Raksta ID: 306824 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

KOPSAVILKUMS

**********************************************************************

Piez?mes par uzst?d??anu
Microsoft Windows XP Home Edition

**********************************************************************
(c) 2001 Microsoft Corporation. Visas ties?bas patur?tas.

Instal?jot jaunu oper?t?jsist?mu, ir j?veic vair?kas izv?les. Windows XP uzst?d??anas vednis un ??s piez?mes pal?dz?s izv?l?ties.

Svar?gi! Pirms s?kat, izlasiet ar? failu Read1st.txt, kas iek?auts Windows XP Home Edition kompaktdisk?. ?aj? fail? ir jaun?k? inform?cija, kas nebija pieejama ?o piez?mju un produkta dokument?cijas rakst??anas br?d?, ieskaitot piez?mes par s?kotn?jo instal?ciju, kas ir svar?gas sekm?gai instal??anai.

?aj?s piez?m?s aprakst?ts, k? vien? dator? palaist Windows XP uzst?d??anas vedni un instal?t Windows XP Home Edition.

======================================================================
SATURS
======================================================================

PAPILDINDORM?CIJA


======================================================================
1.0. Pirms s?kat
======================================================================

Uzst?dot sist?mu Windows XP Home Edition, ir j?nor?da, k? v?laties instal?t ?o oper?t?jsist?mu. ?aj?s piez?m?s iek?autie nor?d?jumi pal?dz sniegt nepiecie?amo inform?ciju. Lai instal??ana b?tu sekm?ga, veiciet ?os n?kamaj?s sada??s aprakst?tos uzdevumus, pirms instal?jat sist?mu Windows XP:

* P?rliecinieties, vai aparat?ras komponenti atbilst minim?laj?m pras?b?m.

* Ieg?stiet sader?gu aparat?ru un programmat?ru, piem?ram, jaunin??anas pakotnes un jaunus draiverus.

* Dubl?jiet savus pa?reiz?jos failus gad?jumam, ja b?s j?atjauno pa?reiz?j? oper?t?jsist?ma.

* Nosakiet, vai veiksit jaunin??anu vai instal?sit jaunu sist?mas Windows XP Home Edition kopiju.
1.1. Aparat?ras pras?bas
======================================================================

Pirms instal?jat Windows XP Home Edition, p?rliecinieties, vai dators atbilst ??m minim?laj?m aparat?ras pras?b?m:

* 233 megahercu (MHz) Pentium vai jaun?ks mikroprocesors (vai ekvivalents)
* 128 megabaiti (MB) ieteicami (minimums 64 MB atmi?as RAM; maksimums 4 gigabaiti (GB) atmi?as RAM)
* 1,5 GB br?vas vietas cietaj? disk?
* VGA monitors
* Tastat?ra
* Pele vai sader?ga r?d?t?jier?ce
* CD-ROM vai DVD diskdzinis
1.2. Aparat?ras un programmat?ras sader?bas p?rbaude
======================================================================

Windows XP uzst?d??anas vednis autom?tiski p?rbauda j?su aparat?ru un programmat?ru, k? ar? zi?o par iesp?jamajiem konfliktiem. Tom?r, lai instal??ana notiktu sekm?gi, pirms ved?a palai?anas nosakiet, vai datora aparat?ra ir sader?ga ar Windows XP Home Edition.

Aparat?ras sader?bas (Hardware Compatibility List ? HCL) saraksts ir pieejams Microsoft vietn?:

http://www.microsoft.com/whdc/hcl/default.mspx/

Svar?gi! Windows XP Home Edition atbalsta tikai sarakst? HCL uzskait?t?s ier?ces. Ja j?su aparat?ra ?aj? sarakst? nav iek?auta, sazinieties ar aparat?ras ra?ot?ju un pieprasiet komponentam atbilsto?o Windows XP draiveri. Lai nodro?in?tu programmu, kas izmanto 16 bitu draiverus, pareizu darb?bu, programmat?ras ra?ot?jam pieprasiet 32 bitu draiverus.

Uzst?d??anas laik? varat izmantot jaunin??anas pakotnes, lai eso?o programmat?ru padar?tu sader?gu ar Windows XP Home Edition. Jaunin??anas pakotnes pied?v? atbilsto?ie programmat?ras ra?ot?ji.
1.3. Savu failu dubl??ana
======================================================================

Ja veicat jaunin??anu no iepriek??jas sist?mas Windows versijas, dubl?jiet savus pa?reiz?jos failus disk? vai lent?.

Ja dator? darbojas sist?ma Microsoft Windows 95 vai Windows 98, iesp?jams, ka j?instal? programma Windows Backup. Lai uzzin?tu vair?k par programmas Windows Backup instal??anu vai izmanto?anu, skatiet Windows 95 vai Windows 98 pal?dz?bu.1.4. Jaunin??anas un jaunas kopijas instal??anas at??ir?bas
======================================================================

Dr?z p?c Windows XP uzst?d??anas ved?a start??anas b?s j?izv?las, vai jaunin?t pa?reiz?jo oper?t?jsist?mu vai veikt piln?gi jaunu instal??anu (t?ru instal??anu).

Jaunin??anas laik? vednis aizst?j eso?os Windows failus, bet saglab? j?su eso?os iestat?jumus un lietojumprogrammas. Da?as lietojumprogrammas, iesp?jams, neb?s sader?gas ar Windows XP Home Edition un t?p?c p?c jaunin??anas var nedarboties pareizi. Jaunin??anu uz Windows XP Home Edition var veikt no ??m oper?t?jsist?m?m:

* Windows 98 (visas versijas)
* Windows Millennium Edition

Ja j?su dator? ?obr?d darbojas oper?t?jsist?ma, kas netiek atbalst?ta, ir j?veic jaunas Windows XP Home Edition kopijas instal??ana. Vednis sist?mu Windows XP Home Edition instal? jaun? map?. P?c instal??anas pabeig?anas jums b?s atk?rtoti j?instal? lietojumprogrammas un j?veic savu preferen?u atiestat??ana.

JAUNIN??ANA ir j?veic, ja      Jaunas kopijas INSTAL??ANA j?veic, 
izpild?s visi ?ie nosac?jumi:    ja izpild?s jebkur? no ?iem nosac?jumiem:
===========================     ==============================

Jau izmantojat k?du iepriek??ju   Cietais disks ir tuk?s.
Windows versiju, kas 
atbalsta jaunin??anu.
   
un                  vai - 

V?laties aizst?t savu iepriek??jo  Pa?reiz?j? oper?t?jsist?ma 
Windows oper?t?jsist?mu       neatbalsta jaunin??anu uz 
ar Windows XP.           Windows XP. 

un                  vai - 

V?laties patur?t savus eso?os    Jau izmantojat k?du oper?t?jsist?mu, 
failus un preferences.       bet nev?laties patur?t savus 
                  eso?os failus un preferences, 
                  lai var?tu veikt t?ru 
                  instal??anu.
				

Ja v?laties modific?t, k? vednis instal? Windows XP Home Edition, varat noklik??in?t uz Advanced Options (Papildu opcijas) un veikt jebkuru no ?iem uzdevumiem:

* Main?t uzst?d??anas programmas failu noklus?juma atra?an?s vietu.
* Glab?t sist?mas failus map?, kas nav noklus?juma mape (\Windows).
* Instal?cijas failus no kompaktdiska kop?t cietaj? disk?.
* Izv?l?ties nodal?jumu, kur? instal?t Windows XP Home Edition.

Ja neesat pieredz?jis lietot?js, ieteicams izmantot noklus?juma iestat?jumus.

======================================================================
2.0. Windows XP uzst?d??anas programmas palai?ana
======================================================================

Windows XP uzst?d??anas vednis apkopo inform?ciju, ieskaitot re?ion?los iestat?jumus, v?rdus un paroles. P?c tam vednis cietaj? disk? kop? atbilsto?os failus, p?rbauda aparat?ru un konfigur? instal?ciju. Pabeidzot instal??anu, varat pieteikties sist?m? Windows XP Home Edition. Iev?rojiet, ka instal??anas laik? dators tiek vair?kk?rt restart?ts.

Tas, k? tiek start?ts Windows XP uzst?d??anas vednis, ir atkar?gs no t?, vai veicat jaunin??anu vai instal?jat jaunu Windows XP Home Edition kopiju. Nosakiet savu instal??anas veidu, atrodiet atbilsto?o ?o piez?mju sada?u un izpildiet savam scen?rijam sniegtos nor?d?jumus.

2.1. Ja instal?jat jaunu kopiju (t?r? instal??ana)

======================================================================

Ja datora cietais disks ir tuk?s vai ja pa?reiz?j? oper?t?jsist?ma netiek atbalst?ta, dators ir j?start?, izmantojot Windows XP Home Edition kompaktdisku. Da?i jaun?ki CD-ROM diskdzi?i var s?kt instal??anu no kompaktdiska un autom?tiski palaist Windows XP uzst?d??anas vedni.

>>> Lai instal?tu jaunu kopiju, izmantojot kompaktdisku:

1. Start?jiet datoru, darbinot pa?reiz?jo oper?t?jsist?mu, un CD-ROM diskdzin? ievietojiet Windows XP Home Edition kompaktdisku.

2. Ja sist?ma Windows autom?tiski nosaka kompaktdisku, noklik??iniet uz Install Windows (Instal?t Windows). Tiek atv?rts Windows XP uzst?d??anas vednis.

Ja sist?ma Windows kompaktdisku autom?tiski nenosaka, noklik??iniet uz Start (S?kt) un p?c tam uz Run (Izpild?t). Ierakstiet ce?u uz uzst?d??anas programmas failu, ja nepiecie?ams, ?d? aizst?jot ar sava CD-ROM diskdzi?a burtu:

d:\setup.exe

3. Nospiediet tausti?u ENTER.

4. Kad tiek l?gts izv?l?ties instal?cijas veidu, izv?lieties New Installation (Jauna instal?cija) un p?c tam noklik??iniet uz Next (T?l?k).

5. Izpildiet ekr?n? redzamos nor?d?jumus.
2.2. Ja veicat jaunin??anu
======================================================================
Jaunin??ana ir vienk?r?a. Windows XP uzst?d??anas vednis nosaka un instal? atbilsto?os draiverus, vai izveido atskaiti, nor?dot ier?ces, kuras nevar jaunin?t, lai j?s b?tu p?rliecin?ts par savas aparat?ras un programmat?ras sader?bu ar Windows XP Home Edition.

>>> Lai jaunin?tu no kompaktdiska:

1. Start?jiet datoru, darbinot pa?reiz?jo oper?t?jsist?mu, un CD-ROM diskdzin? ievietojiet Windows XP Home Edition kompaktdisku.

2. Ja Windows autom?tiski nosaka kompaktdisku, tiek atv?rts Windows XP Home Edition kompaktdiska dialoglodzi??. Lai s?ktu jaunin??anu, noklik??iniet uz Install Windows (Instal?t Windows).

Ja sist?ma Windows kompaktdisku autom?tiski nenosaka, noklik??iniet uz Start (S?kt) un p?c tam uz Run (Izpild?t). Ierakstiet ce?u uz uzst?d??anas programmas failu, ja nepiecie?ams, ?d? aizst?jot ar sava CD-ROM diskdzi?a burtu:

d:\setup.exe

3. Nospiediet tausti?u ENTER.

4. Kad tiek l?gts izv?l?ties instal?cijas veidu, izv?lieties Upgrade (Jaunin??ana) un p?c tam noklik??iniet uz Next (T?l?k).

5. Izpildiet ekr?n? redzamos nor?d?jumus.

2.3. Inform?cijas par lietot?ju un datoru apkopo?ana
======================================================================

Windows XP uzst?d??anas vednis pal?dz jums apkopot inform?ciju par sevi un savu datoru. Lai ar? instal??ana p?rsvar? notiek autom?tiski, atkar?b? no datora pa?reiz?j?s konfigur?cijas, ?ajos ekr?nos, iesp?jams, b?s j?nor?da inform?cija vai j?izv?las iestat?jumi:

* Licensing Agreement (Licences l?gums). Ja piekr?tat noteikumiem un v?laties turpin?t uzst?d??anu, izv?lieties I accept this agreement (Es piekr?tu ?im l?gumam).

* Select a File System (Izv?lieties failu sist?mu). Windows XP Home Edition ciet? diska nodal?jumus var autom?tiski p?rv?rst NTFS sist?m?, kas ir ieteicam? Windows XP Home Edition failu sist?ma. Vai ar? varat izv?l?ties patur?t savu eso?o failu sist?mu. Ja veicat jaunin??anu, vednis izmanto pa?reiz?jo failu sist?mu.

* Regional Settings (Re?ion?lie iestat?jumi). Mainiet sist?mas un lietot?ja lokaliz?cijas iestat?jumus atbilsto?i da??dajiem re?ioniem un valod?m.

* Personalize Your Software (Personific?jiet savu programmat?ru). Ierakstiet personas pilno v?rdu, ja v?laties, nor?diet uz??mumu, kam ir licenc?ta ?? Windows XP Home Edition kopija.

* Computer Name (Datora nosaukums). Ierakstiet unik?lu datora nosaukumu. Vednis pied?v? datora nosaukumu, bet varat to main?t.

* Date and Time Settings (Datuma un laika iestat?jumi). P?rbaudiet datuma un laika atbilst?bu savam re?ionam, izv?lieties atbilsto?o laika joslu un to, vai sist?mai Windows XP Home Edition ir j?veic autom?tiska p?reja uz ziemas/vasaras laiku.

======================================================================
3.0. Windows XP Home Edition start??ana
======================================================================

P?c inform?cijas apkopo?anas Windows XP uzst?d??anas vednis pabeidz instal??anu. Dators tiek vair?kk?rt restart?ts un p?c tam tiek par?d?ta Windows XP Home Edition pieteik?an?s uzvedne. P?c pieteik?an?s varat aktiviz?t un re?istr?t savu Windows XP Home Edition kopiju, izveidot lietot?ju kontus un p?rkonfigur?t jebkurus iestat?jumus, ko ievad?j?t uzst?d??anas laik?.

Svar?gi! Lai aktiviz?tu un re?istr?tu Windows XP Home Edition, k? ar? izveidotu lietot?ju kontus un main?tu datora iestat?jumus, nepiecie?ams datora administratora lietot?ja konts.

Lai p?rbaud?tu sava konta veidu, noklik??iniet uz Start (S?kt), Control Panel (Vad?bas panelis) un p?c tam uz User Accounts (Lietot?ju konti).

3.1. Pieteik?an?s sist?m? Windows XP Home Edition
======================================================================

Kad p?c instal??anas dators tiek restart?ts, piesakieties pirmoreiz sist?m? Windows XP Home Edition. Ja veic?t jaunin??anu no vec?kas Windows versijas un jums jau ir lietot?ja konts, varat pieteikties, izmantojot ?o kontu un paroli.
3.2. Lietot?ja konta izveide
======================================================================

J?su lietot?ja konts identific? j?su lietot?jv?rdu un paroli, k? ar? personiskos failus un iestat?jumus. Lietot?ja konts nepiecie?ams ikvienai personai, kas regul?ri izmanto ?o datoru. Lietot?ja konts tiek identific?ts p?c lietot?jv?rda un paroles, ko lietot?js raksta, piesakoties dator?. Ja piesak?ties, izmantojot kontu, kuram ir administratora ties?bas, varat veidot atsevi??u lietot?ju kontus.

>>> Lai izveidotu lietot?ja kontu:

1. Noklik??iniet uz Start (S?kt) un p?c tam uz Control Panel (Vad?bas panelis).

2. Veiciet dubultklik??i uz User Accounts (Lietot?ju konti).

3. Noklik??iniet uz Create a new account (Izveidot jaunu kontu).

4. Izpildiet ekr?n? redzamos nor?d?jumus.

Rekviz?ti

Raksta ID: 306824 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2007. gada 12. oktobris - P?rskat??ana: 1.1
ATTIECAS UZ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbinfo KB306824

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com