo.

Prvi deo

U prvom delu potrebno je da pokrenete alatku Recovery Console, kreirate privremenu fasciklu, napravite rezervnu kopiju postoje?ih datoteka registratora na novoj lokaciji, izbri?ete datoteke registratora sa postoje?e lokacije, a zatim kopirate datoteke registratora iz fascikle za popravku u fasciklu System32\Config. Kada dovr?ite ovu proceduru, kreira se registrator koji mo?ete koristiti da biste pokrenuli Windows XP. Ovaj registrator je kreiran i sa?uvan tokom prve instalacije operativnog sistema Windows XP. Zbog toga se gube sve promene i postavke do kojih je do?lo nakon zavr?etka rada instalacionog programa.

Da biste dovr?ili prvi deo, sledite ove korake:
 1. Ubacite disketu za pokretanje operativnog sistema Windows XP u disketnu jedinicu ili ubacite Windows XP CD-ROM u CD-ROM jedinicu, a zatim ponovo pokrenite ra?unar.
  Kliknite da biste izabrali sve opcije koje su potrebne za pokretanje ra?unara sa CD-ROM jedinice ako se to od vas zatra?i.
 2. Kada se pojavi ekran ?Dobro do?li u instalaciju?, pritisnite taster R da biste pokrenuli alatku Recovery Console.
 3. Ako imate ra?unar sa dva ili vi?e operativnih sistema, izaberite instalaciju kojoj ?elite da pristupite iz alatke Recovery Console.
 4. Kada se to od vas zatra?i, otkucajte administratorsku lozinku. Ako je administratorska lozinka prazna, samo pritisnite taster ENTER.
 5. Na komandnoj liniji alatke Recovery Console otkucajte slede?e redove i pritisnite taster ENTER nakon svakog reda:
  md tmp
  copy c:\windows\system32\config\system c:\windows\tmp\system.bak
  copy c:\windows\system32\config\software c:\windows\tmp\software.bak
  copy c:\windows\system32\config\sam c:\windows\tmp\sam.bak
  copy c:\windows\system32\config\security c:\windows\tmp\security.bak
  copy c:\windows\system32\config\default c:\windows\tmp\default.bak

  delete c:\windows\system32\config\system
  delete c:\windows\system32\config\software
  delete c:\windows\system32\config\sam
  delete c:\windows\system32\config\security
  delete c:\windows\system32\config\default

  copy c:\windows\repair\system c:\windows\system32\config\system
  copy c:\windows\repair\software c:\windows\system32\config\software
  copy c:\windows\repair\sam c:\windows\system32\config\sam
  copy c:\windows\repair\security c:\windows\system32\config\security
  copy c:\windows\repair\default c:\windows\system32\config\default
 6. Otkucajte exit da biste zatvorili alatku Recovery Console. Ra?unar ?e se ponovo pokrenuti.
Napomena Ova procedura pretpostavlja da je Windows XP instaliran u fascikli C:\Windows. Obavezno promenite fasciklu C:\Windows u odgovaraju?u windows_fasciklu ako je u pitanju druga lokacija.

Ako imate pristup drugom ra?unaru, mo?ete kopirati tekst iz petog koraka, a zatim kreirati tekstualnu datoteku pod imenom ?Regkopija1.txt? (na primer) da biste u?tedeli vreme. Da biste koristili ovu datoteku, pokrenite slede?u komandu kada po?nete sa radom u alatki Recovery Console:
batch regcopy1.txt
Pomo?u komande batch u alatki Recovery Console mo?ete uzastopno obraditi sve komande u tekstualnoj datoteci. Kada koristite komandu batch, ne morate ru?no kucati toliki broj komandi.

Drugi deo

Da biste dovr?ili proceduru opisanu u ovom odeljku, morate biti prijavljeni kao administrator ili administrativni korisnik (korisnik koji ima nalog u administratorskoj grupi). Ako koristite Windows XP Home Edition, mo?ete da se prijavite kao administrativni korisnik. Ako se prijavite kao administrator, prvo morate pokrenuti Windows XP Home Edition u bezbednom re?imu. Da biste pokrenuli ra?unar sa operativnim sistemom Windows XP Home Edition u bezbednom re?imu, sledite ove korake.

Napomena Od?tampajte ova uputstva pre nego ?to nastavite. Ova uputstva ne mo?ete prikazati kada ponovo pokrenete ra?unar u bezbednom re?imu. Ako koristite sistem datoteka NTFS, od?tampajte i uputstva iz ?lanka baze znanja KB309531. Sedmi korak sadr?i referencu za ?lanak.
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Isklju?i (ili stavku Isklju?i ra?unar), kliknite na dugme Ponovo pokreni, a zatim kliknite na dugme U redu (ili kliknite na dugme Ponovo pokreni).
 2. Pritisnite taster F8.

  Na ra?unaru koji je konfigurisan za pokretanje sa vi?e operativnih sistema, mo?ete pritisnuti taster F8 kada vidite meni ?Pokretanje?.
 3. Koristite tastere sa strelicama da biste izabrali odgovaraju?u opciju bezbednog re?ima, a zatim pritisnite taster ENTER.
 4. Ako imate sistem sa dva ili vi?e operativnih sistema, koristite tastere sa strelicama da biste izabrali instalaciju kojoj ?elite da pristupite, a zatim pritisnite taster ENTER.
U drugom delu kopirate datoteke registratora sa lokacije rezervnih kopija pomo?u alatke ?Oporavak sistema?. Ova fascikla nije dostupna u alatki Recovery Console i obi?no se ne vidi prilikom uobi?ajene upotrebe. Pre nego ?to zapo?nete ovu proceduru, morate promeniti nekoliko postavki da bi fascikla postala vidljiva:
 1. Pokrenite Windows Explorer.
 2. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije fascikle.
 3. Izaberite karticu Prikaz.
 4. U okviru Skrivene datoteke i fascikle izaberite stavku Prika?i skrivene datoteke i fascikle, a zatim opozovite izbor u polju za potvrdu Sakrij za?ti?ene datoteke operativnog sistema (preporu?uje se).
 5. Kliknite na dugme Da kada se pojavi dijalog koji potvr?uje da ?elite da prika?ete te datoteke.
 6. Kliknite dvaput na disk jedinicu na kojoj ste instalirali Windows XP da biste prikazali listu fascikli. Va?no je da kliknete na ispravnu disk jedinicu.
 7. Otvorite fasciklu ?Informacije o sistemskom volumenu?. Ova fascikla je nedostupna zato ?to je pode?ena kao posebno skrivena fascikla.

  Napomena Ova fascikla sadr?i jednu ili vi?e _restore {GUID} fascikli kao ?to je ?_restore{87BD3667-3246-476B-923F-F86E30B3E7F8}?.

  Napomena Mo?ete dobiti slede?u poruku o gre?ci:
  Fascikla C:\System Volume Information nije dostupna. Pristup nije dozvoljen.
  Ako dobijete ovu poruku, pogledajte slede?i ?lanak Microsoft baze znanja da biste dobili pristup ovoj fascikli i nastavili sa procedurom:
  309531 Dobijanje pristupa fascikli ?Informacije o sistemskom volumenu?
 8. Otvorite fasciklu koja nije kreirana u tom trenutku. Mo?da ?ete morati da u meniju Prikaz izaberete stavku Detalji da biste videli kada su te fascikle kreirane. Mo?e postojati jedna ili vi?e fascikli ?ije ime po?inje sa ?RPx u okviru te fascikle. To su ta?ke vra?anja.
 9. Otvorite jednu od tih fascikli da biste prona?li potfasciklu ?Snimak?. Slede?a putanja predstavlja primer putanje do fascikle ?Snimak?:
  C:\System Volume Information\_restore{D86480E3-73EF-47BC-A0EB-A81BE6EE3ED8}\RP1\Snapshot
 10. Iz fascikle ?Snimak? kopirajte slede?e datoteke u fasciklu C:\Windows\Tmp:
  • _REGISTRY_USER_DEFAULT
  • _REGISTRY_MACHINE_SECURITY
  • _REGISTRY_MACHINE_SOFTWARE
  • _REGISTRY_MACHINE_SYSTEM
  • _REGISTRY_MACHINE_SAM
 11. Preimenujte datoteke u fascikli C:\Windows\Tmp na slede?i na?in:
  • Preimenujte datoteku _REGISTRY_USER_DEFAULT u DEFAULT
  • Preimenujte datoteku _REGISTRY_MACHINE_SECURITY u SECURITY
  • Preimenujte datoteku _REGISTRY_MACHINE_SOFTWARE u SOFTWARE
  • Preimenujte datoteku _REGISTRY_MACHINE_SYSTEM u SYSTEM
  • Preimenujte datoteku _REGISTRY_MACHINE_SAM u SAM
Te datoteke predstavljaju rezervne kopije datoteka registratora iz alatke ?Oporavak sistema?. Budu?i da ste koristili datoteku registratora koju je kreirao instalacioni program, ovaj registrator ne zna da te ta?ke vra?anja postoje i da su dostupne. U okviru fascikle ?Informacije o sistemskom volumenu? kreira sa nova fascikla novim GUID-om, a kreira se ta?ka vra?anja koja uklju?uje kopiju datoteka registratora koje su kopirane u prvom delu. Zbog toga je va?no da ne koristite najaktuelniju fasciklu, posebno ako je vremenska oznaka na fascikli ista kao i trenutno vreme.

Trenutna sistemska konfiguracija nije svesna postojanja prethodnih ta?aka vra?anja. Morate imati prethodnu kopiju registratora iz prethodne ta?ke vra?anja da bi prethodne ta?ke vra?anja postale ponovo dostupne.

Datoteke registratora koje su kopirane u privremenu fasciklu u fascikli C:\Windows preme?taju se kako bi datoteke bile dostupne u okviru alatke Recovery Console. Morate koristiti ove datoteke da biste zamenili datoteke registratora koje se trenutno nalaze u fascikli C:\Windows\System32\Config. Po podrazumevanoj vrednosti, alatka Recovery Console ima ograni?en pristup fasciklama i ne mo?e da kopira datoteke iz fascikle ?Sistemski volumen?.

Napomena Procedura opisana u ovom odeljku pretpostavlja da na ra?unaru koristite sistem datoteka FAT32. Za vi?e informacija o pristupu fascikli ?Informacije o sistemskom volumenu? sa sistemom datoteka NTFS kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
309531 Dobijanje pristupa fascikli ?Informacije o sistemskom volumenu?

Tre?i deo

U tre?em delu bri?ete postoje?e datoteke registratora, a zatim kopirate datoteke registratora iz alatke ?Oporavak sistema? u fasciklu C:\Windows\System32\Config:
 1. Pokrenite alatku Recovery Console.
 2. Na komandnoj liniji otkucajte slede?e redove i pritisnite taster ENTER nakon svakog reda:
  del c:\windows\system32\config\sam

  del c:\windows\system32\config\security

  del c:\windows\system32\config\software

  del c:\windows\system32\config\default

  del c:\windows\system32\config\system

  copy c:\windows\tmp\software c:\windows\system32\config\software

  copy c:\windows\tmp\system c:\windows\system32\config\system

  copy c:\windows\tmp\sam c:\windows\system32\config\sam

  copy c:\windows\tmp\security c:\windows\system32\config\security

  copy c:\windows\tmp\default c:\windows\system32\config\default
  Napomena Neke od ovih komandnih linija mogu se prelomiti radi lak?eg ?itanja.
 3. Otkucajte exit da biste zatvorili alatku Recovery Console. Ra?unar ?e se ponovo pokrenuti.
Napomena Ova procedura pretpostavlja da je Windows XP instaliran u fascikli C:\Windows. Obavezno promenite fasciklu C:\Windows u odgovaraju?u windows_fasciklu ako je u pitanju druga lokacija.

Ako imate pristup drugom ra?unaru, mo?ete da kopirate tekst iz drugog koraka, a zatim kreirate tekstualnu datoteku nazvanu ?Regkopija2.txt? (na primer) da biste u?tedeli vreme. Da biste koristili ovu datoteku, pokrenite slede?u komandu kada po?nete sa radom u alatki Recovery Console:
batch regcopy2.txt

?etvrti deo

 1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Svi programi.
 2. Izaberite stavku Pribor, a zatim izaberite stavku Sistemske alatke.
 3. Izaberite stavku Oporavak sistema, a zatim izaberite stavku Vrati na prethodnu ta?ku vra?anja.

Reference

Za vi?e informacija o kori??enju alatke Recovery Console kliknite na slede?e brojeve ?lanaka da biste videli ?lanke u Microsoft bazi znanja:
307654 Instaliranje i kori??enje alatke Recovery Console u operativnom sistemu Windows XP
216417 Instaliranje alatke Windows Recovery Console
240831 Kopiranje datoteka iz alatke Recovery Console na prenosivi medijum
314058 Opis Windows XP alatke Recovery Console
Za vi?e informacija o alatki ?Oporavak sistema? kliknite na slede?e brojeve ?lanaka da biste videli ?lanke u Microsoft bazi znanja:
306084 Vra?anje operativnog sistema u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows XP
261716 Alatka ?Oporavak sistema? uklanja datoteke tokom procedure oporavka
Za vi?e informacija o tri najverovatnija uzroka o?te?enja registratora i kako se oni mogu izolovati kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
822705 Koraci za re?avanje problema u vezi sa registratorom za napredne korisnike
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 307545 - Poslednji pregled: 8. mart 2014. - Revizija: 5.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
Klju?ne re?i: 
kbenv kbinfo KB307545

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com