Máy tính không th? nh?p ch? ho?c Hibernate n?u m?t Direct3D d?a trên màn h?nh ti?t ki?m ch?y

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 306676 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

N?u 3D H?p_hoa 3D Flying Objects, 3D ?ng, văn b?n 3D, ho?c m?t Direct3D d?a trên màn h?nh ti?t ki?m đang ch?y trong Windows XP, máy tính không th? nh?p vào tr?ng thái t?m ngh? ho?c ng? đông b?ng cách s? d?ng b? đ?m th?i gian n?m quy?n Qu?n l? tài s?n.

V?n đ? này không ph?i là ph? thu?c vào b? đi?u h?p video.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này:
 1. Có đư?c và cài đ?t d?ch v? Windows XP m?i nh?t gói. Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào đây s? bài vi?t đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  322389Cách lấy Gói dịch vụ Windows XP mới nhất
 2. T?i v? Q306676_WXP_SP1_x86_ENU gói.

  Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Trung tâm:
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  T?i v?
  T?i v? các gói ph?n m?m bây gi?. Ngày phát hành: 11 tháng 4 năm 2002

  Cho thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i các t?p tin h? tr? c?a Microsoft, b?m vào đây s? bài vi?t đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  119591 Làm th? nào đ? có đư?c h? tr? c?a Microsoft t?p tin t? các d?ch v? tr?c tuy?n
  Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft s? d?ng nhi?u nh?t ph?n m?m phát hi?n vi rút hi?n t?i đ? có s?n trên ngày mà các t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin. Phiên b?n ti?ng Anh c?a đi?u này S?a ch?a có thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê theo gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Giờ Khu v?c th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
    Date     Time  Version   Size    File name
    --------------------------------------------------------
    20-Feb-2002 22:48 5.1.2600.29 1,181,184 D3d8.dll     
    20-Feb-2002 22:49 5.1.2600.29  252,416 Ddraw.dll    
    20-Feb-2002 22:51 5.1.2600.29  321,536 Logon.scr
    20-Feb-2002 22:50 5.1.2600.29   8,192 Scrnsave.scr
    20-Feb-2002 22:51 5.1.2600.29  667,648 Ss3dfo.scr
    20-Feb-2002 22:50 5.1.2600.29   18,944 Ssbezier.scr
    20-Feb-2002 22:51 5.1.2600.29  364,544 Ssflwbox.scr
    20-Feb-2002 22:51 5.1.2600.29   19,456 Ssmarque.scr
    20-Feb-2002 22:51 5.1.2600.29   17,408 Ssmyst.scr
    20-Feb-2002 22:51 5.1.2600.29  569,344 Sspipes.scr
    20-Feb-2002 22:51 5.1.2600.29   13,312 Ssstars.scr
    20-Feb-2002 22:51 5.1.2600.29  638,976 Sstext3d.scr
    20-Feb-2002 22:46 5.1.2600.29 1,670,912 Win32k.sys
    21-Feb-2002 14:54 5.1.2600.29  429,056 Winlogon.exe   
  				

 3. Có đư?c và cài đ?t các hotfix t? cơ s? ki?n th?c Microsoft bài vi?t 815304. Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào các s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  815304Máy tính không tr? v? t? ng? đông m?t cách chính xác

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, s? d?ng b?t k? b? b?o v? màn h?nh khác v? v?y r?ng các máy tính có th? nh?p ch? ho?c ng? đông.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê đ?u bài vi?t này.

THÔNG TIN THÊM

C?u h?nh nâng cao và s?c m?nh giao di?n (ACPI) nơi các máy tính trong ch? đ? ch? ch? sau khi CPU đ? đư?c nhàn r?i cho các quy đ?nh kho?ng th?i gian. Khi m?t b? b?o v? màn h?nh 3D b?t đ?u, CPU không c?n nhàn r?i, và thi?t l?p l?i b? đ?m th?i gian ACPI cho ch? đ? ch?.

Sau khi áp d?ng hotfix, các h? th?ng s? ng?ng 3D màn h?nh ti?t ki?m khi t?t màn h?nh. B?ng cách đó, các CPU c?a h? th?ng s? đư?c coi như là nhàn r?i đ? các h? th?ng có th? nh?p ch? đ? ch? sau đó. B?n có th? th?y các tri?u ch?ng sau đây sau khi cài đ?t s?a ch?a:
 • B? đ?m th?i gian qu?n l? ngu?n đi?n cho ch? đ? ch? đ?t l?i sau khi các màn h?nh ch?.
 • Khi b?n xem trư?c các b? b?o v? màn h?nh 3D, h? th?ng s? không đi vào ch? đ? ch? tr?c ti?p. Thay vào đó, h? th?ng s? th?c d?y t? xem trư?c, và sau đó đi vào ch? đ? ch? khi nó l?n.
 • N?u b?n thi?t l?p màn h?nh t?t và b?o v? màn h?nh cho b?t đ?u cùng m?t lúc, các máy tính có th? không đi vào ch? đ? ch? và ng? đông các ch? đ?.

Thu?c tính

ID c?a bài: 306676 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
atdownload kbqfe kbbug kbenv kbfix kboswin2000fix kbshell kbwinxpsp1fix kbmt KB306676 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:306676

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com