Internet Explorer spartieji klavi?ai

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 306832
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

?iame straipsnyje i?vardijami klaviat?ros spar?iuosius klavi?us u? Internet Explorer 5.5.

Daugiau informacijos

Spar?iuosius klavi?us galite naudoti nor?dami per?i?r?ti ir tinklapius, per?i?r?ti puslapius prie? spausdindami, ? adres? lauk?, dirbti su parankiniais ir redaguoti.

Kaip per?i?r?ti ir nar?yti interneto puslapi? su spartieji klavi?ai

Per?i?r?ti ir nar?yti interneto puslapi? su spartieji klavi?ai:
To do this                Press this key
----------------------------------------------------------------------
Display Internet Explorer Help or to   F1
display context Help about an item in 
a dialog box

Toggle between full-screen and other   F11
views in the browser

Move forward through the items on a    TAB 
Web page, the Address box, or the 
Links box

Move through the items on a Web page,   SHIFT+TAB
the Address box, or the Links box

Go to your Home page           ALT+HOME

Go to the next page            ALT+RIGHT ARROW

Go to the previous page          ALT+LEFT ARROW or BACKSPACE

Display a shortcut menu for a link    SHIFT+F10

Move forward between frames        CTRL+TAB or F6

Move back between frames         SHIFT+CTRL+TAB

Scroll toward the beginning of a     UP ARROW
document 

Scroll toward the end of a document    DOWN ARROW

Scroll toward the beginning of a     PAGE UP
document in larger increments

Scroll toward the end of a document    PAGE DOWN
in larger increments

Move to the beginning of a document    HOME

Move to the end of a document       END

Find on this page             CTRL+F

Refresh the current Web page       F5 or CTRL+R

Refresh the current Web page, even if   CTRL+F5
the time stamp for the Web version and 
your locally stored version are the same 

Stop downloading a page          ESC

Go to a new location           CTRL+O or CTRL+L

Open a new window             CTRL+N

Close the current window         CTRL+W

Save the current page           CTRL+S

Print the current page or active frame  CTRL+P

Activate a selected link         ENTER

Open the Search box            CTRL+E

Open the Favorites box          CTRL+I

Open the History box           CTRL+H

In the History or Favorites boxes,    CTRL+click
open multiple folders
					

Kaip spaudinio per?i?ra su spartieji klavi?ai

Print Preview interneto puslapi? su spartieji klavi?ai:
To do this                Press this key
----------------------------------------------------------
Set printing options and print the page  ALT+P

Change paper, headers and footers,    ALT+U
orientation, and margins for this page

Display the first page to be printed   ALT+HOME

Display the previous page to be printed  ALT+LEFT ARROW

Type the number of the page that you   ALT+A
want displayed

Display the next page to be printed    ALT+RIGHT ARROW

Display the last page to be printed    ALT+END

Zoom out                 ALT+MINUS

Zoom in                  ALT+PLUS

Display a list of zoom percentages    ALT+Z

Close Print Preview            ALT+C

					

Kaip naudoti lauk? adresas su spartieji klavi?ai

Adresas ?veskite naudojant spar?iuosius klavi?us:
To do this                Press this key
-----------------------------------------------------------
Select the text in the Address box    ALT+D

Display a list of addresses that you   F4
have typed

When in the Address box, move the cursor CTRL+LEFT ARROW
left to the next logical break in the 
address (period or slash)

When in the Address box, move the cursor CTRL+RIGHT ARROW
right to the next logical break in the 
address (period or slash)

Add "www." to the beginning and ".com"  CTRL+ENTER
to the end of the text that you type in 
the Address box

Move forward through the list of     UP ARROW
AutoComplete matches

Move back through the list of       DOWN ARROW
AutoComplete matches
					

Kaip dirbti su parankiniais naudojant spar?iuosius klavi?us

Nor?dami dirbti su parankiniais naudojant spar?iuosius klavi?us:
To do this                Press this key
---------------------------------------------------------
Add the current page to your favorites  CTRL+D

Open the Organize Favorites dialog box  CTRL+B

Move selected item up in the Favorites  ALT+UP ARROW
list in the Organize Favorites 
dialog box

Move selected item down in the      ALT+DOWN ARROW
Favorites list in the Organize Favorites 
dialog box
					

Kaip redaguoti su spartieji klavi?ai

Jei norite redaguoti spar?iuosius klavi?us:
To do this                Press this key
--------------------------------------------------------
Remove the selected items and copy them  CTRL+X
to the Clipboard

Copy the selected items to the Clipboard CTRL+C

Insert the contents of the Clipboard at  CTRL+V
the selected location

Select all items on the current Web page CTRL+A
					

Savyb?s

Straipsnio ID: 306832 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. baland?io 25 d. - Per?i?ra: 2.0
Rakta?od?iai: 
kbenv kbinfo kbmt KB306832 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus, bendruomen?s suredaguotus ir ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama daugeliu kalb? suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, klient? patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 306832
Nebegaliojan?i? KB turinio atsakomyb?s atsisakymas
?iame straipsnyje ra?oma apie produktus, kuri? palaikymo ?Microsoft? daugiau neteikia. Tod?l ?is straipsnis pateikiamas toks, koks yra, ir daugiau atnaujinamas nebus.

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com