Raksta ID: 307274 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

Kad beidz?jat savu Microsoft Windows XP datoru, sist?ma Windows reiz?m p?rtrauc rea??t (uzkaras) un tiek par?d?ts ??ds zi?ojums:
Saving your settings.
(Notiek j?su iestat?jumu saglab??ana.) ?aj? br?d? var p?rvietot r?d?t?ju, bet dators nerea??, ja tiek nospiesta tausti?u kombin?cija CTRL+ALT+DEL.

IEMESLS

?? probl?ma var rasties, ja ir sp?k? visi ?eit min?tie nosac?jumi:
  • J?su Windows XP dator? ir instal?ts Austrum?zijas valodu atbalsts un k? noklus?juma ievades valoda ir atlas?ts ievades meto?u redaktors (Input Method Editor ? IME).
  • Ir iesl?gts sveiciena ekr?ns.

RISIN?JUMS

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, ieg?stiet jaun?ko sist?mai Microsoft Windows XP paredz?to servisa pakotni. Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? to izdar?t, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu
322389 K? ieg?t jaun?ko sist?mas Windows XP servisa pakotni (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas ir min?ti sada?? "Attiecas uz".

?? probl?ma pirmo reizi tika labota sist?mas Windows XP 1. servisa pakotn?.

Rekviz?ti

Raksta ID: 307274 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2006. gada 11. septembris - P?rskat??ana: 5.2
ATTIECAS UZ
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbhotfixserver kbqfe kbdownload kbwindowsupdate kbbug kbfix kbshell kbwinxpsp1fix KB307274

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com