Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? tài kho?n d?ch v? c?m khi nó s?a đ?i máy tính đ?i tư?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 307532 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách g? r?i d?ch v? c?m khi nó t?o ra ho?c s?a đ?i m?t máy tính đ?i tư?ng Active Directory cho m?t c?m máy ch? (máy ch? ?o). Đ? thêm thông tin v? máy tính đ?i tư?ng có liên quan đ?n d?ch v? c?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
302389Mô t? c?a các thu?c tính c?a ngu?n tài nguyên tên m?ng c?m trong Windows Server 2003

THÔNG TIN THÊM

Quy?n truy c?p thư m?c đang ho?t đ?ng đ? t?o m?t đ?i tư?ng máy tính

Theo m?c đ?nh, thành viên c?a nhóm ngư?i dùng tên mi?n đư?c c?p quy?n ngư?i dùng thêm máy tr?m làm vi?c cho m?t tên mi?n. Theo m?c đ?nh, ngư?i s? d?ng quy?n này đư?c thi?t l?p đ? m?t h?n ng?ch t?i đa c?a mư?i máy tính đ?i tư?ng trong Active Directory. N?u b?n vư?t quá h?n ng?ch này, thông báo sau ID s? ki?n đư?c đăng nh?p:

S? ki?n ngu?n: ClusSvc

Th? lo?i s? ki?n: Ngu?n tài nguyên tên m?ng lư?i

ID s? ki?n: 1194Mô t?:

Tài kho?n máy tính cho tài nguyên c?m 'Ngu?n tài nguyên tên m?ng' trong tên mi?n microsoft.com không th? t?o v? l? do sau đây: không th? t?o trương m?c máy tính.Các văn b?n đ?i v?i m? l?i: máy tính c?a b?n không th? gia nh?p vào vùng. B?n đ? vư?t quá s? t?i đa tài kho?n máy tính b?n đư?c phép t?o trong tên mi?n này. Liên h? v?i qu?n tr? h? th?ng c?a b?n có gi?i h?n này đ?t l?i ho?c tăng lên.S? th?t b?i này có th? là do tài kho?n d?ch v? c?m không có đúng quy?n truy c?p vào thư m?c ho?t đ?ng. Các qu?n tr? viên tên mi?n nên đư?c liên l?c đ? giúp đ? v? vi?c gi?i quy?t v?n đ? này.

N?u m?t s? các c?m đang s? d?ng cùng m?t tên mi?n tài kho?n như c?m tài kho?n d?ch v? c?a h?, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i này trư?c khi b?n t?o mư?i máy tính đ?i tư?ng trong m?t cluster cho trư?c. M?t cách đ? gi?i quy?t v?n đ? này là đ? c?p tài kho?n d?ch v? c?m s? cho phép t?o ra các đ?i tư?ng máy tính vào các thùng ch?a máy vi tính. Quy?n này đè các thêm Workstations đ? m?t ngư?i s? d?ng tên mi?n ph?i, trong đó có m?t h?n ng?ch m?c đ?nh c?a mư?i. Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
251335Tên mi?n ngư?i dùng không th? tham gia máy tr?m ho?c máy ch? đ? m?t tên mi?n
Xác minh tài kho?n d?ch v? c?m có thêm máy tr?m đ? m?t ngư?i s? d?ng tên mi?n đúng:
 1. Đăng nh?p vào b? đi?u khi?n tên mi?n trên đó lưu tr? tài kho?n d?ch v? Cluster.
 2. Ch?y chương tr?nh chính sách b?o m?t đi?u khi?n tên mi?n t? công c? qu?n tr?.
 3. Nh?n vào đây đ? m? r?ng Chính sách đ?a phương, và sau đó nh?p vào đ? m? r?ng Ngư?i s? d?ng quy?n Assignments.
 4. B?m đúp Thêm tr?m làm vi?c cho m?t tên mi?n và lưu ? các tài kho?n đư?c li?t kê.
 5. Nhóm ngư?i dùng xác th?c (nhóm m?c đ?nh) nên đư?c li?t kê. N?u nó không đư?c li?t kê, b?n ph?i c?p này quy?n ngư?i dùng tài kho?n d?ch v? c?m ho?c m?t nhóm có ch?a các tài kho?n d?ch v? c?m trên b? đi?u khi?n vùng.

  Chú ý B?n ph?i c?p này ngư?i s? d?ng quy?n b? ki?m soát mi?n b?i v? máy tính đ?i tư?ng đư?c t?o ra trên b? đi?u khi?n vùng.
 6. N?u b?n m?t cách r? ràng thêm tài kho?n d?ch v? c?m sao này bên ph?i ngư?i s? d?ng, ch?y gpupdate trên domain controller (ho?c ch?y secedit cho Windows 2000) đ? cho ngư?i dùng m?i ph?i đư?c nhân r?ng đ? t?t c? các b? đi?u khi?n vùng.
 7. Ki?m ch?ng r?ng chính sách này s? không đư?c ghi đè b?i m?t chính sách. Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
  250842G? r?i v?n đ? ?ng d?ng chính sách nhóm

Tài kho?n d?ch v? c?m không có quy?n ngư?i dùng phù h?p trên đ?a phương nút

Xác minh tài kho?n d?ch v? c?m có quy?n c?a ngư?i dùng thích h?p trên m?i nút c?a c?m. Tài kho?n d?ch v? c?m ph?i trong nhóm qu?n tr? viên đ?a phương và nên có các quy?n li?t kê dư?i đây. Nh?ng quy?n l?i này đang đư?c trao cho tài kho?n d?ch v? c?m trong c?u h?nh c?a các C?m sao nút. Có th? m?t chính sách c?p đ? cao hơn over-writing các đ?a phương chính sách ho?c nâng c?p t? m?t h? đi?u hành trư?c đó không thêm t?t c? các quy?n c?n thi?t. Đ? xác minh r?ng các quy?n này đư?c đưa ra vào nút đ?a phương, h?y làm theo các th? t?c này:
 1. B?t đ?u giao di?n đi?u khi?n thi?t đ?t an ninh đ?a phương t? các Công c? qu?n tr? nhóm.
 2. Đi?u hư?ng đ?n Ngư?i s? d?ng quy?n Assignments dư?i Chính sách đ?a phương.
 3. Ki?m ch?ng r?ng tài kho?n d?ch v? c?m sao đ? r? ràng đư?c trao các quy?n sau đây:
  • Đăng nh?p như m?t d?ch v?
  • Ho?t đ?ng như m?t ph?n c?a h? đi?u hành
  • Sao lưu t?p và thư m?c
  • Đi?u ch?nh b? nh? h?n ng?ch cho m?t quá tr?nh
  • Tăng l?ch tr?nh ưu tiên
  • Khôi ph?c t?p và thư m?c


  Chú ý N?u tài kho?n d?ch v? c?m sao đ? đư?c g? b? t? nhóm qu?n tr? viên đ?a phương, t? tái t?o tài kho?n d?ch v? c?m và cung c?p cho d?ch v? c?m các quy?n c?n thi?t. Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
  269229Làm th? nào đ? t? tái t?o tài kho?n d?ch v? c?m
N?u có các quy?n là m?t tích, cung c?p cho tài kho?n d?ch v? c?m r? ràng quy?n cho nó, sau đó d?ng l?i và kh?i đ?ng l?i d?ch v? Cluster. Các quy?n đư?c thêm vào không có tác d?ng cho đ?n khi b?n kh?i đ?ng l?i d?ch v? Cluster. N?u tài kho?n d?ch v? c?m v?n không th? t?o m?t đ?i tư?ng máy tính, xác minh r?ng m?t chính sách nhóm không over-writing chính sách đ?a phương. Đ? th?c hi?n vi?c này, b?n có th? ho?c là lo?i gpresult t?i Command Prompt n?u b?n đang ? trong m?t tên mi?n Windows 2000 ho?c t?p k?t qu? đ?t c?a chính sách (RSOP) t? m?t MMC Snap-in n?u b?n đang ? trên m?t tên mi?n Windows Server 2003. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Windows 2000, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
250842G? r?i v?n đ? ?ng d?ng chính sách nhóm
N?u b?n đang ? trong m?t Windows Server 2003 tên mi?n, t?m ki?m trong tr? giúp và h? tr? v? "RSOP" đ? đư?c hư?ng d?n v? cách s? d?ng t?p k?t qu? c?a chính sách.

N?u tài kho?n d?ch v? c?m không có quy?n "Ho?t đ?ng như m?t ph?n c?a h? đi?u hành", các ngu?n tài nguyên tên m?ng s? không thành công và Cluster.log s? đăng k? dư?i đây:

Th?t b?i trong vi?c cho phép TCB đ?c quy?n, t?nh tr?ng C0000061

ERR m?ng tên c?m tên: Th?t b?i trong vi?c thêm thông tin đăng nh?p

đ? LSA cho trương m?c máy tính c?m t?nh tr?ng 1314

S? d?ng các bư?c trên đ? xác minh r?ng các tài kho?n d?ch v? c?m có t?t c? các quy?n c?n thi?t. N?u các chính sách an ninh đ?a phương đang đư?c over-written b?i m?t chính sách tên mi?n ho?c t? ch?c đơn v? (OU) nhóm, sau đó có m?t vài l?a ch?n. B?n có th? đ?t các nút c?m thành c?a riêng m?nh OU có các "cho phép c?p phép có th? th?a k? t? cha m? đ? truy?n cho đ?i tư?ng này" de deselected.

Quy?n yêu c?u truy c?p khi s? d?ng m?t đ?i tư?ng pre-created máy tính

N?u các thành viên c?a nhóm ngư?i dùng xác th?c ho?c tài kho?n d?ch v? c?m đang b? ch?n t? vi?c t?o ra m?t đ?i tư?ng máy tính, n?u b?n là ngư?i qu?n tr? vùng, b?n ph?i pre-create đ?i tư?ng máy tính c?a máy ch? ?o. B?n ph?i c?p cho m?t s? quy?n truy c?p vào tài kho?n d?ch v? c?m trên đ?i tư?ng pre-created máy tính. D?ch v? c?m sao c? g?ng đ? C?p Nh?t máy tính đ?i tư?ng phù h?p v?i tên NetBIOS c?a máy ch? ?o. M?t trong nh?ng t? ch?c s? ki?n ID thư sau đây có th? đư?c đăng trong đăng nh?p h? th?ng n?u có m?t v?n đ? v?i s? cho phép:

S? ki?n thông báo 1

S? ki?n ngu?n: ClusSvc

Th? lo?i s? ki?n: Ngu?n tài nguyên tên m?ng lư?i

ID s? ki?n: 1194Mô t?:

Tài kho?n máy tính cho tài nguyên c?m 'Ngu?n tài nguyên tên m?ng' trong tên mi?n microsoft.com không th? t?o v? l? do sau đây: không th? C?p Nh?t m?t kh?u.Các văn b?n đ?i v?i m? l?i: truy c?p b? t? ch?i.

S? ki?n thông báo 2

S? ki?n ngu?n: ClusSvc

Th? lo?i s? ki?n: Ngu?n tài nguyên tên m?ng lư?i

ID s? ki?n: 1194Mô t?:

Tài kho?n máy tính cho tài nguyên c?m 'Ngu?n tài nguyên tên m?ng' trong tên mi?n microsoft.com không th? t?o v? l? do sau đây: không th? đ?t thu?c tính ServicePrincipalName thu?c tính.Các văn b?n đ?i v?i m? l?i: không đ? quy?n truy c?p th?c hi?n thao tác.

S? ki?n thông báo 3

S? ki?n ngu?n: ClusSvc

Th? lo?i s? ki?n: Ngu?n tài nguyên tên m?ng lư?i

ID s? ki?n: 1194Mô t?:

Tài kho?n máy tính cho tài nguyên c?m 'Ngu?n tài nguyên tên m?ng' trong tên mi?n microsoft.com không th? t?o v? l? do sau đây: không th? đ?t thu?c tính DnsHostName.Các văn b?n đ?i v?i m? l?i: truy c?p b? t? ch?i.

Xác minh tài kho?n d?ch v? c?m có s? cho phép thích h?p trên đ?i tư?ng máy tính:
 1. B?t đ?u ho?t đ?ng thư m?c ngư?i s? d?ng và máy vi tính-theo t? công c? qu?n tr?.
 2. Trên các Xem tr?nh đơn, nh?p vào Tính năng nâng cao.
 3. Xác đ?nh v? trí các đ?i tư?ng máy tính b?n mu?n tài kho?n d?ch v? c?m đ? s? d?ng.
 4. Nh?p chu?t ph?i vào đ?i tư?ng máy tính, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 5. B?m vào các Bảo mật tab, và sau đó nh?p vào Thêm.
 6. Thêm tài kho?n d?ch v? c?m ho?c m?t nhóm tài kho?n d?ch v? c?m là m?t thành viên c?a.
 7. C?p cho ngư?i dùng ho?c nhóm các đi?u kho?n sau đây:
  • Đ?t l?i m?t kh?u
  • Xác nh?n ghi đ?n tên máy ch? DNS
  • Xác nh?n ghi tên d?ch v? chính
 8. Nh?p vào Ok.
N?u có nhi?u b? đi?u khi?n vùng, b?n có th? c?n ph?i ch? đ?i đ? thay đ?i c?p phép đư?c nhân r?ng đ? các b? đi?u khi?n tên mi?n khác (theo m?c đ?nh, chu k? nhân r?ng x?y ra m?i 15 phút).

Ngu?n tài nguyên tên m?ng không đ?n tr?c tuy?n khi kerberos b? vô hi?u hóa

M?t ngu?n tài nguyên tên m?ng không đ?n tr?c tuy?n n?u t?n t?i m?t đ?i tư?ng máy tính nhưng b?n không ch?n các Cho phép xác th?c Kerberos tùy ch?n. Đ? gi?i quy?t s? c?, s? d?ng m?t trong các th? t?c sau đây:
 • Xoá b? đ?i tư?ng máy tính tương ?ng trong Active Directory.
 • Nh?p vào Cho phép xác th?c Kerberos vào ngu?n tài nguyên tên m?ng.
N?u b?n không ch?n các Cho phép xác th?c Kerberos tùy ch?n trên các ngu?n tài nguyên tên m?ng và máy tính là m?t đ?i tư?ng không t?n t?i trong Active Directory, đ? c?p đ?n bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau đ? bi?t thông tin v? làm th? nào đ? kh?c ph?c các ngu?n tài nguyên tên m?ng:
257903 C?m tên m?ng có th? không đi tr?c tuy?n v?i t? ch?c s? ki?n ID 1052

Thu?c tính

ID c?a bài: 307532 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
T? khóa: 
kbenv kberrmsg kbinfo kbmt KB307532 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:307532

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com