Straipsnio ID: 307545 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

?iuo straipsniu apra?oma kaip atkurti ?Windows XP? sistem?, kuri nepasileid?ia d?l sugadinto registro. Negarantuojama, kad naudojant ?i? proced?r? bus atkurta pradin? sistemos b?sena; bet ji tur?t? pad?ti atkurti duomenis. 

?sp?jimas Nenaudokite ?iame straipsnyje apra?ytos proced?ros, jei kompiuteryje ?diegta O?G operacin? sistema. O?G ?diegtos sistemos avilyje sukuriami slapta?od?iai ir vartotoj? abonementai, kurie anks?iau neegzistavo. Jei naudosite ?iame straipsnyje apra?yt? proced?r?, gali b?ti, kad negal?site prisiregistruoti atk?rimo konsol?je, kad atkurtum?te originalius registr? avilius.

?Windows XP? sistemoje galite sutaisyti sugadint? registr?. D?l sugadint? registr? fail? gali atsirasti ?vairi? skirting? klaid? prane?im?. Nor?dami rasti straipsni? apie klaid? prane?imus, kurie susij? su registr? problemomis, ?r. ?Microsoft? ?ini? baz?je.

?iame straipsnyje manoma, kad nepavyko ?prasti atk?rimo metodai ir negalima gauti prieigos prie sistemos, i?skyrus naudojant atk?rimo konsol?. Jei egzistuoja automatinio sistemos atk?rimo (ASR) atsargin? kopija, tai yra pageidautinas atk?rimo metodas. ?Microsoft? rekomenduoja, kad prie? bandydami ?iame straipsnyje apra?yt? proced?r?, panaudotum?te ASR atsargin? kopij?.

Pastaba B?tinai pakeiskite visus penkis registr? avilius. Jei pakeisite tik vien? arba du avilius, gali atsirasti potenciali? problem?, nes programin?s ir technin?s ?rangos nuostatos gali b?ti keliose registro vietose.

Daugiau informacijos

Kai bandysite paleisti arba i? naujo paleisti ?Windows XP? sistemos kompiuter?, gali b?ti parodytas vienas toliau pateikt? klaid? prane?im?:
Nepavyko paleisti ?Windows XP?, nes ?io failo n?ra arba jis sugadintas: \WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM
Nepavyko paleisti ?Windows XP?, nes ?io failo n?ra arba jis sugadintas: \WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SOFTWARE
Stop: c0000218 {Registry File Failure} Registras negali ?kelti avilio (failo): \SystemRoot\System32\Config\SOFTWARE arba jo ?urnalo pakaitalo
Sistemos klaida: Lsass.exe
Bandant atnaujinti slapta?od?, gr??inimo b?sena parodys, kad pateikta dabartinio slapta?od?io vert? yra klaidinga.

Sugadinto registro, d?l kurio ne?manoma paleisti ?Windows XP?, atk?rimas

?iame straipsnyje apra?omoje proced?roje naudojama atk?rimo konsol? ir sistemos atk?rimo ?rankis. ?iame straipsnyje specifine tvarka taip pat pateikiami reikalingi veiksmai, kuriuos atlikus galima ?sitikinti, kad procesas buvo pabaigtas iki galo. Kai pabaigsite ?i? proced?r?, sistema gr?? ? b?sen?, kuri labai artima b?senai, kuri buvo prie? atsirandant problemai. Jei kada nors paleidote NTBackup ir pabaig?te sistemos b?senos atk?rim? i? atsargin?s kopijos, jums nereik?s atlikti antroje ir tre?ioje dalyse pateikt? proced?r?. Galite eiti ? ketvirt? dal?.

Pirma dalis

Pirma dalimi paleid?iate atk?rimo konsol?, sukuriate laikin?j? aplank?, naujoje vietoje sukuriate esam? registr? fail? atsargin? kopij?, esamoje vietoje panaikinate registr? failus ir tada ? aplank? System32\Config nukopijuojate registr? failus i? taisymo aplanko. Kai pabaigsite ?i? proced?r?, bus sukurtas registras, kur? gal?site naudoti, nor?dami paleisti ?Windows XP?. ?is registras buvo sukurtas ir i?saugotas pradin?s ?Windows XP? s?rankos metu. Tod?l bet kokie pakeitimai ir nustatymai, kurie buvo atlikti po s?rankos programos pabaigos, bus prarasti.

Nor?dami pabaigti pirm? dal?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. ? diskeli? ?rengin? ?d?kite ?Windows XP? paleisties disk? arba ? kompaktini? disk? ?rengin? ?d?kite ?Windows XP? kompaktin? disk? ir i? naujo paleiskite kompiuter?.
  Jei papra?ys, spustel?kite, nor?dami pasirinkti bet kokias reikalingas parinktis, norint i? kompaktini? disk? ?renginio paleisti kompiuter?.
 2. Kai parodomas ekranas ?Sveiki! ?ia s?ranka?, paspauskite klavi?? R, kad b?t? paleista atk?rimo konsol?.
 3. Jeigu j?s? kompiuteryje ?diegtos dvi ar daugiau operacini? sistem?, pasirinkite sistem?, kuri? norite pasiekti per atk?rimo konsol?.
 4. Kai papra?ys, ?veskite administratoriaus slapta?od?. Jei administratoriaus slapta?odis tu??ias, tik paspauskite ENTER.
 5. Atk?rimo konsol?s komand? eilut?je ?veskite toliau pateiktas eilutes, o kiekvien? kart? ?ved? eilut?, paspauskite ENTER:
  md tmp
  copy c:\windows\system32\config\system c:\windows\tmp\system.bak
  copy c:\windows\system32\config\software c:\windows\tmp\software.bak
  copy c:\windows\system32\config\sam c:\windows\tmp\sam.bak
  copy c:\windows\system32\config\security c:\windows\tmp\security.bak
  copy c:\windows\system32\config\default c:\windows\tmp\default.bak

  delete c:\windows\system32\config\system
  delete c:\windows\system32\config\software
  delete c:\windows\system32\config\sam
  delete c:\windows\system32\config\security
  delete c:\windows\system32\config\default

  copy c:\windows\repair\system c:\windows\system32\config\system
  copy c:\windows\repair\software c:\windows\system32\config\software
  copy c:\windows\repair\sam c:\windows\system32\config\sam
  copy c:\windows\repair\security c:\windows\system32\config\security
  copy c:\windows\repair\default c:\windows\system32\config\default
 6. Jei norite u?daryti atk?rimo konsol?, ?veskite exit. J?s? kompiuteris bus paleistas i? naujo.
Pastaba ?ios proced?ros metu manoma, kad ?Windows XP? ?diegta aplanke C:\Windows. Jei sistema ?diegta kitoje vietoje, b?tinai pakeiskite C:\Windows ? atitinkam? windows_aplank?.

Jei turite prieig? prie kito kompiuterio, nor?dami sutaupyti laiko, galite nukopijuoti penktu veiksmu pateikt? tekst? ir tada sukurti tekstin? fail?, pavadint? ?Regcopy1.txt? (pvz.). Nor?dami naudoti ?? fail?, kai paleisite atk?rimo konsol?, vykdykite toliau pateikt? komand?:
batch regcopy1.txt
Atk?rimo konsol?je naudodami komand? batch galite i? eil?s apdoroti visas tekstiniame faile esan?ias komandas. Naudojant komand? batch, nereikia rankiniu b?du ?vesti tiek daug komand?.

Antra dalis

Nor?dami pabaigti ?iame skyriuje apra?yt? proced?r?, turite b?ti prisiregistrav? administratoriaus arba administratoriaus-vartotojo (vartotojas, kurio abonementas yra administratori? grup?je) teis?mis. Jei naudojate ?Windows XP Home Edition?, galite prisiregistruoti kaip administratorius-vartotojas. Jei prisiregistruosite kaip administratorius, saugiuoju re?imu pirmiausiai tur?site paleisti ?Windows XP Home Edition?. Nor?dami ?Windows XP Home Edition? naudojant? kompiuter? paleisti saugiuoju re?imu, atlikite ?iuos veiksmus.

Pastaba Prie? t?sdami, i?spausdinkite ?ias instrukcijas. Saugiuoju re?imu i? naujo paleid? kompiuter? ?i? instrukcij? per?i?r?ti negal?site. Jei naudojate NTFS fail? sistem?, taip pat i?spausdinkite ?ini? baz?s KB309531 straipsnio instrukcijas. 7 veiksmu pateikta nuoroda ? straipsn?.
 1. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite I?jungti (arba spustel?kite I?jungti kompiuter?), spustel?kite Paleisti i? naujo ir tada spustel?kite Gerai (arba spustel?kite Paleisti i? naujo).
 2. Paspauskite klavi?? F8.

  Kompiuteryje, kuris sukonfig?ruotas taip, kad gal?t? veikti kelios operacin?s sistemos, kai matysite paleisties meniu, gal?site paspausti klavi?? F8.
 3. Rodykli? klavi?ais pasirinkite atitinkam? saugiojo re?imo parinkt? ir tada paspauskite ENTER.
 4. Jei yra kelios operacin?s sistemos, rodykli? klavi?ais pasirinkite sistem?, prie kurios nor?site gauti prieig?, ir tada paspauskite ENTER.
Antra dalimi naudodami sistemos atk?rim?, nukopijuojate registr? failus i? j? atsargin?s kopijos vietos. ?io aplanko negalima pasiekti atk?rimo konsol?je, o ?prasto naudojimo metu jis da?niausiai nematomas. Prie? prad?dami ?i? proced?r?, turite pakeisti kelis parametrus, kad aplankas b?t? matomas:
 1. Paleiskite ?Windows Explorer?.
 2. Meniu ?rankiai spustel?kite Aplanko parinktys.
 3. Spustel?kite skirtuk? Rodymas.
 4. Srityje Pasl?pti failai ir aplankai spustel?dami pasirinkite Rodyti pasl?ptus failus ir aplankus ir tada spustel?dami panaikinkite ?ym?s langelio Sl?pti apsaugotus operacin?s sistemos failus (rekomenduojama) pa?ym?jim?.
 5. Spustel?kite Taip, kai parodomas dialogo langas, kuris patvirtina, kad norite parodyti ?iuos failus.
 6. Du kartus spustel?kite ?rengin?, kuriame ?dieg?te ?Windows XP?, nor?dami parodyti aplank? s?ra??. Svarbu spustel?ti tinkam? ?rengin?.
 7. Atidarykite aplank? ?System Volume Information?. ?io aplanko negalima pasiekti ir rodomas nery?kus, nes nustatytas kaip itin pasl?ptas aplankas.

  Pastaba ?iame aplanke yra vienas arba daugiau aplank? _restore {GUID}, toki? kaip ?_restore{87BD3667-3246-476B-923F-F86E30B3E7F8}?.

  Pastaba Gali b?ti parodytas toks klaidos prane?imas:
  Nepasiekiamas C:\System Volume Information. Prieiga u?drausta.
  Jei pamatysite ?? prane?im?, ?r. ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?, nor?dami gauti prieig? prie ?io aplanko ir t?sti proced?r?:
  309531 Kaip gauti prieig? prie aplanko ?System Volume Information?
 8. Atidarykite aplank?, kuris ?iuo metu nebuvo sukurtas. Gali reik?ti spustel?ti I?samiau meniu Rodymas, kad su?inotum?te, kada ?ie aplankai buvo sukurti. ?iame aplanke gali b?ti vienas arba daugiau aplank?, prasidedan?i? ?RPx?. Tai yra atk?rimo ta?kai.
 9. Atidarykite vien? ?i? aplank?, jei norite surasti momentini? nuotrauk? poaplank?. Toliau pateiktas poaplankio mar?ruto ? momentin?s nuotraukos aplank? pavyzdys:
  C:\System Volume Information\_restore{D86480E3-73EF-47BC-A0EB-A81BE6EE3ED8}\RP1\Snapshot
 10. I? aplanko Snapshot nukopijuokite toliau pateiktus failus ? aplank? C:\Windows\Tmp:
  • _REGISTRY_USER_.DEFAULT
  • _REGISTRY_MACHINE_SECURITY
  • _REGISTRY_MACHINE_SOFTWARE
  • _REGISTRY_MACHINE_SYSTEM
  • _REGISTRY_MACHINE_SAM
 11. Aplanke C:\Windows\Tmp failus pervardinkite taip:
  • Pervardinkite _REGISTRY_USER_.DEFAULT ? DEFAULT
  • Pervardinkite _REGISTRY_MACHINE_SECURITY ? SECURITY
  • Pervardinkite _REGISTRY_MACHINE_SOFTWARE ? SOFTWARE
  • Pervardinkite _REGISTRY_MACHINE_SYSTEM ? SYSTEM
  • Pervardinkite _REGISTRY_MACHINE_SAM ? SAM
?ie failai yra i? atsargin?s kopijos atkurti registr? failai i? sistemos atk?rimo. Kadangi naudojote registr? fail?, kur? suk?r? s?rankos programa, ?is registras ne?ino, kad egzistuoja ir yra galimi ?ie atk?rimo ta?kai. Aplanke ?System Volume Information? sukuriamas naujas aplankas su nauju GUID ir sukuriamas atk?rimo ta?kas, kuriame ?traukiama pirmos dalies metu nukopijuot? registr? fail? kopija. Tod?l, svarbu nenaudoti naujausio aplanko, ypa? jei aplanko laiko ?ym? yra tokia pati kaip dabartinis laikas.

Dabartin? sistemos konfig?racija ne?ino ankstesni? atk?rimo ta?k?. Turite tur?ti ankstesn? registr? kopij?, gaut? i? ankstesnio atk?rimo ta?ko, nor?dami, kad v?l b?t? galimi ankstesni atk?rimo ta?kai.

Registr? failai, kurie buvo nukopijuoti ? aplank? Tmp, esant? aplanke C:\Windows, yra perkeliami, norint u?tikrinti, kad failai bus pasiekiami, kai naudojama atk?rimo konsol?. Turite naudoti ?iuos failus, nor?dami pakeisti registr? failus, ?iuo metu esan?ius aplanke C:\Windows\System32\Config. Pagal numatytuosius parametrus, atk?rimo konsol?je yra apribota aplank? prieiga ir negalima kopijuoti fail? i? aplanko ?System Volume?.

Pastaba ?iame skyriuje apra?ytos proced?ros metu manoma, kad naudojate kompiuter? su FAT32 fail? sistema. Jei norite gauti daugiau informacijos apie tai, kaip naudojant NTFS fail? sistem? gauti prieig? prie aplanko ?System Volume Information?, spustel?kite toliau pateikt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
309531 Kaip gauti prieig? prie aplanko ?System Volume Information?

Tre?ia dalis

Tre?ia dalimi panaikinate esamus registr? failus ir tada kopijuojate sistemos atk?rimo registr? failus ? aplank? C:\Windows\System32\Config:
 1. Paleiskite atk?rimo konsol?.
 2. Komand? eilut?je ?veskite toliau pateiktas eilutes, o kiekvien? kart? ?ved? eilut?, paspauskite ENTER:
  del c:\windows\system32\config\sam

  del c:\windows\system32\config\security

  del c:\windows\system32\config\software

  del c:\windows\system32\config\default

  del c:\windows\system32\config\system

  copy c:\windows\tmp\software c:\windows\system32\config\software

  copy c:\windows\tmp\system c:\windows\system32\config\system

  copy c:\windows\tmp\sam c:\windows\system32\config\sam

  copy c:\windows\tmp\security c:\windows\system32\config\security

  copy c:\windows\tmp\default c:\windows\system32\config\default
  Pastaba Norint, kad b?t? geriau ?skaitomos, kai kurios ?i? komand? eilut?s gali b?ti perkeltos ? kit? teksto eilut?.
 3. Jei norite u?daryti atk?rimo konsol?, ?veskite exit. Kompiuteris paleid?iamas i? naujo.
Pastaba ?ios proced?ros metu manoma, kad ?Windows XP? ?diegta aplanke C:\Windows. Jei sistema ?diegta kitoje vietoje, b?tinai pakeiskite C:\Windows ? atitinkam? windows_aplank?.

Jei turite prieig? prie kito kompiuterio, nor?dami sutaupyti laiko, galite nukopijuoti antru veiksmu pateikt? tekst? ir tada sukurti tekstin? fail?, pavadint? ?Regcopy2.txt? (pvz.). Nor?dami naudoti ?? fail?, kai paleisite atk?rimo konsol?, vykdykite toliau pateikt? komand?:
batch regcopy2.txt

Ketvirta dalis

 1. Spustel?kite Prad?ti ir tada spustel?kite Visos programos.
 2. Spustel?kite Reikmenys ir tada spustel?kite Sistemos ?rankiai.
 3. Spustel?kite Sistemos atk?rimas ir tada spustel?kite Atkurti pagal ankstesn? atk?rimo ta?k?.

Nuorodos

Jei norite gauti daugiau informacijos apie atk?rimo konsol?s naudojim?, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnius:
307654 Kaip ?Windows XP? diegti ir naudoti atk?rimo konsol?
216417 Kaip ?diegti ?Windows? atk?rimo konsol?
240831 Kaip nukopijuoti failus i? atk?rimo konsol?s ? kei?iam?j? laikmen?
314058 ?Windows XP? atk?rimo konsol?s apra?as
Jei norite gauti daugiau informacijos apie sistemos atk?rim?, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnius:
306084 Kaip atkurti ankstesn? ?Windows XP? operacin?s sistemos b?sen?
261716 Naudojant sistemos atk?rimo ?rank? pa?alinami failai (angl? k.)
Nor?dami daugiau informacijos apie tris galimas registro gedimo prie?astis ir kaip jas atskirti, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir perskaitykite ?ini? baz?s straipsn?:
822705 Registro trik?i? diagnostikos veiksmai patyrusiems vartotojams

Savyb?s

Straipsnio ID: 307545 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. kovo 8 d. - Per?i?ra: 4.0
Taikoma:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
Rakta?od?iai: 
kbenv kbinfo KB307545

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com