Làm th? nào đ? kh?c ph?c các v?n đ? b?c tư?ng l?a MS DTC

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 306843 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? các bư?c g? r?i đ? giúp b?n cho phép Microsoft phân ph?i giao d?ch đi?u ph?i (MS DTC) giao ti?p thông qua m?t tư?ng l?a v?i m?t MS DTC. Danh sách sau v?ch ra m?t s? trong nh?ng v?n đ? mà b?n có th? g?p khi b?n s? d?ng MS DTC thông qua tư?ng l?a:
 • ?ng d?ng c?a b?n ch?c năng thành công khi MTS c?a b?n ho?c COM + thành ph?n có c?a h? H? tr? giao d?ch b?t đ?ng s?n thi?t l?p đ? Không đư?c h? tr? ho?c Đư?c h? tr?, nhưng nó không ho?t đ?ng thành công khi đó tài s?n đư?c thi?t l?p đ? Yêu c?u ho?c Yêu c?u m?i.
 • B?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  Giao d?ch m?i không th? nh?p ng? trong giao d?ch đư?c ch? đ?nh Đi?u ph?i viên
 • B?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  L?i 8004d00a. Phân ph?i giao d?ch l?i
M?c dù m?t s? tài li?u khác c?a Microsoft mô t? làm th? nào đ? Đ?a ch? v?n đ? này, bài vi?t này tóm t?t h?u h?t trong s? h?.

Lưu ? Các bư?c g? r?i theo sau đư?c thi?t k? đ? s? d?ng v?i Microsoft Windows NT và Microsoft Windows 2000 h? đi?u hành ch?.

THÔNG TIN THÊM

Bư?c g? r?i

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k? trong Windows
 1. Ki?m ch?ng r?ng d?ch v? MS DTC kh?i đ?ng trên c? hai các máy ch?.
 2. N?u máy ch? c?a b?n ch?y Windows NT 4.0, b?n ph?i n?p đơn xin l?i Windows NT 4.0 Service Pack 6 (SP6) sau khi b?n cài đ?t Windows NT 4.0 tùy ch?n Gói (NTOP). Xem l?i các phiên b?n t?p tin đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây đ? xác minh r?ng Windows NT 4.0 SP6 đ? đư?c reapplied sau khi cài đ?t các Windows NT 4.0 tùy ch?n Pack:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Tên t?pPhiên b?n sau khi b?n cài đ?t NTOPPhiên b?n sau khi b?n cài đ?t l?i SP6
  Msdtcprx.dll1997.11.5321999.6.854.0
  Msdtctm.dll1997.11.5321999.6.854.0
  Xolehlp.dll1997.11.5321998.08.762
  Đ? bi?t thêm thông tin v? Windows NT 4.0 tùy ch?n Pack cài đ?t, xem gi?y tr?ng Microsoft sau đây:
  IIS 4,0 nên th? t?c cài đ?t
  http://support.Microsoft.com/support/IIS/install/install_iis4.asp
 3. C?u h?nh máy ch? c? hai như v?y r?ng giao ti?p MS DTC d?ng ch?y gi?a các b?c tư?ng l?a. Th?c hi?n theo các bư?c sau đ? ki?m soát RPC năng đ?ng c?ng giao.

  Lưu ? B?n ph?i làm theo các bư?c trên c? hai máy tính.

  Lưu ? Tư?ng l?a ph?i đư?c m? trong c? hai hư?ng cho các c?ng đ? ch? đ?nh.
  1. Đ? kh?i đ?ng Registry Editor, nh?n vào đây B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i Regedt32, sau đó b?m Ok.

   B?n ph?i s? d?ng t?p tin Regedt32.exe thay v? t?p Regedit.exe. Taäp tin Regedit.exe không h? tr? ki?u d? li?u REG_MULTI_SZ đó là c?n thi?t cho các giá tr? c?ng.
  2. Trong Registry Editor, m? r?ng phím sau đây:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Rpc
  3. B?m vào các RPC thư m?c, và sau đó nh?p vào Thêm phím trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn.
  4. Trong các Thêm phím h?p tho?i, lo?i Internet trong các Quan tr?ng tên h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
  5. B?m vào các Internet thư m?c, và sau đó nh?p vào Thêm giá tr? trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn.
  6. Trong các Thêm giá tr? h?p tho?i, lo?i C?ng trong các Giá tr? tên h?p.
  7. Trong các Ki?u d? li?u h?p, ch?n REG_MULTI_SZ, sau đó b?m Ok.
  8. Trong các Multi-String Editor h?p tho?i h?p, ch? ra c?ng ho?c c?ng b?n mu?n RPC s? d?ng cho năng đ?ng c?ng phân b? trong các D? li?u h?p, và sau đó nh?p vào Ok.

   M?i chu?i giá tr? mà b?n nh?p ch? đ?nh m?t c?ng đơn l? ho?c m?t lo?t bao g?m các c?ng. Ví d?, đ? m? c?ng 5000, xác đ?nh "5000". Đ? m? c?ng 5000 đ?n c?ng 5020, bao g?m, xác đ?nh "5000-5020". B?n có th? ch? đ?nh nhi?u c?ng ho?c c?ng ph?m vi b?ng cách ch? đ?nh m?t c?ng ho?c d?i c?ng trên m?i d?ng. T?t c? các c?ng ph?i trong kho?ng 1024 đ?n 65535. N?u b?t k? c?ng bên ngoài ph?m vi này ho?c n?u b?t c? chu?i không h?p l?, RPC x? l? các c?u h?nh toàn b? là không h?p l?.

   Chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n m? c?ng t? 5.000 và cao hơn, và r?ng b?n m? t?i thi?u around 15 c?ng.
  9. Làm theo bư?c e qua bư?c h đ? thêm m?t phím. S? d?ng các giá tr? sau:
   • Giá tr?: PortsInternetAvailable
   • Ki?u d? li?u: REG_SZ
   • D? li?u: Y
   Đi?u này có ngh?a r?ng các c?ng đư?c li?t kê dư?i giá tr? c?ng đang tr? thành kh? Internet.
  10. C?u h?nh tư?ng l?a c?a b?n đ? cho phép truy c?p đ?n c?ng năng đ?ng đư?c ch? đ?nh và c?ng 135 (c?ng RPC Endpoint công c? b?n đ?).
  11. Kh?i đ?ng l?i máy tính. Sau khi RPC kh?i đ?ng l?i, nó gán đ?n c?ng t? đ?ng, d?a trên các giá tr? s? đăng k? b?n đ? ch? đ?nh. Ví d?, đ? m? c?ng 5000 qua 5020 toàn di?n, t?o sau tên là giá tr?:
   • C?ng: REG_MULTI-SZ: 5000-5020
   • PortsInternetAvailable: REG_SZ: Y
   • UseInternetPorts: REG_SZ: Y
  DTC c?ng đ?i h?i r?ng b?n có th? gi?i quy?t tên c?a máy tính b?ng cách s? d?ng NetBIOS ho?c DNS. B?n có th? th? nghi?m cho dù NetBIOS có th? gi?i quy?t tên b?ng cách s? d?ng giao th?c PING và tên h? ph?c v?. Máy khách ph?i có th? gi?i quy?t tên h? ph?c v?. Ngoài ra, các máy ch? ph?i có kh? năng gi?i quy?t là tên c?a khách hàng. N?u NetBIOS không th? x? l? các tên, b?n có th? thêm m?c t?p Lmhosts trên các máy tính. Đ? bi?t thêm v? cách c?u h?nh c?ng TCP trên Windows năm 2000, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  300083Làm th? nào đ? h?n ch? TCP/IP c?ng trên Windows 2000 và Windows XP
 4. N?u MS DTC v?n không làm vi?c thông qua tư?ng l?a, t?i v? công c? DTCPing.exe, và cài đ?t công c? này trên c? hai máy ch? tham gia.Sau đây t?p tin có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Trung tâm:
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  http://Download.Microsoft.com/Download/
  T?i v? DTCPing.exe bây gi?
  Các t?p tin DTCPing.exe ch?a các t?p tin sau đây:
    Date     Time  Version Size   Filename
    ----------------------------------------------------------
    29-Oct-2003 22:56 1.8.0.1 274,490 Dtcping.exe
    15-Dec-2003 22:05       1,618 Eula.txt
    24-Nov-2003 20:59       1,560 Machinea_failure.log
    24-Nov-2003 20:21       1,901 Machinea_success.log
    24-Nov-2003 20:55        999 Machineb_failure.log
    24-Nov-2003 20:31       1,750 Machineb_success.log
    24-Nov-2003 20:15       2,325 Readme.txt
  Ngày phát hành: 24 tháng mư?i m?t năm 2003

  Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i v? Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các d?ch v? tr?c tuy?n
  Microsoft quét t?p tin này cho vi-rút. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.
 5. S? d?ng file Readme.txt đư?c bao g?m trong DTCPing.exe t?i v? đ? ki?m tra g?i th? t?c t? xa (RPC) và phân ph?i giao d?ch Đi?u ph?i viên (DTC) giao ti?p t? Server1 đ? Server2. N?u ki?m tra này là thành công, ch?y th? nghi?m t? Server2 đ?n Server1.

  Lưu ? r?ng n?u RPC không th? lưu trong hai hư?ng, MS DTC giao ti?p th?t b?i trong c? hai hư?ng. N?u giao ti?p RPC th?t b?i, c?a s? DTCPing (trên máy ch? ho?c là) s? hi?n th? đây th?t b?i, mà c?ng đư?c lưu trong t?p tin liên quan đ?n dtcping.log. Xem các T?p tin readme.txt cho bi?t thêm thông tin. N?u các th? nghi?m th?t b?i trong hai hư?ng và Nh?t k? cho th?y s? th?t b?i là trong giao ti?p RPC, ti?p t?c k? ti?p bư?c. N?u th? nghi?m không thành công trong hai hư?ng và đăng nh?p ch? ra s? th?t b?i là trong giao ti?p DTC, ti?p t?c bư?c 9 dư?i đây.
 6. N?u RPC đ? th?t b?i trong ít nh?t m?t hư?ng (ví d?, t? Server1 đ? Server2), tr?c ti?p qu?n tr? tư?ng l?a c?a b?n đ? ch?c ch?n r?ng giao th?c thông đi?p đi?u khi?n Internet (ICMP) đang m? trong c? hai ch? đư?ng.

  Lưu ? B?n thư?ng có th? xác đ?nh n?u RPC đ? không thành công b?ng cách đ?c các dtcping.log t?p tin.

  Theo m?c đ?nh, ICMP là port1. B?n có th? xác minh đi?u này trong t?p giao th?c c?a b?n, đư?c đ?t t?i %windir%\WinNT\System32\Drivers\ thư m?c. Ping Server2 b?i tên NetBios t? Server1. N?u ping không, ti?p t?c bư?c ti?p theo. N?u không, ti?p t?c bư?c 8.
 7. Ping Server2 theo đ?a ch? IP t? Server1 đ? đ?m b?o r?ng c?ng chính xác đư?c m? cho m?t ping trên tư?ng l?a. M?t d?u v?t giám sát m?ng có th? xác minh đi?u này. N?u thành công ping đ?a ch? IP và tên NetBios ping không, đó là m?t v?n đ? phân gi?i tên.

  Lưu ? B?n có th? s? d?ng các ipconfig/all l?nh đ? l?y đ?a ch? IP ho?c đ?a ch? IP c?a h? ph?c v?.

  A cách nhanh chóng đ? ki?m tra đ? phân gi?i tên là làm cho m?t m?c nh?p trong các t?p tin máy ch? c?a các h? ph?c v? khách hàng. Đây là máy ch? mà trên đó các NetBios tên ping th?t b?i. B?n có th? mô h?nh m?c nh?p c?a b?n sau khi m?c m?u đư?c bao g?m trong t?p tin.

  Lưu ? B?n ph?i ch? làm cho m?t m?c nh?p vào t?p tin host cho m?c đích g? r?i. N?u các m?c nh?p m?i hi?u ch?nh đ? phân gi?i tên v?n đ?, lo?i b? các m?c nh?p t? các t?p tin máy ch?, và làm cho các m?c b?n ph?i ? DNS, h? ph?c v? WINS ho?c t?p LmHosts.

  Các gi?i pháp khác đ? tên gi?i quy?t nh?ng v?n đ? t?n t?i, nhưng h? đang ? bên ngoài ph?m vi này bài vi?t.
 8. N?u ping Server2 t? Server1 b?i NetBios tên th?t b?i, ho?c N?u ping Server2 t? Server1 b?ng tên NetBios thành công nhưng th? nghi?m DTCPing cho th?y RPC giao ti?p v?n không, có th? đó c?ng 135 (cu?i Ch? Mapper, ho?c EPM) đ? không đư?c m? bi-directionally trên tư?ng l?a. Ki?m tra các b?c tư?ng l?a đ? đ?m b?o r?ng EPM đang m? trong c? hai hư?ng. T?i th?i đi?m này, m?t d?u v?t giám sát m?ng có th? giúp đ? xác đ?nh các v?n đ?.
 9. B?n ch? t?i bư?c này n?u các bài ki?m tra DTCPing ch? ra RPC thông tin liên l?c công tr?nh trong c? hai hư?ng. N?u DTCPing ch? ra không có l?i trong hai hư?ng, sau đó giao ti?p RPC và MS DTC ch?y đúng cách.
 10. N?u DTCPing ch? ra r?ng giao ti?p DTC đ? th?t b?i trong ít nh?t m?t hư?ng (ví d?, t? Server1 đ? Server2), tư?ng l?a tr?c ti?p qu?n tr? viên đ? xác minh r?ng các c?ng đang m? các nhà phát tri?n đ? ch? đ?nh khi các nhà phát tri?n đ? đi qua bài vi?t c?u h?nh MS DTC (xem bư?c 3). Ngoài ra, m?t s? quy t?c có th? đư?c áp d?ng cho các b?c tư?ng l?a nghiêm c?m RPC callbacks cho các máy ch? m?t (ho?c c? hai). M?t d?u v?t giám sát m?ng có th? giúp: g? r?i các trư?ng h?p c? th? này.
 11. N?u DTCPing tr? v? m?t thông báo l?i tương t? như các sau:
  B?t ng?: Guid phiên làm vi?c c?a tôi là gi?ng như đ?i tác c?a guid
  ki?m tra xem máy ch? hi?n t?i đ? đư?c nhân đôi ho?c nhân b?n t? các máy ch? khác. N?u v?y, xác đ?nh v? trí các HKEY_CLASSES_ROOT\CID then ch?t trong s? đăng k?. Dư?i phím này, b?n có th? nh?n th?y nhi?u đi?u GUID. Xác đ?nh v? trí GUID mà n?m bên dư?i mô t? chính là MSDTC. Lưu ? r?ng GUID này c?ng đư?c li?t kê trong c?a s? đ?u ra DTCPing. N?u máy ch? khác có m?t GUID đó là chính xác như nhau cho MS DTC trong c?a nó cơ quan đăng k?, b?n c?n ph?i t?o m?t GUID m?i cho MS DTC t?i m?t trong các đăng k?. B?n có th? s? d?ng GuidGen đ? làm đi?u này.

  Sau khi b?n thêm này GUID m?i, và c?ng có t?t c? các phím n?m bên dư?i đ? HKEY_CLASSES_ROOT\CID, h?y ch?c ch?n đ? xóa c? GUID nó thay th?.

  N?u bư?c này gi?i quy?t v?n đ? c?a b?n, nó r?t cao nên là b?n đ?c các bài vi?t sau đây đ? t?m hi?u thêm v? nhân đôi (ho?c "bóng") máy vi tính:Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  162001Không ph?i đ?a trùng l?p đ? cài đ?t phiên b?n Windows

Thu?c tính

ID c?a bài: 306843 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft COM+ 1.0
 • Microsoft Transaction Services 2.0
T? khóa: 
kbproductlink kbdownload kbdtc kbhowto kbmt KB306843 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:306843
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài vi?t này nói v? các s?n ph?m mà Microsoft không c?n h? tr? n?a. Do đó, bài vi?t này đư?c cung c?p "nguyên b?n" và s? không đư?c c?p nh?t.

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com