Làm th? nào đ?: S? d?ng thanh ngôn ng? trong Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 306993 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách dùng thanh ngôn ng? trong Windows XP. Thanh ngôn ng? là m?t thanh công c? n?i xu?t hi?n trên desktop c?a b?n t? đ?ng khi b?n thêm nh?n d?ng ch? vi?t, nh?n d?ng ti?ng nói, ho?c an Input Method Editor (IME) như là m?t phương pháp chèn văn b?n.

B?n có th? s? d?ng thanh ngôn ng? đ? chuy?n đ?i d? dàng gi?a công vi?c và th?c hi?n tác v? liên quan đ?n cách nh?p văn b?n. Ví d?, n?u b?n đang đi vào văn b?n v?i m?t thi?t b? nh?p d?ng ch? vi?t tay, s? d?ng các nút trên thanh ngôn ng? đ? m? c?a s? văn b?n Pad, mà t? đó b?n có th? chèn văn b?n vi?t tay vào tài li?u c?a b?n.

Các nút và các tùy ch?n đư?c hi?n th? trên thanh ngôn ng? ph? thu?c vào d?ch v? văn b?n b?n đ? cài đ?t, và trên chương tr?nh mà là đang đư?c kích ho?t. Ví d?, Microsoft Word 2002 h? tr? nh?n d?ng ti?ng nói, nhưng Notepad th? không. N?u c? hai chương tr?nh đang ch?y, các bài phát bi?u nút đư?c hi?n th? khi t? ho?t đ?ng, nhưng bi?n m?t khi b?n th?c hi?n Notepad chương tr?nh ho?t đ?ng. N?u b?n thêm m?t ngôn ng? th? hai ho?c b? trí bàn phím, b?n có th? hi?n th? thanh ngôn ng? t? thanh tác v?.

B?n có th? di chuy?n thanh ngôn ng? b?t c? nơi nào trên màn h?nh c?a b?n, gi?m thi?u nó đ? thanh tác v?, ho?c làm cho nó g?n như trong su?t. N?u b?n không s? d?ng nó, b?n có th? đóng nó. B?n ph?i lo?i b? d?ch v? văn b?n mà b?n không s? d?ng b?i v? h? đ?i h?i ph?i có b? nh? máy tính và có th? ?nh hư?ng đ?n hi?u su?t.

Đ? hi?n th? thanh ngôn ng?

Đ? hi?n th? các ngôn ng? thanh (dùng d?ng xem c? đi?n trong b?ng đi?u khi?n):
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m B?ng đi?u khi?n, và sau đó b?m đúp chu?t Trong khu v?c và ch?n ngôn ng?.
 2. Trên các Ngôn ngữ tab, dư?i D?ch v? văn b?n và ngôn ng? nh?p, b?m Thông tin chi ti?t.
 3. Dư?i S? thích, b?m Thanh ngôn ng?.
 4. Ch?n các Hi?n thanh ngôn ng? trên bàn làm vi?c h?p ki?m.
Chú ý:
 • Thanh ngôn ng? đư?c hi?n th? t? đ?ng n?u b?n cài đ?t m?t d?ch v? văn b?n như là ch? vi?t tay, bài phát bi?u, ho?c m?t Input Method Editor (IME). Tuy nhiên, n?u b?n đóng thanh ngôn ng?, b?n có th? s? d?ng th? t?c này đ? redisplay nó.
 • N?u b?n c?c ti?u hóa thanh ngôn ng? đ? thanh tác v?, h?y nh?p vào các Ngôn ng? bi?u tư?ng trên thanh tác v? và sau đó nh?p vào Hi?n thanh ngôn ng?.
 • Sau khi thanh ngôn ng? s? đư?c hi?n th?, b?n có th? nh?p chu?t ph?i nó hi?n th? m?t tr?nh đơn phím t?t. S? d?ng tr?nh đơn này đ? thay đ?i thi?t đ?t thanh ngôn ng?, ch?ng h?n như l?p ghép nó trên thanh tác v? ho?c thêm nh?n văn b?n.

Đ? ?n thanh ngôn ng?

Đ? ?n thanh ngôn ng?, b?m chu?t ph?i vào các Ngôn ng? qu?y bar, và sau đó s? d?ng b?t k? phương pháp sau đây:
 • Nh?p vào Gi?m thi?u đ? gi?m thanh ngôn ng? đ? bi?u tư?ng trên thanh tác v?. Tùy ch?n này lo?i b? thanh ngôn ng? t? máy tính c?a b?n, nhưng gi? nó ho?t đ?ng và có s?n.
 • Nh?p vào Đóng thanh ngôn ng? đ? b?t t?t thanh ngôn ng? và lo?i b? nó kh?i máy tính c?a b?n.
Chú ý:
 • Đ? th?c hi?n ch?c năng thanh ngôn ng? mà không c?n thanh ngôn ng? trên bàn làm vi?c c?a b?n, b?m chu?t ph?i vào thanh ngôn ng?, và sau đó nh?p vào Bi?u tư?ng b? sung trong thanh tác v?. Sau đó, b?n có th? gi?m thi?u thanh ngôn ng? và nh?p vào bi?u tư?ng d?ch v? văn b?n trên thanh tác v? đ? th?c hi?n hành đ?ng.
 • Đóng thanh ngôn ng? không lo?i b? b?t k? d?ch v? văn b?n. N?u b?n không s? d?ng m?t d?ch v?, ch?ng h?n như ch? vi?t tay ho?c bài phát bi?u công nh?n, b?n nên lo?i b? nó. D?ch v? văn b?n yêu c?u b? nh? máy tính và có th? ?nh hư?ng đ?n hi?u su?t.
 • B?n c?ng có th? gi?m thi?u thanh ngôn ng? b?ng cách nh?n vào Gi?m thi?u trên các Ngôn ng? thanh.
 • B?n không th? đóng thanh ngôn ng? n?u b?n đ? cài đ?t m?t đ?u vào tr?nh so?n th?o Method (IME).

Đ? b?t/t?t d?ch v? văn b?n

Đ? b?t d?ch v? văn b?n ho?c t?t (s? d?ng Classic view trong b?ng đi?u khi?n):
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m B?ng đi?u khi?n, và sau đó b?m đúp chu?t Trong khu v?c và ch?n ngôn ng?.
 2. Trên các Ngôn ngữ tab, dư?i D?ch v? văn b?n và ngôn ng? nh?p, b?m Thông tin chi ti?t.
 3. Dư?i S? thích, b?m Thanh ngôn ng?.
 4. Đ? t?t d?ch v? văn b?n, ch?n các T?t d?ch v? văn b?n chuyên sâu h?p ki?m.
 5. Đ? b?t d?ch v? văn b?n, xóa h?p ki?m.
 6. Nh?p vào Có N?u b?n đư?c nh?c xác nh?n l?a ch?n c?a b?n.
Chú ý:
 • S? d?ng th? t?c này đ? b?t t?t nh?n d?ng ch? vi?t, nh?n d?ng ti?ng nói và m?t s? tính năng tr? năng t?m th?i. Các d?ch v? này có th? ?nh hư?ng đ?n hi?u su?t, và n?u b?n không dùng chúng v?i chương tr?nh hi?n t?i c?a b?n, b?n có th? t?t t?m th?i.
 • N?u b?n không s? d?ng m?t d?ch v? văn b?n ? t?t c?, b?n nên lo?i b? nó.
 • T?t d?ch v? văn b?n không ?nh hư?ng nhi?u ngôn ng? ho?c bàn phím mà b?n đ? thêm vào dư?i Cài đ?t d?ch v? trong các D?ch v? văn b?n và ngôn ng? nh?p h?p tho?i.THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách s? d?ng bài phát bi?u trong Windows XP, nh?p vào nh?ng con s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
306537 Làm th? nào đ? cài đ?t và c?u h?nh nh?n d?ng ti?ng nói trong Windows XP
278927 WD2002: Ph?n 1: ti?ng nói và nh?n d?ng ch? vi?t câu h?i thư?ng g?p
Đ? bi?t thông tin chi ti?t hơn v? vi?c s? d?ng nh?n d?ng ti?ng nói Microsoft, b?m Trợ giúp trên thanh ngôn ng?.

Đ? có thông tin c?p nh?t m?i nh?t v? bài phát bi?u công nh?n s? phát tri?n t?i Microsoft, h?y ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/Speech/

Thu?c tính

ID c?a bài: 306993 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
T? khóa: 
kbhowto kbhowtomaster kbmt KB306993 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:306993

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com