Làm th? nào đ?: Cài đ?t d?ch v? đ?u cu?i trong ch? đ? qu?n tr? t? xa trong Windows 2000

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 306624 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp cu?i cùng h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp cu?i cùng h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t bư?c theo bư?c này mô t? cách cài đ?t d?ch v? đ?u cu?i Windows 2000 trong ch? đ? t? xa hành chính. Khi b?n s? d?ng d?ch v? đ?u cu?i, máy tính khách hàng t? xa có th? đư?c truy c?p vào Windows trên các chương tr?nh đang ch?y trên máy ch?. Windows 2000 Server và Windows 2000 Advanced Server bao g?m Terminal Services khách hàng ph?n m?m đ? h? tr? cho 16-bit và 32-bit Windows trên khách hàng. Khi b?n s? d?ng d?ch v? đ?u cu?i trong ch? đ? máy ch? ?ng d?ng, d?ch v? đ?u cu?i cung c?p m?t môi trư?ng nhi?u phiên h?p cho phía máy ch? máy tính. Khi b?n s? d?ng d?ch v? đ?u cu?i trong ch? đ? qu?n tr? t? xa, b?n có th? s? d?ng d?ch v? đ?u cu?i đ? truy nh?p vào máy ch? ho?c th? ch?t ho?c logic xa xôi.

Trư?c khi cài đ?t d?ch v? đ?u cu?i Windows 2000, xem xét các khái ni?m sau:
 • Máy chủ: Máy ch? là máy tính mà trên đó g?n như t?t c? các ngu?n tài nguyên máy tính cư trú. Các máy ch? đư?c s? d?ng trong môi trư?ng m?ng d?ch v? đ?u cu?i. H? ph?c v? s? nh?n đư?c và x? l? ch? ch?t nét và các phong trào chu?t di?n ra t?i các khách hàng. H? ph?c v? hi?n th? bàn làm vi?c và các chương tr?nh đang ch?y trên máy ch? trong m?t c?a s? trên máy khách.
 • Nh?n tin: Tin nh?n là giao ti?p di?n ra gi?a máy ch? và khách hàng b?ng cách s? d?ng Remote Desktop Protocol (RDP). RDP là m?t giao th?c t?ng chương tr?nh d?a trên Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP).
 • Máy khách: Máy tính đ? bàn t? xa đang ch?y trên máy ch? đư?c hi?n th? trong m?t c?a s? trên máy khách. Khi b?n kh?i đ?ng các chương tr?nh trên máy khách, các chương tr?nh này th?c s? đang ch?y trên máy ch?.
B?n có th? cài đ?t d?ch v? đ?u cu?i trong m?t trong các ch? đ? sau đây:
 • Ch? đ? qu?n l? t? xa: Khi b?n s? d?ng d?ch v? đ?u cu?i trong ch? đ? qu?n tr? t? xa, các máy ch? ch?p nh?n ch? có hai k?t n?i khách hàng d?ch v? đ?u cu?i. Khi b?n s? d?ng ch? đ? này, b?n không c?n c?p phép; Tuy nhiên, ch? có thành viên c?a nhóm ngư?i qu?n tr? có th? đư?c truy c?p vào máy ch?. Khuyên b?n s? d?ng ch? đ? này cho các máy ch? không Terminal Services c?u h?nh ki?u đi?u khi?n t? xa truy c?p vào máy ch?.
 • Ch? đ? máy ch? ?ng d?ng: Khi b?n s? d?ng d?ch v? đ?u cu?i trong ch? đ? máy ch? ?ng d?ng, các máy ch? ch?p nh?n các k?t n?i đ?ng th?i nhi?u hơn hai b?i không qu?n tr? viên. Khi b?n s? d?ng ch? đ? này, b?n ph?i cài đ?t các d?ch v? thi?t b? đ?u cu?i d?ch v? c?p phép trên m?t b? đi?u khi?n tên mi?n (b?n có th? cài đ?t d?ch v? này trên b?t k? máy ch? trong m?t môi trư?ng nhóm làm vi?c). B?n c?ng c?n m?t Terminal Services khách hàng gi?y phép truy nh?p n?u b?n s? d?ng b?t k? không Windows 2000 Professional trên khách hàng.

Làm th? nào đ? cài đ?t d?ch v? đ?u cu?i trong ch? đ? qu?n l? t? xa

Đ? cài đ?t d?ch v? đ?u cu?i trong ch? đ? qu?n tr? t? xa trên b? đi?u khi?n tên mi?n, đăng nh?p vào h? ph?c v? như ngư?i qu?n tr?, và sau đó làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, b?m B?ng đi?u khi?n, và sau đó b?m đúp chu?t Thêm/lo?i b? chương tr?nh.
 2. Nh?p vào Thêm/lo?i b? c?u ph?n Windows.
 3. Sau khi thu?t s? c?u ph?n Windows kh?i đ?ng, b?m vào đ? ch?n các D?ch v? thi?t b? đ?u cu?i ki?m tra h?p và b?m Ti?p theo.

  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các subcomponents đư?c bao g?m trong d?ch v? đ?u cu?i, nh?p vào Thông tin chi ti?t. Sub-components sau đây đư?c hi?n th?:
  • Khách hàng ngư?i t?o t?p: Windows dùng nh?ng t?p tin này đ? t?o ra ? đ?a cài đ?t cho máy tính khách d?ch v? đ?u cu?i.
  • Kích ho?t tính năng d?ch v? thi?t b? đ?u cu?i: Windows s? d?ng thành ph?n này c?u h?nh ph?n m?m d?ch v? đ?u cu?i trên máy tính c?a b?n.
 4. Trên các Thi?t l?p d?ch v? thi?t b? đ?u cu?i Trang, nh?p vào Ch? đ? qu?n l? t? xa, sau đó b?m Ti?p theo.

  CHÚ Ý: B?n không c?n m?t Terminal Server khách hàng truy c?p gi?y phép đ? ch?y d?ch v? đ?u cu?i trong ch? đ? t? xa hành chính. V? v?y, c?p phép d?ch v? đ?u cu?i không đư?c c?u h?nh cho các k?ch b?n đư?c mô t? trong bài vi?t này. T?i đa là hai đ?ng th?i các k?t n?i s? t? đ?ng đư?c cho phép trên m?t máy ch? đ?u cu?i trong ch? đ? t? xa hành chính.
 5. N?u b?n b? nh?c, h?y đưa phương ti?n cài đ?t ban đ?u c?a b?n.
 6. Khi hoàn thành vi?c cài đ?t, b?m vào K?t thúc, sau đó b?m Đóng.

Khắc phục sự cố

N?u d?ch v? đ?u cu?i không ch?y như mong đ?i, h?y ki?m tra đ?a ch? giao th?c Internet (IP). Các v?n đ? có th? x?y ra n?u b?n cung c?p đ?a ch? IP không h?p l?.

N?u m?t chương tr?nh không ch?y như mong đ?i, h?y xem xét các v?n đ? sau:
 • Chương tr?nh khóa t?p tin ho?c thư vi?n liên k?t đ?ng (DLL) t?p tin có th? không ch?y đúng. V?n đ? này có th? x?y ra n?u nhi?u ngư?i dùng đang c? g?ng s? d?ng cùng m?t chương tr?nh cùng m?t lúc.
 • Các chương tr?nh s? d?ng tên máy tính ho?c đ?a ch? IP cho các m?c đích xác đ?nh có th? không ch?y đúng. V?n đ? này có th? x?y ra n?u nhi?u ngư?i dùng t?i m?t th?i gian ch?y chương tr?nh trong khi s? d?ng cùng m?t thông tin.THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? k?t n?i khách hàng đ?n m?t máy ch? đ?u cu?i, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
306566 Làm th? nào đ?: K?t n?i khách hàng v?i các d?ch v? thi?t b? đ?u cu?i b?ng cách s? d?ng m?t khách hàng d?ch v? thi?t b? đ?u cu?i
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? kích ho?t m?t máy ch? c?p phép, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
306622 Làm th? nào đ?: Kích ho?t m?t máy ch? c?p phép b?ng cách s? d?ng d?ch v? thi?t b? đ?u cu?i c?p gi?y phép

Thu?c tính

ID c?a bài: 306624 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
T? khóa: 
kbhowto kbhowtomaster kbmt KB306624 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:306624

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com