Chương tr?nh b?t đ?u t? t? ho?c làm ch?m đăng nh?p n?u k?t n?i m?ng đ?n thư m?c nhà là ch?m

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 306850 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp cu?i cùng h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi b?n b?t đ?u m?t chương tr?nh, chương tr?nh có th? ch?y r?t ch?m N?u các đi?u ki?n sau là đúng:
 • B?n b?t đ?u m?t chương tr?nh mà không có m?t "Start" trong b?t đ?ng s?n.
 • K?t n?i m?ng đ? ánh x? m?ng chia s? có nhà c?a b?n thư m?c là r?t ch?m.
Ngoài ra, khi đăng nh?p vào máy tính, các ti?n tr?nh đăng nh?p có th? ch?m hơn so v?i d? ki?n n?u các đi?u ki?n sau là đúng:
 • Máy khách ph?i t?m các t?p tin h? th?ng (.dll) trong thư m?c nhà.
 • K?t n?i m?ng đ? ánh x? m?ng chia s? có nhà c?a b?n thư m?c là r?t ch?m.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra b?i v? m?t chương tr?nh mà thi?u các B?t đ?ng s?n "B?t đ?u vào" b?t đ?u trong thư m?c làm vi?c hi?n t?i. Công tác hi?n nay thư m?c thư?ng là thư m?c nhà c?a ngư?i dùng. Đ? t?m ki?m cho năng đ?ng liên k?t thư vi?n (dll) bao g?m các thư m?c làm vi?c hi?n t?i đ?u tiên, và sau đó các thư m?c đư?c ch? ra trong đư?ng d?n h? th?ng. Đi?u này góp ph?n vào làm ch?m hi?u su?t qua k?t n?i đ? tr? th?p như m?t m?ng di?n r?ng ho?c k?t n?i m?ng riêng ?o.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows 2000. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
260910 Làm th? nào đ? có đư?c Windows 2000 service pack m?i nh?t
Phiên b?n ti?ng Anh c?a s?a ch?a nên có các sau khi t?p tin thu?c tính ho?c sau này:
  Date     Time  Version    Size   File name
  --------------------------------------------------------
  06-Sep-2001 16:07 5.0.2195.4272 708,368 Kernel32.dll
				
N?u b?n đang s? d?ng Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) hay sau này, và b?n không cài đ?t hotfix đư?c mô t? trong bài vi?t này trư?c khi b?n C?p Nh?t đ? SP3 ho?c sau này, b?n ph?i c?u h?nh registry b?ng tay đ? kích ho?t tính năng t?m ki?m "ph?ng ng?a" đư?ng d?n:
 1. B?t đ?u k? biên so?n.
 2. Xác đ?nh v? trí và sau đó nh?p vào khóa registry sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i, sau đó b?m Giá tr? DWORD.
 4. Lo?i SafeDllSearchMode trong các Giá tr? tên h?p, và sau đó nh?n ENTER.
 5. B?m đúp vào giá tr? m?i mà b?n t?o ra trong bư?c 4, đ?t giá tr? này 1 và sau đó nh?p vào Ok.
 6. Thoát kh?i Registry Editor.
 7. Kh?i đ?ng l?i Windows đ? thay đ?i có hi?u l?c.
Lưu ? Thi?t l?p phím này ch? n?u b?n đang g?p v?n đ? c? th? đư?c mô t? trong bài vi?t này.

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, thay đ?i "B?t đ?u" b?t đ?ng s?n c?a các phím t?t chương tr?nh là m?t thư m?c trên m?t đ?a c?c b? ho?c trên m?t máy tính mà có th? truy c?p qua k?t n?i đ? tr? th?p.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê đ?u bài vi?t này. V?n đ? này l?n đ?u tiên đ? đư?c s?a ch?a trong Windows 2000 Service Pack 3.

THÔNG TIN THÊM

Hotfix này cho bi?t thêm giá tr? đăng k? sau đây:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\SafeDllSearchMode
Giá tr? đăng k? đư?c thi?t l?p đ? 1. V?i m?t thi?t l?p c?a 1, h? th?ng đ?u tiên t?m ki?m các thư m?c đư?c quy đ?nh trong các đư?ng d?n h? th?ng, và sau đó t?m ki?m thư m?c làm vi?c hi?n t?i. V?i m?t thi?t l?p c?a 0, h? th?ng đ?u tiên t?m ki?m thư m?c làm vi?c hi?n t?i, và sau đó t?m ki?m các thư m?c đư?c quy đ?nh trong h? th?ng đư?ng d?n.

Các SearchPath() ch?c năng t?m ki?m m?t t?p đ? ch? đ?nh trong đư?ng d?n đ? ch? đ?nh. Ch?c năng t?m ki?m các t?p tin phù h?p v?i m?t trong các thư m?c sau đây theo th? t? sau:
 • Thư m?c mà t? đó các ?ng d?ng đư?c n?p.
 • Thư m?c hi?n hành.
 • Thư m?c h? th?ng.

  Lưu ? S? d?ng ch?c năng GetSystemDirectory đ? có đư?c đư?ng d?n thư m?c này.
 • Thư m?c h? th?ng 16-bit.

  Lưu ? Không có ch?c năng truy đư?ng d?n thư m?c này, nhưng nó t?m ki?m.
 • Thư m?c Windows.

  Lưu ? S? d?ng các GetWindowsDirectory ch?c năng đ? có đư?c đư?ng d?n thư m?c này.
 • Thư m?c đư?c li?t kê trong các bi?n môi trư?ng c?a con đư?ng. N?u b?n c? g?ng đ? ch?y m?t chương tr?nh b?ng cách nh?n vào B?t đ?u và sau đó nh?p vào Ch?yWindows t?m ki?m thư m?c nhà cho chương tr?nh trư?c khi t?m đư?ng d?n.
B?n có th? thay đ?i hành vi này b?ng cách s?a đ?i khóa registry sau đây:
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer tên: StartRunNoHOMEPATH
Đ?t tham s? lo?i REG_DWORD và đ?t thông s? d? li?u đ?n 1.
Cho bi?t thêm informationabout hành vi này, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
264061Thư m?c nhà t?m ki?m trư?c khi b?n c? g?ng ch?y chương tr?nh
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t hotfix cho Windows 2000 trung tâm d? li?u máy ch?, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
265173Trung tâm d? li?u chương tr?nh và s?n ph?m Windows 2000 Datacenter Server
Đ? bi?t thêm v? cách cài đ?t nhi?u hotfixes v?i ch? có m?t kh?i đ?ng l?i, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
296861S? d?ng QChain.exe đ? cài đ?t nhi?u hotfixes v?i m?t kh?i đ?ng l?i
Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? cài đ?t Windows 2000 và Windows 2000 hotfixes đ?ng th?i, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
249149Cài đ?t Microsoft Windows 2000 và Windows 2000 hotfixes

Thu?c tính

ID c?a bài: 306850 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
T? khóa: 
kbhotfixserver kbqfe kbbug kbenv kbfix kbshell kbui kbwin2000presp3fix kbwin2000sp3fix kbmt KB306850 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:306850

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com