Raksta ID: 307545 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Kopsavilkums

?aj? rakst? aprakst?ts, k? atkopt sist?mu Windows XP, kas nestart?jas, jo ir boj?ts re?istrs. ?? proced?ra negarant? pilnu sist?mas atkop?anu iepriek??j? st?vokl?, tom?r, izmantojot ?o proced?ru, j?s var?sit atkopt datus. 

Br?din?jums. Neizmantojiet ?aj? rakst? aprakst?to proced?ru, ja j?su dator? ir instal?ta ori?in?l? apr?kojuma ra?ot?ja (OEM) oper?t?jsist?ma. Sist?mas strops OEM instal?cij?s izveido paroles un lietot?ju kontus, kas agr?k nepast?v?ja. Izmantojot ?aj? rakst? aprakst?to proced?ru, iesp?jams, ka j?s vairs nevar?sit pieteikties atkop?anas konsol?, lai atjaunotu s?kotn?jos re?istra stropus.

J?s varat sist?m? Windows XP izlabot boj?to re?istru. Boj?tie re?istra faili var izrais?t daudz un da??dus k??du zi?ojumus. Skatiet Microsoft zin??anu b?zi, lai atrastu rakstus par k??du zi?ojumiem, kas saist?ti ar re?istru probl?m?m.

?aj? rakst? tiek pie?emts, ka parast?s atkop?anas metodes nav devu?as v?lamo rezult?tu un sist?mai var piek??t, tikai izmantojot atkop?anas konsoli. Ja past?v autom?tisk?s sist?mas atkop?anas (Automatic System Recovery ? ASR) dubl?jums, tad ieteicams izmantot ?o atkop?anas metodi. Pirms m??in?t ?aj? rakst? aprakst?to proced?ru, korpor?cija Microsoft iesaka izmantot ASR dubl?jumu.

Piez?me. P?rliecinieties, ka esat aizst?jis visus piecus re?istra stropus. Ja esat aizst?jis tikai vienu vai divus stropus, iesp?jams, var rasties probl?mas, jo programmat?rai un aparat?rai var b?t iestat?jumi vair?k?s re?istra viet?s.

Papildindorm?cija

M??inot start?t vai restart?t datoru, kur? darbojas sist?ma Windows XP, iesp?jams, sa?emsit k?du no ?iem k??das zi?ojumiem:
Windows XP nevar?ja start?t, jo tr?kst vai ir boj?ts ??ds fails: \WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM
Windows XP nevar?ja start?t, jo tr?kst vai ir boj?ts ??ds fails: \WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SOFTWARE
Stop: c0000218 {Re?istra faila k??da} Re?istrs nevar iel?d?t stropu (failu): \SystemRoot\System32\Config\SOFTWARE vai t? ?urn?lu, vai alternat?vu
Sist?mas k??da: Lsass.exe
M??inot atjaunin?t paroli, atgrieztais statuss nor?da, ka v?rt?ba, kas ievad?ta k? pa?reiz?j? parole, nav pareiza.

Boj?ta re?istra atkop?ana, kas ne?auj start?t sist?mu Windows XP

Lai izpild?tu ?aj? rakst? aprakst?to proced?ru, ir j?izmanto atkop?anas konsole un sist?mas atjauno?ana. Lai nodro?in?tu, ka process tiek izpild?ts piln?b?, ?aj? rakst? visas vajadz?g?s darb?bas ir uzskait?tas noteikt? sec?b?. Pabeidzot ?o proced?ru, sist?ma atgrie?as st?vokl?, kas ir ?oti l?dz?gs tam st?voklim, k?ds bija pirms probl?mas ra?an?s. Ja esat k?dreiz dator? palaidis programmu NTBackup un izveidojis sist?mas st?vok?a dubl?jumkopiju, jums nav j?izpilda 2. un 3. da?? aprakst?t?s darb?bas. Varat p?riet uz 4. da?u.

1. da?a

1. da?? ir j?start? atkop?anas konsole, j?izveido pagaidu mape, jaun? viet? j?izveido eso?o re?istra failu dubl?jums, eso?aj? viet? re?istra faili j?izdz?? un p?c tam re?istra faili j?kop? no mapes Repair uz mapi System32\Config. Kad ?? proced?ra ir pabeigta, ir izveidots re?istrs, ko var izmantot, lai start?tu sist?mu Windows XP. ?is re?istrs tika izveidots un saglab?ts sist?mas Windows XP s?kotn?j?s uzst?d??anas laik?. T?p?c visas izmai?as un iestat?jumi, kas tika veikti p?c uzst?d??anas programmas darb?bas beig?m, ir zaud?ti.

Lai izpild?tu 1. da?as darb?bas, r?kojieties ??di:
 1. Diske?u diskdzin? ievietojiet Windows XP starta disku vai CD-ROM diskdzin? ievietojiet Windows XP kompaktdisku. P?c tam restart?jiet datoru.
  Noklik??iniet, lai izv?l?tos k?du no opcij?m, kas nepiecie?amas, lai start?tu datoru no CD-ROM diskdzi?a, ja jums tiek piepras?ts to dar?t.
 2. Kad tiek par?d?ts ekr?ns "Welcome to Setup" (Esiet sveicin?ts uzst?d??anas programm?!), nospiediet R, lai start?tu atkop?anas konsoli.
 3. Ja jums ir dubult?s s?kn??anas vai vair?ks?kn??anas dators, atlasiet instal?ciju, kurai v?laties piek??t, izmantojot atkop?anas konsoli.
 4. Ja tiek par?d?ts pied?v?jums ievad?t administratora paroli, ievadiet to. Ja administratora parole nepast?v, vienk?r?i nospiediet tausti?u ENTER.
 5. Atkop?anas konsol? ierakstiet ??das rindi?as un katras rindi?as beig?s nospiediet tausti?u ENTER.
  md tmp
  copy c:\windows\system32\config\system c:\windows\tmp\system.bak
  copy c:\windows\system32\config\software c:\windows\tmp\software.bak
  copy c:\windows\system32\config\sam c:\windows\tmp\sam.bak
  copy c:\windows\system32\config\security c:\windows\tmp\security.bak
  copy c:\windows\system32\config\default c:\windows\tmp\default.bak

  delete c:\windows\system32\config\system
  delete c:\windows\system32\config\software
  delete c:\windows\system32\config\sam
  delete c:\windows\system32\config\security
  delete c:\windows\system32\config\default

  copy c:\windows\repair\system c:\windows\system32\config\system
  copy c:\windows\repair\software c:\windows\system32\config\software
  copy c:\windows\repair\sam c:\windows\system32\config\sam
  copy c:\windows\repair\security c:\windows\system32\config\security
  copy c:\windows\repair\default c:\windows\system32\config\default
 6. Ierakstiet exit, lai aizv?rtu atkop?anas konsoli. Dators tiks restart?ts.
Piez?me. ??s proced?ras aprakst? tiek pie?emts, ka sist?ma Windows XP ir instal?ta map? C:\Windows. Ja sist?ma ir instal?ta cit? viet?, C:\Windows nomainiet uz atbilsto?o Windows_mapi.

Ja jums ir pieejams cits dators, tad, lai ietaup?tu laiku, j?s varat nokop?t 5. darb?bas tekstu un izveidot teksta failu ar nosaukumu "Regcopy1.txt" (piem?ram). Lai lietotu ?o failu, start?jot atkop?anas konsoli izpildiet ??du komandu.
batch regcopy1.txt
Atkop?anas konsol? izmantojot komandu batch, j?s varat sec?gi izpild?t visas teksta faila komandas. Izmantojot komandu batch, jums nav ??s komandas j?ievada manu?li.

2. da?a

Lai izpild?tu ?aj? sada?? aprakst?to proced?ru, jums dator? j?piesak?s k? administratoram vai k? administrat?vajam lietot?jam (t.i., k? lietot?jam, kuram ir konts administratoru grup?). Ja lietojat sist?mu Windows XP Home Edition, varat pieteikties k? administrat?vais lietot?js. Ja piesak?ties k? administrators, sist?ma Windows XP Home Edition vispirms ir j?start? dro?aj? re??m?. Lai sist?mu Windows XP Home Edition start?tu dro?aj? re??m?, r?kojieties ??di.

Piez?me. Pirms proced?ras turpin??anas izdruk?jiet ??s instrukcijas. P?c datora restart??anas dro?aj? re??m? ??s instrukcijas skat?t nevar?s. Ja lietojat NTFS failu sist?mu, izdruk?jiet ar? instrukcijas no zin??anu b?zes raksta KB309531. 7. darb?b? ir ietverta atsauce uz ?o rakstu.
 1. Noklik??iniet uz S?kt, uz Beidz?t (vai uz Izsl?gt datoru), uz Restart?t un p?c tam uz Labi (vai uz Restart?t).
 2. Nospiediet tausti?u F8.

  Ja dators ir konfigur?ts vair?ku oper?t?jsist?mu start??anai, tausti?u F8 varat nospiest, par?doties izv?lnei Startup (Start??ana).
 3. Lietojot bulttausti?us, izv?lieties atbilsto?o dro?? re??ma opciju Safe Mode un p?c tam nospiediet ENTER.
 4. Ja jums ir dubult?s s?kn??anas vai vair?ks?kn??anas sist?ma, izmantojot bulttausti?us, atlasiet instal?ciju, kurai v?laties piek??t, un p?c tam nospiediet ENTER.
2. da?? ir j?nokop? re?istra faili no vietas, kur ir saglab?tas to dubl?jumkopijas, izmantojot sist?mas atjauno?anu. ?? mape nav pieejama atkop?anas konsol? un ikdien?, lietojot datoru, t? parasti nav redzama. Lai ?? mape k??tu redzama, pirms ??s proced?ras s?k?anas ir j?maina vair?ki iestat?jumi.
 1. Palaidiet programmu Windows Explorer.
 2. Izv?ln? R?ki noklik??iniet uz Mapes opcijas.
 3. Noklik??iniet uz cilnes Skats.
 4. Sada?? Sl?ptie faili un mapes atlasiet R?d?t sl?ptos failus un mapes un p?c tam not?riet izv?les r?ti?u Pasl?pt aizsarg?tos oper?t?jsist?mas failus (ieteicams).
 5. Kad tiek par?d?ts dialoglodzi??, kur? ir j?apstiprina, ka v?laties, lai ?ie faili tiktu r?d?ti, noklik??iniet uz J?.
 6. Lai par?d?tu mapju sarakstu, veiciet dubultklik??i uz diska, kur? ir instal?ta sist?ma Windows XP. Ir svar?gi noklik??in?t uz pareiz? diska.
 7. Atveriet mapi System Volume Information. ?? mape nav pieejama un ir pel?kota t?p?c, ka t? ir iestat?ta k? piln?b? sl?pta mape.

  Piez?me. ?aj? map? ir ietverta viena vai vair?kas _restore {GUID} mapes, piem?ram, "_restore{87BD3667-3246-476B-923F-F86E30B3E7F8}".

  Piez?me. Iesp?jams, tiks par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
  Mape C:\System Volume Information nav pieejama. Piek?uve liegta.
  Ja tiek par?d?ts ?is zi?ojums, skatiet ?o Microsoft zin??anu b?zes rakstu, lai uzzin?tu, k? ieg?t piek?uvi ?ai mapei un turpin?t proced?ru:
  309531 K? ieg?t piek?uvi mapei System Volume Information
 8. Atveriet mapi, kas nav izveidota pa?laik. Lai skat?tu, kad ??s mapes ir izveidotas, iesp?jams, ka izv?ln? Skats ir j?noklik??ina uz Detaliz?ti. Iesp?jams, ka zem ??s mapes atrodas viena vai vair?kas mapes, kas s?kas ar "RPx. Tie ir atjauno?anas punkti.
 9. Atveriet vienu no ??m map?m, lai atrastu apak?mapi Snapshot. ?is ce?? ir mapes ce?a piem?rs uz mapi Snapshot:
  C:\System Volume Information\_restore{D86480E3-73EF-47BC-A0EB-A81BE6EE3ED8}\RP1\Snapshot
 10. Turpm?k min?tos failus no mapes Snapshot nokop?jiet map? C:\Windows\Tmp.
  • _REGISTRY_USER_.DEFAULT
  • _REGISTRY_MACHINE_SECURITY
  • _REGISTRY_MACHINE_SOFTWARE
  • _REGISTRY_MACHINE_SYSTEM
  • _REGISTRY_MACHINE_SAM
 11. Mapes C:\Windows\Tmp failus p?rd?v?jiet ??di:
  • _REGISTRY_USER_.DEFAULT p?rd?v?jiet par DEFAULT
  • _REGISTRY_MACHINE_SECURITY p?rd?v?jiet par SECURITY
  • _REGISTRY_MACHINE_SOFTWARE p?rd?v?jiet par SOFTWARE
  • _REGISTRY_MACHINE_SYSTEM p?rd?v?jiet par SYSTEM
  • _REGISTRY_MACHINE_SAM p?rd?v?jiet par SAM
?ie faili ir dubl?tie re?istra faili no sist?mas atjauno?anas. ?emot v?r?, ka j?s izmantoj?t re?istra failu, ko bija izveidojusi uzst?d??anas programma, ?im re?istram nav inform?cijas par ?o atjauno?anas punktu past?v??anu un pieejam?bu. Map? System Volume Information ir izveidota jauna mape ar jaunu GUID un ir izveidots atjauno?anas punkts, kur? ir iek?auta 1. da?? nokop?to re?istru failu kopija. T?p?c ir svar?gi nelietot pa?u jaun?ko mapi, it ?pa?i, ja ??s mapes laikspiedols ir vien?ds ar pa?reiz?jo laiku.

Pa?reiz?j? sist?mas konfigur?cija nav inform?ta par iepriek??jiem atjauno?anas punktiem. Lai iepriek??jie atjauno?anas punkti atkal k??tu pieejami, jums ir nepiecie?ama iepriek??jo atjauno?anas punktu re?istra kopija.

Re?istra faili, kas tika nokop?ti map? C:\Windows\Tmp, ir p?rvietoti, lai nodro?in?tu, ka ?ie faili ir pieejami atkop?anas konsol?. ?ie faili ir j?izmanto, lai aizst?tu re?istra failus, kas pa?laik atrodas map? C:\Windows\System32\Config. P?c noklus?juma atkop?anas konsol? map?m ir ierobe?ota piek?uve un failus no mapes System Volume nevar nokop?t.

Piez?me. ??s sada?as proced?ras aprakst? tiek pie?emts, ka dator? tiek lietota FAT32 failu sist?ma. Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? piek??t mapei System Volume Information, ja dator? tiek lietota NTFS failu sist?ma, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
309531 K? ieg?t piek?uvi mapei System Volume Information

3. da?a

3. da?? ir j?dz?? eso?ie re?istra faili, un p?c tam sist?mas atjauno?anas re?istra faili j?nokop? map? C:\Windows\System32\Config.
 1. Start?jiet atkop?anas konsoli.
 2. Komandu uzvedn? ierakstiet ??das rindi?as un katras rindi?as beig?s nospiediet tausti?u ENTER.
  del c:\windows\system32\config\sam

  del c:\windows\system32\config\security

  del c:\windows\system32\config\software

  del c:\windows\system32\config\default

  del c:\windows\system32\config\system

  copy c:\windows\tmp\software c:\windows\system32\config\software

  copy c:\windows\tmp\system c:\windows\system32\config\system

  copy c:\windows\tmp\sam c:\windows\system32\config\sam

  copy c:\windows\tmp\security c:\windows\system32\config\security

  copy c:\windows\tmp\default c:\windows\system32\config\default
  Piez?me. Iesp?jams, ka da?as no ??m komandrind?m ir aplauztas, lai b?tu ?rt?k las?mas.
 3. Ierakstiet exit, lai aizv?rtu atkop?anas konsoli. Dators tiek restart?ts.
Piez?me. ??s proced?ras aprakst? tiek pie?emts, ka sist?ma Windows XP ir instal?ta map? C:\Windows. Ja sist?ma ir instal?ta cit? viet?, C:\Windows nomainiet uz atbilsto?o Windows_mapi.

Ja jums ir pieejams cits dators, tad, lai ietaup?tu laiku, j?s varat nokop?t 2. darb?bas tekstu un izveidot teksta failu ar nosaukumu "Regcopy2.txt" (piem?ram). Lai lietotu ?o failu, start?jot atkop?anas konsoli izpildiet ??du komandu.
batch regcopy2.txt

4. da?a

 1. Noklik??iniet uz S?kt un p?c tam uz Visas programmas.
 2. Noklik??iniet uz Piederumi un p?c tam uz Sist?mas r?ki.
 3. Noklik??iniet uz Sist?mas atjauno?ana un p?c tam uz Atjaunot, izmantojot iepriek??jo atjauno?anas punktu.

Uzzi?as

Lai ieg?tu papildinform?ciju par atkop?anas konsoles lieto?anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
307654 K? instal?t un izmantot atkop?anas konsoli oper?t?jsist?m? Windows XP (EN)
216417 K? instal?t Windows atkop?anas konsoli
240831 K? no atkop?anas konsoles nokop?t failus no?emamaj? datu nes?j?
314058 Oper?t?jsist?mas Windows XP atkop?anas konsoles apraksts
Lai ieg?tu papildinform?ciju par sist?mas atjauno?anu, noklik??iniet uz ?iem rakstu numuriem un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstus (EN):
306084 Sist?mas Windows XP iepriek??j?s konfigur?cijas atjauno?ana
261716 Atjauno?anas proced?ras laik? sist?mas atjauno?ana no?em failus
Lai sa?emtu papildinform?ciju par tr?s bie??k izplat?tajiem re?istra boj?juma iemesliem un to nov?r?anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
822705 Re?istra probl?mu nov?r?anas darb?bas pieredz?ju?iem datorlietot?jiem

Rekviz?ti

Raksta ID: 307545 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sestdiena, 2014. gada 8. marts - P?rskat??ana: 3.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
Atsl?gv?rdi: 
kbenv kbinfo KB307545

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com