"Truy c?p b? t? ch?i" l?i thông đi?p sau khi b?n c?u h?nh Windows Server 2003 c?m

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 306771 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bài vi?t này đ? đư?c lưu tr?. Bài vi?t đư?c cung c?p "nguyên tr?ng" và s? không c?n đư?c c?p nh?t n?a.
Bài vi?t này đ? đư?c lưu tr?. Bài vi?t đư?c cung c?p "nguyên tr?ng" và s? không c?n đư?c c?p nh?t n?a.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Sau khi b?n c?u h?nh m?t Windows Server 2003 ho?c Windows 2000 Nâng cao c?m máy ch? khi b?n đang đăng nh?p như m?t qu?n tr? đ?a phương, b?n có th? nh?n đư?c m?t l?i "Truy c?p t? ch?i" thông đi?p khi c?m Administrator (CluAdmin.exe) b?t đ?u t? đ?ng cu?i thi?t l?p và c? g?ng đ? k?t n?i v?i c?m sao.

Nguyên nhân

Hành vi này x?y ra b?i v? các qu?n tr? viên đ?a phương tài kho?n s? d?ng m?t kh?u "tr?ng". K?t n?i m?ng v?i blank passwords là không đư?c phép cho các qu?n tr? viên tài kho?n trong m?t môi trư?ng tên mi?n.

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t hành vi này, s? d?ng m?t trong nh?ng đi?u sau đây phương pháp. Phương pháp đ?u tiên là gi?i pháp đư?c đ? ngh?.

Phương pháp 1

T?o m?t kh?u cho trương m?c ngư?i qu?n tr? đ?a phương. Các đ?a phương M?t kh?u trương m?c ngư?i qu?n tr? ph?i là gi?ng nhau trên t?t c? các nút trong các c?m.

Phương pháp 2

Trong qu?n tr? viên Cluster, g? m?t kho?ng th?i gian (.) trong các Cụm ho?c tên máy ch? h?p, và sau đó nh?p vào Ok. Đi?u này gây ra Nhóm ngư?i qu?n tr? đ? k?t n?i v?i tài kho?n d?ch v? c?m sao đ?a phương đ? thay th? c? g?ng đ? k?t n?i v?i c?m tên qua m?ng đ? ti?p c?n các c?m.

Chú ý Ngh? quy?t này không ?nh hư?ng c?u h?nh ho?c ch?c năng c?a c?m. Các gi?i pháp ch? gi?i quy?t nh?ng hành vi khi C?m sao qu?n tr? k?t n?i đ?n c?m tên.

T?nh tr?ng

Đi?u này hành vi là do thi?t k?.

Thu?c tính

ID c?a bài: 306771 - L?n xem xét sau cùng: 11 Tháng Giêng 2015 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
T? khóa: 
kbnosurvey kbarchive kbenv kbnetwork kbprb kbmt KB306771 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 306771

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com