Làm th? nào đ? s? d?ng nh?n d?ng ti?ng nói trong Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 306901 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách s? d?ng nh?n d?ng ti?ng nói trong Windows XP. N?u b?n cài đ?t nh?n d?ng ti?ng nói v?i Microsoft Office XP, ho?c n?u b?n mua m?t máy tính m?i có Office XP cài đ?t, b?n có th? s? d?ng nh?n d?ng ti?ng nói trong t?t c? các chương tr?nh Office c?ng như các chương tr?nh khác mà nó đư?c kích ho?t, ch?ng h?n như Microsoft Internet Explorer.

Nh?n d?ng ti?ng nói cho phép h? đi?u hành đ? chuy?n đ?i t? ng? đư?c nói đ?n văn b?n b?ng văn b?n. Tr?nh đi?u khi?n n?i b?, đư?c g?i là m?t đ?ng cơ công nh?n bài phát bi?u, công nh?n l?i và chuy?n đ?i chúng cho văn b?n. Bài phát bi?u công nh?n công c? có th? đư?c cài đ?t v?i h? đi?u hành ho?c t?i m?t th?i gian sau đó v?i các ph?n m?m khác. Trong th?i gian cài đ?t quá tr?nh, bài phát bi?u cho phép gói như b? vi x? l? t? và các tr?nh duy?t web, có th? cài đ?t công c? c?a h? ho?c h? có th? s? d?ng công c? hi?n có. Công c? b? sung c?ng có s?n thông qua các nhà s?n xu?t bên th? ba. Các công c? thư?ng s? d?ng m?t bi?t ng? hay t? v?ng; Ví d?, h? có th? s? d?ng m?t t? v?ng chuyên v? thu?t ng? y t? ho?c quy ph?m pháp lu?t. H? c?ng có th? s? d?ng gi?ng nói khác nhau cho phép cho khu v?c d?u như là ti?ng Anh, ho?c s? d?ng m?t ngôn ng? khác nhau hoàn toàn như ti?ng Đ?c, ti?ng Pháp ho?c ti?ng Nga.

B?n c?n m?t micro ho?c m?t s? thi?t b? đ?u vào âm thanh khác đ? nh?n đư?c nh?ng âm thanh. Nói chung, Micro nên m?t thi?t b? ch?t lư?ng cao v?i các b? l?c ti?ng ?n đư?c xây d?ng trong. T? l? công nh?n phát bi?u tr?c ti?p liên quan đ?n ch?t lư?ng c?a các đ?u vào. T? l? công nh?n là th?p hơn đáng k? ho?c có th? không đư?c ch?p nh?n n?u b?n s? d?ng m?t micro kém. Microsoft Speech Recognition đào t?o Wizard (thu?t s? đào t?o ti?ng nói) hư?ng d?n b?n qua quá tr?nh, khuy?n cáo v? trí t?t nh?t đ? đ?t Micro và cho phép b?n th? nghi?m nó cho k?t qu? t?i ưu.

Sau khi b?n đ? cài đ?t h? th?ng và nó làm vi?c, b?n ph?i đào t?o công c? cho môi trư?ng c?a b?n và nói theo phong cách. Đ? làm như v?y, b?m vào các Nh?n d?ng ti?ng nói tab, b?m vào Đào t?o h? sơ, và sau đó làm theo hư?ng d?n trong thu?t s? đào t?o ti?ng nói đ? đào t?o h? th?ng đ? nh?n ra n?n âm thanh như là m?t fan hâm m?, đi?u hoà không khí, ho?c âm thanh văn ph?ng khác. Công c? đi?u ch?nh theo phong cách nói c?a b?n bao g?m d?u, pronunciations và th?m chí thành c?m t?.

Đ?i v?i thêm thông tin v? vi?c s? d?ng nh?n d?ng ti?ng nói Microsoft chi ti?t, b?m vào các Trợ giúp nút trên thanh ngôn ng?.

Đ? có thông tin c?p nh?t m?i nh?t v? bài phát bi?u công nh?n s? phát tri?n t?i Microsoft, ch? đ? sau Web site c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/Speech/

Làm th? nào đ? s? d?ng Microsoft Speech Recognition Công c?

Microsoft bài phát bi?u công nh?n công c? cho phép b?n chèn văn b?n vào m?t tài li?u b?ng cách s? d?ng các chương tr?nh c? th?. B?n có th? dictate văn b?n ? b?t k? chương tr?nh Office XP, trong Internet Explorer, và trong Microsoft Outlook Express (Phiên b?n 5.0 ho?c sau này). Các chương tr?nh ph?n m?m khác có th? cu?i cùng h? tr? Microsoft bài phát bi?u công nh?n công c?. B?n không th? dictate văn b?n trong Microsoft Notepad vào lúc này.

LƯU ?: Công c? bài phát bi?u công nh?n là ngôn ng? c? th?. Các ba l?n đ?u tiên Microsoft công c? bài phát bi?u có s?n là Simplified Chinese, English Hoa K? và Nh?t B?n. Công c? cho các ngôn ng? khác s? tr? thành có s?n.

Thêm vào là ngôn ng? c? th?, m?t s? công c? phát bi?u có th? khu v?c c? th?. Ví d?, đ?ng cơ Microsoft Anh ASR Phiên b?n 5 là dành cho ngư?i nói ti?ng Anh M?. Anh, Úc, các phi - M? nói ti?ng Anh có th? g?p khó khăn s? d?ng đ?ng cơ này v? các bi?n th? trong gi?ng.

Đ? thêm thông tin v? bài phát bi?u công nh?n công c?, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
306537 Làm th? nào đ? cài đ?t và c?u h?nh nh?n d?ng ti?ng nói trong Windows XP

Làm th? nào đ? hu?n luy?n các bài phát bi?u công nh?n công c?

Khi b?n đào t?o bài phát bi?u công nh?n công c?, b? nh?n d?ng ti?ng nói s? d?ng thu?t s? đào t?o ti?ng nói đ? thích ?ng v?i nh?ng âm thanh c?a b?n b?ng gi?ng nói, t? cách phát âm, gi?ng, nói cách và th?m chí m?i ho?c l?ng t?. N?u b?n đào t?o cho ít nh?t là mư?i phút, b?n có th? c?i thi?n kh? năng nh?n d?ng ti?ng nói. H? th?ng c?ng thích nghi v?i các bài phát bi?u trên cơ s? liên t?c và s? công nh?n tăng theo th?i gian.

Đ? hu?n luy?n các bài phát bi?u công nh?n công c?, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m B?ng đi?u khi?n, và sau đó b?m đúp chu?t Bài phát bi?u.
 2. B?m vào các Nh?n d?ng ti?ng nói tab, và sau đó nh?p vào bài phát bi?u công nh?n công c? mà b?n mu?n s? d?ng trong các Ngôn ng? h?p.
 3. B?m vào h? sơ mà b?n mu?n s? d?ng trong các C?u h?nh nh?n d?ng nhóm. Đào t?o là c? th? cho m?t đ?ng cơ và h? sơ đ? đào t?o m?t đ?ng cơ ho?c h? sơ b? không có hi?u l?c trên b?t k? b? công c? ho?c h? sơ.
 4. Nh?p vào Đào t?o h? sơ, và sau đó làm theo hư?ng d?n trong thu?t s? đào t?o ti?ng nói. Không ph?i t?t c? các công c? h? tr? đào t?o. N?u máy không, Đào t?o h? sơ không s?n dùng.
LƯU ?: Đó khuy?n cáo r?ng b?n chi tiêu ít nh?t 15 phút đào t?o máy tính. Càng có nhi?u đào t?o b?n làm, càng cao đ? chính xác nh?n d?ng c?a b?n s?.

Làm th? nào đ? s? d?ng công c? nh?n d?ng ti?ng nói

LƯU ?: Các bư?c trong th? t?c này có th? khác nhau tùy thu?c vào chương tr?nh mà b?n đang s? d?ng nh?n d?ng ti?ng nói.
 1. V? trí Micro do đó nó là kho?ng m?t inch ho?c chi?u r?ng c?a ngón tay cái đ? các bên c?a mi?ng c?a b?n. H?y ch?c ch?n r?ng nó không ph?i là tr?c ti?p ? phía trư?c c?a mi?ng c?a b?n, và b?n không ph?i là hơi th? tr?c ti?p vào nó.

  LƯU ?: N?u b?n vô t?nh di chuy?n micro khi b?n nói chuy?n, h?y nh? đ? đưa nó tr? l?i đúng v? trí.
 2. Ch?y chương tr?nh mà b?n mu?n s? d?ng nh?n d?ng ti?ng nói, và sau đó b?m vào tài li?u đ? đ?t đi?m chèn vào tài li?u c?a b?n. N?u b?n m? m?t ch? đi?m tr? giúp trong khi b?n đang làm vi?c, ho?c n?u m?t tin nh?n s? đư?c hi?n th? trên màn h?nh, h?y nh?p vào tài li?u m?t l?n n?a đ? ti?p t?c s? d?ng nh?n d?ng ti?ng nói.
 3. Trên thanh ngôn ng?, nh?p Micro (n?u micro không đ? b?t).

  LƯU ?: Thanh ngôn ng? hi?n th? nh?n bên c?nh m?i nút trên thanh theo m?c đ?nh. Đ? ?n ho?c hi?n th? nh?n văn b?n, b?m chu?t ph?i vào các Ngôn ng? qu?y bar, và sau đó nh?p vào Nh?n văn b?n.
 4. Chuy?n đ?i gi?a các chính t? và l?nh tho?i ch? đ? khi b?n làm vi?c.

  LƯU ?: B?n có th? ti?t ki?m th?i gian n?u b?n hoàn thành đ?c vi?t đ?u tiên, xem xét l?i t?p tin c?a b?n, và sau đó đ?nh d?ng văn b?n ho?c làm cho ch?nh. Khi b?n làm như v?y, b?n c?n ph?i chuy?n đ?i gi?a các ch? đ? đ?c vi?t và ch? đ? l?nh tho?i ít thư?ng xuyên. Đ? thay đ?i ch? đ?:
  • S? d?ng ch? đ? đ?c vi?t: Đ? b?t các t? b?n nói vào văn b?n, b?m vào Đ?c vi?t trên thanh ngôn ng?.

   Khi b?n nói chuy?n, m?t thanh màu xanh hi?n th?; Đi?u này có ngh?a r?ng các máy tính ch? bi?n gi?ng nói c?a b?n. Như t? ng? c?a b?n đư?c công nh?n, văn b?n đư?c hi?n th? trên màn h?nh. B?n có th? ti?p t?c nói chuy?n trong khi máy tính x? l? gi?ng nói c?a b?n; b?n không ph?i đ?i cho đ?n khi thanh màu xanh bi?n m?t đ? nói chuy?n m?t l?n n?a.

   LƯU ?: Trong khi thanh màu xanh s? đư?c hi?n th?, tránh s? d?ng con chu?t ho?c bàn phím c?a b?n đ? g? ho?c có nh?ng hành đ?ng khác. N?u b?n làm như v?y, nh?n d?ng ti?ng nói b? gián đo?n và t? ng? c?a b?n không đư?c x? l?.
  • B?ng cách s? d?ng l?nh tho?i ch? đ?: Đ? ch?n tr?nh đơn, thanh công c?, h?p tho?i (Hoa K? Anh ch?) và nhi?m v? ngăn (Hoa K? Anh ch?) m?c, trên thanh ngôn ng?, b?m L?nh tho?i. Ví d?, đ? thay đ?i phông đ?nh d?ng, b?n có th? nói "phông" ho?c "font face" đ? m? h?p Font trên thanh công c? đ?nh d?ng, và sau đó nói r?ng m?t tên phông ch?. Ho?c n?u b?n mu?n đ?nh d?ng văn b?n đ? ch?n, nói "đ?m" ho?c "g?ch dư?i."
 5. Nh?p vào Micro trên thanh ngôn ng? đ? t?t micrô khi b?n đ? k?t thúc nói chuy?n v?i máy tính.
Danh sách sau đây mô t? m?t s? các phím t?t mà b?n có th? s? d?ng:
 • B?n có th? c?ng chuy?n đ?i gi?a đ?c vi?t và l?nh tho?i ch? đ? b?ng cách nói "đ?c vi?t" ho?c "l?nh tho?i."
 • Trong Microsoft Word, b?n có th? xoá đi?u cu?i cùng b?n nói trong ch? đ? đ?c vi?t b?ng cách nói "đ?u đó."
 • B?n có th? b?t micrô và t?t b?ng cách nh?n vào Bài phát bi?u trên các Công cụ tr?nh đơn (trong Microsoft Excel, đi?m đ?n Bài phát bi?u trên các Công cụ tr?nh đơn, và sau đó nh?p vào Nh?n d?ng ti?ng nói).
 • B?n có th? c?ng t?t Micro b?ng cách nói "Micro".

Bài phát bi?u công nh?n M?o

Nh?n d?ng ti?ng nói không đư?c thi?t k? cho r?nh tay hoàn toàn ho?t đ?ng; b?n đ?t đư?c k?t qu? t?t nh?t n?u b?n s? d?ng m?t s? k?t h?p c?a gi?ng nói c?a b?n và chu?t ho?c bàn phím. Ngoài ra, s? d?ng m?t ch?t lư?ng nh?t quán c?a bài phát bi?u đ? đ?t đư?c k?t qu? t?t nh?t. Khi b?n nói chuy?n v?i nh?ng ngư?i khác, nh?ng ngư?i thư?ng hi?u t? b?i c?nh và môi trư?ng ngay c? khi b?n th? th?m, kêu la, ho?c nói chuy?n m?t cách nhanh chóng hay ch?m. Tuy nhiên, nh?n d?ng ti?ng nói hi?u t? t?t hơn khi b?n nói chuy?n m?t cách d? đoán đư?c.
 • Nói chuy?n trong m?t giai đi?u phù h?p, c?p. N?u b?n nói chuy?n quá l?n ho?c quá nh? nh?, máy tính có th? không nh?n ra nh?ng g? b?n nói.
 • S? d?ng m?t t? l? nh?t quán mà không tăng t?c và làm ch?m.
 • Nói chuy?n mà không c?n t?m d?ng gi?a t?; m?t c?m t? d? dàng hơn cho các máy tính đ? gi?i thích hơn ch? c?n m?t t?. Ví d?, máy tính có m?t th?i gian khó hi?u bi?t v? c?m t? như "này (t?m d?ng) là (t?m d?ng) m?t (t?m d?ng) ví d? (t?m d?ng) câu."
 • B?t đ?u b?ng cách làm vi?c trong m?t môi trư?ng yên t?nh đ? các máy tính nghe b?n thay v? c?a âm thanh xung quanh b?n, và s? d?ng m?t micro ch?t lư?ng t?t. Gi? Micro trong v? trí tương t?; c? g?ng không đ? di chuy?n nó xung quanh sau khi nó đư?c đi?u ch?nh.
 • Đào t?o máy tính c?a b?n đ? nh?n ra gi?ng nói c?a b?n b?ng cách đ?c to văn b?n chu?n b? đào t?o trong thu?t s? đào t?o ti?ng nói. Đào t?o b? sung làm tăng đ? chính xác nh?n d?ng ti?ng nói.
 • Như b?n dictate, đ?ng lo l?ng n?u b?n không ngay l?p t?c th?y t? ng? c?a b?n trên màn h?nh. Ti?p t?c nói và t?m d?ng vào cu?i c?a b?n suy ngh?. Máy tính hi?n th? văn b?n đư?c công nh?n sau khi nó hoàn t?t x? l? gi?ng nói c?a b?n.
 • Phát âm t? r? ràng, nhưng không ph?i tách m?i âm ti?t trong m?t t?. Ví d?, n?u b?n âm thanh trong m?i âm ti?t trong "e-n? tu-ci-ăn", máy tính có th? không nh?n ra nh?ng g? b?n nói.THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách s? d?ng bài phát bi?u trong Windows XP, nh?p vào nh?ng con s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
306537 Làm th? nào đ? cài đ?t và c?u h?nh nh?n d?ng ti?ng nói trong Windows
306899 Làm th? nào đ? s? d?ng các c?u h?nh nh?n d?ng ti?ng nói trong Windows XP
306902 Làm th? nào đ? s? d?ng Text-to-Speech trong Windows XP
306993 Làm th? nào đ? s? d?ng thanh ngôn ng? trong Windows XP
278927 WD2002: Ph?n 1: ti?ng nói và nh?n d?ng ch? vi?t câu h?i thư?ng g?p


Thu?c tính

ID c?a bài: 306901 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
T? khóa: 
kbhowto kbhowtomaster kbmt KB306901 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:306901

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com