The Default bíp âm thanh đư?c chơi thay v? c?a các c?nh báo pin th?p âm thanh ho?c c?nh báo pin quan tr?ng âm thanh trên máy tính d?a trên Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 307154 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi m?c đi?n năng pin c?a máy tính xách tay d?a trên Microsoft Windows XP th?p, nh?ng âm thanh m?c đ?nh Beep là chơi thay v? c?a âm thanh c?nh báo pin th?p ho?c âm thanh chuông báo t?i thi?t pin mà b?n đ? ch?n trong Âm thanh và các thi?t b? âm thanh trong b?ng đi?u khi?n.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, không có m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix không ph?i là có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Windows XP Service Pack 1 ho?c Windows XP Service Pack 2

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? b?t k? hotfix nào khác.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
  Date     Time  Version      Size   File name
  --------------------------------------------------------------
  13-Aug-2004 23:24 5.1.2600.1579   398,848 Licdll.dll    
  13-Aug-2004 23:00 5.1.2600.1584   482,816 Winlogon.exe   
  13-Aug-2004 23:01 5.1.2600.2505   502,784 Winlogon.exe

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k? trong Windows


Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này cho b?n phát hành c?a Windows XP, b?n có th? thêm m?t khóa registry ph? cho c? c?nh báo pin th?p và c?nh báo pin quan tr?ng. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau.
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i regedit, sau đó b?m Ok.
 2. Trong ngăn bên trái, đ?nh v? và sau đó nh?p chu?t ph?i vào registry subkey sau đây:
  HKEY_USERS\.DEFAULT\AppEvents\Schemes\Apps\
 3. Nh?p vào M?i, b?m Key, lo?i Powercfg tên m?i quan tr?ng và sau đó nh?p vào Nh?p.
 4. Nh?p chu?t ph?i Powercfg, b?m M?i, b?m Key, lo?i LowBatteryAlarm tên m?i quan tr?ng và sau đó nh?p vào Nh?p.
 5. Nh?p chu?t ph?i LowBatteryAlarm, b?m M?i, b?m Key, lo?i .Hi?n t?i tên m?i quan tr?ng và sau đó nh?p vào Nh?p..
 6. Nh?p chu?t ph?i .Hi?n t?i, b?m M?i, b?m Chu?i giá tr?, lo?i (M?c đ?nh) Đ?i v?i chu?i giá tr? tên.
 7. B?m đúp vào chu?i giá tr?, g? đư?ng d?n đ?y đ? c?a t?p tin âm thanh mà b?n mu?n chơi trong các D? li?u giá tr? h?p, và sau đó nh?p vào Ok
 8. Trong ngăn bên trái, đ?nh v? và sau đó nh?p vào registry subkey sau đây:
  HKEY_USERS\.DEFAULT\AppEvents\Schemes\Apps\PowerCfg\LowBatteryAlarm\
 9. Nh?p chu?t ph?i LowBatteryAlarm, b?m M?i, b?m Key, lo?i .M?c đ?nh tên m?i quan tr?ng và sau đó nh?p vào Nh?p.
 10. Nh?p chu?t ph?i .M?c đ?nh, b?m M?i, b?m Chu?i giá tr?, r?i g? (M?c đ?nh) Đ?i v?i chu?i giá tr? tên.
 11. B?m đúp vào chu?i giá tr?, g? đư?ng d?n đ?y đ? c?a t?p tin âm thanh mà b?n mu?n chơi D? li?u giá tr? h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
 12. Trong ngăn bên trái, đ?nh v? và sau đó nh?p chu?t ph?i vào registry subkey sau đây:
  HKEY_USERS\.DEFAULT\AppEvents\Schemes\Apps\PowerCfg\
 13. Nh?p vào M?i, b?m Key, lo?i CriticalBatteryAlarm tên m?i quan tr?ng và sau đó nh?p vào Nh?p.
 14. Nh?p chu?t ph?i CriticalBatteryAlarm, b?m M?i, b?m Key, lo?i .Hi?n t?i tên m?i quan tr?ng và sau đó nh?p vào Nh?p.
 15. Nh?p chu?t ph?i .Hi?n t?i, b?m M?i, b?m Chu?i giá tr?, r?i g? (M?c đ?nh) Đ?i v?i chu?i giá tr? tên.
 16. B?m đúp vào chu?i giá tr?, g? đư?ng d?n đ?y đ? c?a t?p tin âm thanh mà b?n mu?n chơi D? li?u giá tr? h?p, và sau đó nh?p vào Ok. .
 17. Trong ngăn bên trái, đ?nh v? và sau đó nh?p chu?t ph?i vào registry subkey sau đây:
  HKEY_USERS\.DEFAULT\AppEvents\Schemes\Apps\PowerCfg\CriticalBatteryAlarm
 18. Nh?p vào M?i, sau đó b?m Key.
 19. Lo?i .M?c đ?nh tên m?i quan tr?ng và sau đó nh?p vào Nh?p.
 20. Nh?p chu?t ph?i .M?c đ?nh, b?m M?i, sau đó b?m Chu?i giá tr?.
 21. Lo?i (M?c đ?nh) Đ?i v?i chu?i giá tr? tên.
 22. B?m đúp vào chu?i giá tr?, g? đư?ng d?n đ?y đ? c?a t?p tin âm thanh mà b?n mu?n chơi D? li?u giá tr? h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
 23. Thoát kh?i Registry Editor.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 307154 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
T? khóa: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwinxpsp3fix kbwinxppresp3fix kbfix kbbug kbmt KB307154 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:307154

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com