Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t Excel 2000 SR-1 v? mô s?a đ?i: ngày 25 tháng tư năm 2002

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 306604
Bài vi?t này đ? đư?c lưu tr?. Bài vi?t đư?c cung c?p "nguyên tr?ng" và s? không c?n đư?c c?p nh?t n?a.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Microsoft đ? phát hành m?t C?p Nh?t cho Microsoft Excel 2000 SR-1. B?n c?p nh?t này đ?a ch? m?t l? h?ng có th? cho phép m? đ?c đ? ch?y trong m?t file Excel không có c?nh báo. Trong trư?ng h?p đi?n h?nh, b?n s? th?y m?t c?nh báo trong Excel 2000 khi b?n m? m?t tài li?u có ch?a macro. Tuy nhiên, nó có th? cho m?t ngư?i s? d?ng đ?c h?i đ? s?a đ?i các macro trong m?t cách mà m?t v? mô có th? ch?y v?i c?nh báo không ban hành. Đi?u này có th? gây ra thi?t h?i cho d? li?u ho?c cho phép trái phép l?y d? li?u t? máy tính c?a b?n khi b?n truy c?p vào m?t trang Web ho?c m? thư đi?n t?. Sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này, m?t c?nh báo xu?t hi?n trư?c khi m? m?t t?p Excel có ch?a macro.

Đ? bi?t thêm v? v?n đ? này, xem các Microsoft An ninh Bulletin MS01-50: Sai d?ng Excel ho?c tài li?u PowerPoint có th? b? qua An ninh v? mô

B?n c?p nh?t này đư?c tái phát hành vào ngày 25 tháng 4, năm 2002 đ? s?a v?n đ? th?o lu?n theo sau KB bài vi?t:
318474 XL2000: AutoFormat phương pháp không làm vi?c v?i Macro s?a đ?i Security Patch

Bài vi?t này mô t? cách t?i và cài đ?t Excel 2000 SR-1 v? mô s?a đ?i Security Update.

Đ? thêm thông tin v? các gói d?ch v? m?i nh?t cho Microsoft Office 2000, b?m vào bài vi?t sau đây s? đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
276367 OFF2000: Làm th? nào đ? có đư?c các Office 2000 Service Pack m?i nh?t

THÔNG TIN THÊM

Làm th? nào đ? Download và cài đ?t b?n C?p Nh?t

S? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây đ? cài đ?t b?n C?p Nh?t, như thích h?p v?i t?nh h?nh c?a b?n.

Khách hàng C?p Nh?t

N?u b?n cài đ?t Microsoft Office 2000 t? đ?a CD-ROM, h?y làm theo các bư?c sau đ? t?i xu?ng và cài đ?t các khách hàng C?p Nh?t:
 1. V?i tr?nh duy?t c?a b?n, xác đ?nh v? trí trang Web Microsoft sau đây Trang web:
  http://Download.Microsoft.com/Download/excel2000/e2kmac/1/w98nt42kme/en-US/e2kmac.exe
 2. Nh?p vào T?i ngay bây gi?, b?m Lưu chương tr?nh này vào đ?a, sau đó b?mOk.
 3. Nh?p vào Lưu đ? lưu các t?p tin E2kmac.exe vào c?p đ? ch?n.
 4. Trong Windows Explorer, b?m đúp vào e2kmac.exe.
 5. N?u b?n b? nh?c đ? cài đ?t b?n C?p Nh?t, b?m Có.
 6. Nh?p vào Có ch?p nh?n th?a thu?n c?p phép.
 7. Chèn đ?a CD-ROM 2000 văn ph?ng c?a b?n khi b?n đư?c nh?c đ? làm như v?y, sau đó b?m Ok.
 8. Khi b?n nh?n đư?c m?t tin nh?n mà ch? ra b?n C?p Nh?t áp d?ng thành công, nh?p vào Ok.
LƯU ?: Sau khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t công c?ng, b?n không th? g? b? nó.

Hành chính C?p Nh?t

N?u b?n cài đ?t Office 2000 t? m?t v? trí máy ch?, máy ch? ngư?i qu?n tr? ph?i c?p nh?t v? trí máy ch? v?i công chúng hành chính C?p Nh?t và tri?n khai các b?n c?p nh?t mà máy tính c?a b?n.

N?u b?n có máy ch? ngư?i qu?n tr?, h?y làm theo các bư?c sau đ? t?i v? C?p Nh?t hành chính:
 1. Xác đ?nh v? trí Web site sau c?a Microsoft:
  http://Download.Microsoft.com/Download/excel2000/e2kmac/1/w98nt42kme/en-US/e2kmac_a.exe
 2. T?i t?p tin vào máy tính c?a b?n.
 3. Trong Windows Explorer, b?m đúp vào các e2kmac_a.exe t?p tin.
 4. Nh?p vào Có ch?p nh?n th?a thu?n c?p phép.
 5. Trong các H?y g? v? trí nơi b?n mu?n đ?t các file trích xu?t h?p, lo?iC:\e2kmac_a, sau đó b?m Ok.
 6. Nh?p vào Có khi b?n đư?c nh?c t?o c?p.
 7. N?u b?n đ? quen thu?c v?i các th? t?c cho vi?c C?p Nh?t c?a b?n cài đ?t hành chính, b?m B?t đ?u, sau đó b?m Ch?y. G? l?nh sau đây trong các M? h?p
  msiexec /a admin path\MSI t?p tin p C:\e2kmac_a\excel_admin.msp SHORTFILENAMES = 1
  nơi đư?ng d?n admin là đư?ng d?n đ?n c?a b?n cài đ?t hành chính đi?m cho Office 2000 SR-1 (ví d?, C:\Office), và ? đâu MSI t?p cơ s? d? li?u MSI tr?n gói cho các s?n ph?m Office 2000 (ví d?, Data1.msi).
 8. Đ? tri?n khai các b?n c?p nh?t cho máy tr?m làm vi?c khách hàng, h?y nh?p vào B?t đ?u sau đó b?m Ch?y. G? l?nh sau đây trong các M? h?p
  msiexec/i admin path\MSI t?p tin Cài đ?t l?i = EXCELFiles REINSTALLMODE = vomus
  nơi đư?ng d?n admin là đư?ng d?n đ?n c?a b?n cài đ?t hành chính đi?m cho Office 2000 SR-1 (ví d?, C:\Office), và ? đâu MSI t?p cơ s? d? li?u MSI tr?n gói cho các s?n ph?m Office 2000 (ví d?, Data1.msi).
Đ? thêm thông tin v? làm th? nào C?p Nh?t c?a b?n cài đ?t hành chính và tri?n khai các máy tr?m làm vi?c khách hàng, Nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong các ki?n th?c Microsoft Cơ s?:
304165 OFF2000: Làm th? nào đ? cài đ?t b?n c?p nh?t đ? cài đ?t hành chính
Bài vi?t này ch?a hư?ng d?n tiêu chu?n cài đ?t b?n C?p Nh?t hành chính công c?ng. Ho?c, b?n có th? xem dư?i đây bài vi?t trong Microsoft Office 2000 Resource Kit:
http://www.Microsoft.com/Office/Ork/XP/Journ/xl2k.htm

Làm th? nào đ? xác đ?nh li?u C?p Nh?t công c?ng đư?c cài đ?t

B?n c?p nh?t này làm cho nh?ng thay đ?i vào t?p tin Excel.exe. T?p tin thu?c tính c?a Excel.exe đ? đư?c c?p nh?t đ? cho th?y r?ng các phiên b?n 9.0.0.5519. Các t?p tin Excel.exe C?p Nh?t có kích thư?c t?p tin 7,159,853 byte.

Đ? xác nh?n vi?c cài đ?t b?n C?p Nh?t đ? thành công, h?y ch?c ch?n r?ng cu?i b?n ch? s? c?a các phiên b?n c?a Excel.exe t?p tin trên h? th?ng c?a b?n là tương đương đ?n ho?c mu?n hơn 5519. Theo m?c đ?nh, Excel.exe là trong v? trí sau trên máy tính c?a b?n:
C:\Program Files\Microsoft chương
Đ? ki?m tra cu?i b?n ch? s?, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, sau đó b?m Windows Explorer.
 2. Trong Windows Explorer, b?m chu?t ph?i vào file và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 3. B?m vào các Phiên bản tab.
LƯU ?: S? phiên b?n đư?c li?t kê trong các V? Microsoft Excel h?p tho?i (có s?n trên các Trợ giúp tr?nh đơn) không thay đ?i sau khi b?n C?p Nh?t đư?c áp d?ng. Ch? các c?a s? thu?c tính cho t?p Excel.exe cho th?y các phiên b?n C?p Nh?t.

Các v?n đ? c? đ?nh b?ng các C?p Nh?t

C?p nh?t các b?n s?a l?i các v?n đ? mô t? trong Microsoft sau đây Bài vi?t cơ s? ki?n th?c:

272189 XL2000: JPN: l?ng nhau nhóm các đ?i tư?ng trong Excel 95 Workbook đư?c hi?n th? trong v? trí khác
268079 XL2000: OLAP d? li?u trong Excel PivotTable là không chính xác
278679 OFF2000: 'này Workbook (tài li?u) đ? là m?t kh?u b?o v?' khi b?n m? b?ng tính ho?c tài li?u
280825 XL2000: Excel Quits b?t ng? khi b?n s? d?ng các s? ki?n WorkbookBeforePrint
279673 XL2000: JPN: Excel Quits b?t ng? n?u b?n xoá d? li?u trong Cell
276603 XL2000: KOR: Excel Quits b?t ng? khi b?n s? d?ng thay th? l?nh v?i công th?c dài ho?c dây
283838 XL2000: Không th? m? r?ng PivotTable n?u d? li?u không đư?c lưu v?i b?ng
248207 XL2000: T?p tin đư?c liên k?t v?i ch?c năng Lookup C?p Nh?t nhi?u ch?m hơn trong phiên b?n trư?c c?a Excel
290570 XL2000: Nhúng Charts trong PowerPoint tri?n l?m hành vi l? sau khi đư?c s?a

Các v?n đ? khác c? đ?nh trong phiên b?n này

Ngoài ra, các v?n đ? sau đây là c?ng c? đ?nh:

Nhúng Charts hi?n th? trong m?c đ?nh màu s?c khi m? trong đ?nh d?ng HTML t? Internet Explorer
Nhúng charts trên m?t b?ng tính không gi? l?i màu s?c tu? ch?nh n?u b?ng tính đư?c lưu dư?i d?ng HTML và m? trong Microsoft Internet Explorer. T?p HTML cùng n?u m? c?a vào Microsoft Excel 2000 s? hi?n th? màu s?c tu? ch?nh như d? ki?n.

Excel c? đ?nh bi?u đ? kích thư?c thay đ?i kích c? khi dán sang Word
N?u b?n đ?t m?t bi?u đ? thành m?t kích thư?c tùy ch?nh trong Excel, sao chép các b?ng x?p h?ng, và sau đó dán vào bi?u đ? vào Microsoft Word, bi?u đ? trong Excel t?p tin thay đ?i kích c? c?a c?a s?.

Lưu b?ng tính v?i B?ng x?p h?ng trong Excel 5,0/95 đ?nh d?ng nguyên nhân l?i
M?t s? Microsoft Excel 95 t?p tin v?i các bi?u đ? gây ra m?t l?i không h?p l? trang l?i khi lưu t? Excel 2000 trong đ?nh d?ng Excel 95.

Nh?t b?n: VBA v? mô-l?n ch?y L?i
Khi b?n c? g?ng đ? th?c hi?n m?t b?ng hi?n th? b?ng ti?ng Nh?t Excel t? trong v?ng m?t Visual Basic cho các ?ng d?ng v? mô, các phương pháp không thành công v?i th?i gian ch?y l?i '1004': phương pháp 'Visible' đ?i tư?ng '_Worksheet' đ? th?t b?i.

Tùy ch?nh bi?u đ? kích thư?c thay đ?i kích thư?c sau khi đư?c s?a trong Word
Khi b?n ch?nh s?a m?t kích c? tùy ch?nh Excel bi?u đ? t?i ch? trong Word, bi?u đ? s? m?t kích c? tùy ch?nh.

Nh?t b?n: X?u Redraw v?i đóng băng T?m đư?c s? d?ng v?i phác th?o nhóm
Khi b?n phác th?o m?t nhóm trong Excel, và sau đó đóng băng m?t c?t trong nhóm đó, các c?t bên trái c?a các đông l?nh c?a s? có th? đư?c v? l?i không chính xác n?u b?n đư?c thu nh? trong lúc ít hơn là 100%. Không ph?i t?t c? các ch? s? đư?c hi?n th?.

Nh?t b?n: Excel b?t ng? Quits trên Ngang di chuy?n trên in ?n xem trư?c trang
N?u b?n di chuy?n theo chi?u ngang v?i m?t máy tính máy tính xách tay ch?m pad trong khi không có thanh cu?n ngang là có th? nh?n th?y trên trang xem trư?c in, Excel có th? b?t ng? b? thu?c lá.

Excel s? d?ng t?t c? th?i gian CPU trong khi nút chu?t t? ch?c Xu?ng
N?u b?n gi? c?a nút chu?t, m?t t? bào trên Excel m?t b?ng tính, Excel s? d?ng t?t c? th?i gian CPU có s?n.

Đang C?p Nh?t Liên k?t v?i t?m trên máy ch? IIS gây ra l?i trong tr?nh duy?t Web
Khi b?n C?p Nh?t m?t liên k?t t? m?t Excel t? v?i m?t Excel b?ng, b?n nh?n đư?c m?t l?i tin nh?n nói "L?i không mong mu?n" N?u các t?p tin đư?c đ?t trên m?t Microsoft Máy ch? Internet Information Services v?i xác th?c cơ b?n và các t?p tin đang m? trong Internet Explorer.

Nh?t b?n: Chèn [tính Trư?ng] v?i m?t chương tr?nh mà móc Windows Messaging nguyên nhân Excel đ? đ?t ng?t B? thu?c lá
Khi b?n b?m vào các Thêm l?nh v?c Button trong các Chèn l?nh v?c tính toán h?p tho?i, Excel b?t ng? quits b?t c? khi nào m?t chương tr?nh mà móc c?a s? nh?n tin đang ch?y.

S? thay đ?i trong t?p nh? phân có th? b? qua đi?u khi?n v? mô
M?t d?ng su?i b?ng tính Excel có th? đư?c thay đ?i như v?y mà các macro trong t?p tin ch?y mà không c?n nh?c m?t macro c?nh báo ho?c b? ng?ng b?i đi?u khi?n v? mô.

Thu?c tính

ID c?a bài: 306604 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Hai 2014 - Xem xét l?i: 2.0
T? khóa: 
kbnosurvey kbarchive kbupdate kboffice2000sp3fix kbhowto kbsechack kbsecurity kbsecvulnerability kbmt KB306604 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:306604

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com